ORDIN nr. 3.751 din 28 aprilie 2021privind instituirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, precum și pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 mai 2021  Având în vedere:– prevederile art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;– prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IPentru anul școlar 2020-2021 se suspendă aplicarea prevederilor art. 13 alin. (4) și (5), art. 14 lit. d), art. 20 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (2) și (3) și ale art. 29 alin. (5) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 9 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPentru anul școlar 2020-2021 prevederile art. 13 alin. (1) și (3), art. 15 alin. (1), (3) și alin. (6) lit. c),art. 19,art. 21 alin. (3),art. 25 alin. (4),art. 26 alin. (1),(4), (5) și (6),art. 29 alin. (1) și (4),art. 30 alin. (1) și ale anexei nr. 2 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică doar pentru certificarea calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică.  +  Articolul IIIArticolul 31 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 31(1) Comisiile de examinare și CJEC/CMBEC au obligația să informeze telefonic și în cel mai scurt timp CNEC cu privire la neregulile apărute în organizarea și desfășurarea examenului de certificare.(2) Atribuțiile comisiei metodice de specialitate prevăzute la art. 21 alin. (4), art. 23 alin. (1) și (4) și art. 24 alin. (4) sunt preluate de cadre didactice din aria curriculară «Tehnologii» desemnate prin decizia directorului unității de învățământ cu avizul consiliului de administrație.  +  Articolul IVDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 aprilie 2021.Nr. 3.751.-----