HOTĂRÂRE nr. 535 din 13 mai 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul învățământului superior
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 137/1991 privind înființarea Academiei de Poliție a Ministerului de Interne, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Academia, cu sediul în municipiul București, Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sectorul 1, este instituție de învățământ superior acreditată, din rețeaua de învățământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ militar, de ordine și siguranță publică.2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Academia desfășoară activități de învățământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licență și de master, în domeniile și specializările acreditate, precum și alte forme de pregătire, perfecționare și specializare.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Academia formează personal pentru asigurarea nevoilor MAI, care este beneficiar determinat principal al procesului formativ desfășurat în instituția de învățământ superior.(2) Academia desfășoară activități de formare profesională continuă a personalului MAI și elaborează studii și analize în domeniul ordinii publice.(3) Academia coordonează metodologic, didactic și curricular Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen și Centrul de Formare Inițială și Continuă a personalului MAI, structuri MAI cu atribuții privind organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal.4. La articolul 4, literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) aprobă domeniile de interes pentru instituție în care Academia organizează studii universitare de master profesional, stabilite pe baza criteriului relevanței pentru carieră, a nevoilor și comenzii formative a beneficiarilor;(...)d) stabilește, prin Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Imigrări, denumite în continuare inspectorate generale, în colaborare cu Academia, pe baza standardelor ocupaționale, cunoștințele de specialitate, competențele generale, abilitățile cognitive și competențele de specialitate pentru desfășurarea procesului formativ, după efectuarea particularizărilor necesare;5. La articolul 5 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formarea, în condițiile legii, a ofițerilor prin studii universitare de licență și master profesional;b) specializarea personalului MAI prin studii universitare de master profesional;6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Academia poate forma prin studii universitare, în condițiile legii, personal și pentru alte structuri din sistemul de apărare și securitate națională, precum și pentru instituții solicitante din țară și din străinătate, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens de către acestea cu MAI.7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Academia organizează și desfășoară programe de studii universitare de licență și master profesional pentru formarea, în condițiile legii, a ofițerilor potrivit specificului instituțional al MAI.8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Formarea ofițerilor prin studii universitare de licență se realizează avându-se în vedere profilul profesional rezultat din analiza atribuțiilor prevăzute în actele normative aplicabile structurii pentru care se pregătesc categoriile de personal respective, precum și din stabilirea, pe baza acestora, a cunoștințelor și competențelor specifice.(2) Formarea ofițerilor de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, imigrări și alte specialități ale MAI, precum și a ofițerilor de poliție penitenciară se realizează prin studii universitare de licență, după cum urmează:a) cu durata de 4 ani - 240 de credite de studii transferabile, la cursuri cu frecvență, domeniul fundamental «Științe sociale», ramura «Științe juridice», domeniul de studii universitare de licență «Drept», specializarea «Drept»;b) cu durata de 3 ani - 180 de credite de studii transferabile, la cursuri cu frecvență, domeniul fundamental «Științe sociale», ramura «Științe militare, informații și ordine publică», domeniul de studii universitare de licență «Științe militare, informații și ordine publică», specializarea «Ordine și siguranță publică».(3) Formarea ofițerilor de pompieri se realizează prin studii universitare de licență cu durata de 4 ani - 240 de credite de studii transferabile, la cursuri cu frecvență, domeniul fundamental «Științe inginerești», domeniul de studii universitare de licență «Ingineria instalațiilor», specializarea «Instalații pentru construcții-pompieri».(4) Formarea efectuată în ciclul studiilor universitare de licență la facultățile Academiei asigură creditele de studii transferabile necesare înscrierii la alte facultăți.9. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Studiile universitare de master se organizează în domeniile și cu duratele prevăzute de legislația în domeniul învățământului superior, pe teme de interes pentru formarea profesională a personalului MAI.(2) Academia poate organiza pentru punerea în valoare a potențialului științific al instituției, în limita resurselor la dispoziție, studii universitare de master în domenii de contact cu cele de licență, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI.10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Principalele componente organizatorice ale Academiei, cu atribuții privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele:a) Facultatea de Poliție;b) Facultatea de Pompieri.11. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Facultatea de Poliție se înființează prin reorganizarea Facultății de Poliție, a Facultății de Jandarmi, a Facultății de Poliție de Frontieră și a Facultății de Științe Juridice și Administrative.(2) Facultatea de Poliție pregătește ofițeri pentru MAI în domeniile și la specializările prevăzute în prezenta hotărâre.(3) Facultatea de Poliție se constituie prin preluarea, în condițiile legii, de la Facultatea de Poliție, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Poliție de Frontieră și de la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, din cadrul Academiei, a atribuțiilor formative, a elementelor de structură și a personalului.12. La articolul 13, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Din categoria personalului didactic titular fac parte funcționari publici cu statut special, cadre militare care dețin grade didactice, cadre universitare sau cercetători științifici, precum și instructori militari și instructori de ordine publică.(...)(6) Conducerea Academiei se realizează de către comandant, care are și calitatea de rector. Funcția de comandant (rector) se ocupă prin concurs în conformitate cu reglementările Ministerului Afacerilor Interne. Confirmarea ca rector se realizează prin ordin al ministrului educației.13. La articolul 14, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) La Facultatea de Poliție, locurile se scot la concurs în cadrul specializărilor «Drept» și «Ordine și siguranță publică», distinct pentru ofițeri de poliție, ofițeri de poliție de frontieră, ofițeri de imigrări, ofițeri de jandarmi și, la nevoie, ofițeri din alte structuri ale sistemului de apărare și securitate națională.(3) La Facultatea de Pompieri, locurile se scot la concurs în cadrul specializării de licență «Instalații pentru construcții-pompieri14. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) La începerea studiilor universitare de licență, studenții Academiei încheie angajamente cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, prin care se obligă ca după absolvirea Academiei să își desfășoare activitatea timp de 10 ani în cadrul MAI sau, după caz, al altor structuri similare, în funcție de nevoile acestui minister.15. La articolul 17, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Pe durata studiilor universitare de licență, studenții Academiei îndeplinesc serviciul militar activ, potrivit art. 3 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare. În această calitate aceștia participă la misiuni și la alte activități ordonate de conducerea MAI.(5) Regimul juridic aplicabil studenților Academiei, inclusiv regimul disciplinar, precum și condițiile participării la misiunile și activitățile ordonate se reglementează de către Academie prin Regulamentul activității profesionale a studenților Academiei și fac parte integrantă din Contractul de școlarizare.16. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Studiile universitare de doctorat aflate în lichidare se desfășoară în conformitate cu prevederile reglementărilor legale aplicabile domeniului până la finalizarea studiilor studenților doctoranzi deja înmatriculați.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 și 378 bis din 12 aprilie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, punctul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:50. ACADEMIA DE POLIȚIE «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1.Facultatea de PolițieDreptDreptAIF240250
  DreptAPID240100
  Științe militare, informații și ordine publicăOrdine și siguranță publicăAIF180490
  Ordine și siguranță publicăAIFR18050
  2.Facultatea de PompieriIngineria instalațiilorInstalații pentru construcții-pompieriAIF24050
  2. La anexa nr. 6, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:12. ACADEMIA DE POLIȚIE «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN BUCUREȘTI
  FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  Facultatea de ArhivisticăIstorieArhivisticăAIF1800
   +  Articolul IIILa anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 și 374 bis din 12 aprilie 2021, poziția 50, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:50. ACADEMIA DE POLIȚIE «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN BUCUREȘTI(...)
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  4.Istorie Arhivistică contemporanăBucureștiRomânăIF1200
   +  Articolul IV(1) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră și Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfășoară în continuare, până la finalizare, conform planurilor de învățământ aprobate, în cadrul Facultății de Poliție, înființate potrivit art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre.(2) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Arhivistică intră în lichidare începând cu anul universitar 2021-2022. După finalizarea studiilor de către studenții deja înmatriculați, Facultatea de Arhivistică se desființează; personalul încadrat la Facultatea de Arhivistică se preia, în condițiile legii, la nivelul celorlalte structuri ale Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, în funcție de nevoile de încadrare.(3) Programele de studii universitare de doctorat organizate de către școlile doctorale din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfășoară în continuare până la finalizare, în conformitate cu programele individuale de cercetare științifică.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 13 mai 2021.Nr. 535.-----