LEGE nr. 133 din 13 mai 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 13 mai 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Conducătorii entităților publice, precum și persoanele care gestionează fonduri publice și/sau patrimoniu public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității.2. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Desemnarea persoanei care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoană desemnată se dispun de către conducătorul entității publice, cu acordul entității publice superioare, iar în cazul entităților publice în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, cu acordul Ministerului Finanțelor. Persoanele desemnate cu exercitarea activității de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă competențele profesionale solicitate de această activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanțelor, care va cuprinde și condițiile și criteriile unitare pe care entitățile publice trebuie să le respecte în cazul desemnării sau încetării calității de persoană desemnată pentru personalul care desfășoară această activitate.3. La articolul 9, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:(6^1) Exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu de către persoane desemnate de conducătorii entităților publice fără acordul prevăzut la alin. (6) atrage răspunderea conducătorului entității publice pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz, stabilite potrivit legii, pentru operațiunile asupra cărora s-a acordat viza.(6^2) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt independente în luarea deciziilor cu privire la exercitarea vizei. Acestora nu li se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele îndeplinite, cu respectarea prevederilor legale, în exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv și în limita acestora, nu se poate dispune încetarea calității de persoană desemnată pentru exercitarea controlului financiar preventiv.4. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.5. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1Incompatibilități specifice și conflicte de interese(1) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligația să respecte regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese prevăzute pentru funcționarii publici, astfel cum sunt reglementate acestea prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(2) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot verifica proiectele de angajamente legale și ordonanțări de plată privind achiziții publice sau parteneriate public-private, dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, achiziție sectorială, concesiune de lucrări ori servicii sau de parteneriat public-privat.(3) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligația de a informa de îndată, în scris, pe conducătorul entității publice, în cazul în care se găsesc în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), urmând să se abțină de la orice activitate legată de controlul financiar preventiv propriu, până la desemnarea de către conducător a unei alte persoane care să îndeplinească atribuțiile respective sau remedierea, în alt mod, a situației apărute. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, conducătorul este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a controlului financiar preventiv propriu și pentru ieșirea din situația de incompatibilitate și/sau de conflict de interese a persoanelor respective.(4) Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu răspund disciplinar, administrativ, civil ori penal, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru nerespectarea prevederilor prezentului articol.6. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv delegat răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor de angajament și/sau creditelor bugetare aprobate, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza.7. La capitolul III, după articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Aprobarea proiectelor de operațiuniOrdonatorul de credite aprobă proiectele de operațiuni supuse prevederilor prezentei ordonanțe exclusiv pe baza certificărilor și/sau avizelor conducătorilor compartimentelor de specialitate, a vizei de control financiar preventiv propriu și a vizei de control financiar preventiv delegat, după caz. Proiectele de operațiuni refuzate la viza de control financiar preventiv propriu sau delegat, după caz, pot fi aprobate de către ordonatorul de credite în condițiile art. 21.8. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Măsuri operative(1) Ministerul Finanțelor efectuează inspecții:a) când există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operațiuni;b) când este sesizat sau există indicii în legătură cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1);c) când este sesizat în legătură cu efectuarea de operațiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv.(2) Inspecțiile se efectuează de către persoane cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor, în baza unui ordin de serviciu emis de ministrul finanțelor sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanțelor.(3) Ordinul de serviciu prevăzut la alin. (2) va preciza, în mod obligatoriu, persoanele desemnate să efectueze inspecția, obiectivele inspecției și durata inspecției.(4) Instituțiile publice sunt obligate să asigure accesul persoanelor desemnate să efectueze inspecția la toate documentele, datele și informațiile relevante pentru scopul și obiectivele inspecției, la inspectarea bunurilor ce fac obiectul operațiunilor controlate, precum și în spațiile unde se găsesc asemenea bunuri.(5) Stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea inspecțiilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar atribuțiile de detaliu, fluxul informațional și metodologia de lucru, prin ordin al ministrului finanțelor.(6) În urma inspecției efectuate, persoanele desemnate să efectueze inspecția întocmesc actele prevăzute de legislația incidentă activității de inspecție economico-financiară, adaptate la specificul entităților publice.(7) Împotriva actului administrativ emis ca urmare a inspecției efectuate la instituțiile publice se poate formula plângere prealabilă, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Plângerea prealabilă se depune la structura care a efectuat inspecția.(8) Soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ se face, prin decizie motivată, de către Ministerul Finanțelor, prin structura de specialitate. Decizia de soluționare a plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Împotriva deciziei se poate formula acțiune în instanță, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(9) Atribuțiile structurii de specialitate în soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actelor administrative emise de organele de inspecție economico-financiară ca urmare a inspecțiilor efectuate la instituții publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.9. La articolul 27, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) desemnarea persoanei care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoană desemnată cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (6).  +  Articolul IIPersoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, intrate în stare de incompatibilitate și/sau conflict de interese ca urmare a intrării în vigoare a prezentei legi, sunt obligate să informeze în scris, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pe conducătorul entității publice, care este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a controlului financiar preventiv propriu, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.  +  Articolul IIIContestațiile în curs de soluționare împotriva proceselor-verbale de inspecție se soluționează conform prevederilor legale în vigoare la data efectuării inspecției.  +  Articolul IVMinisterul Finanțelor elaborează hotărârile prevăzute la art. 22 alin. (5) și (9) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 13 mai 2021.Nr. 133.-----