ORDIN nr. 3.744 din 28 aprilie 2021pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 10 mai 2021  Având în vedere:– prevederile art. 74 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 2.128 din 9.04.2021 al proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru elevii cu tulburări de învățare, adaptarea procedurilor de examinare respectă prevederile art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.124/2017, și Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2021.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot susține probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa la prezentul ordin.(4) Candidaților din categoriile enumerate la alin. (3) care au participat la una sau mai multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul li se recunosc probele desfășurate în perioada 22-25 iunie 2021.3. La articolul 6, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Candidații care depun, respectiv transmit prin mijloace electronice, după caz, contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.5. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 aprilie 2021.Nr. 3.744.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 5.455/2020)
  CALENDARUL
  de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021
  7-11 iunie 2021Înscrierea la evaluarea națională
  22 iunie 2021Limba și literatura română - probă scrisă
  24 iunie 2021Matematica - probă scrisă
  25 iunie 2021Limba și literatura maternă - probă scrisă
  29 iunie 2021 (până la ora 14,00)Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  29 iunie 2021 (ora 16,00-ora 19,00) - 30 iunie 2021 (ora 8,00-ora 12,00)Depunerea contestațiilor
  30 iunie-4 iulie 2021Soluționarea contestațiilor
  4 iulie 2021Afișarea rezultatelor finale
  Etapa specială
  28 iunie-2 iulie 2021Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale (se pot înscrie numai candidații care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 7-11 iunie 2021)
  5 iulie 2021Limba și literatura română - probă scrisă
  6 iulie 2021Matematica - probă scrisă
  7 iulie 2021Limba și literatura maternă - probă scrisă
  9 iulie 2021Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (ora 12,00)
  Depunerea contestațiilor (orele 14,00-20,00)
  10-11 iulie 2021Rezolvarea contestațiilor
  12 iulie 2021Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00)
  NOTĂ:La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.
  ----