HOTĂRÎREA nr. 2506 din 31 decembrie 1969privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 156 din 31 decembrie 1969     +  Capitolul 1 CONTRAVENŢII LA NORMELE SANITARE PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA CONSTRUCŢIILOR, PRECUM ŞI ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA OBIECTIVELOR ECONOMICE ŞI SOCIAL-CULTURALE DE ORICE FEL  +  Articolul 1Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei nesolicitarea, de la organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat, a autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele economice şi social-culturale, cu 15 zile înainte de intrarea în funcţiune a acestora, ori funcţionarea fără autorizaţie sanitară sau în alte condiţii decît cele prevăzute în aceasta.  +  Articolul 2Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 1500 lei neîndeplinirea de către conducătorii sau angajaţii răspunzători ai unităţilor socialiste şi ai atelierelor meşteşugăreşti, a măsurilor speciale prescrise de organele Inspectoratului sanitar de stat, care au drept scop prevenirea ori combaterea bolilor transmisibile, a intoxicatiilor accidentale de masa, a bolilor profesionale şi a intoxicatiilor acute profesionale.  +  Articolul 3Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 la 3000 lei: a) nesolicitarea avizului sanitar al organelor Inspectoratului sanitar de stat pentru proiectele privind amplasarea construcţiilor destinate unei activităţi economice sau social-culturale, cît şi pentru proiectele privind executarea, transformarea sau extinderea de construcţii şi instalaţii, pentru care sînt stabilite norme de igiena sau normative de proiectare; b) nerespectarea normelor de igiena privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor sau nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar cuprinse în normativele de proiectare ori a avizelor sanitare date de organele Inspectoratului sanitar de stat, la proiectarea sau executarea construcţiilor şi instalaţiilor de orice fel; c) nefolosirea sau nerespectarea avizului organelor Inspectoratului sanitar de stat referitor la folosirea în procesele tehnologice de orice fel a unor substanţe sau tehnologii care pot fi vătămătoare sănătăţii omului; d) nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite în standardele de stat şi în normele interne departamentale privind produsele alimentare şi obiectele, materialele ori substantele care pot fi vătămătoare sănătăţii omului, prin natura sau prin modul lor de utilizare; e) neaplicarea măsurilor corespunzătoare de prevenire a intoxicatiilor accidentale, a contaminarii produselor agro-alimentare consumabile, a bazinelor naturale de apa sau a atmosferei din zonele populate, prin substanţe chimice folosite în combaterea dăunătorilor.  +  Capitolul 2 CONTRAVENŢII LA NORMELE DE IGIENA PRIVIND ALIMENTAREA CU APA POTABILĂ A POPULAŢIEI  +  Articolul 4Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 la 500 lei neremedierea deficienţelor tehnice sau neintretinerea salubritatii hidrantilor, cismelelor, fîntînilor, puţurilor, captarilor de izvoare, precum şi a vecinatatilor acestora, de către cei ce le folosesc şi le exploatează.  +  Articolul 5Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei: a) neintocmirea regulamentului de exploatare şi întreţinere a fiecărei instalaţii centrale de alimentare cu apa potabilă, avizat de organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat sau nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament; b) clorizarea defectuoasă a apei ce se distribuie printr-o reţea publică de apa potabilă - acolo unde sistemul de alimentare este prevăzut cu instalaţii de dezinfecţie cu clor - exprimată printr-un deficit de clor - (sub 0,05 mg/1), determinat la ultima ramificatie a reţelei de distribuţie; c) neasigurarea, în mod permanent, a apei potabile pînă la ultimul nivel al clădirilor înzestrate cu hidrofoare, de către organizaţia socialistă care administrează clădirea.  +  Articolul 6Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei: a) neasigurarea de către conducătorii colectivităţilor de orice fel (de muncă, şcolare, tabere, nave, şi altele asemenea) a apei potabile pentru nevoile persoanelor din aceste colectivităţi sau transportul, ori distribuirea apei de baut în condiţii neigienice; b) neefectuarea controlului potabilitatii apei în condiţiile stabilite de organele Inspectoratului sanitar de stat, de către organizaţiile care exploatează instalaţii centrale de alimentare cu apa potabilă şi care dispun de laboratoare proprii de control.  +  Articolul 7Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 la 3000 lei: a) darea în consum public, drept apa de baut, a apei care nu corespunde condiţiilor de potabilitate prevăzute în standardul de stat în vigoare; b) neasigurarea măsurilor de protecţie sanitară a surselor de apa potabilă, a instalaţiilor de captare şi de tratare a apei, a aductiunilor şi rezervoarelor, precum şi a reţelelor de distribuţie, stabilite prin dispoziţiile legale; c) efectuarea de racorduri între reţeaua de apa potabilă şi orice alte reţele de distribuţie a apei cu caracter nepotabil.  +  Capitolul 3 CONTRAVENŢII LA NORMELE DE IGIENA PRIVIND ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR LICHIDE ŞI SOLIDE  +  Articolul 8Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei: a) îndepărtarea de către organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii, alte colectivităţi de orice fel, cît şi de către persoane fizice, a apelor uzate fecaloid-menajere sau industriale a vidanjului, a reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strada, ori a cadavrelor de animale, pe alte locuri decît cele anume stabilite şi amenajate de organele în drept ale consiliilor populare; b) neinzestrarea unităţilor în care se desfăşoară o activitate economică sau social-culturală, precum şi a clădirilor folosite ca locuinta, de către organizaţiile socialiste care le deţin, cu closete de tipul celor stabilite prin normele de proiectare în vigoare, precum şi cu recipiente pentru colectarea gunoiului menajer, în număr corespunzător, confectionate şi folosite astfel încît sa nu permită accesul rozatoarelor şi mustelor în interior şi sa nu insalubrizeze locul unde sînt plasate; c) nerealizarea de către serviciile sau întreprinderile de salubritate a măsurilor permanente de întreţinere igienica şi dezinfecţie a vehiculelor şi utilajelor de salubritate, ori a măsurilor de prelucrare sanitară a gunoaielor depozitate, stabilite de organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat.  +  Articolul 9Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 1500 lei: a) utilizarea reziduurilor fecaloide, la fertilizarea terenurilor agricole, atunci cînd pe aceste terenuri se cultiva fructe sau legume care se consuma în stare cruda; b) neîndeplinirea de către serviciile sau întreprinderile de salubritate, a programului şi regimului stabilite de comitetul executiv al consiliului popular şi avizate de organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat, pentru întreţinerea salubritatii strazilor, parcurilor, pieţelor şi pentru ridicarea cu regularitate a gunoaielor menajere şi de strada.  +  Articolul 10Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 la 3000 lei: a) funcţionarea necorespunzătoare a instalaţiilor de epurare şi neutralizare a apelor uzate fecaloid-menajere sau industriale, astfel încît sa provoace impurificarea atmosferei ori a solului din localităţi, a surselor sau a instalaţiilor de alimentare cu apa potabilă; b) nesolicitarea avizului sanitar al organelor teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat la stabilirea amplasamentului şi la amenajarea de rampe, locuri sau instalaţii de depozitare, prelucrare sau neutralizare a reziduurilor solide menajere, industriale, de strada ori a vidanjului şi a cadavrelor de animale; c) nesolicitarea avizului sanitar al organelor teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat la înfiinţarea sau extinderea de cimitire umane ori schimbarea destinaţiei terenurilor folosite în acest scop.  +  Capitolul 4 CONTRAVENŢII LA NORMELE DE IGIENA PRIVIND PROTECŢIA ATMOSFEREI CENTRELOR POPULATE  +  Articolul 11Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 1500 lei: a) impurificarea cu funingine, fum sau gaze toxice a atmosferei zonelor protejate - ca urmare a utilizării de instalaţii defecte pentru arderea combustibililor sau a exploatării nerationale a instalaţiilor de incinerare; b) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanarii de mirosuri respingatoare în zonele protejate, rezultate din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea mirosuri; c) producerea în mod repetat, de către unităţi industriale, a zgomotelor care depăşesc limitele maxime stabilite prin dispoziţiile legale pentru zonele protejate.  +  Articolul 12Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 la 3000 lei scoaterea din funcţiune a instalaţiilor de reţinere ori neutralizare a pulberilor, aerosolilor sau a gazelor toxice rezultate din activitatea unităţilor industriale, sau folosirea acestor instalaţii la un grad de eficienta necorespunzător caracteristicilor lor tehnice, în cazul cînd concentraţia nocivitatilor eliminate depăşeşte limitele maxime stabilite prin dispoziţiile legale pentru atmosfera zonelor protejate.  +  Capitolul 5 CONTRAVENŢII LA NORMELE DE IGIENA PRIVIND ÎNTREŢINEREA LOCALURILOR ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE, INSTITUŢIILOR ŞI ÎNTREPRINDERILOR ŞI A ALTOR LOCALURI DE FOLOSINTA PUBLICA, A BAZELOR SPORTIVE ŞI TURISTICE, A COLECTIVITĂŢILOR SEZONIERE, A SANTIERELOR ŞI A MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN  +  Articolul 13Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 la 500 lei: a) neintretinerea în stare de funcţionare a anexelor sanitare (spalatoare, duşuri, closete, băi, vestiare şi altele asemenea), prevăzute prin construcţie, nefunctionarea normală a instalaţiilor acestor anexe (apa curenta, canalizare, încălzire, ventilaţie, obiecte sanitare şi altele asemenea), nedotarea lor cu materiale de igiena necesare (sapun, stergare, hirtie igienica, dezinfectante, dezodorizante şi altele asemenea) sau neintretinerea curăţeniei permanente în aceste anexe; b) admiterea în dormitoarele din santiere, întreprinderi, exploatări agricole şi forestiere, cămine, cantonamente, internate, crese şi colectivităţi de copii şi adolescenti, a unui număr mai mare de persoane decît permite capacitatea fixată prin proiectul de construcţie - dacă este cazul - sau declarata de către conducătorul unităţii; c) amenajarea de dormitoare comune cu paturi suprapuse, fără avizul sanitar al organelor teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat; d) neasigurarea lenjeriei complete pentru fiecare pat din dormitoarele comune, hoteluri, cabane şi alte unităţi de gazduire publică, sau neprimirea lenjeriei de pat pentru fiecare persoana nou gazduita; e) neafisarea, la loc vizibil, a măsurilor de igiena ce trebuie respectate de cei ce folosesc bazinele de inot sau lipsa de supraveghere a respectării acestor măsuri de către responsabilul bazinului de inot.  +  Articolul 14Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei: a) neintretinerea stării de curăţenie în incinta unităţilor, în clădirile sau construcţiile anexe ale acestora, precum şi a mijloacelor de transport în comun; b) neaplicarea măsurilor curente de dezinfecţie, dezinsecţie sau deratizare, după caz, în incintele clădirilor şi anexelor sanitare ale unităţilor de orice fel, în closete publice, la instalaţiile tehnologice utilizate în sectorul alimentar, la instalaţiile centrale de aprovizionare cu apa potabilă, în unităţi balneare şi de servire a populaţiei, precum şi la mijloacele de transport în comun; c) nefolosirea instalaţiilor de dezinfecţie a apei din dotarea bazinelor de inot, neprimenirea integrală a apei din acestea la un interval de cel mult 5 zile sau neefectuarea curăţeniei totale şi a dezinfectiei bazinelor de inot la intervale de cel mult 30 zile.  +  Articolul 15Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 1500 lei utilizarea apei nepotabile la alimentarea bazinelor de inot, precum şi bailor, dusurilor, chiuvetelor, spalatoarelor, din unităţile de orice fel şi din mijloacele de transport în comun.  +  Capitolul 6 CONTRAVENŢII LA NORMELE DE IGIENA PRIVIND PRODUCŢIA, PRELUCRAREA, DEPOZITAREA, TRANSPORTUL ŞI DESFACEREA PRODUSELOR ALIMENTARE  +  Articolul 16Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 la 500 lei: a) manipularea, depozitarea, transportul, expunerea sau vînzarea materiilor prime alimentare, a semipreparatelor sau a produselor alimentare, în condiţii neigienice, care să creeze posibilitatea alterarii, impurificarii sau degradării produselor; b) neefectuarea în unităţile din sectorul alimentar a curăţeniei permanente a utilajelor, mobilierului şi a locurilor de muncă sau neaplicarea măsurilor de întreţinere igienica a instalaţiilor şi utilajelor, stabilite pentru locurile de muncă respective; c) încărcarea sau descărcarea alimentelor neambalate sau conţinute în ambalaje descoperite, de către persoane care nu întrunesc condiţiile de sănătate prevăzute la art. 33, lit. a, din prezenta hotărîre; d) aşezarea, chiar şi provizorie, direct pe trotuar, în curţi sau pe pardoseala încăperilor, a ghetii artificiale, precum a navetelor şi tavilor folosite la transportul produselor de panificatie şi de cofetarie, a carnii, preparatelor din carne şi a semipreparatelor culinare; e) păstrarea alimentelor, cu excepţia peştelui, în contact direct cu gheaţa naturala ori artificiala, sau cu apa rezultată din topirea ghetii, ori servirea băuturilor, fructelor şi legumelor racite prin contact direct cu gheaţa naturala sau artificiala, cu excepţia cuburilor de gheaţa preparate în congelatoare, din apa potabilă; f) nerespectarea de către conducătorul cantinei sau al bucatariei de colectivitate, a obligaţiei de a păstra timp de 36 ore, la rece, în recipiente curate, acoperite şi etichetate, cîte o proba din fiecare fel de mincare servit; g) nerespectarea de către conducerile cantinelor sau ale bucătăriilor de colectivităţi, a normelor de igiena referitoare la întocmirea meniurilor şi prepararea hranei, în limitele alocaţiilor acordate; h) neaplicarea regulilor de igiena la servirea consumatorilor, în unităţile de alimentaţie publică şi colectivă sau de vînzare a alimentelor.  +  Articolul 17Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei: a) efectuarea transportului de alimente în vehicule sau ambalaje de transport care nu pot asigura alimentelor următoarele condiţii:- menţinerea nemodificata a calităţii lor;- protecţia contra prafului, ploii, insectelor, precum şi împotriva oricărei posibilităţi de murdarire sau contaminare, atît în timpul transportului, cît şi la încărcarea şi descărcarea produselor;- protecţia contra caldurii, în cazul alimentelor alterabile sau al produselor congelate; b) expunerea spre vînzare sau vînzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate, a conservelor sterilizate şi a preparatelor conservate prin frig; c) neinstruirea angajaţilor oricărei unităţi din sectorul alimentar cu privire la obligaţiile ce le revin în respectarea regimului de întreţinere igienica a instalaţiilor şi utilajelor folosite la prelucrarea alimentelor şi în aplicarea măsurilor de igiena la locurile de muncă respective; d) neintretinerea în permanenta stare de funcţionare a instalaţiilor frigorifice, a instalaţiilor de apa potabilă, apa calda, de canalizare, de ventilaţie şi iluminat din încăperile de producţie, din depozitele şi anexele unităţilor din sectorul alimentar; e) folosirea, în laboratoarele şi unităţile de alimentaţie publică sau colectivă, a oualor de rata la prepararea prajiturilor, cremelor, inghetatei şi a oricăror ale mîncăruri; f) transportul laptelui pasteurizat cu autocisterne sau repasteurizarea laptelui fără avizul Ministerului Sănătăţii; g) nesolicitarea avizului organelor teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat la stabilirea locului de recoltare a ghetii naturale, precum şi a condiţiilor de depozitare a acesteia, sau recoltarea ori depozitarea ghetii în alte condiţii decît cele prevăzute în aviz.  +  Articolul 18Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 1500 lei: a) punerea în consum public a produselor alimentare care prezintă semne de:- alterare, mucegaire sau falsificare;- infestare prin larve sau oua de paraziti, ori urme de rozatoare;- impurificarea cu corpi străini sau substanţe chimice; b) folosirea şi prepararea produselor alimentare a unor adjuvanti (coloranti, aromatizanti, conservanti şi alte asemenea) sau a altor substanţe chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sănătăţii; c) reconditionarea, fără avizul organelor teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat, a produselor alimentare retrase din consum public ca necorespunzătoare condiţiilor stabilite prin standarde de stat sau norme interne departamentale; d) neefectuarea de către întreprinderile de industrie alimentara, dotate cu laboratoare proprii, a controlului respectării normelor de igiena privind materiile prime, produsele finite, procesele tehnologice de prelucrare şi regimul sanitar de întreţinere a utilajelor; e) neasigurarea de către conducătorul unităţii de industrie alimentara a funcţionarii corecte a aparatajului de control şi înregistrare automată a parametrilor tehnologici, care condiţioneaza salubritatea prelucrării produselor (sterilizare, pasteurizare, congelare şi altele asemenea); f) desfacerea sarii neiodate, pentru consumul uman, la populaţia din zona gusogena a tarii.  +  Articolul 19Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 la 3000 lei neasigurarea în unităţile din sectorul alimentar (producţie, prelucrare, depozitare, vînzare şi consum) a apei potabile, distribuite în condiţii igienice şi în cantităţi corespunzătoare pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei utilajelor, mobilierului şi dotărilor.  +  Capitolul 7 CONTRAVENŢII LA NORMELE DE IGIENA PRIVIND CONDIŢIILE ŞI PROCESELE DE MUNCĂ  +  Articolul 20Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 la 500 lei: a) neanuntarea la organele teritoriale al Inspectoratului sanitar de stat, în primele 24 ore de la producere, a cazurilor de intoxicatii acute profesionale, colective sau mortale, de către personalul medico-sanitar al unităţilor de orice fel; b) neanuntarea la organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat a cazurilor de boli profesionale depistate de către orice medic.  +  Articolul 21Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei, în afară de cazul cînd sînt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni: a) depăşirea în zona de muncă a limitelor admisibile, stabilite prin normele de protecţie a muncii, pentru temperatura aerului, viteza curentilor de aer, umiditate, temperatura medie a suprafeţelor incalzite şi radiatiile calorice, cu excepţia cazurilor cînd cerinţele sau natura procesului tehnologic impun condiţii climatice speciale; b) neluarea măsurilor prevăzute în normele de protecţie a muncii pentru protejarea angajaţilor care lucrează în aer liber, în condiţii meteorologice nefavorabile; c) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind condiţiile de iluminare a zonelor de muncă; d) neacordarea materialelor igienico-sanitare stabilite prin normele de protecţie a muncii, pentru locurile de muncă ce necesita folosirea de astfel de materiale.  +  Articolul 22Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 la 3000 lei, în afară de cazul cînd sînt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni: a) depăşirea concentratiilor maxime admisibile pentru gaze, vapori şi pulberi în atmosfera zonei de muncă, stabilite prin normele de protecţie a muncii, neluarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspîndirii, în atmosfera zonelor de muncă, a gazelor, vaporilor sau pulberilor ce constituie riscuri de imbolnavire profesională, ori utilizarea unor substanţe sau procedee tehnologice interzise prin dispoziţii legale; b) neefectuarea controlului permanent al condiţiilor de mediu din unităţile sau sectoarele de producţie cu condiţii deosebite de muncă, de către organizaţiile socialiste care exploatează unităţi dotate cu laboratoare proprii sau alte mijloace tehnice de control, ori neaplicarea măsurilor prevăzute de normele de protecţie a muncii pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale şi a intoxicatiilor acute, la astfel de locuri de muncă.  +  Capitolul 8 CONTRAVENŢII LA NORMELE DE IGIENA PRIVIND PROTECŢIA FAŢA DE RADIATIILE IONIZANTE  +  Articolul 23Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la l500 lei, în afară de cazul cînd sînt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni: a) depăşirea limitelor maxime admisibile de contaminare radioactiva a locurilor de muncă, stabilite prin normele de protecţie a muncii; b) neluarea măsurilor de decontaminare radioactiva a locurilor de muncă, a utilajelor de lucru şi a echipamentului de protecţie, în unităţile care utilizează surse de radiatii ionizante; c) neefectuarea, prin mijloace proprii, a controlului radiometric şi radiodozimetric al locurilor de muncă cu expuneri profesionale la radiatii, precum şi a radioactivitatii efluentilor şi a reziduurilor radioactive pe care le elimina unităţile ce deţin sau folosesc surse de radiatii ionizante; d) neluarea măsurilor de protejare a angajarilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactiva interna, prin diminuarea ori suprimarea expunerii ulterioare, după caz.  +  Articolul 24Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1500 la 3000 lei, în afară de cazul cînd sînt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni: a) neasigurarea unităţilor de orice fel, care utilizează surse se radiatii ionizante, cu amenajările, dispozitivele, materialele şi echipamentele necesare pentru protecţia faţă de radiatii a muncitorilor, a populaţiei şi a mediului, precum şi cu mijloacele necesare controlului iradierii şi contaminarii radioactive, sau neutilizarea acestor mijloace, potrivit destinaţiei lor; b) nerespectarea dispoziţiilor legale privind colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide cu conţinut de substanţa radioactiva, sau depozitarea de minereuri radioactive şi a sterilului provenit din minele uranifere, în locuri neavizate de organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat; c) iradierea sau introducerea de substanţe radioactive în produse alimentare, îngrăşăminte pentru agricultura, produse cosmetice, produse farmaceutice sau jucarii, fără avizul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul 9 CONTRAVENŢII LA NORMELE PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA BOLILOR PROFESIONALE  +  Articolul 25Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei refuzul de a se supune la următoarele măsuri stabilite de Ministerul Sănătăţii, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile:- vaccinarile sau nevaccinarile obligatorii;- examenele clinice şi de laborator necesare depistarii bolnavilor de boli transmisibile sau a purtatorilor de germeni patogeni;- controlul periodic al purtatorilor de germeni patogeni;- testarea stării de imunitate;- tratamentele profilactice instituite în colectivităţi.  +  Articolul 26Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 la 500 lei: a) neanuntarea la organele teritoriale sanitare, prin orice mijloace, în 24 ore de la aflare, a oricărui caz, sigur sau banuit, de boala transmisibila (inclusiv bolile venerice), de către conducerile colectivităţilor de orice fel sau de către orice personal medico-sanitar; b) refuzul sau sustragerea de la internarea în spital, izolator, sau de la izolarea la domiciliu, de către bolnavii suferinzi de boli transmisibile (inclusiv bolile venerice) şi pentru care organele sanitare indica astfel de măsuri; c) nerespectarea sau neaplicarea de către personalul unităţilor medico-sanitare şi de asistenţa socială a măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii; d) eliberarea de către spitale a cadavrelor celor decedati din cauza unor boli transmisibile, sau eliberarea avizului sanitar de transport al acestor cadavre, de către spitalul sau de către circumscripţia sanitară teritorială, în cazul cînd decesul s-a produs la domiciliu, fără aplicarea măsurilor de prevenire a răspîndirii infectiei; e) transportul, în afară localităţii în care s-a produs decesul, al cadavrelor neimbalsamate şi nedepuse în sicriu impermeabilizat şi închis; f) exhumarea cadavrelor înăuntrul termenului de 1 an de la data inhumarii, iar în următorii 6 ani înăuntrul perioadei de la 1 aprilie - 1 noiembrie, afară de cazul cînd exhumarea s-a încuviinţat de procuror ori s-a dispus de instanţa de judecată în vederea constatării cauzelor morţii; g) transportarea în afară cimitirului a cadavrelor exhumate înaintea implinirii perioadei de 7 ani de la deces, fără a se fi asigurat depunerea cadavrului în sicriu impermeabilizat şi închis ermetic.  +  Articolul 27Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar al unităţii medicale - cu paturi sau ambulatorii - a măsurilor care să prevină producerea sau raspindirea de infectii la persoanele care beneficiază de asistenţa medicală în aceste unităţi.  +  Articolul 28Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 1500 lei neaplicarea măsurilor de neutralizare a reziduurilor sau a măsurilor curente de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, care au drept scop prevenirea răspîndirii infectiilor în exterior, de către instituţiile şi laboratoarele care lucrează cu produse patologice, serviciile de anatomie patologica a unităţilor spitaliceşti umane sau veterinare, spitale şi secţii de boli contagioase, sanatoriile, spitalele şi dispensarele antituberculoase, unităţile de ecarisaj şi de colectare, prelucrare şi depozitare a deşeurilor de origine animala şi vegetala.  +  Capitolul 10 CONTRAVENŢII LA NORMELE PRIVIND CONTROLUL MEDICAL PROFILACTIC AL ANGAJAŢILOR  +  Articolul 29Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 la 500 lei: a) angajarea oricărei persoane, în orice loc de muncă, fără ca în prealabil sa fi fost supusă controlului medical din care să rezulte ca persoana examinata este apta pentru a fi angajata la locul de muncă respectiv; b) neprezentarea angajaţilor la controlul medical periodic, stabilit prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi programat de organele sanitare; c) nesolicitarea avizului medical prealabil la schimbarea locului de muncă al angajatului, în aceeaşi organizaţie socialistă, dacă prin aceasta schimbare se creează un risc pentru sănătatea angajatului.  +  Articolul 30Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei nerespectarea de către organizaţiile socialiste a recomandărilor medicale referitoare la locul şi regimul de muncă al angajaţilor, rezultate în urma controlului medical la angajare şi al celui periodic.  +  Capitolul 11 CONTRAVENŢII LA NORMELE DE IGIENA PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN SECTORUL ALIMENTAR, LA EXPLOATAREA SURSELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE PREPARARE ŞI INMAGAZINARE A APEI POTABILE, ÎN CRESE, GRĂDINIŢE, ŞCOLI ŞI ALTE INSTITUŢII DE COPII  +  Articolul 31Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei: a) neefectuarea de către persoanele din locurile de muncă prevăzute în acest capitol a controalelor medicale periodice stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii pentru aceste categorii de persoane şi programate de organele sanitare teritoriale; b) neprezentarea sau absentarea repetată a angajaţilor din locurile de muncă prevăzute în acest capitol, la cursurile de instruire sanitară programate de organele sanitare teritoriale, potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 32Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 la 500 lei: a) nerespectarea de către angajaţii din locurile de muncă prevăzute în acest capitol a obligaţiei de a îmbracă - la intrarea în lucru - echipamentul de protecţie sanitară complet şi curat, de a nu folosi acest echipament la alte munci ori în alte locuri în afară celor pentru care a fost acordat, sau de a aplica în permanenta regulile de igiena individuală; b) nerespectarea de către persoanele particulare care prepara sau pun în consum public alimente, a obligaţiei de a purta boneta, halat şi sort de culoare alba şi în stare curata, de a respecta regulile de igiena individuală şi de a purta asupra lor dovada examinarilor medicale profilactice, efectuate la zi, stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 33Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei: a) angajarea oricărei persoane în locurile de muncă prevăzute la acest capitol, fără efectuarea controlului medical prealabil, stabilit pentru aceste locuri de muncă prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, care să ateste ca cel examinat nu reprezintă un risc de imbolnavire a populaţiei; b) menţinerea unei persoane într-unul dintre locurile de muncă prevăzute în acest capitol, pentru care organele sanitare teritoriale au stabilit o contraindicatie epidemiologica, temporară sau permanenta, potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii; c) neasigurarea pentru persoanele care lucrează în locurile de muncă prevăzute în acest capitol a echipamentului de protecţie sanitară stabilită pentru locul de muncă respectiv de către Ministerul Sănătăţii sau a uniformelor speciale aprobate de ministerul sau organul central căruia îi este subordonata unitatea, precum şi admiterea la locul de muncă a acestor persoane fără echipament acordat sau cu echipament murdar ori degradat; d) utilizarea personalului de întreţinere a curăţeniei din anexe sanitare şi din curţi, la manipularea alimentelor ori la întreţinerea curăţeniei utilajelor sau încăperilor de prelucrare sau depozitare a alimentelor; e) utilizarea la întreţinerea curăţeniei din afară salilor de producţie, din anexele sanitare, din curţi şi altele asemenea, a angajaţilor care lucrează în procesele tehnologice de producţie alimentara, la prelucrarea sau manipularea alimentelor.  +  Capitolul 12 CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR  +  Articolul 34Contravenţiile stabilite prin prezenta hotărîre se constata de:- inspectorii sanitari de stat;- medicii igienisti şi epidemiologi;- medicii dispensarelor de circumscripţie, de întreprindere şi de instituţie;- asistenţii medicali de igiena şi felcerii igienisti din inspectoratele sanitare de stat, policlinicile teritoriale şi din dispensarele de circumscripţie, de întreprindere şi de instituţie.  +  Articolul 35Contravenţiile stabilite la art. 25 şi art. 26 lit. b se constata de către medicii fiziologi, sanatoriile şi dispensarele antituberculoase, iar contravenţiile stabilite la art. 25 şi art. 26 lit. a şi b se constata şi de către medicii venerologi din spitalele, secţiile şi serviciile ambulatorii antiveneriene.  +  Articolul 36Personalul medico-sanitar încadrat în funcţii asimilate cu cele stabilite la art. 34 şi 35, din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale ministerelor şi altor organe centrale cu reţea medicală proprie, constata contravenţiile stabilite prin prezenta hotărîre, numai în cadrul unităţilor subordonate acestor ministere sau organe centrale.  +  Articolul 37Contravenţiile stabilite la art. 4, art. 8 lit. a şi b, art. 9 lit. b, art. 10 lit. a, art. 11 lit. a şi b, art. 13 lit. a, art. 14 lit. a, art. 16 lit. a, d şi h, art. 17 lit. a, art. 18 lit. a, art. 26 lit. a,b,e,f şi g, art. 28, se constata de către primari.  +  Articolul 38Contravenţiile stabilite la art. 4, art. 8 lit. a şi b, art. 16 lit. a şi d, art. 17 lit. a, art. 18 lit, a, art. 26 lit. e şi g, se constata şi de către ofiţerii şi subofiterii de militie.  +  Articolul 39Contravenţiile stabilite prin prezenta hotărîre, săvîrşite la locul de muncă de angajatîi sau membrii organizaţiilor cooperatiste, se constata şi de şefii de servicii sau secţii ori asimilaţii acestora, anume împuterniciţi de conducătorul organizaţiei respective, dacă ele au fost săvîrşite de personalul în subordine.  +  Articolul 40Contravenţiile stabilite la art. 3 lit. c, art. 13 lit. a, art. 14 lit. a, art. 21, 22, 23 şi art. 24 lit. a, se constata şi de către inspectorii de stat pentru protecţia muncii.  +  Articolul 41Contravenţiile stabilite la art. 13 lit. a, art. 14 lit. a, art. 16 lit. a, c, d, e şi h, art. 17 lit. a şi b, art. 18 lit. a, art. 32 şi art. 33 lit. c, se constata şi de către inspectorii comerciali de stat.  +  Capitolul 13 APLICAREA SANCŢIUNII  +  Articolul 42Aplicarea sancţiunii se face după cum urmează: a) pentru faptele constatate de către inspectorii sanitari de stat şi de către medicii igienisti şi epidemiologi, sancţiunea se aplică de cel care a făcut constatarea contravenţiei, odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare; b) pentru faptele constatate de către medicii dispensarelor de circumscripţie, de întreprindere şi de instituţie, medicii ftiziologi şi venerologi, asistenţi medicali de igiena şi felceri igienisti din inspectoratele sanitare de stat, policlinicile teritoriale, dispensarele de circumscripţie, de întreprindere şi de instituţie, sancţiunea se aplică de către inspectorii sanitari de stat sau medicii igienisti şi epidemiologi în a căror rază teritorială şi domeniu de activitate acţionează agentul constatator, prin rezoluţie pe procesul-verbal de constatare.Pentru faptele prevăzute la art. 4, 13, 16, 25, 26 lit. a şi b, 29, 31 şi 32, agenţii constatatori prevăzuţi în alineatul precedent aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 43Agenţii constatatori, stabiliţi la art. 36, 37, 38 şi 39, aplica sancţiunea odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare.  +  Articolul 44Inspectorii de stat pentru protecţia muncii şi inspectorii comerciali de stat aplica sancţiunile la contravenţiile menţionate în art. 40 şi respectiv 41, potrivit actelor normative de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor emise în domeniile de activitate ale organelor de care aparţin.  +  Capitolul 14 CĂILE DE ATAC  +  Articolul 45Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator şi va fi însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei.  +  Articolul 46În cazul contravenţiilor pentru care prezenta hotărîre prevede o amenda de peste 1000 lei, plîngerea împreună cu dosarul cauzei se trimite de îndată, spre soluţionare, la judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.  +  Articolul 47Dacă potrivit dispoziţiilor din prezenta hotărîre, sancţiunea pentru fapta săvîrşită este amendata pînă la 1000 lei, plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează după cum urmează: a) de medicul responsabil al laboratorului de epidemiologie din policlinica teritorială, în cazul proceselor-verbale încheiate de agenţii constatatori din raza teritorială a policlinicii; b) de inspectorul sanitar de stat, şef judeţean, în cazul proceselor-verbale încheiate de inspectorii sanitari de stat şi medicii igienisti şi epidemiologi din inspectoratul sanitar de stat judeţean, precum şi de medicul responsabil al laboratorului de epidemiologie din policlinica teritorială; c) de directorul direcţiei sanitare judeţene, în cazul proceselor-verbale încheiate de inspectorul sanitar de stat, şef judeţean, sau de conducătorii celorlalte unităţi medicale subordonate direcţiei sanitare judeţene; d) de conducătorul organului din care face parte agentul constatator, în cazul proceselor-verbale încheiate de personalul medico-sanitar prevăzut la articolul 36 din prezenta hotărîre, precum şi de ofiţerii şi subofiterii de militie; e) de comitetul executiv al consiliului popular, în cazul în care procesul-verbal a fost încheiat de primar; f) de conducătorul organizaţiei socialiste în care s-a savirsit contravenţia, în cazul proceselor-verbale încheiate de şefii de servicii sau secţii, ori asimilaţii lor din organizaţia respectiva; g) de conducătorul organului ierarhic superior aceluia din care face parte agentul constatator, în cazul proceselor-verbale încheiate de conducătorii organelor de militie sau ai direcţiilor, serviciilor şi unităţilor medicale prevăzute în art. 36.  +  Articolul 48Soluţionarea plîngerilor împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei, încheiate de inspectorii de stat pentru protecţia muncii şi de inspectorii comerciali de stat, se face potrivit actelor normative de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor emise în domeniile de activitate ale organelor de care aparţin.  +  Capitolul 15 ALTE DISPOZIŢII  +  Articolul 49Sînt supuse confiscării produsele alimentare care fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 18, lit. a.  +  Articolul 50În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute în cuprinsul ei le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. -----------