LEGE Nr. 120 din 18 decembrie 1992privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 8 ianuarie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Taxele pentru procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în cuantumul şi termenele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 şi constituie venituri la bugetul de stat. Cuantumul taxelor în lei prevăzut în anexa nr. 1 se va indexa potrivit legii.  +  Articolul 2Sumele reprezentind taxele încasate se vărsa de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la bugetul de stat, potrivit instrucţiunilor Ministerului Finanţelor, care se vor emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Taxa pentru eliberarea brevetului de invenţie şi tipărirea descrierii se plăteşte în termen de 6 luni de la publicarea hotărîrii de acordare a brevetului. Aceasta taxa - majorată cu 50% - poate fi plătită într-un nou termen de 6 luni, calculat de la expirarea termenului iniţial. Neplata taxei prevăzute la alin. 1, în termenele stabilite, are ca urmare decăderea titularului din dreptul la eliberarea brevetului de invenţie. Decăderea se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala.  +  Articolul 4Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie se datorează de la data depozitului cererii de brevet, inclusiv pentru anul în care se eliberează brevetul, şi se plătesc în termen de 3 luni de la eliberarea brevetului. Pentru anii următori eliberării brevetului de invenţie taxele de menţinere în vigoare se plătesc pînă la prima zi a fiecărui an de protecţie. Aceste taxe - majorate cu 50% - pot fi plătite şi în următoarele 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute la alin. 1 şi 2. Neplata taxelor în termenele prevăzute de acest articol are ca urmare decăderea titularului din drepturile decurgind din brevet. Decăderea se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala.  +  Articolul 5Inventatorii, solicitanţi sau titulari ai brevetelor de invenţie, care au un venit anual brut de pînă la 1.000.000 lei şi care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, plătesc 10% din cuantumul taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege. Instituţiile publice, precum şi societăţile comerciale cu un profit brut anual mai mic de 10 milioane lei, avînd un număr de salariaţi mai mic de 200 şi care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, plătesc 50% din cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz. Sînt scutiţi de plată taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 elevii, studenţii şi militarii în termen, atît ca autori individuali de invenţii, cît şi în colective formate exclusiv din aceste categorii de persoane, pe timpul cît au aceasta calitate şi pentru procedurile aflate în derulare pe perioada în care au calitatea respectiva.  +  Articolul 6Din veniturile anuale obţinute în lei şi în valută, ca urmare a aplicării prezentei legi, o cota-parte de pînă la 30% va putea fi utilizata de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru realizarea activităţilor legate de dotarea tehnica şi a bazei de date informatizate prevăzute la art. 64 lit. c) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. Cota anuală de constituire a acestui fond se va stabili prin legea bugetară, iar modul de constituire şi utilizare a fondului prevăzut la alin. 1 se vor stabili prin instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 7Pentru procedurile neefectuate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se datorează taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 227 din 5 mai 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE  +  Anexa 1 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor în lei
    Nr. crt.Obiectul plăţiiTermenele de platăCuantum taxă - lei -
    1.Înregistrarea cererii de brevet de invenţie- în prima lună de la data depozitului6.000
        - în lunile a 2-a şi a 3-a de la data depozitului9.000
    2.Publicarea cererii de brevet de invenţie la expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii- în 3 luni de la data invocării priorităţii sau în termen de 6 luni de la data depozitului10.000
    3.Publicarea cererii de brevet de invenţie înainte de expirarea termenului de 18 luni de la dată depozitului sau priorităţii- o data cu solicitarea publicării15.000
    4.Raport de documentare- pînă în luna a 18-a de la data depozitului20.000
    5.Raport de documentare pentru cererile internaţionale înregistrate conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor- o dată cu solicitarea publicării raportului10.000
    6.Examinarea cererii de brevet de invenţie pentru o descriere care nu depăşeşte 10 pagini şi 5 revendicări- în 3 luni de la data depozitului, fără publicarea cererii de brevet90.000
        - între lunile a 4-a şi a 15-a de la data depozitului60.000
        - între lunile a 16-a şi a 30-a de la data depozitului40.000
        - o dată cu solicitarea examinării de urgenţă120.000
    7.Pentru fiecare pagină în plus   1.000
    8.Pentru fiecare revendicare în plus   2.000
    9.Eliberarea brevetului de invenţie şi tipărirea descrierii- în 6 luni de la data publicării hotărîrii20.000
    10.Examinarea unei contestaţii- o dată cu depunerea contestaţiei la O.S.I.M.30.000
    11.Examinarea unei cereri de revocare- o dată cu depunerea la O.S.I.M. a cererii de revocare60.000
    12.Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru fiecare an:    
      - primii 5 ani   16.000
      - anii 6 - 10 inclusiv   30.000
      - anii 11 - 15 inclusiv   60.000
      - anii 16 - 20 inclusiv   100.000
    13.Revalidarea brevetului- o dată cu depunerea la O.S.I.M. a cererii de revalidare60.000
    14.Completarea depozitului cererii de brevet de invenţie:    
      a) depunerea ulterioară a revendicărilor şi desenelor- o dată cu depunerea la O.S.I.M.2.000
      b) depunerea traducerii în limba română- o dată cu depunerea la O.S.I.M.8.000
    15.Invocarea priorităţii:    
      a) o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie- la depunerea cererii de brevet de invenţie la O.S.I.M.10.000
      b) în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenţie- la depunerea documentului de invocare a priorităţii40.000
    16.Eliberarea unui certificat de prioritate- la depunerea cererii pentru eliberarea certificatului1.000
    17.Transmiterea cererii internaţionale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al O.M.P.I.- pînă în luna a 13-a de la data priorităţii internaţionale10.000
    18.Menţinerea în regim "secret" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an- la 2 luni de la atribuirea caracterului "secret"8.000
    19.Menţinerea în regim "nepublic" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an- o dată cu depunerea solicitării acestui regim8.000
    20.Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de perfecţionare:    
      a) pe perioada valabilităţii brevetului de invenţie de perfecţionare- conform art. 4 din lege50% din taxa prevăzută la pct. 12 din prezenta anexă
      b) pe perioada după încetarea valabilităţii brevetului de invenţie de perfecţionare- conform art. 4 din legeacelaşi cuantum ca la pct. 12
    21.Înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie:    
      a) înregistrarea unei cesiuni- o dată cu înregistrarea cesiunii la O.S.I.M.20.000
      b) înregistrarea unei licenţe de exploatare- o dată cu înregistrarea licenţei la O.S.I.M.20.000
      c) alte modificări- o dată cu înregistrarea solicitării la O.S.I.M.5.000
    22.Eliberarea de acte, adeverinţe, duplicate, copii, certificate etc.- o dată cu înregistrarea la O.S.I.M. a solicitării pentru eliberare2.000
   +  Anexa 2 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor în valută
           
    Nr. crt.Obiectul plăţiiTermenele de platăCuantum taxă ($)
    1.Înregistrarea cererii de brevet de invenţie- în prima luna de la data depozitului30
        - în lunile a 2-a şi a 3-a de la data depozitului45
    2.Publicarea cererii de brevet de invenţie la expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii- în 3 luni de la data invocării priorităţii sau în termen de 6 luni de la data depozitului50
    3.Publicarea cererii de brevet de invenţie înainte de expirarea termenului de 18 luni de la dată depozitului sau priorităţii- o data cu solicitarea publicării75
    4.Raport de documentare- pînă în luna a 18-a de la data depozitului100
    5.Raport de documentare pentru cererile internaţionale înregistrate conformTratatului de cooperare în domeniul brevetelor- o dată cu solicitarea publicării raportului50
    6.Examinarea cererii de brevet de invenţie pentru o descriere care nu depăşeşte 10 pagini şi 5 revendicări- în 3 luni de la data depozitului fără publicarea cererii de brevet450
        - între lunile a 4-a şi a 15-a de la data depozitului300
        - între lunile a 16-a şi a 30-a de la data depozitului200
        - o dată cu solicitarea examinării de urgenţă600
    7.Pentru fiecare pagină în plus   5
    8.Pentru fiecare revendicare în plus   10
    9.Eliberarea brevetului de invenţie şi tipărirea descrierii- în 6 luni de la data publicării hotărîrii100
    10.Examinarea unei contestaţii- o dată cu depunerea contestaţiei la O.S.I.M.150
    11.Examinarea unei cereri de revocare- o dată cu depunerea la O.S.I.M. a cererii de revocare300
    12.Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru fiecare an:    
      - primii cinci ani   80
      - anii 6 - 10 inclusiv   150
      - anii 11 - 15 inclusiv   300
      - anii 16 - 20 inclusiv   500
    13.Revalidarea brevetului- o dată cu depunerea la O.S.I M. a cererii de revalidare300
    14.Completarea depozitului cererii de brevet de invenţie:    
      a) depunerea ulterioară a revendicărilor şi desenelor- o dată cu depunerea la O.S.I.M.10
      b) depunerea traducerii în limba română- o dată cu depunerea la O.S.I.M.40
    15.Invocarea priorităţii:    
      a) o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie- la depunerea cererii de brevet de invenţie la O.S.I.M.50
      b) în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenţie- la depunerea documentului de invocare a priorităţii200
    16.Eliberarea unui certificat de prioritate- la depunerea cererii pentru eliberarea certificatului5
    17.Transmiterea cererii internaţionale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al O.M.P.I.- pînă în luna a 13-a de la data priorităţii internaţionale50
    18.Menţinerea în regim "secret" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an- la 2 luni de la atribuirea caracterului "secret"40
    19.Menţinerea în regim "nepublic" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an- o dată cu depunerea solicitării acestui regim40
    20.Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de perfecţionare:    
      a) pe perioada valabilităţii brevetului de invenţie de perfecţionare- conform art. 4 din lege50% din taxa prevăzută la pct. 12 din prezenta anexă
      b) pe perioada după încetarea valabilităţii brevetului de invenţie de perfecţionare- conform art. 4 din legeacelaşi cuantum ca la pct. 12
    21.Înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie:    
      a) înregistrarea unei cesiuni- o dată cu înregistrarea cesiunii la O.S.I.M.100
      b) înregistrarea unei licenţe de exploatare- o dată cu înregistrarea licenţei la O.S.I.M.100
      c) alte modificări- o dată cu înregistrarea solicitării la O.S.I.M.25
    22.Eliberarea de acte, adeverinţe, duplicate, copii, certificate etc.- o dată cu înregistrarea la O.S.I.M. a solicitării pentru eliberare10
  -------------------