ORDIN nr. 559 din 29 aprilie 2021pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 aprilie 2021    Văzând Referatul de aprobare nr. IM 467 din 29.04.2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică,având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În situația în care o comisie teritorială de specialitate dintr-un centru universitar nu este funcțională, dosarele pacienților din județele arondate acestei comisii vor fi analizate de către comisiile de specialitate teritoriale din alte centre universitare, până la remedierea situației.2. La articolul 4, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În cazuri excepționale impuse de natura și gravitatea bolii, pentru pacienții adulți cu afecțiuni foarte grave, care sunt dependenți de prezența unui însoțitor, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca aceștia să se deplaseze în străinătate cu însoțitor, cu motivarea acestei decizii. Pentru pacienții cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani prezența unui însoțitor este obligatorie. Suma în valută necesară cheltuielilor de cazare și transport pentru persoana însoțitoare va fi asigurată din bugetul Ministerului Sănătății, aprobat anual și trimestrial cu această destinație.3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) și la art. 4 alin. (8) se asigură de Ministerul Sănătății în limita bugetului aprobat anual și trimestrial cu această destinație.Suma aprobată se utilizează pentru acoperirea costurilor:a) tratamentului de tip: medico-chirurgical, intervențional și radioterapic;b) tratamentului de recuperare medico-chirurgicală specific pacienților cu arsuri grave, precum și pentru dispozitivele medicale necesare procesului de recuperare medicală, profilaxiei și tratamentului sechelelor cicatriceale postcombustionale, până la încheierea perioadei de recuperare și evoluție a procesului cicatriceal, conform aprecierii medicului specialist;c) controalelor medicale periodice, la solicitarea clinicii din străinătate, pentru pacienții care au beneficiat de finanțarea tratamentelor din bugetul Ministerului Sănătății;d) spitalizării pacientului, precum și a însoțitorului, dacă pacientul are vârsta cuprinsă între 0-18 ani;e) cazării în unități de cazare recomandate de către clinicile din străinătate, pentru pacienții care efectuează tratament în străinătate în regim ambulatoriu sau spitalizare de zi, pentru pacient și/sau pentru aparținător, dacă pacientul are vârsta cuprinsă între 0-18 ani în limita a 50 euro/zi/persoană;f) transportului pentru pacient și însoțitor, dacă pacientul are vârsta cuprinsă între 0-18 ani;g) transportului și cazării, în unități de cazare agreate de unitatea sanitară din străinătate, pentru însoțitorii pacienților adulți dependenți de prezența acestora, în limita a 50 euro/zi/persoană, dacă sunt respectate prevederile pct. 7 lit. d) din anexa nr. 3.Sumele aferente sunt transmise direcției de sănătate publică prin care s-a întocmit documentația bolnavului. Dispoziția bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de credite4. La articolul 7, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În cazul pacienților aflați la tratament în străinătate în baza formularelor emise de casele de asigurări de sănătate sau cu finanțare din bugetul Ministerului Sănătății și care necesită intervenții suplimentare pentru afecțiuni ce nu pot fi tratate în țară și care nu sunt incluse în pachetul de servicii de bază sau a căror stare de sănătate nu permite deplasarea în țară, comisia poate aproba continuarea tratamentului în străinătate, în baza unui document justificativ eliberat de către reprezentanții unității sanitare, care va cuprinde diagnosticul, tipul de tratament ce urmează a fi efectuat și costurile pe care le implică acesta, la solicitările direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. Dosarul va fi întocmit conform prevederilor legale în vigoare.5. La anexa nr. 2 „Atribuțiile comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate“, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. În cazul pacienților cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani comisia va menționa în procesul-verbal medical necesitatea unui însoțitor. Pentru pacienții adulți, prezența însoțitorului va fi menționată în procesul-verbal numai în cazuri excepționale, impuse de natura și gravitatea bolii și motivarea acestei decizii.6. Anexa nr. 4 „Fișa de trimitere la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea indicației de transplant de celule STEM hematopoietice“ se abrogă.7. Anexa nr. 6 „Angajament“ se abrogă.8. Anexa nr. 8 „Situație centralizatoare“ se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Ioana Mihăilă
    București, 29 aprilie 2021.Nr. 559.----