HOTĂRÂRE nr. 514 din 5 mai 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021  Având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/166 al Comisiei din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 în ceea ce privește prelungirea programelor naționale în sectorul apicol,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru Programul național apicol pentru perioada 2020-2022 este de 152.419 mii lei, din care suma de 76.209,5 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, și distribuită astfel:a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;b) pentru anul 2021: 51.128 mii lei;c) pentru anul 2022: 51.081 mii lei.2. La anexa nr. 1, capitolul I „Scopul Programului național apicol“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul I Scopul Programului național apicolScopul Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Program, este de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii și pentru achiziționarea de: medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, echipament de protecție apicol, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci/pavilioane apicole, mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, mătci și/sau familii de albine, precum și prin acordarea de sprijin deținătorilor de stupine de multiplicare/elită pentru achiziționarea de produse proteice solide, incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit de inseminare care conține cel puțin microscop, butelie CO_2, aparat de inseminare și seringă de inseminare, precum și prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanță în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, achiziția de echipament pentru procesarea cerii și echipament pentru ambalarea mierii.3. La anexa nr. 1, capitolul III „Beneficiarii Programului“, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) asociații, federații, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislației în vigoare, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru acțiunea de asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori prevăzută la cap. IX subcap. I.A, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite.4. La anexa nr. 1, capitolul V „Atribuirea codului unic de identificare APIA“, ultimele două paragrafe se modifică și vor avea următorul cuprins:În acest sens, apicultorii și/sau formele asociative apicole legal constituite care depun prima dată la APIA o cerere de plată în calitate de solicitanți în funcție de forma lor de organizare trebuie să se prezinte la APIA Centrul județean/municipiul București, unde vor completa și depune, înainte de data de depunere a cererii de plată, formularul de solicitare a codului unic de identificare (RO). După înregistrare în sistemul informatic se va genera codul unic de identificare, care se va comunica în scris solicitantului.Totodată, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanții au obligația să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conțină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României și o copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală/CI, după caz.5. La anexa nr. 1, capitolul VI „Modul de finanțare“, paragraful al treilea se modifică și va avea următorul cuprins:Contribuția Uniunii Europene la Programul de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 34, respectiv 40 din același regulament, la valoarea de 4,7830 lei pentru plățile aferente anului 2020, la valoarea de 4,8683 lei pentru plățile aferente anului 2021.6. La anexa nr. 1, capitolul VII „Instituțiile publice responsabile“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu», denumită în continuare ANZ, este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare a stupilor și stupinelor, prin implementarea sistemului unitar de identificare, pentru autorizarea stupinelor de elită și a stupinelor de multiplicare, precum și pentru recunoașterea materialului biologic apicol produs pentru comercializare numai din stupinele de elită și stupinele de multiplicare autorizate7. La anexa nr. 1, capitolul VIII „Evitarea dublei finanțări“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VIII Evitarea dublei finanțăriSolicitanții/Beneficiarii Programului pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin financiar forfetar din Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020, precum și din perioada de tranziție 2021-2022, respectiv submăsurile 6.1 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri», 6.3 «Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici», cu condiția ca măsurile sprijinite și/sau planificate și propuse spre finanțare de apicultori prin PNDR 2014-2020, inclusiv prin sprijinul acordat în perioada de tranziție, să nu fie solicitate prin Programul național apicol aprobat și viceversa.Condiția se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, inclusiv pentru sprijinul solicitat în perioada de tranziție 2021-2022, iar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR 2014-2020, respectiv prin planul de afaceri depus în cadrul măsurilor lansate în perioada de tranziție 2021-2022 devine neeligibilă prin Program pentru respectivul solicitant.Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM6.1/6.3 din PNDR 2014-2020, inclusiv perioada de tranziție 2021-2022 pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin Program.În ceea ce privește măsurile agricole de investiții din PNDR 2014-2020, respectiv din perioada de tranziție 2021-2022 în cazul sM 4.1 «Investiții în exploatații agricole», solicitanții care au accesat sprijin prin Program, aprobat pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa măsuri din PNDR 2014-2020, respectiv măsuri din perioada de tranziție 2021-2022 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin Program, adică după efectuarea plății de către agenția de plăți către beneficiar, iar lista de cheltuieli decontată prin Program va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR 2014-2020, respectiv măsuri din perioada de tranziție 2021-2022 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin Program, adică după efectuarea plății de către agenția de plăți către beneficiar, iar lista de cheltuieli decontată prin Program va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR 2014-2020, respectiv pentru proiectul depus în cadrul perioadei de tranziție 2021-2022.Pentru sM 4.2 «Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole» este permisă accesarea simultană a submăsurii 4.2 cu Programul, demarcarea va fi făcută ex-ante, astfel cheltuielile eligibile în cadrul Programului fiind excluse de la finanțare prin intermediul sM 4.2.8. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A „Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori“, alineatul (3) „Condiții de eligibilitate generale“, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Forma asociativă apicolă trebuie să dețină minimum 30 de membri apicultori la data depunerii cererii de intenție și să fie împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare și pentru solicitarea sprijinului financiar.9. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.1 „Consultanță în apicultură“, alineatul (1) „Condiții de eligibilitate specifice“ se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un singur contract de prestări servicii pentru activități de consultanță în domeniul apicol, iar persoana care asigură consultanța să fie absolvent de învățământ superior cu profil zootehnic și/sau veterinar.2. Prestatorul de servicii de consultanță trebuie să fie persoană juridică/persoană fizică autorizată și să dețină cod CAEN pentru servicii de consultanță.3. Definirea clară în contract a activităților de consultanță, a perioadelor de realizare a acestora și a documentelor puse la dispoziția formei asociative de către prestator.4. Activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități de consultanță pentru fiecare an apicol în parte.5. Solicitantul se asigură că activitatea de consultanță cuprinsă în contract este pusă în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite.10. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.1 „Consultanță în apicultură“, alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) raport de realizare a serviciilor de consultanță conform contractului, întocmit de forma asociativă, care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de consultanță, numărul și data facturii pentru fiecare cheltuială efectuată de către prestator, descrierea modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de consultanță a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;11. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.1 „Consultanță în apicultură“, alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:g) copii ale documentelor care dovedesc efectuarea activităților de consultanță, puse la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate;h) copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN pentru servicii de consultanță.12. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.2 „Promovarea apiculturii și a produselor apicole“ se modifică și va avea următorul cuprins:A.2. Promovarea apiculturii și a produselor apicole (1) Condiții de eligibilitate specifice:1. acțiunea de promovare a apiculturii cuprinde activitățile de publicitate, respectiv presă scrisă/tipărituri, afișe, panouri, broșuri, reclame TV, radio, online, precum și organizarea de târguri comerciale cu specific apicol, conferințe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii și a produselor apicole, zile de degustare;2. forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru activitățile de promovare în domeniul apicol;3. prestatorul de servicii de promovare trebuie să dețină cod CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfășurat;4. definirea clară în contract a activităților de promovare și perioadele de realizare a acestora, a documentelor/ materialelor, respectiv publicații, foto, audio, video, mostre, puse la dispoziția formei asociative de către prestator conform contractului;5. activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități de promovare pentru fiecare an apicol în parte;6. solicitantul se asigură că activitățile de promovare cuprinse în contract sunt puse în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite.(2) Cheltuieli eligibile:– prețul fără TVA pentru cheltuieli cu organizarea de târguri, expoziții, conferințe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii și a produselor apicole, publicitate, zile de degustare.(3) Documente justificative specifice:a) copie facturi și dovada efectuării plății cheltuielilor cu promovarea produselor apicole;b) copia contractului/contractelor de prestări servicii de promovare;c) raport de realizare a serviciilor de promovare conform contractului, întocmit de forma asociativă, care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de promovare, cheltuielile efectuate de către prestator cu nr. și data facturii pentru fiecare activitate/material de promovare în parte, descrierea modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de promovare a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;d) copii/fotocopii ale documentelor și/materialelor/ elementelor vizuale care dovedesc efectuarea activităților de promovare, puse la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate;e) copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfășurat.13. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.3 „Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură“, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației, conform legislației în domeniu;2. organizarea unui număr maxim de 3 cursuri/an/forma asociativă, cu participare de minimum 10 și maximum 28 de cursanți/curs;3. activitățile cuprinse în contractul de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități pentru fiecare an apicol în parte.14. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.3 „Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură“, alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) copia documentului care atestă autorizarea de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației a furnizorului de servicii pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură;15. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.3 „Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură“, la alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) copia diplomelor/adeverințelor eliberate de către furnizor participanților la încheierea cursurilor de perfecționare.16. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.4 „Achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali“, alineatul (3), literele h) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) copia documentului de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, care se va depune după instalarea echipamentului de procesare a cerii;.............................................................................................j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a cerii, care trebuie să conțină informații cu privire la numărul, numele membrilor apicultori care au utilizat echipamentul și perioada utilizării.17. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.5 „Achiziția de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii“, alineatul (3), literele h) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) copia documentului de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, care se va depune după instalarea echipamentului de ambalare a mierii;............................................................................................j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de ambalare a mierii, care trebuie să conțină cel puțin informații cu privire la numărul, numele membrilor apicultori care au utilizat echipamentul și perioada utilizării.18. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul II.B „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei“, alineatul (2), punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei, respectiv mișcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, în cursul anului apicol, la data efectuării acestora.19. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral“, alineatul (2), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină.20. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, după partea introductivă a punctului C.1 „Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral“ se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Prin cutie se înțelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar și pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producție.21. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.3 „Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție“, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. apicultorul poate achiziționa: echipament apicol de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere;2. să achiziționeze unelte și echipamente de protecție maximum de 2 ori pe perioada derulării Programului/beneficiar și maximum 2 bucăți din fiecare produs.22. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, partea introductivă a punctului C.4 se modifică și va avea următorul cuprins:C.4. Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral23. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (1), punctele 2-4 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. apicultorul poate achiziționa: remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;3. să achiziționeze mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci apicole/pavilioane apicole și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare;4. să păstreze și să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie - remorci apicole/pavilioane apicole și mijloacele de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani;24. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (1), după punctul 5 se introducdouă noi puncte, punctele 6 și 7, cu următorul cuprins:6. mijloacele de transport apicol fără autopropulsie și mijloacele fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral trebuie să fie noi la momentul achiziției;7. mijloacele de transport apicol fără autopropulsie trebuie să fie omologate de către Registrul Auto Român cu codul specific.25. La anexa nr. 1, la capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cheltuieli eligibile:– prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de mijloace de transport fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și de mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral.26. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (3), literele a), b), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cererea de intenție, prin care își asumă achiziția ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă/pavilion apicol și/sau mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Program, precum și copia facturii proforme a remorcii/pavilionului apicol și/sau mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor;b) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății mijloacelor de transport fără autopropulsie, respectiv remorcă apicolă/pavilion apicol, precum și a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, întocmite potrivit legislației în vigoare;c) copia cărții de identitate a remorcii apicole/pavilionului apicol;.............................................................................................e) declarația pe propria răspundere a apicultorului că va păstra echipamentul achiziționat și decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;27. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul IV.D „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Subcapitolul IVD. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din UniuneD.1. Achiziționarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultură(1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii care solicită sprijin pentru familii de albine începând cu anul 2022 trebuie să facă dovada deținerii unui efectiv cel puțin egal cu 70% din numărul total de familii de albine deținute conform adeverinței ANZ față de efectivul deținut conform adeverinței ANZ din anul anterior de Program;3. să achiziționeze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită și/sau multiplicare, autorizate de ANZ conform criteriilor de autorizare a stupinelor de elită și de multiplicare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013 și autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;4. să achiziționeze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate în baza de date a ANZ, potrivit Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, și autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, cu modificările și completările ulterioare;5. familiile de albine achiziționate prin Program trebuie să conțină mătci achiziționate de la stupine de elită și/sau multiplicare;6. familiile de albine achiziționate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deținute de apicultor până la data efectuării plății sprijinului financiar; de asemenea, familiile deținute de apicultor nu se unifică între ele până la data efectuării plății sprijinului;7. pentru a fi eligibilă achiziția de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziționeze și tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deținut, cât și cel achiziționat;8. apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017;9. mătcile achiziționate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internațional de marcare a mătcilor pentru anul apicol în care acestea se achiziționează;10. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină.(3) Cheltuieli eligibile:a) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de 75 de familii de albine în cazul apicultorilor care dețin maximum 75 de familii de albine la data eliberării adeverinței ANZ;b) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de familii de albine egal cu 75% din familiile de albine deținute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii, în cazul apicultorilor care dețin peste 75 de familii de albine;c) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de mătci egal cu numărul de familii de albine deținute.(4) Documente justificative:a) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;b) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;d) adeverința eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute emisă înainte de efectuarea achizițiilor;e) copia certificatului de origine/copia declarației de conformitate, care atestă proveniența mătcilor din stupine de elită și/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ;f) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de mătci, eliberat de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor (DSVSA) județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială își desfășoară permanent activitatea exploatația/unitatea;g) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine, eliberat de DSVSA județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială își desfășoară permanent activitatea exploatația/ unitatea;h) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare privind formarea profesională, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;i) copia facturii de achiziție a mătcilor și/sau a familiilor de albine;j) copia facturii/facturilor mătcilor care atestă proveniența acestora din stupinele de elită/multiplicare în cazul achiziției familiilor de albine. Acest document nu se solicită stupinelor de elită/multiplicare care comercializează familii de albine;k) copia documentelor de efectuare a plății mătcilor și/sau familiilor de albine, întocmite potrivit legislației în vigoare la data efectuării plății;l) copie de pe documentul de cont bancar al solicitantului;m) copie de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate și mișcarea efectivelor de albine.D.2. Achiziționarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare (1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, care dețin stupine de elită/multiplicare.(2) Condiții de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. stupina de elită/multiplicare să fie autorizată de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013;4. produsele proteice solide achiziționate pentru familiile de albine trebuie să fie notificate prin procedură națională de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și a Medicamentelor de Uz Veterinar - ICPBMV sau la orice autoritate competentă a Uniunii Europene;5. prin Program se decontează maximum 10 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de multiplicare și maximum 20 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de elită, în funcție de numărul de familii de albine deținut;6. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei în cursul anului apicol la data efectuării acestora.(3) Cheltuieli eligibile: prețul fără TVA al produselor proteice solide achiziționate pentru familii de albine în cursul anului apicol, de la furnizori autorizați sanitar-veterinar de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), conform legislației în domeniu, utilizate pentru efectivul de familii de albine deținut conform adeverinței eliberate de ANZ, emisă înainte de efectuarea achizițiilor.(4) Documente justificative:a) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F;b) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate în funcție de forma de organizare;d) copia adeverinței eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute în ferma de elită sau în ferma de multiplicare, emisă înainte de efectuarea achizițiilor de produse proteice solide;e) copia autorizației stupinei de multiplicare/elită, emisă de ANZ;f) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare privind formarea profesională, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;g) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;h) copia facturii de achiziție a produselor proteice solide pentru familii de albine și copia documentelor care atestă efectuarea plății produselor proteice solide pentru familii de albine, întocmite potrivit legislației în vigoare;i) copia documentului care atestă notificarea produselor proteice solide;j) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat.D.3. Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare(1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultorii, deținători de stupine de elită/stupine de multiplicare, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. stupina de elită/multiplicare să fie autorizată de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013;4. apicultorul, deținător al stupinei de multiplicare/stupinei de elită, poate să achiziționeze următoarele accesorii apicole: incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit de inseminare;5. să achiziționeze accesoriile o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum un produs din fiecare;6. accesoriile achiziționate trebuie să fie noi la momentul achiziției.(3) Cheltuieli eligibile: prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit de inseminare artificială a mătcilor care să conțină cel puțin microscop, butelie CO_2, aparat de inseminare și seringă inseminare, cu condiția să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziționate, începând de la data achiziției.(4) Documente justificative specifice:a) cererea de intenție, prin care își asumă achiziția ulterioară a incubatorului de creștere a mătcilor, incubatorului de transport botci și kitului de inseminare artificială a mătcilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Program, precum și copia facturii proforme a acestora;b) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislației în vigoare;c) declarația pe propria răspundere că va păstra minimum 3 ani accesoriile achiziționate;d) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole.28. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață“, alineatul (2), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. apicultorii care dețin peste 75 de familii de albine și care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C și D ale Programului trebuie să efectueze cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice ale mierii, prevăzute la alin. (3) lit. a) pct. (i)-(v);29. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață“, alineatul (2), punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. analizele pentru reziduuri de substanțe antimicrobiene vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar, care deține acreditare pentru metoda de determinare a reziduurilor de substanțe antimicrobiene, și vor fi decontate doar pentru apicultorii care dețin peste 150 de familii de albine;30. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață“, alineatul (2), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. obligativitatea efectuării setului de analize nu se aplică stupinelor de elită/multiplicare care produc material biologic apicol, cu condiția ca aceste stupine să nu dețină și stupină de producție.31. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață“, alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) prețul fără TVA pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii:(i) determinarea hidroximetilfurfuralului - HMF;(ii) determinarea glucozei și fructozei însumate din miere;(iii) determinarea conținutului în apă;(iv) determinarea indicelui diastazic;(v) determinarea zaharozei;(vi) indicele polenic pentru mierea monofloră;(vii) examen organoleptic;(viii) aciditate;(ix) conductivitatea electrică;32. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acțiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață“, alineatul (4), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) copia facturii pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice/pentru analize de determinare a reziduurilor care să ateste calitatea mierii și copia documentelor de efectuare a plății acestor analize;33. Anexele nr. 1 și 3 la anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.34. La anexa nr. 2, articolul 1, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În vederea centralizării și încadrării în plafonul alocat pentru acțiunea prevăzută la cap. IX subcap. III.C pct. C.4 și subcap. IV.D pct. D.3 din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul județean APIA sau online la adresa de e-mail a centrului județean APIA, respectiv al municipiului București, până la data de 31 mai, cererea de intenție, prin care își asumă achiziția ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și/sau a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor, a incubatorului de creștere a mătcilor, a incubatorului de transport botci și a kitului de inseminare...............................................................................................(4) În vederea centralizării și încadrării în plafonul alocat pentru măsurile menționate la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul județean APIA sau la adresa de e-mail a centrului județean, respectiv a municipiului București, până la data de 31 mai, cererea de intenție, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile de la pct. A.1, A.2 și A.3 și/sau prin care își asumă achiziția ulterioară pentru măsurile de la pct. A.4 și A.5.35. La anexa nr. 2, articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Formele asociative apicole, care au solicitat sprijin pentru acțiunile menționate la cap. IX subcap. I.A. «Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori», pct. A.4 și A.5, trebuie să depună anual până la data de 1 martie pe o perioadă de 3 ani de la achiziționarea echipamentului de procesare a cerii și/sau de ambalare a mierii notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a cerii și/de ambalare a mierii. În cazul netransmiterii notificării anuale în termenul prevăzut, se va recupera de la forma asociativă apicolă sprijinul financiar acordat prin Program.36. La anexa nr. 2, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Termenul-limită de depunere a cererii de plată și a documentelor care o însoțesc este data de 31 iulie a fiecărui an.37. La anexa nr. 2, după articolul 2^1 se introduce un nou articol, articolul 2^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^2Prin excepție de la prevederile art. 2, pentru anul 2022, termenul-limită de depunere a cererii de plată și a documentelor care o însoțesc este data de 31 decembrie 2022.38. La anexa nr. 2, articolul 8, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:(8) În cazurile de forță majoră și/sau circumstanțe excepționale sau ale altor evenimente neprevăzute apărute în intervalul cuprins între data depunerii cererii de plată și plată, acestea trebuie să fie comunicate în scris la APIA Centrul județean/Centrul Municipiului București, furnizându-se în același timp dovezi relevante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să transmită aceste dovezi.(9) În cazul în care din plafonul alocat pentru una dintre acțiuni rămâne o sumă neutilizată, suma disponibilă va fi redistribuită în următoarea ordine acțiunilor B, E, C, D sau A.39. Anexa la anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020, cu completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 5 mai 2021.Nr. 514.  +  Anexa nr. 1*)(Anexa nr. 1 la program)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  CERERE DE INTENȚIE PENTRU FORMELE ASOCIATIVE APICOLE
  Programul național apicol 2021
   +  Anexa nr. 2*)(Anexa nr. 3 la program)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  CERERE DE INTENȚIE PENTRU APICULTORI
  Programul național apicol 2021
   +  Anexa nr. 3(Anexa la normele de aplicare)
  PLAFOANE
  alocate pentru fiecare măsură din Program
  PNA 2020-2022Buget euro (50% FEGA + 50% Buget național) alocat conform Deciziei (CE) 974/2019
  Măsura202020212022
  A. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, din care:1.791.375,771.774.901,651.763.685,69
  A.1. Consultanță în apicultură501.585,21198.094,93496.036,60
  A.2. Promovarea apiculturii și a produselor apicole179.137,58182.400,96186.013,73
  A.3. Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură107.482,55112.246,74117.119,75
  A.4. Achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii501.585,21641.079,51482.257,81
  A.5. Achiziția de către formele asociative de echipament pentru ambalarea mierii501.585,21641.079,51482.257,81
  B. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei:2.436.271,042.455.397,532.445.736,02
  C. Raționalizarea transhumanței, din care: 2.543.753,592.553.613,432.562.855,77
  C.1. Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral788.205,34785.727,21792.280,68
  C.2. Achiziționarea de accesorii apicole644.895,28631.387,94620.045,75
  C.3. Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție 394.102,67406.894,45406.474,44
  C.4. Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci/pavilioane și mijloace fără autopropulsie de încărcare - descărcare a stupilor în pastoral716.550,31729.603,84744.054,90
  D. Măsuri pentru repopulare șeptel: 3.081.166,323.051.708,363.031.334,79
  D.1. Măsuri pentru repopulare: achiziționarea de mătci (regine) și/sau familii de albine pentru apicultură1.951.708,361.931.334,79
  D.2. Achiziționarea de produse proteice solide de către stupinele de elită și multiplicare300.000300.000
  D.3. Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare800.000800.000
  E. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață: decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii644.895,28666.465,04688.939,72
  Total euro10.497.595,6510.502.086,0110.492.552,00
  Total lei50.209.360,7551.127.305,2751.080.890,22
  ----