ORDIN nr. 60 din 12 aprilie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 27 aprilie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 36 din 22 martie 2021, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în temeiul prevederilor:– Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97;– art. 15 alin. (1) din Legea nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe;– art. 6^6 alin. (2) și ale art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 alin. (3) și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Exportatorii, organizatorii, transportatorii, conducătorii/însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, comandanții navelor maritime de transport animale vii, medicii veterinari abilitați să însoțească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București controlează modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. Tarif pentru eliberarea certificatului/duplicatului certificatului de avizare a competențelor pentru medicii veterinari abilitați să însoțească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale, prevăzut în anexa nr. 7.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.3. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 7Tarif pentru eliberarea certificatului/duplicatului certificatului de avizare a competențelor pentru medicii veterinari abilitați să însoțească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale
  Nr. crt.Denumire operațiuneTarif operațiune - lei -
  1.Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului de avizare a competențelor pentru medicii veterinari abilitați să însoțească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale125
   +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Robert-Viorel Chioveanu
  București, 12 aprilie 2021.Nr. 60.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului înțări terțe și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității NaționaleSanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifeloraplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor