ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 35 din 28 aprilie 2021pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 mai 2021  Având în vedere consecințele negative asupra angajatorilor care au avut activitățile întrerupte sau reduse ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a instituirii stării de urgență și/sau a stării de alertă, situații care au condus la declanșarea procedurilor de insolvență, aceștia fiind astfel în imposibilitatea de a realiza venituri care să permită continuarea raporturilor de muncă și plata salariilor,luând în considerare necesitatea continuării măsurilor de sprijinire a angajatorilor aflați în insolvență și a salariaților, în contextul determinat de evoluția și de efectele pandemiei de COVID-19, în vederea prevenirii creșterii ratei șomajului la nivel național, inclusiv prin promovarea urgentă de soluții legislative menite să asigure intensificarea protecției sociale acordate salariaților angajatorilor în insolvență,întrucât dispozițiile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, asigură în prezent suportarea drepturilor salariale și a altor drepturi bănești, stabilite în contractele individuale de muncă și/sau în contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței numai pe o perioadă de 3 luni calendaristice și în limita unui plafon de 3 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat,luând în considerare faptul că întârzierea implementării unor noi reglementări cu impact social la nivel național poate genera apariția unor conflicte între salariați și angajatorii aflați în procedură de insolvență, de notorietate fiind incidentele petrecute în cursul lunii februarie 2021 cu minerii din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A.,ținând cont de faptul că aceste elemente vizează interesele generale ale salariaților și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Eventualele deficite înregistrate în situația în care veniturile sunt depășite de cheltuielile Fondului de garantare se acoperă din disponibilitățile înregistrate în anii precedenți sau, după caz, prin subvenții de la bugetul de stat.2. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăși cuantumul a 4 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.3. La articolul 15, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Creanțele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și c)-e) reprezintă drepturi salariale și alte drepturi bănești datorate și neplătite salariatului la data și, după caz, în tranșele prevăzute în contractul individual de muncă și/sau contractul colectiv de muncă, asupra cărora nu a intervenit prescripția dreptului la acțiune, și se suportă pentru o perioadă de 4 luni consecutive..............................................................(3) O altă solicitare privind plata creanțelor salariale poate fi făcută numai dacă perioada prevăzută la alin. (2) este mai mică de 4 luni.  +  Articolul IICererile prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.  +  Articolul IIIÎn termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul României va modifica, în mod corespunzător, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 28 aprilie 2021.Nr. 35.----