HOTĂRÎRE nr. 118 din 9 martie 1992privind structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor, precum şi finanţarea acestuia
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 2 aprilie 1992  În temeiul art. 105 din Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a administraţiei publice locale, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1La prefecturi se organizează un aparat tehnic de specialitate, care asigură realizarea atribuţiilor ce revin, potrivit legii, prefectului şi comisiei administrative.Structura organizatorică şi numărul de posturi ale aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor sînt prevăzute în anexele nr. 1-3 din prezenta hotărîre, cu încadrarea în numărul de personal existent la Primăria municipiului Bucureşti şi la prefecturi, conform hotărîrilor Guvernului nr. 1310 şi 1345/1990.  +  Articolul 2Compartimentele din cadrul direcţiilor şi serviciilor se organizează prin ordin al prefectului, în funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii.  +  Articolul 3Numărul de personal al aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor se stabileşte potrivit normativului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărîre, de către Departamentul pentru Administraţia Publică Locală, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea prefectului.  +  Articolul 4Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului aparatului tehnic de specialitate se fac de către prefect.  +  Articolul 5Salarizarea personalului din aparatul tehnic de specialitate al prefecturilor se face conform legii.  +  Articolul 6Prin aparatul tehnic de specialitate al prefecturilor se asigura îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege pentru prefect, în ceea ce priveşte controlul actelor autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, precum şi de coordonare a serviciilor publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, organizate în unităţile administrativ-teritoriale.În acest scop, aparatul tehnic de specialitate al prefecturilor are următoarele atribuţii principale: A. Cu privire la controlul actelor: a) verificarea legalităţii actelor adoptate şi emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi formularea de propuneri prefectului, în scopul aprecierii legalităţii acestora; b) controlul privind respectarea obligaţiei de transmitere a actelor, în termenele stabilite de lege, şi informarea prefectului cu privire la cele constatate; c) întocmirea documentaţiei necesare sesizării instanţei de contencios administrativ şi înştiinţarea autorităţilor pirite; d) întocmirea de rapoarte şi informări cu privire la organizarea executării legii şi a altor acte normative de către consiliile locale, judeţene şi primari; e) urmărirea pregătirii şi aducerii la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar; f) urmărirea modului în care se aduc la îndeplinire ordinele emise de prefect şi informarea asupra eventualelor încălcări ale acestora; g) elaborarea documentaţiei necesare şi întocmirea propunerilor în vederea sesizării Guvernului, în cazurile prevăzute de lege, pentru dizolvarea consiliului local, precum şi pentru demiterea consilierilor sau, după caz, a primarilor; h) elaborarea semestriala a rapoartelor cu privire la lucrările şi acţiunile de interes naţional ce se desfăşoară pe teritoriul judeţului. B. Cu privire la coordonarea serviciilor publice de învăţămînt, sănătate, cultura, munca şi protecţie socială, interne, finanţe publice, tineret şi sport, agricultura, statistica, privatizare, precum şi altele asemenea prevăzute de lege, ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, organizate în unităţile administrativ- teritoriale: a) prezintă periodic şi ori de cîte ori este necesar informări cu privire la respectarea legilor şi ordinii publice pe teritoriul judeţului şi face propuneri corespunzătoare pentru restabilirea legalităţii şi ordinii publice; b) periodic şi ori de cîte ori evenimentele cu caracter deosebit o impun, informează în legătură cu stadiul organizării şi aplicării măsurilor de apărare care nu au caracter militar; păstrează un contact permanent cu autorităţile militare şi poliţieneşti pentru a informa în timp util pe prefect asupra oricărei probleme care prezintă importanţa pentru securitatea cetăţenilor şi a bunurilor din judeţ; c) informează periodic, în conlucrare cu autorităţile şi instituţiile publice judeţene competente, asupra stării infractionale şi asupra modului de apărare a drepturilor cetăţenilor şi face propuneri corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi pentru respectarea drepturilor omului; d) informează periodic asupra activităţii desfăşurate de serviciile publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ şi semnaleaza eventualele divergenţe dintre acestea şi autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, propunind soluţii de conciliere corespunzătoare; e) elaborează şi supune prefectului, spre aprobare, proiectele de ordine, cu consultarea organelor şi serviciilor de specialitate şi asigura contrasemnarea acestora de către conducătorii organelor sau serviciilor de specialitate. C. Alte atribuţii ale aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor: a) asigura convocarea consiliilor locale în şedinţe de constituire ; b) furnizează, trimestrial, principalele date statistice cu privire la starea generală economică, socială, culturală şi administrativă a judeţului şi, anual,întocmeşte un raport cu privire la aceste aspecte; c) aduce la cunoştinţa publică, prin afişare şi publicare, ordinele cu caracter normativ emise de prefect, comunică persoanelor juridice sau fizice interesate ordinele care nu au caracter normativ; d) analizează şi propune prefectului, în condiţiile legii, numirea, confirmarea sau eliberarea din funcţie a secretarilor consiliilor locale; e) asigura secretariatul tehnic al comisiei administrative.Prin ordin al prefectului se pot stabili şi alte atribuţii sau activităţi în sarcina aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor.  +  Articolul 7Cheltuielile pentru funcţionarea prefecturilor se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se suplimenteaza cu suma de 673 milioane lei din rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 1992.  +  Articolul 8Îndrumarea metodologică a aparatului tehnic de specialitate, controlul şi perfecţionarea pregătirii profesionale a acestuia se asigura de către Departamentul pentru Administraţia Publică Locală.  +  Articolul 9Prefecturile judeţene şi a municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov vor funcţiona în actualele sedii, spaţiul necesar şi dotarea cu mijloacele materiale urmînd a se stabili, potrivit legii, prin protocol semnat de preşedintele consiliului judeţean, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti şi prefect.Pentru dotările care se utilizează în comun, cum sînt sistemele informationale, telefonice şi radio centralizate, garaje, ateliere, iluminatul şi incalzitul spaţiilor locative şi altele asemenea, cheltuielile efectuate se vor defalca şi se vor suporta proporţional, în baza contractelor încheiate.Spaţiul stabilit pentru prefecturi va fi dimensionat corespunzător situaţiei concrete a imobilului respectiv, proporţional cu numărul salariaţilor aparatului tehnic de specialitate, urmărindu-se asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării optime a activităţii prefectului, subprefecţilor şi directorului general, precum şi pentru organizarea şedinţelor comisiei administrative şi altor manifestări, inclusiv acţiuni de protocol şi reprezentare.Spaţiile pentru prefecturi şi consiliile judeţene vor fi delimitate strict şi vor avea, pe cît posibil, acces separat.  +  Articolul 10Anexele la Hotărîrea Guvernului nr. 478/1991 privind normarea parcului auto şi a consumului de carburant, completate şi modificate prin Hotărîrea Guvernului nr. 551/1991, se modifica şi se completează potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Secretari de stat în Departamentul pentruAdministraţia Publică Locală,Doru Viorel UrsuTeodor Mircea VaidaMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescup. Ministrul industriei,Dumitru Popescu,secretar de stat  +  Anexa 1STRUCTURA APARATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE AL PREFECTURILOR                                  ┌─────────┐                                 │ PREFECT │                                 └────┬────┘                                ┌─────┴──────┐                                │ SUBPREFECT │                                └─────┬──────┘                       ┌──────────────┴─────────────────┐                       │ DIRECTOR GENERAL DE PREFECTURĂ │                       └──────────────┬─────────────────┘            ┌─────────────────────────┼───────────────────────────┐   ┌────────┴──────────┐ ┌──────────┴──────────────┐ ┌─────────┴────────────┐   │ SERVICIUL JURIDIC │ │ SERVICIUL DE COORDONARE │ │ SERVICIUL │   │ ŞI │ │ A SERVICIILOR PUBLICE │ │ SECRETARIAT- │   │ CONTENCIOS │ │ ALE MINISTERELOR ŞI ALE │ │ ADMINISTRATIV │   └───────────────────┘ │ CELORLALTE AUTORITĂŢI │ │ŞI RELAŢII CU PUBLICUL│                           │ ALE ADMINISTRAŢIEI │ └──────────────────────┘                           │ PUBLICE CENTRALE │                           └─────────────────────────┘  +  Anexa 2STRUCTURA APARATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE AL PREFECTURII MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ŞI A SECTORULUI AGRICOL ILFOV                                   ┌────────┐                                  │PREFECT │                                  └───┬────┘           ┌──────────────────────────┼──────────────────────────────┐      ┌────┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌────┴─────┐      │SUBPREFECT│ │SUBPREFECT │ │SUBPREFECT│      └──────────┘ └────┬──────┘ └──────────┘                                      │                               ┌──────┴─────────┐                               │DIRECTOR GENETAL│                               │ DE PREFECTURĂ │                               └──────┬─────────┘         ┌────────────────────────────┼──────────────────────────────┐     ┌───┴──────┐ ┌──────────┴─────────────┐ ┌──────────────┴───────────┐     │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA DE COORDONARE │ │ DIRECŢIA │     │JURIDIC ŞI│ │ A SERVICIILOR PUBLICE │ │SECRETARIAT-ADMINISTRATIV │     │CONTENCIOS│ │ ALE MINISTERELOR ŞI ALE│ │ ŞI RELAŢII CU │     └────┬─────┘ │CELORLALTE AUTORITĂŢI │ │ PUBLICUL │          │ │ ALE ADMINISTRAŢIEI │ └────────────┬─────────────┘          │ │ PUBLICE CENTRALE │ │          │ └───────────┬────────────┘ │      ┌───┴─────────┐ │ │      │ │ │ │┌─────┴──────┐┌─────┴────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌────┴────────┐│ ││ │┌─────┴────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌───┴──────┐┌─────┴───────┐│ SERVICIUL ││ ││ SERVICIUL │ │ SERVICIUL │ │SERVICIUL ││ SERVICIUL ││ JURIDIC ŞI ││SERVICIUL ││ COORDONARE │ │ ANALIZE, │ │ RELAŢII ││SECRETARIAT- ││ CONTROL AL ││CONTENCIOS││ A SERVICIILOR│ │ SINTEZE │ │ CU ││ADMINISTRATIV││ LEGALITĂŢII││ ││ PUBLICE │ │ ŞI │ │ PUBLICUL ││ ││ ACTELOR ││ ││ │ │ RAPOARTE │ │ ││ │└────────────┘└──────────┘└──────────────┘ └───────────┘ └──────────┘└─────────────┘  +  Anexa 3N O R M A T I V privind stabilirea numărului de personal pentru organizarea aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor
      Număr de posturi
    Prefecturi judeţene30-40
    Prefectura municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov60
  Numărul de posturi rezultate din aplicarea normativelor va fi suplimentat, după caz, cu numărul muncitorilor de întreţinere a mijloacelor din dotare, precum şi cu numărul personalului de deservire. Numărul acestor categorii de personal se stabileşte pe baza normelor şi normativelor de muncă în vigoare, ţinînd seama şi de spaţiul ocupat în imobilul respectiv de alte instituţii, dacă sînt astfel de situaţii.
   +  Anexa 4I. Anexa nr. 1, litera B) punctul 1 va avea următorul cuprins:1 a) La Prefectura municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov:- 1 autoturism pentru prefect, prin preluare de la Primăria municipiului Bucureşti;- 4 autoturisme pentru parcul comun, din care 2 prin preluare de la Primăria municipiului Bucureşti şi 2 prin dotare. b) La prefecturile judeţene:- 1 autoturism pentru prefect, din parcul existent;- 2 autoturisme pentru parcul comun, din care unul din parcul existent şi unul prin dotare. c) La Primăria municipiului Bucureşti:- 1 autoturism pentru primarul general, din parcul existent;- 4 autoturisme pentru parcul comun, din care unul din parcul existent şi 3 prin dotare. d) La consiliile judeţene:- 1 autoturism pentru preşedinte, prin preluare din parcul existent la prefecturi;- 3 autoturisme pentru parcul comun, din care 2 prin preluare din parcul existent la prefecturi şi unul prin dotare. II. Anexa nr. 2, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    - Prefectura municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov- 300
    - Prefecturile judeţene- 250
    - Primăria municipiului Bucureşti- 250
    - Consiliile judeţene- 250
  NOTĂ:Autoturismul pus la dispoziţia senatorilor, potrivit art. 138 din Regulamentul Senatului, îşi păstrează în continuare destinaţia şi nu este inclus în prezentul normativ. ---------------