HOTĂRÂRE nr. 539 din 13 mai 2021privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023, și a Planului de acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 mai 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023, denumit în continuare Planul de acțiune, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Instituțiile cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în strategie și în Planul de acțiune.  +  Articolul 4Finanțarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune, care intră în responsabilitatea instituțiilor publice, se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituții responsabile/ participante, în limita fondurilor alocate cu această destinație.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Sergiu-Horia Hossu
  București, 13 mai 2021.Nr. 539.  +  Anexa nr. 1STRATEGIE NAȚIONALĂpentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursuluiinstigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023  +  Anexa nr. 2PLAN DE ACȚIUNEal Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei,radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023