REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 13 aprilie 2021privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 aprilie 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 275 din 13 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446 din 27 aprilie 2021.
     +  Capitolul I Generalități1.1. Scop1. Scopul prezentei reglementări de aeronautică civilă este stabilirea cerințelor pentru evaluarea, certificarea și supravegherea organizațiilor care furnizează servicii de handling la sol pe aerodromurile din România.2. Serviciile de handling la sol, atât pentru transportul aerian comercial, cât și pentru aviația generală, urmăresc să mențină regularitatea și eficiența operațiunilor de zbor și de aerodrom. Serviciile de handling la sol pot fi furnizate de un operator aerian, de un operator/administrator al aerodromului sau de o organizație independentă.3. Atunci când serviciile de handling la sol sunt furnizate de un operator aerian sau de un operator/administrator al aerodromului, această organizație este considerată, în sensul prezentei reglementări, drept furnizor de servicii de handling la sol.1.2. AplicabilitatePrevederile prezentei reglementări sunt obligatorii și se aplică:a) organizațiilor, persoane juridice, care solicită Autorității Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, certificarea pentru furnizarea serviciilor de handling la sol pe aerodromurile de pe teritoriul României, precum și celor care dețin un certificat de furnizor de servicii de handling la sol;b) operatorilor/administratorilor ai aerodromurilor;c) operatorilor aerieni care realizează în sistem propriu servicii de handling la sol (self-handling).1.3. Prevederi generale1. AACR evaluează, certifică și supraveghează organizațiile care furnizează servicii de handling la sol în baza atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei reglementări.2. Pentru a putea desfășura activități de handling la sol pe un aerodrom din România, furnizorul de servicii de handling la sol trebuie să dețină un certificat valabil, emis de AACR.3. Toate activitățile privind certificarea și supravegherea furnizorilor de servicii de handling la sol sunt activități desfășurate în baza atribuțiilor delegate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și se tarifează conform prevederilor legale în vigoare.4. AACR poate să limiteze, să suspende sau să revoce certificatul unui furnizor de servicii de handling la sol în cazul în care constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de certificare sau cerințele specifice impuse de AACR; limitarea, suspendarea, revocarea certificatului unui furnizor de servicii de handling la sol nu presupun rambursarea tarifelor stabilite conform prevederilor legale, achitate pentru activitățile prestate de AACR.5. În aplicarea prezentei reglementări, AACR emite proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă.1.4. Documente de referințăa) Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;b) Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare;c) Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piața serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR- APSH, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007;d) Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului;e) Doc ICAO 10121 - Manual de handling la sol (Manual on Ground Handling), ediția curentă, emis de Organizația Aviației Civile Internaționale;f) Anexa 19 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.1.5. DefinițiiÎn sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) anexă la certificat - document atașat la certificat, prin care sunt precizate activitățile de handling la sol certificate care pot fi desfășurate pe aerodrom de către deținătorul certificatului ca furnizor de servicii de handling la sol;b) certificare - formă de recunoaștere care atestă că un furnizor de servicii de handling la sol se conformează cerințelor stabilite prin reglementări specifice, precum și eliberarea unui certificat corespunzător care atestă conformitatea;c) certificat - document emis de AACR în conformitate cu reglementările specifice aplicabile, ca rezultat al certificării;d) facilități - baza materială necesară pentru îndeplinirea responsabilităților asociate furnizării serviciilor de handling la sol;e) furnizor de servicii de handling la sol - persoană juridică care prestează utilizatorilor aerodromului una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol;f) manual operațional - un manual care conține proceduri, instrucțiuni și ghiduri pentru utilizarea de către personalul operațional în executarea atribuțiilor sale;g) operator al aerodromului - persoană fizică sau juridică, având în responsabilitate operarea unui aerodrom aflat în proprietatea publică ori în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;h) limitarea certificatului - retragerea de către AACR a unor drepturi dintre cele acordate unei organizații certificate prin documentele de certificare;i) revocarea certificatului - operațiunea care determină încetarea efectelor unui certificat;j) serviciu de handling la sol - orice serviciu furnizat pe aerodromuri care cuprinde activitățile cu impact asupra siguranței în domeniul controlului încărcăturii, al handlingului pasagerilor, al handlingului bagajelor, al handlingului mărfurilor și al poștei, al handlingului aeronavelor pe platformă, al serviciilor pentru aeronave, al handlingului combustibilului și al încărcării produselor pentru catering, inclusiv în cazul în care operatorii de aeronave realizează în sistem propriu respectivele servicii de handling la sol (selfhandling);k) suspendarea certificatului - operațiunea care determină încetarea temporară a efectelor certificatului deținut de un furnizor de servicii de handling la sol;l) timpul de escală (turnaround) - timpul de deservire a aeronavei la sol între două segmente de zbor;m) utilizator al aerodromului - orice persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru transportul pasagerilor, al poștei și/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aerodromul în cauză.  +  Capitolul II Activități de handling la solCategoriile de activități de handling la sol supuse certificării sunt următoarele:1. Controlul încărcăturii1.1. Întocmire documentație privind masa și centrajul aeronavei;1.2. Supervizarea încărcării aeronavei;1.3. Mesaje operaționale și comunicații.2. Handling pasageri3. Handling bagaje4. Handling marfă și poștă5. Handling aeronave pe platformă5.1. Dirijarea aeronavelor pe platformă de către dispecerul de sol;5.2. Activități turnaround;5.3. Îmbarcarea/Debarcarea pasagerilor cu echipamente dedicate:a) operare scară;b) operare punte îmbarcare;c) operare echipament îmbarcare pasageri cu mobilitate redusă;5.4. Tractarea/Împingerea aeronavei:a) operarea echipamentului de tractare/împingere aeronave;b) comunicarea cu pilotul comandant al aeronavei.6. Servicii la aeronavă6.1. Alimentarea cu energie electrică (Ground Power Unit);6.2. Pornirea aeronavei (Air Starter Unit);6.3. Alimentarea cu apă potabilă;6.4. Vidanjarea/Alimentarea cu apă menajeră a toaletelor aeronavei;6.5. Asigurarea aerului condiționat pentru aeronave;6.6. Degivrarea/Antigivrarea aeronavei;a) executarea activităților de degivrare/antigivrare aeronavă;b) supervizarea activității de degivrare/antigivrare aeronavă;6.7. Încărcarea/Descărcarea cateringului cu echipament dedicat.7. Handling combustibil7.1. Recepția și stocarea combustibilului de aviație;7.2. Servicii de alimentare aeronave;7.3. Livrare către terți.8. Activități conexe transportului aerian de bunuri periculoase  +  Capitolul III Cerințe pentru certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol3.1. Cerințe generale3.1.1. Organizația care solicită certificarea ca furnizor de servicii de handling la sol trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să fie persoană juridică înregistrată în România sau întrun stat membru al Uniunii Europene (UE) sau SEE (Spațiul Economic European) sau persoană juridică înregistrată într-un stat terț care a încheiat, cu UE sau România, un tratat care reglementează și accesul pe piața serviciilor de handling din România sau operator aerian în cazul de self-handling;b) să aibă inclus în obiectul de activitate declarat și înregistrat legal domeniul de activitate pentru care se solicită certificarea;c) să aibă o structură organizatorică care să corespundă dimensionării și complexității operațiunilor sale;d) să aibă acordul în scris al operatorului/administratorului aerodromului pe care își va desfășura activitatea (în cazul în care furnizorul de servicii de handling la sol este diferit de operatorul/administratorul aerodromului în cauză), cu respectarea reglementărilor în vigoare privind accesul liber pe piața serviciilor de handling la sol;e) să facă dovada că deține resurse financiare suficiente și are perspectiva de realizare a activităților propuse;f) să facă dovada că deține toate mijloacele necesare pentru a garanta furnizarea serviciilor în condiții de siguranță pe aerodrom;g) să transmită la AACR o copie a manualului operațional de servicii de handling la sol, în format electronic, precum și orice alte manuale și proceduri care îi sunt solicitate în susținerea cererii de certificare.3.1.2. Manualul operațional de servicii de handling la sol trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să fie redactat în limba română și/sau în limba engleză;b) să fie acceptat de AACR și menținut actualizat de organizație;c) să includă toate procedurile, instrucțiunile și informațiile necesare pentru ca personalul operațional să își îndeplinească sarcinile alocate în condiții de siguranță.3.1.3. Organizația certificată trebuie să participe în comitetul de siguranță al operatorului/administratorului aerodromului unde furnizează servicii de handling la sol, conform sistemului de management al siguranței operatorilor/administratorilor respectivi și în comitetele utilizatorilor aerodromurilor, dacă sunt constituite.3.2. Sistemul de management3.2.1. Furnizorul de servicii de handling la sol trebuie să implementeze și să mențină un sistem de management care integrează un sistem de management al siguranței. Sistemul de management al siguranței trebuie să fie coordonat cu cel al operatorului/administratorului aerodromului unde furnizează servicii de handling la sol.3.2.2. Sistemul de management trebuie să includă:a) responsabilități și răspunderi clar definite pentru întreaga organizație, inclusiv răspunderea directă pentru siguranță a managerului responsabil;b) o descriere a viziunii globale și a principiilor generale în ceea ce privește siguranța și calitatea serviciilor sale, denumită politică de siguranță, semnată de managerul responsabil;c) mijloacele de verificare a performanței de siguranță a organizației în raport cu indicatorii de performanță și țintele de performanță ale sistemului de management al siguranței;d) un proces pentru identificarea schimbărilor din cadrul organizației, sistemului de management care ar putea afecta procedurile și serviciile stabilite;e) un program de instruire prin care să se asigure că personalul este pregătit și competent pentru a-și executa sarcinile în condiții de siguranță, eficiență, continuitate; programul trebuie să includă și instruirea personalului în domeniul sistemului de management al siguranței;f) un mijloc formal de comunicare prin care întreg personalul să aibă cunoștință deplină de sistemul de management al siguranței;g) un proces prin care se asigură că pericolele în activitatea operațională sunt identificate, iar riscurile de siguranță asociate sunt analizate, evaluate și controlate;h) un proces de monitorizare a conformării organizației cu cerințele relevante;i) un plan de răspuns la situații de urgență.3.2.3. Organizația trebuie să abordeze principiile factorului uman ca parte a sistemului său de management al siguranței.3.2.4. Furnizorul de servicii de handling la sol trebuie să stabilească și să implementeze un sistem de raportare a evenimentelor de aviație.3.2.5. Furnizorul trebuie să aibă implementat un sistem pentru controlul informațiilor documentate.3.2.6. Sistemul de management trebuie să fie proporțional cu dimensiunea organizației și activitățile sale, luând în considerare pericolele și riscurile asociate inerente tipurilor de activități.3.2.7. Organizația trebuie să integreze pe deplin aspectele legate de sănătate și securitate în muncă în procedurile generale de funcționare și operaționale.3.2.8. În cazul în care organizația deține și un certificat de operator de aerodrom/operator aerian, aceasta se asigură că sistemul de management cuprinde toate activitățile care fac parte din domeniul acoperit de certificatele sale.3.3. Cerințe privind personalul3.3.1. Organizația trebuie să aibă desemnat:a) un manager executiv responsabil, care are autoritatea finală asupra funcționării în siguranță a organizației;b) un manager de siguranță responsabil pentru documentarea, implementarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al siguranței.3.3.2. Organizația trebuie să se asigure și să facă dovada că personalul de conducere și de execuție:a) este pregătit și calificat corespunzător;b) este apt din punct de vedere fizic și mental pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu în mod satisfăcător, în special atribuțiile cu impact asupra siguranței și securității aviației civile;c) are acces la secțiunile din manualele/procedurile aplicabile care au relevanță pentru informarea și instruirea acestuia cu privire la activitățile desfășurate pe aerodrom;d) este informat cu privire la modificările aduse manualelor/procedurilor care au relevanță pentru îndeplinirea sarcinilor sale într-un mod care să garanteze aplicarea modificărilor respective de la intrarea lor în vigoare.3.3.3. Managementul trebuie să se asigure că întreg personalul este capabil să citească și să înțeleagă limba în care sunt scrise acele părți ale manualului operațional și documentele referitoare la atribuțiile și responsabilitățile lor.3.3.4. Organizația trebuie să instruiască personalul în mod corespunzător sarcinilor atribuite în cazul situațiilor de urgență.3.4. Cerințe privind echipamentele3.4.1. Echipamentele utilizate în activitățile de handling la sol trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice și operaționale conform standardelor aplicabile, inclusiv celor de mediu, precum și cerințele operatorului aerodromului unde acestea se află în exploatare.3.4.2. Operatorul aerodromului trebuie să stabilească cerințe proprii de calitate și protecția mediului pentru echipamentele care deservesc aeronavele pe aerodrom.3.4.3. Specificațiile tehnice ale echipamentelor trebuie avizate de AACR înainte de achiziționarea acestora.3.4.4. Organizația trebuie să se asigure că sunt disponibile cărțile tehnice ale echipamentelor de handling la sol, manualele de operare și de întreținere ale acestora, că sunt cunoscute și aplicate.3.4.5. Organizația trebuie să aibă implementat un program de mentenanță prin care:a) se asigură că toate echipamentele utilizate în activitățile de handling la sol sunt inspectate, funcționale și în stare bună înainte de punerea în serviciu, sunt supuse inspecțiilor programate de întreținere preventivă și sunt menținute conform instrucțiunilor furnizate de producător;b) mentenanța este documentată prin înregistrări, cu respectarea procedurilor privind controlul informațiilor documentate;c) în situația când se constată că un echipament este defect, este raportat și identificat corespunzător.  +  Capitolul IV Procesul de certificare a organizațiilor ca furnizori de servicii de handling la sol4.1. Procesul de certificare a unei organizații ca furnizor de servicii de handling la sol cuprinde următoarele activități:4.1.1. Solicitarea certificării:a) solicitantul va depune la AACR cererea de certificare pe suport hârtie însoțită de documentația necesară certificării pe suport electronic;b) organizația care solicită certificarea ca furnizor de servicii de handling la sol își asumă și poartă integral responsabilitatea pentru autenticitatea informațiilor/datelor furnizate AACR.4.1.2. Evaluarea documentației-suport a certificării, la sediul AACR, în vederea acceptării;4.1.3. Pregătirea auditului în vederea certificării;4.1.4. Evaluarea organizației la fața locului;4.1.5. Emiterea documentelor de certificare.4.2. Durata procesului de certificare4.2.1. Dacă documentația depusă este completă, durata procesului de certificare este de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de certificare.4.2.2. În cazurile în care AACR solicită documente/ date/informații suplimentare la documentațiile prezentate, perioada de emitere a certificatului se prelungește cu durata aferentă obținerii acestor documente/date/informații.4.3. Acordarea certificatului4.3.1. La finalizarea evaluării, inspectorii AACR vor întocmi un raport de evaluare în care vor consemna aspectele constatate, eventualele diferențe identificate față de cerințele aplicabile, precum și propuneri privind acordarea certificatului.4.3.2. Certificatul se emite pe o perioadă nedeterminată.4.3.3. Certificatul furnizorilor de servicii de handling la sol are codul „FSH“, mai puțin cel pentru serviciul „handling combustibil“, care are codul „FSHC“.4.3.4. AACR eliberează certificatul după ce solicitantul a efectuat plata diferenței de tarif, după caz, pentru activitățile desfășurate de AACR.4.3.5. Certificatul emis de AACR se transmite solicitantului, însoțit de exemplarul original al raportului de evaluare.4.3.6. După emiterea certificatului, furnizorul de servicii de handling la sol va fi inclus în programul de supraveghere al AACR.4.3.7. Certificatul unui furnizor de servicii de handling la sol rămâne valabil dacă:a) furnizorul de servicii continuă să îndeplinească cerințele aplicabile;b) certificatul nu a fost revocat sau furnizorul nu a renunțat la acesta.4.3.8. În cazul neacordării certificatului, AACR va comunica solicitantului, în scris, motivele care au stat la baza neacordării acestuia.4.4. Modificarea certificatului și a anexei la acesta4.4.1. În cazul situațiilor care impun modificări ale certificatului și/sau ale anexei la acesta, solicitantul va depune la AACR cererea de modificare însoțită de documentația necesară care susține această solicitare.4.4.2. Modificările certificatului pot consta în modificări ale numelui sau sediului organizației.4.4.3. Modificările anexei la certificat pot consta în includerea sau excluderea unor activități și/sau a unor puncte de lucru.4.4.4. AACR ține registrul de evidență a certificatelor și a anexelor la acestea, emise pentru furnizorii de servicii de handling la sol.4.5. Limitarea certificatului4.5.1. Certificatul furnizorului de servicii de handling la sol poate fi limitat de AACR în următoarele situații:a) organizația nu este în măsură să furnizeze dovezi privind menținerea competenței personalului pentru executarea anumitor activități;b) specificațiile tehnice ale echipamentelor nu au fost avizate de AACR, înainte de achiziționarea lor;c) nu există trasabilitate privind mentenanța echipamentelor de handling la sol în serviciu, conform programului propriu de mentenanță;d) organizația a achiziționat și pus în serviciu echipamente a căror stare tehnică nu este conformă cu cerințele standardelor în vigoare aplicabile;e) organizația nu mai dispune de echipamentele și/sau de personalul necesar executării unor activități aeronautice certificate;f) personalul implicat în activitatea operațională nu este capabil să citească și să înțeleagă limba în care sunt scrise acele părți ale manualului operațional și documentele referitoare la atribuțiile și responsabilitățile lor.4.5.2. Limitarea certificatului produce efecte numai asupra acelor activități restricționate.4.5.3. AACR notifică în scris atât managerul responsabil al furnizorului de servicii de handling la sol, cât și operatorului aerodromului, imediat ce constată existența condițiilor pentru limitarea certificatului; notificarea este însoțită de motivele care au stat la baza luării măsurii limitării certificatului.4.6. Suspendarea certificatului4.6.1. Certificatul furnizorului de servicii de handling la sol poate fi suspendat de AACR, pe o perioadă de maximum 6 luni, în situația în care organizația:a) înregistrează restanțe la plata obligațiilor față de AACR, al căror termen scadent este depășit cu cel puțin 90 de zile;b) nu aplică sau aplică parțial procedurile operaționale care ar putea să afecteze siguranța zborului și calitatea serviciilor prestate;c) refuză prezentarea documentelor solicitate în cadrul auditurilor/inspecțiilor AACR;d) refuză efectuarea inspecției/auditului de către AACR;e) nu notifică AACR schimbările survenite în cadrul sistemului de management, la manuale, proceduri, echipamente, în termenul stabilit;f) prestează activități de handling la sol necertificate, din lista celor supuse certificării;g) nu a încheiat un contract de operare cu operatorul aerodromului în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii certificatului sau nu deține un contract de operare cu operatorul aerodromului în termen de valabilitate.4.6.2. AACR notifică în scris atât managerul responsabil al furnizorului de servicii de handling la sol, cât și operatorul aerodromului, imediat ce constată existența condițiilor pentru suspendarea certificatului; notificarea este însoțită de motivele care au stat la baza suspendării.4.7. Revocarea certificatului4.7.1. Certificatul furnizorului de servicii de handling la sol poate fi revocat de AACR în situația în care organizația:a) nu mai dispune de facilitățile și/sau de personalul necesar executării activităților certificate;b) a radiat din obiectul său de activitate, legal înregistrat, domeniul de activitate din care făceau parte activitățile certificate;c) se abate, în mod repetat, în activitatea sa, de la cerințele specifice stabilite prin prezenta reglementare și prin standardele/documentele aplicabile, de la elementele declarate în documentația de certificare acceptată referitoare la siguranță și la calitatea serviciilor prestate;d) omite să corecteze în interiorul termenului de suspendare toate deficiențele care au justificat măsura suspendării certificatului.4.7.2. Decizia de revocare a certificatului furnizorului de servicii de handling la sol, însoțită de motivele care au stat la baza adoptării acesteia, se comunică de AACR deținătorului certificatului și operatorului de aerodrom (dacă este diferit de furnizorul de servicii de handling la sol), în scris, în termen de maximum 24 de ore de la luarea deciziei.4.7.3. În cazul revocării, certificatul se returnează AACR în maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de revocare.4.7.4. În cazul renunțării, deținătorul va depune certificatul la AACR odată cu scrisoarea de notificare.  +  Capitolul V Procesul de supraveghere a furnizorilor de servicii de handling la sol5.1. Supravegherea furnizorilor de servicii de handling la sol se efectuează de AACR pe întreaga perioada de valabilitate a certificatului.5.2. După emiterea certificatului, AACR stabilește un ciclu de supraveghere pentru furnizorul de servicii de handling la sol respectiv, ciclu care nu depășește 36 de luni de la data emiterii certificatului.5.3. Durata ciclului de supraveghere se stabilește ținând cont de dimensiunea și complexitatea organizației și a activităților certificate, a pericolelor și a riscurilor asociate, a neconformităților identificate pe parcursul inspecțiilor/auditurilor; ciclul de supraveghere se revizuiește anual, la începutul anului calendaristic.5.4. Ciclul și programele de supraveghere subsecvente se stabilesc/revizuiesc, fără a se limita la acestea, în funcție de următoarele elemente:a) rezultatele certificării și ale activităților de supraveghere anterioare;b) capacitatea furnizorului de servicii de handling la sol de a identifica în mod efectiv pericolele pentru siguranța aviației și de a gestiona riscurile asociate;c) controlul efectiv asupra tuturor modificărilor, conform procesului propriu de identificare a schimbărilor;d) respectarea termenelor asumate de punere în aplicare a măsurilor corective/corecțiilor solicitate de AACR;e) evenimentele de aviație civilă în care a fost implicat furnizorul;f) sesizări privind calitatea serviciilor prestate.5.5. Activitățile de supraveghere exercitate de AACR includ:a) audituri/inspecții programate;b) audituri/inspecții neprogramate;c) evaluări off-site (activități continue desfășurate la sediul AACR).5.6. În cazul sesizării unor deficiențe sau apariției unor dificultăți, de orice natură, care afectează sau ar putea afecta siguranța zborului, AACR organizează inspecții/audituri dedicate cazurilor respective.  +  Capitolul VI Responsabilități și obligații6.1. Fără a aduce atingere responsabilităților operatorului/administratorului aerodromului, prevăzute în anexa VII la Regulamentul (UE) 2018/1.139, furnizorul de servicii de handling la sol este responsabil pentru desfășurarea în condiții de siguranță și securitate a activității sale pe aerodrom.6.2. Furnizorii de servicii de handling la sol trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:1. să asigure instruirea și respectarea de către personalul său a politicilor și procedurilor de siguranță ale operatorilor aerieni deserviți și ale operatorului aerodromului unde își desfășoară activitatea;2. să implementeze o procedură de management al resturilor de obiecte străine (Foreign Object Debris), în conformitate cu procedura operatorului aerodromului;3. să asigure oricărei persoane autorizate de AACR, care îndeplinește sarcini de certificare și/sau supraveghere:a) accesul la orice facilitate, document, înregistrare, proceduri sau alte materiale relevante pentru prestarea serviciilor de handling la sol;b) furnizarea, la cerere, de copii sau extrase din astfel de înregistrări, date, proceduri și alte materiale solicitate;c) furnizarea de explicații verbale la fața locului în legătură cu obiectul certificării/supravegherii, la cerere;d) facilitarea realizării de audituri/inspecții sau orice alte evaluări/teste pe care le consideră necesare pentru a se convinge că sunt respectate procedurile aplicabile activităților certificate;4. să transmită AACR orice modificare la nivelul organizației, conform procedurii proprii privind managementul schimbării, precum și amendamentele la manuale și proceduri;5. să informeze și să coordoneze orice modificare a procedurilor lor care ar putea afecta siguranța activităților operatorului de aerodrom, operatorilor aerieni sau ale altor organizații cu care aceștia pot interacționa.----