ANEXĂ din 31 august 2020privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 bis din 11 septembrie 2020  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 5.457 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 834 din 11 septembrie 2020.
  Notă
  Articolele III și IV din ORDINUL nr. 3.721 din 23 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 prevăd:
  Articolul IIIComisiile de admitere județene/a municipiului București, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial, comisiile din centrele zonale și din centrele speciale de înscriere și comisiile de admitere din unitățile de învățământ liceal au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, prevăzute în ordinele comune emise de ministrul educației și ministrul sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, precum și a celor comunicate de către Comisia Națională de Admitere.
  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 se abrogă.
   +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
  pentru anul școlar 2021-2022
  DATA LIMITĂ/ PERIOADAEVENIMENTUL
  A. Pregătirea admiterii
  10 mai 2021Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
  10 mai 2021Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologicăStabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predareCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII- a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociațiTipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.
  10 - 14 mai 2021Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitereTransmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centruAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, precum și a unei adrese de e-mail și a unui număr de telefon, dedicate admiterii
  21 mai 2021Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
  17 mai - 11 iunie 2021Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)
  16 iunie 2021Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către Comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VlII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
  17 iunie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VlII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
  13 iulie 2021Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specificeDepunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență.Notă: După finalizarea etapei speciale a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în data de 12 iulie 2021, Comisia națională de admitere retransmite către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care au susținut Evaluarea Națională în etapa specială și care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență, se face în data de 12 iulie 2021
  14 iulie 2021Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată.
  15 iulie 2021Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VlII-a.
  B. Probele de aptitudini
  07 - 14 iunie 2021Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere
  15 - 18 iunie 2021Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naționale, perioada în cai se susține proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatur română și Matematică este stabilită conform reglementărilor proprii al Ministerului Apărării Naționale
  18 iunie 2021Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
  18 iunie 2021Transmiterea, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  22 iunie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizatăActualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
  13 iulie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  14 iulie 2021Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
  15 iulie 2021Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiș, dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizatăNotă: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  C. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  07 - 14 iunie 2021Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordin.NOTĂ:Documentele necesare pentru recunoașterea si echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învătământ de proveniență până la data de 16 iunie 2021.
  15 - 18 iunie 2021Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordin.
  18 iunie 2021Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  18 iunie 2021Transmiterea către Comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  28 iunie - 2 iulie 2021Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
  2 iulie 2021Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, la unitățile de învățământ de proveniență
  13 iulie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi
  02 octombrie 202023 aprilie 2021Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromiȘedințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromiNOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire
  05 octombrie 2020 – 29 aprilie 2021Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromăNOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă.
  29 aprilie 2021, ora 16Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
  10 mai 2021Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)
  16 - 19 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VlII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
  20 iulie 2021Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților.Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021.NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
  E. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile deînvățământ de masă
  10 mai 2021Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).
  12 aprilie - 18 iunie 2021Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  16 - 19 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VlII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
  20 iulie 2021Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților.Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021.NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
  F. Admiterea candidaților pentru învățământul special
  15 - 19 iulie 2021Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.
  G. Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
  16 - 22 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VlII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VlII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicOrice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi si candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum si cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată si admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2021-2022, completează opțiunile în perioada 20 - 22 iulie 2021
  16 - 22 iulie 2021Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
  16 - 22 iulie 2021Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
  22 iulie 2021Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizatăPredarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
  22 iulie 2021Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
  23 iulie 2021Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
  23 iulie 2021Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
  24 iulie 2021Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VlII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022
  24 iulie 2021Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitereAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București
  25 - 28 iulie 2021Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
  29 iulie 2021Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
  H. A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
  29 iulie 2021Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
  29 iulie 2021Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  30 iulie 2021Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  2 august 2021Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
  29 iulie - 5 august 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat Notă: Completarea opțiunilor în fise se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
  29 iulie - 4 august 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate pentru candidații cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământNotă: Completarea opțiunilor în fise se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicRepartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special alocate acestora
  4 - 5 august 2021Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudiniCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternăCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi și de către candidații cu CES care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special alocate acestora, dar care nu au fost repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizațiNotă: Completarea opțiunilor în fise se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
  29 iulie - 5 august 2021Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
  29 iulie - 5 august 2021Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
  5 august 2021Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
  6 august 2021Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapă a admiterii
  6 august 2021Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitereAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București
  6 - 7 august 2021Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua
  7 august 2021Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape de admitere
  9 - 11 august 2021Rezolvarea de către Comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapele de repartizare computerizată
  9 - 13 august 2021Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 29 iulie 2021
  16 august 2021Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
  10 mai 2021Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021- 2022
  19 iulie 2021Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022
  26 - 30 iulie 2021Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022
  5 - 7 august 2021Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă
  NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 (la 28-04-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.721 din 23 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 2I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2021-20221. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.2. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN* unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. * Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționaleII. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2021-20221. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:(3 APT + MA)/4 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA, unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.  +  Anexa nr. 3
  METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA
  PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

  PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
  specializările
  Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design,
  Conservare - restaurare bunuri culturale
  Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învățământul vocațional, profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - restaurare bunuri culturale constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum urmează:I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:a) documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);b) portofoliul de lucrări compus dintr-o mapă de lucrări în format A3 și un CD/DVD/USB-stick cu înregistrări ale lucrărilor în format digital.c) o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentantul legal, privind originalitatea lucrărilor din portofoliu, atât a celor din mapă, cât și a celor înregistrate pe CD/DVD/USB stick-ul depus/trimis.II. CONȚINUTUL PROBELOR(1) PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN: Examenul constă în două probe:a) desen de observație - studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc. Note:(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.(2) Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.b) compoziție în culoare/volum (probă de creativitate). Pentru clasele de ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN, PORTOFOLIUL ESTE COMPUS din:– 5 (cinci) desene de observație - studii după natură, în desen (mapa de lucrări);– 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziții cu personaje, fiecare cu o problematică plastică și subiect diferit, în tehnica culori de apă, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick;– pentru proba de compoziție în volum, candidații care dețin imagini cu lucrări (compoziții) proprii modelate în lut, vor include 5 (cinci) dintre acestea în portofoliu, în locul compozițiilor în culoare. Notă: Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări, și o recomandare din partea profesorului de Educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor. Criterii de apreciere pentru desenul de observație (studiu după natură):– Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);– Raportul dintre obiecte (proporții);– Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;– Redarea spațiului și a volumului prin linie și valoare; Criterii de apreciere pentru compoziție:– unitatea compoziției;– expresivitatea cromatică sau, după caz, proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor;– notă personală, originalitate, creativitate; Pentru clasele cu specializarea ARHITECTURĂ, probele de examen vor fi subordonate contextului specializării, PORTOFOLIUL FIIND COMPUS din:– 5 (cinci) desene de observație - studii după natură, în desen (mapa de lucrări) - natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte)/corpuri geometrice/camera personală/ edificiu arhitectural local sau un element de mobilier urban local foarte cunoscut/ornament de pe fațada unei clădiri;– 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziții cu spații arhitecturale/ambientale exterioare și/sau interioare, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick. Criterii de apreciere pentru desenul de observație (studiu după natură):– Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);– Raportul dintre obiecte (pentru natură statică);– Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;– Redarea spațiului și a volumului prin linie și valoare; Criterii de apreciere pentru compoziție - specializarea Arhitectură:– Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);– Corectitudinea construcțiilor grafice (dacă se folosesc);– Realizarea plastică a compozițiilor.(2) Pentru clasele de RESTAURARE-CONSERVARE BUNURI CULTURALE: Examenul constă în două probe:a) reproduceri în desen;b) reproduceri în culoare. PORTOFOLIUL ESTE COMPUS din 5 (cinci) reproduceri în desen (mapa de lucrări) și 5 (cinci) reproduceri în culoare ale unor motive decorative tradiționale, eventual mărite sau micșorate la scară, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick. Criterii de apreciere:– fidelitatea reproducerii;– respectarea proporțiilor și a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micșorării. Notă:1. Comisiile de examinare și evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;– membri (cu drept de notare) - minimum 2 (doi) profesori în specialitatea pentru care se susțin probele. Numărul de profesori evaluatori se stabilește astfel încât să se asigure doi evaluatori la 40 de candidați.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a.4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puțin una dintre probele de aptitudini.6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestații.  +  PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică - Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă se desfășoară pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică - Secția Teoretică se susțin on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele.I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:a) documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);b) o înregistrare audio-video în format digital pe un CD/DVD/USB stick a repertoriului instrumental/vocal;c) o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentantul legal, care să ateste că înregistrarea audio-video transmisă în format digital aparține candidatului. Notă:– Documentele și suportul electronic (CD/DVD/USB stick) indicate la punctele b) și c) se depun doar de către candidații care optează pentru specializările Muzică - Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă;– Timpul maxim al înregistrării este de 30 de minute;– Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.  +  SECȚIA INSTRUMENTALĂII. CONȚINUTUL PROBELORA. INSTRUMENTE ALE ORCHESTREI SIMFONICE– Instrumente cu coarde cu arcuș, coarde ciupite, instrumente de suflat Proba I Proba de instrument: Un studiu, la alegerea candidatului. Studiul va fi la un nivel de dificultate de cel puțin al ultimei clase de gimnaziu. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Proba a II-a Recital:a) două părți dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;b) o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică sau modernă, la alegerea candidatului. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).– Instrumente de percuție Proba I Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Proba a II-a Recital:a) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție;b) o lucrare/piesă muzicală cultă la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la mai multe instrumente de percuție. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).– Pian, orgă clasică Proba I Proba de instrument: Un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Proba a II-a Recital:a) o piesă polifonică la două voci;b) partea I dintr-o sonată clasică sau o lucrare muzicală romantică sau modernă. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b). Pentru specializarea orgă clasică, candidații pot opta pentru susținerea probelor la pian.B. INSTRUMENTE POPULARE - NAI, ȚAMBAL, TARAGOT, ACORDEON, SAXOFON Proba I Recital:a) o piesă folclorică, la alegerea candidatului;b) două piese, la alegerea candidatului, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu). Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).C. INSTRUMENTE PENTRU MUZICĂ DE JAZZ - MUZICĂ UȘOARĂ– Instrumente cu coarde și instrumente de suflat Proba I Proba de instrument:a) un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu;b) o improvizație instrumentală pe o temă la alegerea candidatului. Note:– Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b). Proba a II-a Recital:a) două părți dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;b) o lucrare/piesă muzicală, la alegere, din repertoriul clasic, romantic sau modern. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).– Instrumente de percuție Proba I Proba de instrument: un studiu, interpretat la toba mică, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu. Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Proba a II-a Recital:a) un "solo", la tobe;b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:– latino - american;– ritm în măsură ternară;– reggae;– twist sau rock and roll. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).– Pian Proba I Proba de instrument:a) Un studiu, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu;b) O improvizație instrumentală, pe o temă la alegerea candidatului. Note:– Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b). Proba a II-a Recital:a) o piesă polifonică;b) o parte dintr-o sonată clasică sau, la alegere, o piesă romantică sau modernă. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).  +  SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂII. CONȚINUTUL PROBELORA. CANTO CLASIC Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.B. CANTO JAZZ - MUZICĂ UȘOARĂ Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.C. CANTO TRADIȚIONAL ROMÂNESC Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului. Note:– Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).– Nivelul de dificultate a studiilor, lucrărilor și/sau pieselor prezentate de candidați, pentru toate specialitățile instrumentale, trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul de dificultate prevăzut de programele școlare în vigoare.  +  SECȚIA TEORETICĂII. CONȚINUTUL PROBELOR Proba I:1. Solfegiu la prima vedere Nota: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Proba a II-a2. Dicteu melodic Recunoașterea sunetelor și a formulelor ritmice prezentate sub forma unor segmente ritmico-melodice scurte (conform programei pentru învățământul gimnazial), pe platformă on-line, în prezența comisiei de evaluare. Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Probele la prima vedere se vor susține pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele, on-line, în prezența comisiei de evaluare. NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean/al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod excepțional, unul de o specialitate înrudită.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.3. Pentru secțiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.4. Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).5. Pentru secțiile vocal-instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă nu prezintă numărul de lucrări/piese menționat de conținutul probelor la instrumentul respectiv.6. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuție și instrumente populare, se admit transcripții după lucrări muzicale originale.7. Rezultatele se afișează la încheierea fiecărei probe de examen.8. Candidații care nu au fost admiși la secția instrumentală se pot prezenta la secția teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislației în vigoare.9. Elevii înscriși la probele de aptitudini pentru filiera vocațională, profil artistic muzical, vor beneficia de un punctaj suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de aptitudini, dacă fac dovada că au obținut premii sau mențiuni la Olimpiada Națională sau la concursurile artistice desfășurate în ultimii 4 (patru) ani și prevăzute în Calendarul Activităților Extrașcolare Naționale/Calendarul Activităților Extrașcolare Regionale (CAEN/CAER).10. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - muzică nu se admit contestații.  +  PROFIL ARTISTIC - SPECIALIZARE COREGRAFIEProbele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie constau în:Proba I - reprezentând studiul de dans clasic - se echivalează cu media generală obținută de candidat în ultimul an de studiu la disciplina Dans clasic;Proba a II-a - reprezentând interpretarea unei coregrafii clasice la alegere - constă în evaluarea înregistrării în format digital, pe CD/DVD/USB stick, a evoluției candidatului elev interpretând coregrafia clasică aleasă.Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea coregrafie, constau în evaluarea unei înregistrări în format digital, pe un CD/DVD/USB stick, cu elevul candidat interpretând 2 (două) coregrafii clasice diferite, fiecare dintre ele fiind considerată probă de sine stătătoare.La înscrierea candidatului, realizată fie direct la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, fie în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, fie prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, se va depune/transmite împreună cu CD/DVD/USB stick-ul conținând înregistrarea audiovideo și o declarație pe propria răspundere, semnată de candidat și de părinte/ reprezentantul legal, privind veridicitatea imprimării digitale depuse/trimise.NOTE:1. COMISIILE DE EXAMINARE ȘI EVALUARE SUNT NUMITE PRIN DECIZIE A INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN/AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI SUNT COMPUSE DIN:– PREȘEDINTE (FĂRĂ DREPT DE NOTARE) - DIRECTORUL SAU DIRECTORUL ADJUNCT AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT;– VICEPREȘEDINTE (FĂRĂ DREPT DE NOTARE) - PROFESOR DE SPECIALITATE;– MEMBRI (CU DREPT DE NOTARE) - DOI PROFESORI DE SPECIALITATE.2. ECHIVALAREA ȘI EVALUAREA PROBELOR SE FAC DE CĂTRE COMISIILE DE EXAMINARE ȘI EVALUARE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE ORGANIZEAZĂ PROBELE DE APTITUDINI PE BAZA CRITERIILOR DE EVALUARE STABILITE DE ACESTEA.3. NOTA MINIMĂ DE PROMOVARE PENTRU FIECARE PROBĂ EVALUATĂ A EXAMENULUI ESTE 5 (CINCI) ȘI SE STABILEȘTE CA MEDIE ARITMETICĂ, CALCULATĂ CU DOUĂ ZECIMALE, FĂRĂ ROTUNJIRE A NOTELOR ACORDATE DE FIECARE EXAMINATOR, MEMBRU AL COMISIEI CU DREPT DE NOTARE.4. NOTA FINALĂ LA PROBELE DE APTITUDINI A FIECĂRUI CANDIDAT ESTE MEDIA ARITMETICĂ, CALCULATĂ CU DOUĂ ZECIMALE, FĂRĂ ROTUNJIRE, A NOTELOR OBȚINUTE LA PROBELE I ȘI II.5. NOTA FINALĂ MINIMĂ DE PROMOVARE A EXAMENULUI ESTE 6 (ȘASE).6. UN CANDIDAT SE CONSIDERĂ NEPREZENTAT LA PROBELE DE APTITUDINI DACĂ NU PREZINTĂ IMPRIMAT PE CD/DVD/USB STICK NUMĂRUL DE COREGRAFII CLASICE CONFORM PREVEDERILOR MAI SUS MENȚIONATE.7. LA PROBELE DE APTITUDINI PENTRU SPECIALIZAREA COREGRAFIE NU SE ADMIT CONTESTAȚII. (la 31-05-2021, Profilul artisitic - specializarea coregrafie din Anexa nr. 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.858 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 31 mai 2021 )  +  PROFIL ARTISTIC - SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Arta Actorului se desfășoară pe baza evaluării unui repertoriu înregistrat în format digital pe un CD/DVD/USB stick (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor.I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:a) documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);b) o înregistrare audio-video a repertoriului, în format digital, pe un CD/DVD/USB stick;c) o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării în format digital trimise.II. CONȚINUTUL PROBELOR Proba I APTITUDINILE SPECIALIZĂRIIa) Recitarea a 2 (două) poezii și a unei fabule;b) Povestirea unei întâmplări din viața candidatului. Durata probei: nu va depăși 20 de minute. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a) și b). Proba a II-a APTITUDINI MUZICALEa) Interpretarea unei piese muzicale la alegerea candidatului; Durata probei: nu va depăși 5 (cinci) minute. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o notă NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului școlar județean/al Municipiului București, sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitatea Arta actorului.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă repertoriul corespunzător conținutului probelor de aptitudini, transmis comisiei, în format digital, este incomplet.6. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestații.  +  PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR La învățământul liceal - filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului. Fișa de aptitudini va conține:– tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba și literatura română*), Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport; *) Pentru elevii care studiază în clase/secții/unități de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale se va lua în calcul și disciplina "Limba și literatura maternă– media generală a claselor V-VIII la disciplinele: Limba și literatura română*), Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport; *) Pentru elevii care studiază în clase/secții/unități de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale se va lua în calcul și disciplina "Limba și literatura maternă".– media generală a claselor V-VIII la purtare;– calificativul - ADMIS/RESPINS la profilul Pedagogic. Pentru a fi declarat ADMIS la profilul Pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: Limba și literatura română*), Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport, media generală a claselor V-VIII mai mare sau egală cu 6 (șase) și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10 (zece). *) Pentru elevii care studiază în clase/secții/unități de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale se va lua în calcul și disciplina "Limba și literatura maternă". Pentru admiterea în anul școlar 2021 - 2022 în învățământul liceal - filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții privind completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Națională de Admitere. Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 10 mai 2021.  +  PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS, SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO-CATOLICE, GRECO-CATOLICE, ROMANO-CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ, REFORMATE, UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENTISTE ȘI MUSULMANE1. Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.2. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, romano-catolice de limba maghiară, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.3. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:3.1. anexa la fișa de înscriere;3.2. certificat de naștere - copie;3.3. fișa medicală în original;3.4. declarație din partea candidatului și a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox);3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).4. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.5. Interviul/colocviul/proba orală constă în:a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).6. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).7. Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).8. Pentru profilul Teologic, specializarea Patrimoniu cultural, examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de Religie/profesorul de Educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare, nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel: APT = (VCR + VA)/2, unde:– VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;– VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție.9. Pentru profilul Teologic, specializarea Ghid turism religios, examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această specializare, nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel: APT = (VCR + VA) / 2, unde:– VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;– VA = media la proba de verificare a aptitudinilor.10. Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 - 2022, cu modificările ulterioare.11. În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V-VIII, și, în consecință, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa școlară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 de minute.12. Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ.13. Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție/proba de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării Ghid turism religios și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie, pentru candidații menționați la punctul 11, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.  +  PROFIL MILITAR  +  COLEGII NAȚIONALE MILITARE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE Ministerul Apărării Naționale organizează clase de liceu, în filiera vocațională, profilul militarI. RECRUTAREA CANDIDAȚILOR Candidații la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt recrutați de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale/județene/de sector al municipiului București sau de către alte structuri stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și sunt planificați pentru susținerea probelor de selecție, dacă îndeplinesc criteriile generale și specifice de recrutare.II. SELECȚIA CANDIDAȚILOR Activitatea de selecție se organizează și se desfășoară în cadrul structurilor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și constă în:a) evaluare psihologică;b) evaluarea capacității motrice;c) interviu de evaluare finală;d) examinare medicală. Fiecare probă de selecție are caracter eliminatoriu și se apreciază cu "ADMIS"/"APT" sau "RESPINS"/"INAPT", pe baza baremelor și standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naționale.III. ADMITEREA CANDIDAȚILOR LA COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE La admiterea în colegiile naționale militare, participă candidații care au fost declarați "ADMIS"/"APT" la toate probele de selecție. În perioada stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale, candidații susțin o probă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică. Structura, durata, conținutul, baremul de evaluare și notare și modul de organizare pentru această probă se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale. Nota minimă pentru promovarea probei de verificare a cunoștințelor este nota 6 (șase). Media finală de admitere pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare se calculează astfel: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA, unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere (calculată conform prevederilor generale cu privire la organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat); MFA = media finală de admitere. Pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare, adeverința cu notele și media generală obținute la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și foaia matricolă conținând rezultatele din clasele V-VIII, cu calculul mediei generale, sunt eliberate de către unitatea de învățământ din care provin candidații în prima zi lucrătoare după afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, la o data anterioară celei stabilite pentru repartiția computerizată în colegiile naționale militare. Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizați și repartizați computerizat, utilizând aplicația informatică națională dedicată admiterii, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică. La medii finale de admitere egale, departajarea candidaților se face conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale. În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naționale militare, există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au promovat proba de verificare a cunoștințelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică. Candidații care nu sunt admiși în colegiile naționale militare, precum și candidații admiși, dar care renunță la locul obținut vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educației.  +  LICEUL WALDORF  +  SPECIALIZAREA FILOLOGIE1. La învățământul liceal Waldorf, specializarea Filologie, nota finală la probele de aptitudini (APT) se calculează ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: Limba și literatura română, Educație plastică și Educație muzicală pentru clasele cu predare în limba română, respectiv Limba și literatura maternă, Educație plastică și Educație muzicală pentru elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale.2. Media generală pentru clasele V-VIII la o disciplină se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a la disciplina respectivă.3. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini este 7 (șapte).4. Unitatea de învățământ din care provine elevul care dorește să se înscrie la un liceu Waldorf eliberează, odată cu anexa la fișa de înscriere a candidatului, și foaia matricolă a acestuia, în care sunt consemnate mediile anuale obținute în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a la disciplinele Limba și literatura română, respectiv Limba și literatura maternă pentru elevii care optează pentru clase cu predare în limbile minorităților naționale, Educație plastică și Educație muzicală.5. Liceul Waldorf la care se înscrie elevul pentru probele de aptitudini calculează nota finală la probele de aptitudini conform punctului 1 și completează anexa la fișa de înscriere a candidatului.  +  PROFIL SPORTIV Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul școlar 2021 - 2022, se desfășoară conform următoarelor prevederi:1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiționată de:a) existența avizului medical, cu specificația "Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos", favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 (zece) zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);b) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiție eliminatorie):i. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii trei ani competiționali (în copie conformă cu originalul);ii. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);iii. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii trei ani școlari, după caz, la etapele județene/sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);c) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina Educație fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);d) pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina Educație fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina Educație fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;3. în cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii finale de admitere (MFA) egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:a) locul 1 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;b) locul 2 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;c) locul 3 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiționali, la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;e) carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii trei ani competiționali;f) adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic;g) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;h) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele regionale/zonale/municipiul București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;i) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele județene/sectoare ale municipiului București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;j) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;k) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;l) nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;m) nota obținută la proba de Matematică din cadrul evaluării naționale;4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaților care au medii finale de admitere (MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiție neobligatorie):a) pentru literele a, b, c și d de la punctul 3 - documente eliberate de federația națională de specialitate;b) pentru literele g, h și i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul școlar de care aparține candidatul. (la 28-04-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.721 din 23 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 4
  METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBEI
  DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ
  PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN CLASELE A IX-A CU
  PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ
   +  Articolul 1(1) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.(2) Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică și elevilor care au studiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.(3) Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru care au obținut distincția, conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4),(5) și (6) din Ordinul MEC nr. 5457/2020, cu modificările ulterioare.(4) Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).(5) Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza unei fișe de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie. Fișa se completează de către părintele/reprezentantul legal al elevului.(6) Părintele/reprezentantul legal al elevului integrat în categoria menționată la alin. (5) anexează fișei de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie documente (adeverințe de la organizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă, foi matricole de la unitățile de învățământ din altă țară sau de la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări etc.) care să valideze nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.(7) Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), depun la secretariatul unității de învățământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, un portofoliu al cărui conținut și punctaj sunt prevăzute în Anexa D la prezenta metodologie. Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant legal se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată de elev și de părinte/reprezentatul legal al acestuia, privind proprietatea intelectuală a conținutului acestui document.(8) Punctajul minim pentru ca un elev aflat în situația prevăzută la alin. (7) să fie admis este de 60 de puncte, incluzând și cele 10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1 la 10.(9) La proba de evaluare a portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la alin (7) nu se admit contestații.  +  Articolul 2(1) Echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, precum și evaluarea portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7), se realizează la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial, de către Comisia de înscriere constituită prin decizie internă, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, valabilă și pentru anul școlar 2021-2022.(2) În vederea echivalării probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă și a evaluării portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7), comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:a) primește cererile de echivalare transmise prin e-mail/la adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire) sau depuse la unitatea de învățământ de către părintele/reprezentantul legal al elevului, însoțite de copii ale documentelor justificatoare menționate în prezenta anexă;b) completează anexa la fișa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cerere pentru echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv pentru care este îndeplinită condiția de admitere menționată la art.1 alin. (4) din prezenta metodologie;c) echivalează rezultatele obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, precum și rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă;d) stabilește criteriile de evaluare, respectiv baremul de evaluare și notare ale portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7);e) evaluează portofoliile categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7);f) răspunde de completarea, semnarea și ștampilarea anexei la fișa de înscriere cu rezultatele obținute, precum și de încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat;g) stochează/arhivează datele personale ale elevilor prevăzuți la art. 1 alin. (7) în perioada evaluării portofoliilor și ulterior, pe parcursul școlarizării, conform prevederilor legale.(3) În cazul în care, în cadrul comisiei de înscriere nu există cadre didactice de specialitate pentru evaluarea portofoliului, președintele comisiei de înscriere solicită inspectorului școlar pentru limbi moderne din cadrul inspectoratului școlar completarea comisiei cu profesori de specialitate.  +  Articolul 3(1) Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face prin transmiterea, de către părintele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de email/adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, a următoarelor documente, după caz:a) pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie;b) pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2022, conform modelului din Anexa B la prezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine; în situațiile excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația respectivă, se depune adeverința eliberată de instituția/organizația care administrează examenul și fișa rezultatelor obținute;c) pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (5): cererea de echivalare, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie și fișa de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la prezenta metodologie. Fișa, asumată prin semnătură de către părintele/reprezentantul legal al elevului, este însoțită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare;d) pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (7): cererea de evaluare, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie, portofoliul și declarația pe propria răspundere, conform modelului din Anexa D la prezenta metodologie.(2) Toate documentele scanate se vor arhiva într-un fișier denumit: Nume Prenume Elev_adm9_2021.(3) În cazul în care părintele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunerea documentelor la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează, prin telefon sau e-mail, unitatea de învățământ cu privire la intenția de depunere a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu se poate realiza informarea telefonică sau prin e-mail, accesul se va face conform planificării generale realizate de unitatea de învățământ.  +  Articolul 4 Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă, menționate la art. 1 alin. (1) din prezenta metodologie, se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităților de învățământ gimnazial care au avut candidați pentru această probă.  +  Articolul 5(1) Prevederile prezentei metodologii se aplică și pentru candidații care vor să opteze pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.(2) Acești candidați își pot echivala proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu testul de competențe lingvistice în condițiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 6 Anexele A, B și C, D sunt parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa A Nr. ..../.........2021
  Domnule/Doamnă președinte,
  Subsemnatul(a),.........(nume, prenume părinte)........., domiciliat(ă) în localitatea ............., strada ............, nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., apartament ....., sectorul/județul .........., nr. telefon ............, părinte/reprezentant legal al elevului/elevei .......(nume, inițiala tatălui, prenume)......, elev/ă în clasa a VIII-a ..., la ........(unitatea de învățământ)..... în anul școlar 2020-2021, vă rog să aprobați cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă ............/de evaluare a portofoliului, pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. Menționez faptul că elevul/eleva a studiat/nu a studiat limba modernă .............. pe parcursul învățământului gimnazial.
  Data, Semnătura,
  Domnului/Doamnei președinte al Comisiei de înscriere
   +  Anexa B Nr. ..../.........2021
  Domnule/Doamnă președinte,
  Subsemnatul(a), ....(nume, prenume părinte)........ domiciliat(ă) în localitatea ............, strada ............., nr. ..., bloc ..., scara ...., etaj ... apartament ..., sectorul/județul .............., nr. telefon ............., părinte/reprezentant legal al elevului/elevei ....(nume, inițiala tatălui, prenume)....., elev/ă în clasa a VIII-a ..., la .....(unitatea de învățământ)....., în anul școlar 2020-2021, vă rog să aprobați cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv, respectiv intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, astfel: LIMBA MODERNĂ: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ EXAMENUL SUSȚINUT ȘI ANUL SUSȚINERII: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ INSTITUȚIA/ORGANIZAȚIA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL/ADMINISTREAZĂ EXAMENUL: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ CERTIFICATUL OBȚINUT ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │SERIA .......NR. ............ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NIVELUL DE COMPETENTĂ OBTINUT: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Data, Semnătura,
  Domnului/Doamnei președinte al Comisiei de înscriere
   +  Anexa C Nr. ..../.........2021
  Fișa de studiu a unei limbi moderne de circulație internațională învățate în
  context formal/non-formal
  1. Numele și prenumele elevului/elevei ...................2. Limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a acesteia în regim bilingv, respectiv intensiv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2) ...................3. Perioada de studiu a limbii moderne prevăzute la pct. 2 ...................4. Nr. de ore de studiu a limbii moderne/săptămână prevăzute la pct. 2 ...................5. Instituția furnizoare de cursuri pentru limba modernă prevăzută la pct. 2*) ................... *) În cazul prevăzut la pct. 5, se anexează, ca document doveditor, o copie a adeverinței emise de respectiva instituție în care să se precizeze perioada de studiu a limbii moderne menționate la pct. 2 și nivelul lingvistic atins de cursant.6. Studierea limbii moderne prevăzute la pct. 2. într-un alt sistem de învățământ**) ................... **) În cazul prevăzut la pct. 6, se anexează, ca documente doveditoare, copii ale foilor matricole/adeverințelor/rapoartelor de progres de la unitățile de învățământ din altă țară. Subsemnatul/subsemnata, .....(numele și prenumele)...., în calitate de ..........(părinte/reprezentant legal al elevului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, că informațiile de mai sus sunt conforme cu realitatea. Semnătura ................. Data ..............
   +  Anexa D Portofoliul: conținut și punctaj1. Redactarea unui text, de maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa școlară pentru limba modernă 1 - 40 p;2. Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la pct.1. - 20 p;3. Prezentarea orală a motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv (maximum 10 minute) - 30 p. Se acordă 10 p din oficiu. Notă: *) Punctele 2 și 3, respectiv înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la pct.1 și prezentarea motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv se regăsesc pe același CD/DVD înregistrat și inscripționat cu Nume Prenume Elev_denumire limba modernă_adm9_2021). **) Portofoliul este însoțit de o declarație pe proprie răspundere semnată de elev și de părinte/reprezentatul legal, privind proprietatea intelectuală a conținutului acestui document. (la 28-04-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.721 din 23 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 5
  DECLARAȚIE
  Subsemnata/Subsemnatul ................., având domiciliul în localitatea .............., posesoare/posesor a/al cărții de identitate seria .........., nr. ....., părinte/reprezentant legal al elevei/elevului ................, absolventă/absolvent a/al clasei ............ cu predare în limba .............., de la ..............., cunoscând prevederile art. 6 alin. (1) *) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. ............ privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022*, *) "Art. 6. - (1) Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentantul legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale."declar pe propria răspundere că, în vederea repartizării computerizate pentru admiterea în învățământul liceal, în anul școlar 2021-2022, la stabilirea mediei la evaluarea națională nu se va lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul școlarizării.Localitatea ...............Data ..........
  Părinte/Reprezentant legal
  .........................
  (numele și prenumele)
  .....................
  (semnătura)
  Elev
  ...................
  (numele și prenumele)
  ...................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE
  A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ, PENTRU
  CANDIDAȚII CARE NU AU STUDIAT ÎN GIMNAZIU ÎN LIMBA RESPECTIVĂ, PENTRU
  ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 ÎN
  LICEELE CARE ORGANIZEAZĂ CLASE CU PREDARE ÎN
  LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
   +  Articolul 1(1) Pentru admiterea în clasa a IX-a, în învățământul liceal de stat, la clase cu predare în limbile minorităților naționale, pentru anul școlar 2021 - 2022, proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă constă într-o probă orală susținută on-line.(2) Elevii care se vor înscrie pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă vor dispune de dispozitivele necesare (audio-video: smartphone, tabletă, laptop etc.) în vederea susținerii on-line a probei. În situația în care aceștia nu dispun de mijloace tehnice, școala de proveniență le va asigura, în regim de custodie, echipamentele necesare susținerii probei.(3) Proba se va organiza on-line, de către o unitate de învățământ liceal desemnată de inspectoratul școlar, conform unei proceduri elaborate și anunțate de către inspectoratul școlar până la data de 10 mai 2021.(4) Tematica probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă va respecta programa pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a la limba maternă respectivă, aprobată pentru anul școlar curent.(5) Aprecierea probei on-line menționate la alin. (1) se face cu note.(6) La probele orale nu se admit contestații.(7) În situația în care candidatul a obținut la evaluare cel puțin nota 5, secretariatul școlii care a organizat proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă va trece nota obținută în anexa la fișa de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obținută la limba și literatura maternă la evaluarea națională", specificând limba maternă la care a fost susținută proba.(8) Directorul unității de învățământ care a coordonat organizarea probei on-line va confirma, prin semnătură și ștampilă, corectitudinea notei și va transmite școlilor de proveniență ale candidaților fișele de înscriere în care este specificată nota obținută la limba maternă.(9) Nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare.(10) În situația în care candidatul a obținut o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba și nu va putea fi înscris la clasa cu predare în limba maternă respectivă.(11) În vederea admiterii în clasa a IX-a, candidații care au susținut proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă on-line, indiferent dacă au promovat-o sau nu, își vor completa fișa de opțiuni, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.  +  Articolul 2 Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă se afișează la avizierul/site-ul unității de învățământ la care a fost susținută proba, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.  +  Articolul 3 Rezultatele obținute de candidați la proba de limbă maternă vor fi recunoscute în orice județ/municipiul București în care aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată. (la 28-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.721 din 23 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 7 Nr. ..../.........2021
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, .................., părintele/reprezentantul legal al copilului ...................... domiciliat(ă) în localitatea ............, str. ............, nr. ... bl. ... sc. ... ap. ... județul/sectorul ............., legitimat(ă) cu ....seria .... nr. ......., CNP ............. declar pe proprie răspundere că datele și informațiile cuprinse în documentul/documentele .....................*) transmise prin mijloace electronice de comunicare, în vederea participării fiicei mele/fiului meu la procesul de admitere pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 sunt corecte. *) Se vor completa, după caz: fișa de înscriere, anexa la fișa de înscriere, documentele care intră în componența dosarului de înscriere, documentele prevăzute în anexa 3, documentele prevăzute în anexa 4 și documentele prevăzute în anexa 6 la ordin. Totodată, declar că am înțeles următoarele: ● la data comunicată de inspectoratul școlar/unitatea de învățământ voi prezenta la secretariatul unității de învățământ gimnazial/liceal documentele care au stat la baza admiterii fiicei mele/fiului ..................... meu în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2021 - 2022, inclusiv documentele medicale necesare înscrierii. Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.
  Semnătura, Data,
  ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul școlarizării.
  (la 28-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.721 din 23 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )
  -------