ORDIN nr. 3.713 din 21 aprilie 2021pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 26 aprilie 2021  Având în vedere:– prevederile art. 242-244 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 2.176 din 12.04.2021 al proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 și 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) prima dintre cele două inspecții curente se programează, la solicitarea cadrelor didactice, în anul școlar premergător înscrierii pentru susținerea gradului didactic II, pe baza unei cereri. Pentru candidații programați pentru efectuarea primei inspecții curente în anul școlar 2020-2021, inspecția poate fi susținută și în anul școlar 2021-2022, anul școlar în care depun dosarul de înscriere;2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face în perioada 1 octombrie-29 noiembrie. Candidatul depune la conducerea unității de învățământ dosarul de înscriere, care conține următoarele documente:a) fișa de înscriere completată, confirmată de conducerea școlii, conform anexei nr. 5 la metodologie;b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unității de învățământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;c) copii ale diplomelor de studii, însoțite de foaia matricolă/ suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unității de învățământ;d) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învățământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ; în cazul schimbării specialității față de examenul de definitivare în învățământ se vor depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ, diploma de licență și suplimentul la diplomă pentru noua specializare;e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani școlari;f) dovada privind calificativele acordate la inspecțiile școlare din ultimii 2 ani școlari;g) recomandare scrisă asupra activității candidatului din partea consiliului profesoral al unității de învățământ unde este încadrat;h) copia de pe autorizația de funcționare provizorie/acreditarea unității de învățământ, pentru cadrele didactice care funcționează în unitățile de învățământ particular;i) copia raportului scris al inspecției curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ.3. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru sesiunea 2021, termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se prelungește până la data de 18 iunie.4. La articolul 14, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Pentru sesiunea 2021, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungește până la data de 1 iulie.5. La articolul 18, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Pentru sesiunea de examen 2021, candidații la obținerea gradului didactic II susțin o singură probă scrisă, cu durata de 3 ore, care conține un subiect cu elemente de pedagogie și de psihologie și un subiect cu elemente din didactica/metodica specialității. Celor două subiecte li se atribuie punctaje egale în baremul de evaluare.6. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Perioada de susținere a probei scrise pentru toate categoriile de cadre didactice este ultima săptămână din luna august. Instituțiile și unitățile de învățământ - centre de perfecționare - vor stabili și afișa data și locul desfășurării probei de examen.7. La articolul 19, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Pentru sesiunea 2021, proba scrisă va fi susținută, în baza planificării fiecărui centru de perfecționare, cu respectarea condițiilor speciale de distanțare socială minimă și securitate sanitară, în conformitate cu actele normative care reglementează cu privire la prevenirea infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2.8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Verificarea și evaluarea celor două subiecte ale lucrării scrise se efectuează în mod independent, fiecare de către 2 examinatori, cu note de la 1 la 10, exprimate prin numere întregi sau cu două zecimale. Pentru validarea evaluărilor, diferența dintre notele celor 2 examinatori nu trebuie să fie mai mare de un punct. Notele astfel acordate se trec în borderouri în care se menționează numărul lucrării, subiectul și nota acordată de fiecare examinator.9. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se pot depune contestații privind evaluarea subiectelor de la proba scrisă.10. La articolul 22, alineatele (6) și (7) se abrogă.11. La articolul 23, prevederile alineatelor (1) și (2) se suspendă pentru sesiunea 2021.12. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru sesiunea de examen 2021, nota de promovare este media aritmetică a notelor obținute la cele două subiecte ale probei scrise și care nu poate fi mai mică de nota 8 (opt).13. La articolul 29, alineatele (1^1) și (1^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în anul școlar 2021-2022, candidații din seria 2022-2024 pot programa prima inspecție curentă (IC1) în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.(1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), candidații din seria 2019-2021 pot programa a doua inspecție curentă (IC2) și în semestrul II al anului școlar 2020-2021, după avizarea și depunerea lucrării metodico-științifice și înainte de susținerea inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice în semestrul II al aceluiași an școlar.14. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de înscriere, în perioada 1 octombrie-29 noiembrie a anului școlar în care se susține colocviul de admitere.15. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se desfășoară în unitatea de învățământ în care este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane și al directorului unității școlare respective, întro altă unitate de învățământ/unitate conexă, în perioada 1 noiembrie-31 mai a anului școlar următor celui în care s-a depus lucrarea metodico-științifică. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, perioada în care se desfășoară inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice poate fi prelungită. În ultimele două săptămâni de cursuri ale anului școlar nu se susțin inspecții speciale.16. La articolul 38, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La inspecția specială se încheie un raport scris după modelul prezentat în anexa nr. 14 la prezenta metodologie. Raportul de inspecție va fi consemnat în registrul de inspecții al unității de învățământ în care s-a desfășurat inspecția. În cazul în care inspecția s-a desfășurat într-o unitate de învățământ/unitate conexă, alta decât cea la care este încadrat candidatul, copiile documentelor rezultate în urma inspecției «conform cu originalul» se transmit unității de învățământ la care cadrul didactic inspectat este angajat cu contract de muncă.17. La articolul 42 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) în anul școlar premergător înscrierii a susținut o inspecție curentă la care a obținut calificativul «foarte bine». Prin excepție, în anul școlar 202-2022, candidații pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor pot programa inspecția curentă, în vederea înscrierii, în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia, conform calendarului prevăzut la alin. (2).18. La articolul 43, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv întemeiată și argumentată a centrelor de perfecționare, direcția de specialitate din Ministerul Educației poate aproba prelungirea valabilității comisiei pentru perioade succesive, după caz, dar nu mai mult de 12 luni calendaristice de la data aprobării inițiale a comisiei pentru efectuarea inspecției speciale.19. La articolul 44, alineatul (1^1) se abrogă.20. Anexele nr. 2, 3, 8, 10, 14 și 16 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAplicarea prevederilor art. 21 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă pentru sesiunea 2021.  +  Articolul IIIDirecția generală învățământ preuniversitar, prin Direcția formare continuă din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare, casele corpului didactic, instituțiile de învățământ - centre de perfecționare a personalului didactic din învățământul preuniversitar - duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 21 aprilie 2021.Nr. 3.713.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la metodologie)
  FIȘĂ DE EVALUARE
  a activității didactice în cadrul inspecției curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II
  Numele, inițiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:
  Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):
  Funcția didactică: Specialitatea:
  Unitatea de învățământ/conexă în care se desfășoară inspecția:
  Unitatea de învățământ/conexă în care este încadrat:
  Data efectuării inspecției:
  Inspector școlar/metodist numit prin delegația nr. din
  (numele și prenumele, funcția didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea școlară de la care provine)
  ACTIVITATEA DIDACTICĂ
  AACTIVITATE VERIFICATĂClasa/grupa Tipul lecției/activitățiiTitlul lecției/activității
  GRUPA DE INDICATORICRITERII DE EVALUAREPUNCTAJ MAXIMPUNCTAJ ACORDAT
  BPROIECTAREA ACTIVITĂȚII (maximum 10 p)Documentare științifică2
  Definirea competențelor specifice și obiectivelor operaționale2
  Corelația dintre obiective și celelalte componente ale actului didactic (conținut, strategie, mijloace de învățământ, forme de organizare, evaluare etc.)6
  CDESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII (maximum 40 p)Reprezentarea conținutului2
  Economia (esențializarea) conținutului Gradul de structurare și organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.)2
  Puterea efectivă a conținutului (de a genera idei noi, opinii, soluții etc.)2
  Caracterul științific2
  Corelații intra- și interdisciplinare, caracter practic-aplicativ2
  Corelația conținutului cu strategia didactică și cu tipul de interacțiune4
  Raportul dintre durata afectată solicitării copiilor/elevilor și cea afectată explicațiilor, în funcție de specificul conținutului, de tipul și de varianta lecției, de particularitățile dezvoltării psihointelectuale etc.6
  Concordanța naturii solicitărilor cu particularitățile conținutului4
  Raportul dintre activitatea personală a elevilor și activitatea frontală, în contextul dat3
  Activitatea copiilor/elevilor la nivelul proximei dezvoltări3
  Organizarea colectivului și a activității1
  Acțiuni logice de organizare și prelucrare a informației. Acțiuni strategice de dezvoltare2
  Impunere1
  Diferențiere2
  Evaluarea2
  Crearea climatului afectiv-emoțional2
  DEVALUAREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR (maximum 10 p)Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază)1
  Realizarea evaluării formative1
  Relația cerințe-obiective1
  Realizarea progresului școlar (raportul dintre rezultatele obținute de copii/elevi la începutul și la finalul unei secvențe de învățare)1
  Preocuparea pentru motivarea notei și/sau pentru formarea capacității de autoevaluare1
  Raportul dintre conținutul evaluării și conținutul învățării (cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacități, aptitudini, atitudini, interese etc.)2
  Raportul dintre rezultatul evaluării copiilor/elevilor de către profesor și norma docimologică1
  Relația dintre predare-învățare-evaluare și (compensare) ameliorare, pe parcursul activității didactice2
  ECUNOAȘTEREA ȘI CONSILIEREA COPIILOR/ELEVILOR (maximum 10 p)Strategii de diferențiere și individualizare4
  Adaptarea exigențelor la particularitățile de vârstă /individuale ale copiilor/elevilor3
  Adaptarea exigențelor la programul zilnic al copiilor/elevilor3
  FCOMPETENȚE PSIHORELAȚIONALE (maximum 5 p)În raporturile cu copiii/elevii5
  GAUTOEVALUAREA (maximum 10 p)Autoanaliza5
  Aprecierea obiectivă5
  PUNCTAJ TOTAL ACORDAT85

  Inspector/Metodist,
  Candidat,
  NOTĂ:Inspectorul școlar/cadrul didactic metodist care a efectuat inspecția:– utilizează fișa de evaluare a activității didactice pentru redactarea raportului de inspecție scris și pentru stabilirea calificativului final;– predă (la finalizarea activității) inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane fișele de evaluare a activității didactice (în număr de 4 sau, în cazul învățământului preșcolar, un număr mai mic de fișe, în funcție de tipul de activitate: monodisciplinară sau integrată), ca anexe ale raportului scris încheiat la inspecția curentă.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la metodologie)
  RAPORT SCRIS
  Încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic II
  Numele și prenumele cadrului didactic inspectat: ..............................Funcția didactică și specialitatea: ................................................Unitatea de învățământ: .............................................................Data efectuării inspecției: ...........................................................Cine efectuează inspecția: .........................................................................................................................................................(numele și prenumele, funcția, gradul didactic, unitatea de învățământ de la care provine)Constatări și aprecieri:1. Activitatea didactică:a) Activități verificate: ...............................................................................................................................................................................................................................................................b) Proiectarea activităților (creativitate în proiectarea didactică a lecțiilor/activităților, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice și evaluare):..............................................................................................c) Desfășurarea activităților (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învățământ în lecție, creativitate în conducerea lecțiilor și orientarea acțiunilor și gândirii copiilor/elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanței etc.):............................................................................................................................................................................................d) Evaluarea randamentului școlar (metode și tehnici de evaluare a rezultatelor învățării din perspectiva competențelor specifice stabilite):............................................................................................................................................................................................e) Nivelul pregătirii copiilor/elevilor, apreciat pe baza observației directe, a probelor de control aplicate și a evaluării longitudinale: ............................................................................................................................................................................................f) Cunoașterea copiilor/elevilor (strategii de diferențiere și individualizare, conținutul fișelor psihopedagogice): ............................................................................................................................................................................................g) Competențe psihorelaționale (în raporturile cu copiii/elevii, cu părinții, cu cadrele didactice și cu comunitatea locală):............................................................................................................................................................................................h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigențele unui stil didactic elevat):............................................................................................................................................................................................2. Activitatea educativă în unitatea de învățământ și în afara ei (maximum 5 p):..........................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Activitatea de perfecționare - metodică și științifică (maximum 5 p):............................................................................................................................................................................................4. Aprecierea consiliului de administrație al unității de învățământ cu privire la conduita în cadrul unității de învățământ și al comunității școlare (maximum 5 p):............................................................................................................................................................................................5. Concluzii - puncte forte, puncte slabe (Se completează obligatoriu.):............................................................................................................................................................................................6. Recomandări (Se completează obligatoriu.):............................................................................................................................................................................................
  Punctaj maximPunctaj acordat
  Activitatea didactică (punctajul acordat la această activitate se calculează ca media aritmetică a punctajelor consemnate în cele 4 fișe de evaluare a activității didactice*)85
  Activitatea educativă în unitatea de învățământ și în afara ei5
  Activitatea de perfecționare - metodică și științifică5
  Aprecierea consiliului de administrație al unității de învățământ cu privire la conduita în cadrul unității de învățământ și al comunității școlare5
  Total100
  NOTĂ:În învățământul preșcolar, conform prevederilor Curriculumului pentru educație timpurie în vigoare, se pot completa un număr mai mic de fișe, în funcție de tipul de activitate desfășurată de cadrul didactic: monodisciplinară sau integrată.
  PunctajCalificativ
  91-100Foarte bine
  81-90Bine
  65-80Satisfăcător
  Sub 65Nesatisfăcător
  Calificativ: .....................................Data întocmirii raportului scris: ................................Inspector școlar/Metodist
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 8 la metodologie)
  FIȘĂ DE EVALUARE
  a activității didactice în cadrul inspecției curente pentru acordarea gradului didactic I
  Numele, inițiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:
  Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):
  Funcția didactică: Specialitatea:
  Unitatea de învățământ/conexă în care se desfășoară inspecția:
  Unitatea de învățământ/conexă în care este încadrat:
  Data efectuării inspecției:
  Inspector școlar/metodist numit prin delegația nr. din
  (numele și prenumele, funcția didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea de învățământ de la care provine)
  ACTIVITATEA DIDACTICĂ
  AACTIVITATE VERIFICATĂClasa/grupa Tipul lecției/activitățiiTitlul lecției/activității
  GRUPA DE INDICATORICRITERII DE EVALUAREPUNCTAJ MAXIMPUNCTAJ ACORDAT
  BPROIECTAREA ACTIVITĂȚII (maximum 10 p)Documentare științifică2
  Definirea competențelor specifice și a obiectivelor operaționale2
  Corelația dintre obiective și celelalte componente ale actului didactic (conținut, strategie, mijloace de învățământ, forme de organizare, evaluare etc.)6
  CDESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII (maximum 40 p)Reprezentarea conținutului2
  Economia (esențializarea) conținutului Gradul de structurare și organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.)2
  Puterea efectivă a conținutului (de a genera idei noi, opinii, soluții etc.)2
  Caracterul științific2
  Corelații intra- și interdisciplinare, caracter practic-aplicativ2
  Corelația conținutului cu strategia didactică și cu tipul de interacțiune4
  Raportul dintre durata afectată solicitării copiilor/elevilor și cea afectată explicațiilor, în funcție de specificul conținutului, de tipul și de varianta lecției, de particularitățile dezvoltării psihointelectuale etc.6
  Concordanța naturii solicitărilor cu particularitățile conținutului4
  Raportul dintre activitatea personală a copiilor/elevilor și activitatea frontală, în contextul dat3
  Activitatea copiilor/elevilor la nivelul proximei dezvoltări3
  Organizarea colectivului și a activității1
  Acțiuni logice de organizare și prelucrare a informației. Acțiuni strategice de dezvoltare2
  Impunere1
  Diferențiere2
  Evaluarea2
  Crearea climatului afectiv-emoțional2
  DEVALUAREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR (maximum 10 p)Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază)1
  Realizarea evaluării formative1
  Relația cerințe-obiective1
  Realizarea progresului școlar (raportul dintre rezultatele obținute de elevi la începutul și la finalul unei secvențe de învățare)1
  Preocuparea pentru motivarea notei/rezultatului evaluării și/sau pentru formarea capacității de autoevaluare1
  Raportul dintre conținutul evaluării și conținutul învățării (cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacități, aptitudini, atitudini, interese etc.)2
  Raportul dintre rezultatul evaluării copiilor/elevilor de către profesor și norma docimologică1
  Relația dintre predare-învățare-evaluare și (compensare) ameliorare, pe parcursul activității didactice2
  ECUNOAȘTEREA ȘI CONSILIEREA COPIILOR/ELEVILOR (maximum 10 p)Strategii de diferențiere și individualizare4
  Adaptarea exigențelor la particularitățile de vârstă/individuale ale copiilor/elevilor3
  Adaptarea exigențelor la programul zilnic al copiilor/elevilor3
  FCOMPETENȚE PSIHORELAȚIONALE (maximum 5 p)În raporturile cu copiii/elevii5
  GAUTOEVALUAREA (maximum 10 p)Autoanaliza5
  Aprecierea obiectivă5
  PUNCTAJ TOTAL ACORDAT85

  Inspector/Metodist,
  Candidat,
  NOTĂ:Inspectorul școlar/Cadrul didactic metodist care a efectuat inspecția utilizează fișa de evaluare a activității didactice pentru redactarea raportului de inspecție scris și pentru stabilirea calificativului final.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 10 la metodologie)
  RAPORT SCRIS
  Încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I
  Numele și prenumele cadrului didactic inspectat: .............................Funcția didactică și specialitatea: ................................................Unitatea de învățământ: .............................................................Data efectuării inspecției: ...........................................................Cine efectuează inspecția: .......................................................................................................................................................(numele și prenumele, funcția, gradul didactic, unitatea de învățământ de la care provine)Constatări și aprecieri:1. Activitatea didactică:a) Activități verificate: .................................................................................................................................................................b) Proiectarea activităților (creativitate în conceperea lecțiilor/activităților, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice și evaluare):............................................................................................................................................................................................c) Desfășurarea activităților (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învățământ în lecție/activitate, creativitate în conducerea lecțiilor/activităților și orientarea acțiunilor și gândirii elevilor/copiilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanței etc.):..........................................................................................................................................................................................................................................................................................d) Evaluarea randamentului școlar (metode și tehnici de evaluare a rezultatelor învățării): ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................e) Nivelul pregătirii copiilor/elevilor, apreciat pe baza observației directe, a probelor de control aplicate și a evaluării longitudinale:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................f) Cunoașterea copiilor/elevilor (strategii de diferențiere și individualizare, conținutul fișelor psihopedagogice):..........................................................................................................................................................................................................................................................................................g) Competențe psihorelaționale (în raporturile cu copiii/elevii, cu părinții, cu cadrele didactice și cu comunitatea locală): ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigențele unui stil didactic elevat):..........................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Activitatea educativă în unitatea de învățământ și în afara ei (maximum 5 p):..........................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Activitatea de perfecționare - metodică și științifică (maximum 5 p):............................................................................................................................................................................................4. Aprecierea consiliului de administrație al unității de învățământ cu privire la conduita în cadrul unității și al comunității școlare (maximum 5 p):............................................................................................................................................................................................5. Concluzii (puncte forte, puncte slabe):............................................................................................................................................................................................6. Recomandări (Se completează obligatoriu.):............................................................................................................................................................................................
  Punctaj maximPunctaj acordat
  Activitatea didactică (Punctajul acordat la această activitate se calculează ca media aritmetică a punctajelor consemnate în cele 4 fișe de evaluare a activității didactice.)85
  Activitatea educativă în unitatea de învățământ și în afara ei5
  Activitatea de perfecționare - metodică și științifică5
  Aprecierea consiliului de administrație al unității de învățământ cu privire la conduita în cadrul unității și al comunității școlare5
  Total100
  PunctajCalificativ
  91-100Foarte bine
  81-90Bine
  65-80Satisfăcător
  Sub 65Nesatisfăcător
  Calificativ: ...........................Data întocmirii raportului scris:.........................
  Inspector școlar/metodist,
  Pentru conformitate
  Director,
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 14 la metodologie)Instituția de învățământ/centru de perfecționare .............................................
  RAPORT SCRIS
  Încheiat la inspecția specială pentru acordarea/echivalarea gradului didactic I/acordarea titlului de profesor emerit
  Numele și prenumele cadrului didactic inspectat: .......................................Funcția didactică și specialitatea: ................................................Unitatea de învățământ: .............................................................Data efectuării inspecției: ...........................................................Comisia numită prin Adresa ME/ISJ nr. .....................................1. ..............................................................................................(numele și prenumele, funcția, gradul didactic, unitatea de la care provine)2. ..............................................................................................3. ..............................................................................................Constatări și aprecieri:1. Activitatea didactică:a) Activități verificate:..............................................................................................b) Proiectarea activităților (creativitate în conceperea lecțiilor/activităților, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice și evaluare): ............................................................................................................................................................................................c) Desfășurarea activităților (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învățământ în lecție/activitate, creativitate în conducerea lecțiilor/activităților și orientarea acțiunilor și gândirii copiilor/elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanței etc.):............................................................................................................................................................................................d) Evaluarea randamentului școlar (metode și tehnici de evaluare a rezultatelor învățării):............................................................................................................................................................................................e) Nivelul pregătirii copiilor/elevilor, apreciat pe baza observației directe, a probelor de control aplicate și a evaluării longitudinale:............................................................................................................................................................................................f) Cunoașterea copiilor/elevilor (strategii de diferențiere și individualizare, conținutul fișelor psihopedagogice):............................................................................................................................................................................................g) Competențe psihorelaționale (în raporturile cu copiii/elevii, cu părinții, cu cadrele didactice și cu comunitatea locală):..............................................................................................h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigențele unui stil didactic elevat):..............................................................................................2. Activitatea educativă în unitatea de învățământ și în afara ei:..............................................................................................3. Activitatea de perfecționare (metodică și științifică):............................................................................................................................................................................................4. Aprecierea consiliului de administrație al unității de învățământ cu privire la activitatea didactică și la conduita în cadrul unității și al comunității școlare:..............................................................................................Concluzii (puncte forte, puncte slabe):..............................................................................................
  Președinte..............................................................................................
  (numele și prenumele)(nota)(semnătura)
  Membri1. ............................................................................................
  (numele și prenumele)(nota)(semnătura)
  2. ...........................................................................................
  (numele și prenumele)(nota) (semnătura)
  Media notelor ............................................Data întocmirii raportului scris ..............................................
  Pentru conformitate
  Director,
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 16 la metodologie)Instituția de învățământ/centru de perfecționare ........................................RAPORT SCRISÎncheiat la susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic IComisia numită de Ministerul Educației prin Adresa nr. ................. a dezbătut în sesiune publică la*)*) Denumirea unității de învățământ în care s-a desfășurat susținerea lucrării metodico-științifice....................................................................Lucrarea intitulată .....................................................................elaborată și prezentată de: ......................................................... (numele și prenumele, funcția didactică, specialitatea și locul de muncă)În urma susținerii lucrării se acordă nota:
  Președinte......................................................................................................
  (numele și prenumele)(semnătura)(nota acordată)
  Conducător științific.......................................................................................................
  (numele și prenumele)(semnătura)(nota acordată)
  Inspector/Metodist ISJ/ ISMB.........................................................................................................
  (numele și prenumele)(semnătura)(nota acordată)
  Motivarea aprecierii susținerii lucrării metodico-științifice:..............................................................................................Nota acordată la recenzarea lucrării metodico-științifice...................................Nota medie acordată pentru susținerea lucrării........................................Nota de promovare a examenului..................................
  Președintele comisiei,
  Pentru conformitate
  Director,
  ----