ORDIN nr. 3.674 din 15 aprilie 2021privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 27 aprilie 2021  Având în vedere prevederile:– art. 33 alin. (2), art. 64 alin. (2) și art. 65 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022;– Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.411/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.081/2010 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral;– Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, școala de arte și meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum și pentru clasele a XI-a-a XII-a și a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi și seral;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației.ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În anul școlar 2021-2022, pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral din învățământul liceal - filiera tehnologică, ale căror planuri-cadru de învățământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână și a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învățământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele și modulele din ariile curriculare, corelat cu structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.243/2021, astfel:a) pentru clasa a XII-a învățământ zi:(i) 27 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;(ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;b) pentru clasa a XIII-a învățământ seral:(i) 27 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;(ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică.  +  Articolul 2În anul școlar 2021-2022, pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, învățământ de zi, cu excepția claselor enumerate la art. 1, și pentru clasele din învățământul profesional, ale căror planuri-cadru de învățământ în vigoare prevăd un număr mai mare de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână și a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învățământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele și modulele din ariile curriculare, corelat cu structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.243/2021, astfel:a) pentru clasa a IX-a liceu - filiera tehnologică:(i) 34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;(ii) 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;b) pentru clasa a X-a liceu - filiera tehnologică:(i) 34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;(ii) 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;c) pentru clasa a XI-a liceu - filiera tehnologică, profil Tehnic și Resurse naturale și protecția mediului:(i) 32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;(ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;d) pentru clasa a XI-a liceu - filiera tehnologică, profil Servicii:(i) 33 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;(ii) 4 săptămâni de stagii de pregătire practică;e) pentru clasa a IX-a învățământ profesional:(i) 32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică săptămânală;(ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;f) pentru clasa a X-a învățământ profesional:(i) 28 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;(ii) 9 săptămâni de stagii de pregătire practică;g) pentru clasa a XI-a învățământ profesional:(i) 27 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;(ii) 10 săptămâni de stagii de pregătire practică.  +  Articolul 3În anul școlar 2021-2022, pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, forma de învățământ seral, cu excepția claselor a XIII-a, se respectă numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.  +  Articolul 4În anul școlar 2021-2022, pentru învățământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, se respectă numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.  +  Articolul 5Stagiile de pregătire practică în învățământul profesional și tehnic pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.  +  Articolul 6În anul școlar 2021-2022, pentru învățământul postliceal, școală postliceală și școală de maiștri, se respectă numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin planurile de învățământ în vigoare.  +  Articolul 7Pentru domeniile/calificările dobândite prin învățământul liceal - filiera tehnologică și prin învățământul profesional, la care modulele/disciplinele se desfășoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului școlar, se reduce proporțional numărul de ore al fiecărui/fiecărei modul/discipline corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.243/2021.  +  Articolul 8Pentru domeniile/calificările dobândite prin învățământul liceal tehnologic la care modulele nu se desfășoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului școlar, numărul de ore al fiecărui modul pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii este corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.243/2021, și este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 9Pentru domeniile/calificările dobândite prin învățământul profesional la care modulele nu se desfășoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului școlar, numărul de ore al fiecărui modul pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii este corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.243/2021, și este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1. Începând cu data de 15.05.2021, publicația se va putea achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 11Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 15 aprilie 2021.Nr. 3.674.  +  Anexe nr. 1-2ANEXAprivind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământulprofesional, liceal - filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2021-2022