HOTĂRÂRE nr. 536 din 13 mai 2021pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) În situațiile prevăzute la art. 12 alin. (5)-(7) din ordonanța de urgență, condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se consideră îndeplinite.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (4) și art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență se cuvin pentru fiecare naștere sau, după caz, pentru fiecare situație prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență.3. La articolul 4^1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În situația în care persoana îndreptățită optează pentru concediu fără plată potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune și se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 și 22 din ordonanța de urgență.4. La articolul 4^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Perioada prevăzută la alin. (6) reprezintă perioada de dinainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități și nu poate fi constituită fracționat sau din perioade anterioare în care persoana îndreptățită a realizat venituri supuse impozitului.5. La articolul 6 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut copilul, corespunzători perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, sau, după caz, dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, pentru care Codul fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;6. La articolul 6 alineatul (6), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) dovada eliberată de instituția care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situațiile prevăzute la lit. k) și x);...............................................................................................d) dovada eliberată de angajator pentru situațiile prevăzute la lit. c), d), f), i), j), u), precum și în cazul indemnizației acordate în baza art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, pentru situația prevăzută la lit. y);7. La articolul 6, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În cazurile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. g) sau h) din ordonanța de urgență, precum și în cazul indemnizației acordate în baza art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, și/sau de prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută la art. 2 alin. (5) lit. y) din ordonanța de urgență, nu este necesar ca persoana îndreptățită să prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situații, drepturile respective fiind acordate de agențiile teritoriale.8. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația persoanelor îndreptățite care realizează venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură și care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activității pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situația solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanța de urgență.9. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) În aplicarea prevederilor art. 9^1 din ordonanța de urgență, perioada luată în calcul este cea cuprinsă între luna calendaristică în care copilul anterior împlinește vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap și luna calendaristică în care se naște sau se înregistrează o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, fără a se depăși 12 luni.(2) În situația prevăzută la art. 9^1 din ordonanța de urgență, pentru stabilirea dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copiilor, se iau în calcul perioadele prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4).(3) Pentru calculul indemnizației pentru creșterea copiilor, în situația prevăzută la art. 9^1 din ordonanța de urgență, se procedează după cum urmează:a) dacă perioada de eligibilitate este acoperită în totalitate de perioada de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, se acordă aceeași valoare cu indemnizația primită pentru copilul anterior;b) dacă perioada de eligibilitate este constituită și din perioade în care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) și a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență. Dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit pentru copilul anterior, atunci se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.10. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care persoana îndreptățită beneficiară a stimulentului de inserție în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență solicită concediul și indemnizația pentru creșterea copilului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, reluarea plății stimulentului de inserție se realizează în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență.11. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Pentru persoanele care solicită acordarea stimulentului de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități, prevăzut la art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență, acesta se acordă după cum urmează:a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanța de urgență;b) începând cu data depunerii cererii în cazul în care cererea este depusă peste termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanța de urgență.(3) Stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență se acordă oricăruia dintre părinți sau oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, care a efectuat cel puțin o lună de concediu pentru creșterea copiilor.12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11,art. 31 alin. (1), (2) și (7) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d),alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se completează de către persoanele îndreptățite, reprezentanții legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul de cerere se publică și este disponibil pe site-urile autorităților administrației publice locale, ale agențiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, precum și pe punctul de contact unic electronic în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic.13. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 19^1(1) În situația în care autoritățile administrației publice locale sau, după caz, agențiile teritoriale dezvoltă sisteme informatice de primire și înregistrare a solicitărilor, cererea și documentele doveditoare pentru drepturile prevăzute de ordonanța de urgență pot fi depuse electronic.(2) Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor justificative este opțională și se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(3) Prin excepție de la prevederile art. 19, în situația prevăzută la alin. (1), dacă cererea și documentele justificative sunt depuse electronic la agenția teritorială, certificarea de către primar sau persoana împuternicită de acesta nu este necesară.14. La articolul 20, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11,art. 31 alin. (1), (2) și (7) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d),alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se soluționează prin decizie scrisă emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanța de urgență.(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poștă, inclusiv poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).15. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă.16. La articolul 22, alineatele (1), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) În situația persoanelor care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plății anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declarația pe propria răspundere................................................................................................(5) În vederea verificării veniturilor din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, agenția teritorială poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situația privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizației prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență................................................................................................(7) În situația veniturilor din salarii și asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copilului se aplică numai în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (4) din ordonanța de urgență. Recalcularea se face fie la solicitarea persoanei îndreptățite, fie din oficiu aplicându-se corespunzător prevederile alin. (3) și (4), precum și prevederile art. 18 alin. (5) din ordonanța de urgență.17. La articolul 23, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se acordă cu respectarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) și e) și alin. (2) din ordonanța de urgență.18. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Dreptul reprezentând stimulentul de inserție se cuvine după cum urmează:a) de la data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;b) de la data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;c) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizației prevăzute la art. 2 alin. (2) și art. 31 alin. (2) din ordonanța de urgență realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;d) începând cu ziua următoare celei în care persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;e) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-d).19. La articolul 29 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) primăria, pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. g), precum și la art. 17 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență, precum și pentru orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență;20. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Suspendarea plății/Încetarea drepturilor/ Reluarea plății drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7,31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d),alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii direct sau prin poștă, inclusiv poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției.21. Articolul 33 se abrogă.22. Articolul 35 se abrogă.23. La articolul 36, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) și art. 31 din ordonanța de urgență constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii.(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la alin. (1), în care persoana beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență, punctajul lunar al asiguratului se determină conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) și art. 31 din ordonanța de urgență constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj și se are în vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și a cotelor procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj conform art. 39 alin. (1) și (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.24. Anexa „Perioade asimilate“ la anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.25. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn situația persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se află în plata stimulentului de inserție prevăzut de art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar copilul nu a împlinit vârsta de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, stimulentul de inserție se acordă, din oficiu, în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2021.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 13 mai 2021.Nr. 536.  +  Anexa nr. 1(Anexa la anexa nr. 1 la normele metodologice)  +  ANEXĂ
  PERIOADE ASIMILATE
  Perioade asimilate:Cod
  au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective01
  s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj02
  au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare03
  au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare04
  au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii05
  se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii06
  au beneficiat de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului07
  au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap08
  au beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului09
  se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare10
  și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate11
  au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat12
  frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua șansă“, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale13
  au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare14
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere15
  se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic16
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere17
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere18
  se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea în același an calendaristic a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere19
  se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor20
  au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii21
  se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire22
  au beneficiat de indemnizația lunară prevăzută la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, și/sau de prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare23
   +  Anexa nr. 2^1)(Anexa nr. 2 la normele metodologice)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.----