DECRET nr. 340 din 26 noiembrie 1981privind regimul emitatoarelor radioelectrice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 92 din 27 noiembrie 1981    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Deţinerea, construirea, instalarea, experimentarea sau folosirea emitatoarelor radioelectrice este admis numai pe baza autorizării, data în condiţiile legii, de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor. Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în cazul emitatoarelor radioelectrice din dotarea forţelor armate ale Republicii Socialiste România şi a garzilor patriotice.  +  Articolul 2Evidenta emitatoarelor radioelectrice a căror deţinere, construire, instalare, experimentare sau folosire este autorizata se întocmeşte şi se tine de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor. Evidenta emitatoarelor radioelectrice din dotarea forţelor armate ale Republicii Socialiste România, precum şi a garzilor patriotice, se întocmeşte şi se tine, după caz, de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul de Interne.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor comunică Ministerului de Interne - Departamentul securităţii statului caracteristicile de lucru ale emitatoarelor radioeloctrice autorizate, procum şi modificările acestor caracteristici pe care le-a aprobat ulterior eliborarii autorizaţiei, potrivit datelor din anexa la prezentul decret. Comunicarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de intrarea în vigoare a autorizaţiei ori a aprobării modificărilor la caracteristicile de lucru ale emitatoarelor radioelectrice provazute în autorizaţie.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale comunică Ministerului de Interne - Departamentul securităţii statului caracteristicile de lucru ale emitatoarelor radioelectrice din evidenta sa, precum şi a modificării acestei caracteristici, potrivit datelor din anexa la prezentul decret. Comunicarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de intrarea în funcţiune a emitatoarelor radioelectrice sau de operarea modificărilor caracteristicilor de lucru ale acestora. În cazuri de urgenta, comunicarea prevăzută la alin. 1 se poate face în mai puţin de 5 zile, dar nu mai târziu de 40 de ore de la punerea în funcţiune a emitatoarelor radioelectrice sau de la modificarca caracteristicilor de lucru ale acestora.  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor exercita controlul asupra modului în care sînt respectate dispoziţiile legale privind regimul emitatoarelor radioelectrice supuse autorizării. În îndeplinirea atributilior ce-i revin, potrivit legii, Ministerul de Interne - Departamentul securităţii statului efectuează controlul asupra respectării dispoziţiilor legale privind regimul tuturor emitatoarelor radioelectrice.  +  Articolul 6Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte: a) deţinerea, construirea, instalarea, experimentarea sau folosirea emitatoarelor radioelectrice, precum şi modificarea caracteristicilor de lucru ale acestora, cu excepţia celor din evidenta forţelor armate ale Republicii Socialiste România, fără autorizarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor; b) folosirea emitatoarelor radioelectrice din evidenta forţelor armate ale Republicii Socialiste România fără a se comunică Ministerului de Interne - Departamentul securităţii statului caracteristicile de lucru sau modificările intervenite la acestea. În situaţiile prevăzute la lit. a), emitatoarele radioelectrice se sigileaza în vederea confiscării sau luării altor măsuri.  +  Articolul 7Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei următoarele fapte: a) refuzul persoanelor fizice sau juridice, care, în condiţiile prezentului decret, deţin, construiesc, instaleaza, experimenteaza sau folosesc emitatoare radioelectrice, de a se supune controlului efectuat, de organele prevăzute la art. 5; b) necomunicarea la Ministerul de Interne - Departamentul securităţii statului a caracteristicilor de lucru ale emitatoarelor radioelectrice autorizate ori a modificărilor aprobate şi intervenite la aceste caracteristici c) comunicarea, din culpa, la Ministerul de Interne - Departamentul securităţii statului a unor date inexacte sau incomplete cu privire la caracteristicile de lucru ale emitatoarelor radioelectrice ori la modificările intervenite la aceste caracteristici.  +  Articolul 8Contravenţiile prevăzute la art. 7 lit. a) se constata de către persoane, anume împuternicite, din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi din Ministerul de Interne - Departamentul securităţii statutul. Contravenţiile prevăzute în art. 7 lit. b) şi r) se constata numai de persoane anume împuternicite de Ministerul de Interne - Departamentul securităţii statului. Agenţii constatatori aplica şi sancţiunile. Pentru unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale, stabilirea contravenţiilor prevăzute la art. 7 şi aplicarea sancţiunilor pentru săvîrşirea lor se fac de către ofiţerii anume împuterniciţi de acest minister, pe baza constatărilor proprii ori la sesizarea organelor de control ale Ministerului de Interne.  +  Articolul 9Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plîngerea împotriva procesului-verbal se soluţionează de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către alte cadre ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducătorul acestui organ. În cazul în care contravenţia este constatată de o persoană anume imputernicita din cadrul Ministerului de Interne - Departamentul securităţii statului sau al Ministerului Apărării Naţionale, plângerea se rezolva de către comandantul unităţii din care aceasta face parte.  +  Articolul 10Dispoziţiile art. 8 şi 9 completează cu prevederile legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, în măsura în care prin prezentul decret nu se dispune altfel.  +  Articolul 11Decretul nr. 544/1969 privind organizarea evidentei statiilor de radio-emisie şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2284/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind evidenta statiilor de radio-emisie, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga. NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România────────────