LEGE nr. 121 din 5 mai 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 6 mai 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 15 octombrie 2020, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale2. La articolul I, capitolul V^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul V^1 Organizarea și funcționarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale  +  Articolul 37^1(1) Unitățile administrativ-teritoriale, care nu pot înființa, organiza și gestiona serviciul public de canalizare pentru toate sau o parte din localitățile componente, pot înființa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) paragraful 3 din Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.(2) Operatorii regionali de apă și canalizare își desfășoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale pe baza contractului de delegare a gestiunii și a licenței eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare ANRSC.(3) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare existente, încheiate potrivit legii cu operatorii regionali de apă și canalizare, pot fi modificate, prin acte adiționale încheiate în condițiile legii, în vederea includerii activităților aferente serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 37^2(1) Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are ca obiect canalizarea și epurarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale în aglomerările ce nu îndeplinesc condițiile de racordare la sistemele publice de canalizare a apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale.(2) Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale.(3) Termenii și expresiile tehnice de mai jos au următoarele semnificații:a) serviciu public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale - totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul colectării, transportului, epurării și evacuării apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale;b) sistem public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale - ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale.(4) Sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale cuprind, de regulă, următoarele componente:a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare și preluare - partea din sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale care asigură legătura dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și bazinul inteligent de colectare a apei uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, inclusiv căminul de racord; părțile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale. Racordul de la cămin spre bazinul inteligent de colectare, inclusiv căminul de racord, aparține sistemului public;b) bazine inteligente colectoare ale apei uzate, cămine și construcții - anexe care asigură preluarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale de canalizare de la doi sau de la mai mulți utilizatori independenți. Prin bazin inteligent colector, în sensul prezentei legi, se înțelege acea infrastructură de preluare a apelor uzate din cadrul unităților administrativ- teritoriale care asigură utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul contorizării, inspecției interioare, odorizării, inclusiv dotarea cu senzori de avertizare pentru umplerea bazinelor colectoare;c) mijloace de transport și vidanjare - mijloace de transport echipate cu dispozitive pentru colectarea apei, mâlului, nămolului, gunoiului sau a altor materiale similare din bazine de colectare a apei uzate cu ajutorul vacuumului;d) stații de epurare - ansambluri de construcții și instalații destinate epurării apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, printr-un procedeu fizic și/sau chimic și/sau biologic care asigură respectarea condițiilor de descărcare a apelor epurate în mediul natural;e) microstație de epurare – stație de epurare de capacitate foarte redusă, compactă;f) bazine tehnologice de preluare a apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale - locuri special amenajate pentru decantarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale transportate cu ajutorul vehiculelor pentru vidanjare;g) colectoare de evacuare spre emisar - părți componente ale stației de epurare care asigură evacuarea apei epurate către emisar;h) guri de vărsare în emisar - locuri special amenajate pentru vărsarea apei din cadrul unităților administrativ-teritoriale epurate în emisar;i) emisar - curs de apă care primește apele uzate epurate conform reglementărilor/legislației specifice în vigoare.(5) Termenii tehnici privind epurarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, alții decât cei prevăzuți la alin. (3) și (4), au înțelesul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.(6) Sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din unitățile administrativ-teritoriale sunt proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale în a căror rază administrativă sunt edificate construcțiile/instalațiile și se supun regulilor de evidență financiar-contabilă, inventariere și de valorificare a patrimoniului public.(7) Sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale asigură racordarea mai multor gospodării și/sau a unităților socioeconomice la același bazin inteligent colector, stație de epurare sau microstație de epurare și același nivel de protecție a mediului cu cel prevăzut în normele privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.(8) Sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale se implementează cu prioritate la școli și dispensare, în vederea conformării cu obligația asumată de România ca parte a Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la data de 17 martie 1992, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 95/2000, aprobată prin Legea nr. 228/2000, gestionat de Organizația Națiunilor Unite.  +  Articolul 37^3(1) Desfășurarea activităților specifice sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.(2) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale.  +  Articolul 37^4Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:a) securitatea serviciului;b) tarifarea echitabilă;c) rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;d) transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora;e) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;f) adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;g) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;h) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.  +  Articolul 37^5(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, care se exercită prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în ceea ce privește:a) aprobarea strategiilor locale de înființare, organizare, gestiune și funcționare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale;b) aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;c) aprobarea regulamentelor și a caietelor de sarcini ale serviciului;d) adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentațiilor de organizare și derulare a procedurilor de delegare a gestiunii;e) aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului.(2) La aprobarea strategiilor și programelor de investiții prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se au în vedere obligațiile asumate de România privind epurarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(3) În vederea asigurării continuității serviciului și funcționării sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice, autoritățile administrației publice locale, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, asigură planificarea și urmărirea execuției lucrărilor de investiții, în corelare cu propriile strategii ale serviciului public inteligent alternativ și planurile de urbanism general.(4) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile deliberative ale administrației publice locale adoptă hotărâri care vizează:a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme publice inteligente alternative;b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înființarea unor noi sisteme publice inteligente alternative;d) asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea gestionării în sistem regional a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, respectiv înființării sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale și pentru realizarea investițiilor în infrastructura aferentă acestora, inclusiv prin accesarea fondurilor publice alocate programelor de investiții aflate în derulare;e) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum și încredințarea exploatării bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale;f) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții aferente sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale;g) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentului serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale pe baza normelor-cadru și a regulamentelor-cadru elaborate și aprobate de ANRSC;h) aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor în vigoare elaborate de ANRSC, în cazul în care finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local și/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat și/sau din fonduri externe nerambursabile;i) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora și pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului;j) elaborarea și aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale în cazul în care finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură se asigură, integral sau în parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri externe nerambursabile;k) acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat în plată pe membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, în vederea plății serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale în limita unei cantități de apă uzată evacuată în rețeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi.(5) Darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale nu exonerează autoritățile publice locale de responsabilitatea privind asigurarea colectării și epurării apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale.(6) Autoritățile administrației publice locale au, în raport cu utilizatorii pe care îi reprezintă, următoarele sarcini și responsabilități:a) să gestioneze serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale pe criterii de competitivitate și eficiență economică;b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;c) să monitorizeze și să controleze activitățile de prestare a serviciului și să adopte măsurile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;d) să stabilească sistemul de monitorizare, inspecție, control și raportare către autoritățile competente privind asigurarea conformării cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) să adopte hotărâri privind modalitățile de gestiune a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale. (7) Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de operatori:a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor și să asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;b) să respecte independența managerială a operatorului;c) să adopte și să mențină o conduită echilibrată, echidistantă și nediscriminatorie între operator și utilizatori;d) să promoveze relații contractuale echilibrate, orientate spre rezultat;e) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului;f) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect modul de organizare și de funcționare a serviciului;g) să stabilească condițiile de asociere sau de formare de societăți mixte, în conformitate cu prevederile legale care reglementează fiecare tip de contract prin care se deleagă gestiunea;h) să respecte și să își îndeplinească propriile obligații, prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului;i) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele de interes public, cu privire la activitatea operatorilor.  +  Articolul 37^6(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale orice persoană fizică sau juridică ce deține, în baza titlului de proprietate sau a dreptului de folosință acordat de titularul dreptului de proprietate, un racord la un bazin inteligent de colectare a apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, stație de epurare sau microstație de epurare și care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de prestare încheiat în nume propriu.(2) După înființarea/realizarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale în zona proprietății, persoanele fizice și juridice au obligația de a se racorda la acesta, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.(3) Dreptul de acces nediscriminatoriu și de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, cu respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor regulamentului serviciului.(4) Raporturile juridice dintre operator și utilizatori, drepturile și obligațiile utilizatorilor, respectiv ale operatorului, se detaliază în regulamentul serviciului și în contractul de prestare a serviciului.(5) Prestarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale se realizează pe bază de contract de prestare a serviciului.  +  Articolul 37^7(1) Drepturile și obligațiile operatorilor în raport cu autoritățile administrației publice locale sunt prevăzute în regulamentul propriu al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza următoarelor principii:a) încasarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului public furnizat/prestat, stabilite potrivit normelor în vigoare;b) ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor, în raport cu modificările intervenite în costuri;c) modificarea prețurilor și tarifelor, dacă a intervenit o schimbare semnificativă a echilibrului contractual sau în structura costurilor.(2) Operatorii au următoarele obligații față de utilizatorii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale:a) să presteze serviciul numai pe baza unui contract încheiat cu utilizatorii serviciului;b) să respecte prevederile contractuale;c) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizați;d) să respecte indicatorii de performanță aprobați de autoritățile administrației publice locale prin hotărârile de dare în administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;e) să furnizeze autorităților administrației publice locale și ANRSC informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;f) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile de lucrări, bunuri și servicii;g) să asigure folosirea ecologică a bazinelor colectoare de apă uzată, precum și evacuarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale la fiecare ciclu de umplere a acestora ori de câte ori este sesizat sau instrumentele inteligente de avertizare pentru umplere sesizează acest aspect;h) să asigure transportul în condiții de siguranță a apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale numai cu vehiculele de vidanjare până la bazinele tehnologice ale stațiilor de epurare, să asigure epurarea și evacuarea apelor în emisar;i) să intervină ori de câte ori este nevoie la sesizarea utilizatorilor pentru a asigura funcționarea la parametri de calitate a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale. (3) Finanțarea cheltuielilor de operare necesare funcționării și exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.(4) Fundamentarea prețurilor și tarifelor serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale se face de către operator, astfel încât structura și nivelul acestora:a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;b) să asigure funcționarea eficientă și în siguranță a serviciului, protecția și conservarea mediului, precum și sănătatea populației;c) să încurajeze investițiile de capital;d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;e) să garanteze continuitatea serviciului.(5) Finanțarea investițiilor pentru înființarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale intră în competența autorităților administrației publice locale. În funcție de modalitatea de gestiune adoptată și de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanțarea investițiilor pot fi transferate operatorului.(6) Finanțarea investițiilor necesare sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale este eligibilă pentru finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.(7) Beneficiarii POIM 2014-2020 pot solicita finanțarea din fondurile externe nerambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență a aglomerărilor care nu au făcut obiectul aprobării de către Comisia Europeană în cadrul proiectelor finanțate din bugetul POIM, precum și a extinderilor și reabilitărilor rețelelor de apă și apă uzată, pentru care cheltuielile aferente nu îndeplineau, la data transmiterii studiului de fezabilitate către autoritatea de management sau a depunerii aplicației de finanțare, condițiile de eligibilitate sau pentru care suportarea cheltuielilor a fost asumată de către beneficiari.(8) Se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate responsabilă pentru sistemul de guvernanță al Planului național de relansare și reziliență, să prevadă măsurile necesare în respectivul plan.3. La articolul II, litera b^1) a alineatului (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:b^1) procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale printr-un serviciu public inteligent alternativ;  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 32/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 21 ianuarie 2021, se modifică în conformitate cu modificările aduse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 5 mai 2021.Nr. 121.----