NORMA nr. 6 din 7 septembrie 2000privind capitalul agregat minim al unei reţele cooperatiste de credit
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 11 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, precum şi ale art. 166 alin. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul 1 (1) Capitalul agregat minim al unei reţele cooperatiste de credit se stabileşte la 150 miliarde lei. (2) Capitalul agregat al reţelei cooperatiste de credit este parte a capitalului propriu al acesteia, fiind format din:- părţile sociale subscrise şi vărsate de membrii cooperatori;- fondurile de rezerva constituite de organizaţiile cooperatiste de credit;- rezervele generale pentru riscul de credit, constituite de organizaţiile cooperatiste de credit;- rezervele de întrajutorare constituite de organizaţiile cooperatiste de credit;- rezerva mutuala de garantare constituită la nivelul Casei centrale a cooperativelor de credit;- rezultatele financiare curente şi reportate ale organizaţiilor cooperatiste de credit.  +  Articolul 2 (1) Casa centrala a cooperativelor de credit va asigura menţinerea în permanenta a unui capital agregat cel puţin la nivelul prevăzut la art. 1 alin. (1). (2) Casa centrala a cooperativelor de credit va transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situaţia privind capitalul agregat al reţelei cooperatiste de credit, potrivit formularului prevăzut în anexa la prezentele norme.  +  Articolul 3Banca Naţionala a României va modifica, ori de câte ori va considera necesar, limita minima a capitalului agregat al reţelelor cooperatiste de credit.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor prezentelor norme va atrage aplicarea sancţiunilor conform prevederilor art. 189 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit.p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MIHAI BOGZA  +  Anexă
                       
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. . I. . I
    Denumirea Casei centrale . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea/Adresa . . . . . . sectorul . . . . .,
    Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Nr. . . . .
    Telefon . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . .
    Data raportării: [. . . . . . . . . . . . ]
     
    SITUAŢIA CAPITALULUI AGREGAT AL REŢELEI COOPERATISTE DE CREDIT
    la data de [. . . . . . . . . . . . ]
     
    - mii lei -
    Nr. crt.Denumirea organizaţiei cooperatiste de creditValoarea părţilor socialeRezerve legaleRezerva generală pentru riscul de creditRezerva de întrajutorareRezerva mutuală de garantareRezultatul exerciţiului curent (+/-)*)Rezultatul reportat (+/-)*)TOTAL (col. 1 la col. 7)
    AB12345678
    Casa centrală a cooperativelor de credit                
          X          
    Cooperative de credit                
            X        
            X        
            X        
    TOTAL:                
    Capitalul agregat al reţelei
    (Total col. 8 din care se deduce valoarea părţilor sociale ale casei centrale a cooperativelor de credit)
    *) Sumele reprezentând pierderi vor fi precedate de semnul minus.
       
    Conducătorul Casei centrale,Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila Casei centrale)(numele, prenumele şi semnătura)
  -------