ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 5 mai 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 mai 2021  În contextul experienței țărilor grav afectate de evoluția virusului și a măsurilor care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice, este necesar a fi implementate o serie de măsuri și în România.Neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra situației angajaților și altor categorii de persoane, în actualul context epidemiologic.Împrejurările de față vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare ce nu suferă amânare și se impune reglementarea unor măsuri de protecție socială, concomitent cu asigurarea creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri,având în vedere faptul că flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă la realitățile socioeconomice actuale în raport cu evoluția dinamică a pieței muncii, care în contextul crizei economice întâmpină numeroase dificultăți, sunt apreciate ca oportune și necesare,având în vedere că în România sunt în prezent aproximativ 500.000 de microîntreprinderi cu până la 9 salariați, precum și necesitatea asigurării creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri,ținând cont de evoluțiile în piața forței de muncă și în relațiile angajator-angajat în vederea instituirii unor relații de muncă mai flexibile, care trebuie să asigure crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, precum și să se asigure o debirocratizare consistentă la nivelul relațiilor de muncă,luând în considerare faptul că s-a constatat că principala problemă în acest domeniu o reprezintă relativa rigiditate a prevederilor referitoare la flexibilitatea pieței muncii,având în vedere nevoia de eficientizare și îmbunătățire continuă a relațiilor de muncă, precum și necesitatea simplificării procedurilor specifice activității de resurse umane,ținând cont de faptul că se impune modificarea dispozițiilor actuale în vederea debirocratizării procedurilor subsecvente raporturilor de muncă prin îndepărtarea obstacolelor care stau în calea microîntreprinderilor de a se dezvolta și de a crea locuri de muncă,în considerarea faptului că în continuare se mențin regulile de distanțare fizică, inclusiv la locul de muncă, context în care este necesară sprijinirea angajatorilor pentru reducerea costurilor administrative,având în vedere dreptul angajatorului de organizare și funcționare a unității,ținând cont de faptul că relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe,având în vedere faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea contribui la creșterea șomajului la nivel național, la riscul de excluziune socială, precum și la amplificarea decalajului socioeconomic,ținând cont de riscurile de a pierde salariați din actualul context epidemiologic, care implică și costuri semnificative din bugetul asigurărilor de șomaj și pentru asigurarea adaptării relațiilor de muncă la noile realități economice și sociale,având în vedere nevoia de eficientizare și îmbunătățire continuă a relațiilor de muncă, considerăm că este necesar să se acorde angajatorului care are statut de microîntreprindere anumite alternative la soluția legislativă actuală.În considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgentă.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă, cu excepția fișei postului pentru salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, pentru care specificarea atribuțiilor postului se poate face verbal.2. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului.3. La articolul 119, alineatul (2) se modifică și va avea cu următorul cuprins:(2) Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.4. Articolul 241 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 241Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu excepția microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  București, 5 mai 2021.Nr. 37.----