LEGE nr. 101 din 26 aprilie 2021pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 aprilie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111 din 1 iulie 2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 15 iulie 2020, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 2 litera g), punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investiții, contrapărțile centrale, societățile de servicii de investiții financiare și alte entități autorizate în baza legislației naționale în vederea prestării serviciilor și activităților de investiții, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții, entitățile care administrează un loc de tranzacționare, așa cum sunt definiți potrivit prevederilor legale;4. administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau ocupaționale, în nume propriu și pentru fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale pe care le administrează;2. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins: 14^1. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau ocupaționale, în nume propriu și pentru fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;3. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins: 18^1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; saub) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.4. La articolul I punctul 45, alineatul (1^1) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile și documentele necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute.5. La articolul I punctul 61, litera c) a alineatului (7) al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: c) încălcarea gravă, repetată, sistematică - sau o combinație a acestora - a prevederilor art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1)-(5) și (7), art. 8 alin. (1), (3), (4), (9), (12) și (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) și (3), art. 14-16, art. 17 alin. (1)-(3), alin. (6)-(14), art. 17^1 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (2), (3), (6) și (8), art. 19 alin. (4), (7^1), (10) și (11), art. 21 alin. (1)-(3), art. 23 alin. (1)-(3), (5) și (6), art. 24 alin. (1)-(7) și (9), art. 25, art. 26 alin. (5), art. 29 alin. (4) și art. 33 alin. (1)-(3);6. La articolul I, după punctul 66 se introduce un nou punct, punctul 66^1, cu următorul cuprins: 66^1. La articolul 28, alineatele (1), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară are atribuții exclusive de reglementare, supraveghere și control în ceea ce privește respectarea dispozițiilor prezentei legi și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, de către instituțiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit competențelor stabilite prin legislația specifică, inclusiv de către sucursalele instituțiilor financiare străine ce desfășoară activitate și au prezență fizică pe teritoriul României. ..............................................................................................(6) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să dispună entităților prevăzute la alin. (1) care încalcă dispozițiile prezentei legi, ale reglementărilor ori ale altor acte emise în aplicarea prezentei legi recomandări, măsuri de remediere și/sau de supraveghere și/sau de sancționare potrivit reglementărilor emise conform competențelor statutare ale acesteia, în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficiențelor și al cauzelor acestora. (7) Recomandările sau măsurile de remediere și supraveghere se pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sancțiuni și măsuri sancționatoare.7. La articolul I, după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu următorul cuprins: 77^1. La articolul 36, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Atunci când Oficiul primește o solicitare de la o unitate de informații financiare din alt stat membru, având ca obiect obținerea de informații suplimentare de la o entitate raportoare stabilită pe teritoriul României, cererea în cauză și răspunsul obținut în conformitate cu art. 33 alin. (1) se transferă cu promptitudine.8. La articolul I punctul 89, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În situația în care oricare dintre contravențiile de la alin. (1) este săvârșită de o entitate raportoare, alta decât cele supravegheate de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, și dacă aceasta este gravă, repetată, sistematică sau o combinație a acestora, fără a fi săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează astfel:9. La articolul I punctul 90, partea introductivă a alineatului (6) al articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins: (6) În situația în care oricare dintre contravențiile de la alin. (1) este săvârșită de o instituție financiară, alta decât cele supravegheate de Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează astfel:10. La articolul I, după punctul 90 se introduce un nou punct, punctul 90^1, cu următorul cuprins: 90^1. La articolul 43, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) de către o instituție financiară supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dacă nu sunt săvârșite astfel încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, se sancționează astfel:a) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei, pentru persoanele fizice;b) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru persoanele juridice.11. La articolul I, după punctul 91 se introduce un nou punct, punctul 91^1, cu următorul cuprins: 91^1. La articolul 44, alineatele (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în situația entităților supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor contravenționale și complementare prevăzute de prezenta lege, precum și contestarea acestora se efectuează potrivit legislației specifice aplicabile sectoarelor de supraveghere financiară...............................................................................................(7) Contravențiile se constată și se sancționează de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legislației specifice.12. La articolul I, după punctul 92 se introduc trei noi puncte, punctele 92^1-92^3, cu următorul cuprins:92^1. La articolul 56, alineatele (1) și (1^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.92^2. La articolul 56, alineatul (1^2) se abrogă.92^3. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 26 aprilie 2021.Nr. 101.----