ORDIN nr. 3.691 din 19 aprilie 2021pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 28 aprilie 2021  Având în vedere prevederile:– art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– art. 128 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. c) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 22 septembrie 2017, se completează după cum urmează:– La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În anul școlar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. (2), procedura privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională se elaborează la nivelul unității de învățământ care organizează testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională și este avizată de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile anexei nr. 2 la Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017, pentru anul școlar 2020-2021, testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională constă într-o probă scrisă, cu durata de 50 de minute.  +  Articolul IIIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 19 aprilie 2021. Nr. 3.691.----