NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2011 privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 noiembrie 2011  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 243 din 28 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 802 din 14 noiembrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul în care se utilizează fondul locativ, unitățile de cazare, de pregătire și spațiile disponibile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 2Termenii utilizați în prezentele norme metodologice au sensurile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) În funcție de destinație, spațiile din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt: locuințe de serviciu, locuințe de intervenție și unități de cazare și pregătire.(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin unități de cazare și pregătire se înțelege: cămine, centre și baze de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă, unități de pregătire și alte unități de cazare. (la 30-06-2016, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Capitolul II Fondul locativ  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind fondul locativ  +  Articolul 4Fondul locativ al Ministerului Administrației și Internelor din municipiul București este administrat de către Direcția asigurare logistică integrată din subordinea Direcției generale logistice, iar în celelalte municipii, de către inspectoratele județene de poliție, inspectoratele județene de poliție de frontieră, inspectoratele județene de jandarmi și inspectoratele județene pentru situații de urgență, unități teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, precum și de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administrației și Internelor, pentru locuințele înregistrate în evidența proprie de cadastru, denumite în continuare unități de administrare. (la 17-09-2019, sintagma: Direcția administrativă a fost înlocuită de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 5Fondul locativ se compune din locuințe de serviciu și de intervenție aflate în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 6Până la primirea locuinței de serviciu sau de intervenție la care are dreptul, personalul Ministerului Administrației și Internelor poate fi cazat în alte unități de cazare, cu aprobarea șefilor unităților de administrare a acestora.  +  Secţiunea a 2-a Evidența fondului locativ  +  Articolul 7Evidența fondului locativ și încadrarea lui pe categorii de locuințe se constituie la unitatea de administrare la care acesta este înregistrat și se centralizează la structura de specialitate a ordonatorului de credite de nivel superior, precum și la Direcția generală logistică, centralizat pentru Ministerul Administrației și Internelor.  +  Articolul 8(1) Unitatea de administrare are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, să inventarieze fondul locativ pe care îl deține.(2) Categoria locuinței se consemnează în documentele din evidența de cadastru.(3) Schimbarea caracterului de serviciu sau de intervenție al locuințelor se propune de către unitatea de administrare, la cererea motivată a unității titulare de cotă, și se aprobă de către ordonatorul principal de credite.(4) Unitățile de specialitate ale inspectoratelor generale, precum și celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administrației și Internelor analizează, verifică și centralizează datele comunicate de unitățile de administrare din subordine, având obligația să transmită Direcției generale logistice, pe cale ierarhică, orice modificare a situației fondului locativ, în termen de 30 de zile de la apariția acesteia.  +  Articolul 9(1) Datele referitoare la necesarul anual de locuințe pentru cadrele din toate unitățile Ministerului Administrației și Internelor sunt centralizate de către Direcția generală logistică.(2) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, situațiile privind necesarul de locuințe, defalcat pe județe, localități, priorități și structuri de apartamente, se transmit Direcției generale logistice de către:a) inspectoratele generale, precum și de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administrației și Internelor, pentru toate unitățile din subordine, mai puțin pentru cele din municipiul București;b) unitățile teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale, mai puțin cele din municipiul București;c) Direcția asigurare logistică integrată din cadrul Direcției generale logistice, pentru toate structurile din municipiul București. (la 17-09-2019, sintagma: Direcția administrativă a fost înlocuită de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (3) Necesarul de locuințe pentru municipiul București se comunică de structurile interesate Direcției asigurare logistică integrată din cadrul Direcției generale logistice. (la 17-09-2019, sintagma: Direcției administrative a fost înlocuită de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 9^1Datele centralizatoare referitoare la evidența fondului locativ, precum și cele privind necesarul de locuințe prevăzut la art. 7, respectiv art. 9, se transmit și se actualizează, exclusiv în format electronic, într-o aplicație informatică gestionată de către Direcția generală logistică, realizată cu sprijinul Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației. (la 01-01-2020, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Secţiunea a 3-a Repartizarea fondului locativ  +  Articolul 10(1) În teritoriu, repartizarea numerică a locuințelor se face de către o comisie teritorială de repartizare a locuințelor, constituită din șefii inspectoratelor județene și ai unităților necuprinse în structura acestora, al cărei președinte este șeful unității de administrare a imobilului. (la 02-10-2015, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. ) (2) Comisiile teritoriale de repartizare a locuințelor sunt numite prin dispoziție, la începutul fiecărui an, și sunt formate din cel puțin 3 membri, un președinte și un secretar.(3) În municipiul București repartizarea numerică a locuințelor către titularii de cotă se face de către Comisia Centrală de Repartizare a Locuințelor, a cărei componență este prevăzută în anexa nr. 2. (la 30-06-2016, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. ) (4) În cazuri temeinic justificate, Comisia Centrală de Repartizare a Locuințelor poate propune spre aprobare conducerii Ministerului Administrației și Internelor repartizarea nominală a unor locuințe de intervenție, dar nu mai mult de 10% din totalul celor analizate.(5) Cazurile prevăzute la alin. (4) se prezintă în Comisia Centrală de Repartizare a Locuințelor de către secretarul acesteia spre aprobare.(6) În structurile Ministerului Afacerilor Interne, din Garnizoana București și din județe, se constituie comitete de analiză și repartizare nominală a locuințelor la nivelul titularilor de cotă, denumite în continuare comitete, numite prin dispoziție la începutul fiecărui an, formate din cel puțin 3 membri, un președinte și un secretar. (la 02-10-2015, Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. ) (7) Repartizarea numerică a locuințelor se face procentual, în funcție de numărul solicitărilor angajaților structurii, în limita fondului locativ existent, transmise conform prevederilor art. 12.(8) Modul de repartizare nominală a locuințelor este consemnat în procesul-verbal de ședință al comisiilor/comitetelor, iar datele de identificare ale fiecărei locuințe se comunică în scris unității de administrare.(9) Hotărârile privind repartizarea nominală pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11În Comisia Centrală de Repartizare a Locuințelor și în comisiile teritoriale de repartizare a locuințelor participă, în calitate de invitați, și reprezentanți ai organizațiilor sindicale din unitate, precum și membrii Corpului Național al Polițiștilor, acolo unde este cazul.  +  Articolul 12(1) Comisia centrală de repartizare a locuințelor și comisiile teritoriale au următoarele atribuții:a) hotărăsc, cu majoritate simplă, în plen, repartizarea numerică a locuințelor de serviciu, conform prevederilor art. 10 alin. (7), și repartizarea nominală a locuințelor de intervenție, conform art. 10 alin. (4);b) aprobă transferul de locuințe de intervenție între unitățile titulare de cotă;c) întocmesc procesul-verbal de repartizare a locuințelor, care, după semnarea de către toți membrii comisiilor, se transmite unității de administrare, în vederea înștiințării unităților titulare de cotă și încheierii contractului de închiriere.d) analizează, o dată la 3 ani, repartizarea numerică a locuințelor către unitățile titulare de cotă. (la 17-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (la 02-10-2015, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. ) (2) Comitetele prevăzute la art. 10 alin. (6) au următoarele atribuții:a) primesc și înregistrează cererile de locuințe ale personalului, cărora le pot solicita date și documente suplimentare cu privire la cererea formulată;b) analizează situația locativă a solicitanților, scop în care efectuează anchete sociale și verifică la fața locului situația și condițiile de locuit ale acestora;c) stabilesc lista de priorități pe baza criteriilor și punctajelor conform art. 13 și înștiințează de îndată solicitanții despre aceasta;d) hotărăsc repartizarea nominală a locuințelor, primite numeric conform art. 12 alin. (1), în funcție de lista de prioritate stabilită și structura locuințelor atribuite unității;e) întocmesc procesul-verbal de repartizare nominală a locuințelor care, după semnarea de către toți membrii comitetului, se supune spre aprobare șefului unității titulare de cotă și se transmite unității de administrare;f) aduc la cunoștința unității de administrare orice modificare intervenită în raporturile de serviciu sau de muncă ale personalului căruia i-au fost închiriate locuințe, de exemplu: mutarea din unitate în altă structură sau altă garnizoană a Ministerului Administrației și Internelor, trecerea în rezervă, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă cu Ministerul Administrației și Internelor;g) întocmesc, la începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, situația privind necesarul de locuințe pentru personalul unității;h) analizează și aprobă solicitările de schimburi de locuințe între cadre;i) aduc la cunoștința angajaților structurii hotărârile luate privind repartizarea nominală a locuințelor.j) analizează, o dată la 3 ani, repartizarea numerică a locuințelor către unitățile titulare de cotă. (la 17-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (3) Abrogat. (la 02-10-2015, Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. )  +  Articolul 12^1Prin excepție de la art. 12 alin. (2) lit. e), atunci când comitetul de analiză atribuie locuința conducătorului unității titulare de cotă, procesul-verbal este aprobat de către șeful ierarhic nemijlocit al acestuia. (la 17-09-2019, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 13La stabilirea listelor de priorități, comisiile/comitetele de repartizare a locuințelor de serviciu vor avea în vedere următoarele criterii (C) și punctaje (P):C1 - criterii în funcție de situația locativă a solicitantului:2 P - personal care ocupă o locuință din fondul locativ al Ministerului Administrației și Internelor, dar aceasta nu îndeplinește exigențele minimale corespunzător numărului de membri de familie prevăzut de lege;4 P - personal care locuiește în căminele din administrarea Ministerului Administrației și Internelor;6 P - personal care urmează să fie evacuat din locuința pe care o ocupă, prin punerea în aplicare a unor sentințe judecătorești sau în virtutea altor prevederi legale, din motive care nu li se pot imputa;8 P - personal care nu deține locuință proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea, nici el, nici soțul/soția/persoanele aflate în întreținere în cazul personalului numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;10 P - personal care locuiește cu chirie la persoane fizice sau juridice;12 P - personal care locuiește cu chirie în imobile care nu mai prezintă siguranță în exploatare ca urmare a unor cauze naturale, precum: inundații, cutremure, incendii etc. evenimente care au intervenit pe timpul derulării contractului de închiriere;C2 - numărul persoanelor aflate legal în întreținere (declarație notarială dată pe propria răspundere):2 P - pentru fiecare copil aflat legal în întreținere;1 P - pentru fiecare persoană aflată legal în întreținere, altele decât copiii și care nu dețin locuință proprietate personală;C3 - situația familială a solicitantului:4 P - familie monoparentală;1 P - căsătorit;C4 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie ai acestuia:2 P - pentru solicitantul care suferă de bolile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;1 P - pentru fiecare membru de familie care suferă de bolile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;C5 - alte criterii2 P - soțul/soția își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Administrației și Internelor;1 P/an întreg - vechimea în muncă în cadrul Ministerului Administrației și Internelor;0,5 P/an întreg - vechimea cererii de locuință.  +  Articolul 14(1) Pentru a obține punctajul final (Pf), numărul de puncte (P) obținute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se însumează conform formulei:Pf = Σ P(ci), unde i are valori de la 1 la 5, iar c reprezintă criteriul.(2) Repartizarea nominală a locuințelor de serviciu se face conform numărului de puncte obținut de fiecare solicitant, în ordinea descrescătoare a punctajului.(3) La același nivel de prioritate, comisiile de repartizare a locuințelor stabilesc repartiția locuințelor de serviciu în funcție de: situația locativă concretă, venitul mediu lunar al familiei și importanța socială a muncii, consemnând în procesul-verbal justificarea deciziei.  +  Articolul 15Pentru obținerea unei locuințe, personalul Ministerului Administrației și Internelor trebuie să înainteze șefului unității din care face parte un raport individual, însoțit de copii ale tuturor documentelor care să justifice solicitarea formulată și încadrarea acesteia în prevederile legale.  +  Articolul 16(1) Personalul care deține în proprietate un spațiu locativ în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea poate beneficia de locuință de serviciu sau de intervenție, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în localitatea unde își desfășoară activitatea.(2) Personalului Ministerului Administrației și Internelor nu i se poate repartiza locuință de serviciu sau de intervenție dacă el/ea sau soția/soțul deține în localitatea în care își desfășoară activitatea locuință proprietate personală care îndeplinește exigențele minimale de suprafață corespunzător numărului de membri de familie, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 17(1) Personalul Ministerului Administrației și Internelor are dreptul la locuință de serviciu sau de intervenție aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în condițiile legii.(2) Personalul Ministerului Administrației și Internelor beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1) în următoarele condiții:a) dacă el/ea, soția/soțul sau ceilalți membri de familie aflați în întreținere nu dețin ori nu au deținut o locuință proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea, cu excepția cazului în care aceasta nu ar satisface/nu ar fi satisfăcut exigențele minimale de suprafață corespunzătoare numărului de membri de familie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) dacă el/ea, soția/soțul nu are repartizată prin contractul de închiriere o locuință din fondul locativ de stat în garnizoana în care își desfășoară activitatea;c) nu a beneficiat nici el/ea și nici soțul/soția de nicio formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe prin intermediul structurilor de apărare, ordine publică și siguranță națională.  +  Articolul 18(1) Când titularul contractului de închiriere a unei locuințe de serviciu se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeași localitate, locuința rămâne în evidența unității de administrare, modificându-se doar unitatea titulară de cotă, titularul contractului de închiriere păstrându-și dreptul de folosință asupra acesteia.(2) În situația în care titularul contractului de închiriere a unei locuințe de intervenție se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeași localitate, locuința rămâne în evidența unității de administrare și la aceeași unitate titulară de cotă, titularul contractului de închiriere având obligația de a o preda unității de administrare, pe bază de proces-verbal. (la 02-10-2015, Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. )  +  Articolul 19La mutarea într-o altă localitate, personalul Ministerului Administrației și Internelor care deține cu contract de închiriere o locuință de serviciu sau de intervenție este obligat să o predea, pe bază de proces-verbal, unității de administrare.  +  Articolul 20Atunci când o locuință devine disponibilă, comisia teritorială de repartizare a locuințelor/comitetul cu competență asupra unității titulare de cotă care o are în evidență o repartizează în termen de cel mult 30 de zile altei persoane din unitatea de proveniență a celui care a disponibilizat-o, iar în situația în care nu mai este necesară, se atribuie altei unități din aria de competență a respectivei comisii teritoriale de repartizare a locuințelor/comitet, iar dacă nici în această situație nu este necesară, se repartizează altui titular de cotă, în fiecare situație respectându-se prevederile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 21Se consideră că o locuință este disponibilă atunci când a încetat valabilitatea contractului de închiriere și a fost predată de locatar pe bază de proces-verbal unității de administrare.  +  Articolul 22Schimbul de locuințe dintre personalul aceleiași unități se poate face numai cu acordul comitetului, care se comunică unității de administrare pentru schimbarea contractului de închiriere. (la 02-10-2015, Art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. )  +  Articolul 23Schimbul de locuință dintre persoane aparținând unor unități diferite, dar din aceeași garnizoană, se realizează numai cu acordul titularilor de cotă și cu aprobarea unității de administrare a imobilelor.  +  Articolul 24(1) Comitetul stabilește, prin vot, persoanele care au dreptul de a ocupa o locuință de intervenție disponibilă, ținând cont de nevoile unității și de îndeplinirea de către solicitanți a celorlalte condiții prevăzute de prezentele norme metodologice. (la 30-06-2016, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. ) (2) Conducătorii unităților atribuie locuințele de intervenție solicitate persoanelor stabilite prin decizia comitetului. (la 30-06-2016, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. ) (3) Când titularul unui contract de închiriere pentru o locuință de intervenție se mută de la o unitate - titular de cotă la alta din aceeași localitate, locuința de intervenție pe care o ocupă rămâne în evidența unității - titular de cotă de la care se mută, iar acesta este obligat să o predea pe bază de proces-verbal unității de administrare, în termen de 30 de zile de la data predării funcției.(4) În cazul în care prin reorganizare se desființează/înființează unități titulare de cotă, locuințele de intervenție aferente se repartizează la unitatea/unitățile care au preluat activitatea. (la 02-10-2015, Alin. (4) al art. 24 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. )  +  Secţiunea a 4-a Închirierea fondului locativ  +  Articolul 25Personalul Ministerului Administrației și Internelor este scutit de plata chiriei pentru locuința de serviciu sau de intervenție repartizată din fondul locativ aflat în administrarea ministerului.  +  Articolul 26(1) Locuințele repartizate potrivit secțiunii a 3-a pot fi atribuite numai în baza contractului de închiriere, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, încheiat pe o perioadă de maximum 3 ani, cu condiția ca persoanele în cauză să își desfășoare activitatea în localitatea respectivă. (la 17-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 26 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (2) Pentru încheierea contractului de închiriere, locatarul prezintă, în original și în copie, următoarele documente:a) cartea/buletinul de identitate;b) certificatul de naștere pentru titular și membrii familiei;c) certificatul de căsătorie;d) declarația notarială, dată pe propria răspundere de către titularul repartiției și de către ceilalți membri de familie care urmează a fi înscriși în contract, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 17 alin. (2);e) documentul care atestă ultimul domiciliu - contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, certificat de atestare fiscală emis de Direcția impozite și taxe locale - dacă domiciliul este în localitatea unde i s-a repartizat locuința de serviciu/de intervenție;f) adeverință de la structura din care face parte care să ateste încadrarea.  +  Articolul 27Dreptul de folosință a fondului locativ primit începe la data stabilită prin contractul de închiriere, respectiv cea a semnării procesului-verbal de predare-primire.  +  Articolul 28(1) Situațiile în care contractul de închiriere încetează sunt următoarele:a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parțială sau pensie de invaliditate, cu excepția cazurilor în care locuințele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmași ai titularilor contractelor de închiriere decedați al căror venit nu le permite cumpărarea locuinței în condițiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată;c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuință în altă localitate;d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în altă localitate;e) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituție;f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia;g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeași localitate, o locuință proprietate personală; (la 17-09-2019, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării;i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligațiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 45 de zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către unitatea de administrare; (la 17-09-2019, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) j) când titularul contractului de închiriere a unei locuințe de intervenție este numit pe o funcție care nu necesită prezența sa permanentă sau în caz de urgență în unitate, la solicitarea conducătorului unității titulare de cotă;k) în situația în care titularul contractului de închiriere nu s-a mutat efectiv în locuința repartizată, din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere; (la 17-09-2019, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuință de intervenție predă funcția ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeași localitate.m) la decesul titularului de contract. (la 17-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 28 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (1^1) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), h) și m), contractul încetează de drept, fără notificare prealabilă, fără a fi necesară punerea în întârziere a titularului contractului de închiriere sau altă formalitate. (la 17-09-2019, Articolul 28 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (1^2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), contractul încetează de drept la data înregistrării la secretariatul unității de administrare a solicitării titularului contractului de închiriere. (la 17-09-2019, Articolul 28 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (1^3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g), i)-l), contractul încetează de drept la data comunicării notificării din partea unității de administrare, fără a fi necesară o altă formalitate. (la 17-09-2019, Articolul 28 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (2) Termenele de eliberare a locuinței în situațiile de încetare a contractului de închiriere prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) la data la care a intervenit situația prevăzută la alin. (1) lit. a);b) în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situația prevăzută la alin. (1) lit. b), d), e), h), j) și l);c) în termen de 15 de zile de la data semnării noului contract de închiriere în situația prevăzută la alin. (1) lit. c);d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unității de administrare a cererii de reziliere prevăzută la alin. (1) lit. f);e) în termen de 30 de zile de la data dobândirii unei locuințe proprietate personală în situația prevăzută la alin. (1) lit. g);f) în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei prevăzute la alin. (1) lit. i);g) Abrogată. (la 17-09-2019, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 28 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) h) în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului în situația prevăzută la alin. (1) lit. m). (la 17-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 28 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (la 02-10-2015, Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. )  +  Articolul 28^1(1) În toate situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1), după expirarea termenului de eliberare a locuinței potrivit art. 28 alin. (2), pentru refuzul de a elibera locuința, unitatea de administrare percepe, pentru fiecare zi de întârziere, 2 lei/mp suprafață utilă a locuinței/zi cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință.(2) Despăgubirea pentru lipsa de folosință prevăzută la alin. (1) se stabilește luând în considerare intervalul de timp care include ziua următoare celei în care trebuia eliberată locuința și ziua eliberării locuinței. (la 17-09-2019, Sectiunea a 4-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 29(1) În situația încetării contractului de închiriere a unei locuințe de serviciu potrivit art. 28 alin. (1) lit. b) sau m), un membru al familiei fostului titular al contractului de închiriere poate solicita să îi fie atribuită locuința de serviciu dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) face parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne;b) a fost menționat în contractul de închiriere care a încetat;c) locuia împreună cu fostul titular la data încetării contractului de închiriere.(2) În situația încetării contractului de închiriere a unei locuințe de serviciu sau de intervenție potrivit art. 28 alin. (1) lit. m), locuința respectivă poate fi închiriată, pentru o perioadă de 18 luni de la data expirării termenului de eliberare a locuinței, unui membru al familiei fostului titular al contractului de închiriere, la cererea acestuia, dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c). (la 19-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 29 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 69 din 17 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 19 mai 2021 ) (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la unitatea de administrare în termen de maximum 20 de zile de la data încetării contractului. Cererea este însoțită de copii ale tuturor documentelor care să justifice solicitarea formulată și încadrarea acesteia în prevederile legale.(4) Prin excepție de la prevederile art. 21, locuința de serviciu cu privire la care se formulează o cerere în temeiul alin. (1) se consideră că este disponibilă de la data formulării cererii.(5) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluționează potrivit dispozițiilor privind repartizarea fondului locativ prevăzute de prezentul ordin. Termenul de eliberare a locuinței de serviciu se suspendă de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1) până la data soluționării acesteia.(6) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune la unitatea de administrare în termen de maximum 20 de zile de la data încetării contractului, aceasta având obligația de a o soluționa până la împlinirea termenului de eliberare a locuinței respective.(7) Soluționarea cererii prevăzute la alin. (2) se suspendă până la soluționarea cererii prevăzute la alin. (1) depuse de aceeași persoană cu privire la aceeași locuință de serviciu.(8) Cererile privind aceeași locuință, depuse de mai multe persoane care îndeplinesc condițiile pentru formularea acestora potrivit alin. (1) și (2), se soluționează în cadrul aceleiași proceduri. (la 17-09-2019, Articolul 29 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Secţiunea a 5-a Obligațiile unităților de administrare și ale titularilor contractelor de închiriere  +  Articolul 30Titularii contractelor de închiriere au următoarele obligații:a) să nu subînchirieze sau să dea în folosință altor persoane spațiul închiriat;b) să folosească spațiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinația pe care acestea o au din construcție;c) să nu execute modificări constructive ale spațiilor preluate, fără acordul scris al unității de administrare, din care să rezulte condițiile tehnice și economice în care acestea pot fi realizate;d) să efectueze pe cheltuială proprie lucrările de reparații de întreținere curentă pentru elementele de construcții și instalații din folosința exclusivă și pentru bunurile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a locuinței, al cărui model este prevăzut în anexa A la contractul de închiriere; (la 17-09-2019, Litera d) din Articolul 30 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) e) să achite lunar, prin reținerea pe statul de plată a drepturilor salariale, pentru toate persoanele care locuiesc împreună și care sunt înscrise în contractul de închiriere, cotele-părți care le revin din cheltuielile cu utilitățile, cu serviciile de salubrizare și cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică și curățare a părților și instalațiilor de folosință comună, după caz, stabilite prin grija unității de administrare, potrivit datelor înscrise în anexa B la contractul de închiriere încheiat; (la 17-09-2019, Litera e) din Articolul 30 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) f) să anunțe unitatea de administrare, în scris, în termen de 5 zile, asupra oricăror modificări produse în situația existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/și a numărului membrilor familiei, dobândirea, prin orice mod, a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea; (la 17-09-2019, Litera f) din Articolul 30 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinței de serviciu/intervenție cu cel puțin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile, înainte de data expirării termenului de valabilitate a acestuia; (la 17-09-2019, Litera g) din Articolul 30 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) h) să predea suprafața locativă în condiții normale de folosință, ținând cont de starea acesteia la momentul închirierii.i) să achite lunar, prin reținerea pe statul de plată a drepturilor salariale, 2 lei/mp suprafață utilă a locuinței/zi, cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, după expirarea termenului de eliberare a locuinței, începând cu ziua următoare celei în care trebuia eliberată locuința și până în ziua eliberării locuinței. (la 17-09-2019, Articolul 30 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 31Unitățile de administrare au următoarele obligații:a) să predea chiriașului locuința în condiții normale de folosință;b) să ia măsuri pentru repararea și menținerea în condiții de siguranță în exploatare și de funcționalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinței;c) să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii și elementele de construcție exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperișul, fațada, împrejmuirile, pavimentele, curțile și grădinile; (la 17-09-2019, Litera c) din Articolul 31 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) c^1) să efectueze reparații curente la spațiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile etc.; (la 17-09-2019, Articolul 31 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) d) să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalațiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalațiile de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalațiile electrice și de gaze, centralele termice, crematoriile, instalațiile de colectare a deșeurilor, instalațiile de antenă colectivă, telefonie etc.;e) să înștiințeze unitatea titulară de cotă cu cel puțin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a contractului de închiriere, în vederea analizării repartizării acesteia; (la 17-09-2019, Litera e) din Articolul 31 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) f) să stabilească lunar și să comunice titularului contractului de închiriere sumele datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, după expirarea termenului de eliberare a locuinței aplicabil potrivit art. 28 alin. (2); (la 17-09-2019, Articolul 31 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) g) să rețină/să solicite reținerea lunar/lunară din salariul titularului contractului de închiriere, pe statul de plată a drepturilor salariale, a sumelor datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, după expirarea termenului de eliberare a locuinței aplicabil potrivit art. 28 alin. (2). (la 17-09-2019, Articolul 31 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 32(1) Starea tehnică a fondului locativ și îndeplinirea clauzelor contractuale se verifică semestrial de către o comisie numită prin dispoziție/ordin de zi pe unitate a/al șefului unității de administrare. (la 17-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 32 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (2) Comisia prevăzută la alin. (1) poate verifica, în prezența chiriașilor, în zilele lucrătoare, la o dată comunicată oficial acestora, modul în care sunt respectate obligațiile asumate prin contract cu privire la folosirea și întreținerea locuințelor, inclusiv numărul real de persoane care locuiesc împreună cu titularii contractelor de închiriere.  +  Articolul 32^1(1) Pentru locuințele de serviciu și de intervenție, denumite în continuare unități individuale, aflate într-un condominiu administrat de către structurile prevăzute la art. 4, utilitățile se asigură astfel:a) în situația în care unitatea individuală dispune de branșament propriu, prin încheierea de contracte individuale de furnizare de utilități, pentru fiecare unitate individuală, încheiate în nume propriu de către titularii contractelor de închiriere cu furnizorul respectiv;b) în situația în care unitățile individuale nu dispun de branșamente proprii, prin încheierea de contracte de furnizare de utilități, încheiate de către unitatea de administrare pentru întreg condominiul.(2) Pentru unitățile individuale prevăzute la alin. (1), serviciile de salubrizare se asigură prin încheierea de contracte de furnizare de către unitatea de administrare.(3) Cheltuielile aferente utilităților și serviciilor asigurate în baza contractelor de furnizare prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (2) se achită de unitatea de administrare. Repartizarea costurilor pentru cheltuielile respective se realizează în cote-părți de către unitatea de administrare și se rețin, lunar, din drepturile salariale ale fiecărui titular al contractului de închiriere.(4) Cheltuielile pentru alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu energie termică și curățarea părților și instalațiilor de folosință comună se achită de către unitatea de administrare, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de utilități. Repartizarea costurilor pentru cheltuielile respective se realizează în cote-părți, calculate prin raportarea suprafeței utile a fiecărei unități individuale la suprafața totală utilă a tuturor unităților individuale din condominiu, de către unitatea de administrare și se rețin, lunar, din drepturile salariale ale fiecărui titular al contractului de închiriere. (la 17-09-2019, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 32^2(1) În situația în care unitățile individuale fac parte dintr-un condominiu în care se regăsesc și spații de locuit aflate în proprietatea altor persoane, unitatea de administrare exercită drepturile și este ținută de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute pentru proprietarii din condominii, potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor și convențiilor individuale de facturare încheiate.(2) În situația prevăzută la alin. (1), unitatea de administrare achită întreaga cotă de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. Din cota de contribuție achitată, unitatea de administrare repartizează, pe cote-părți, costurile ce revin titularilor contractelor de închiriere a respectivelor unități individuale, respectiv cele pentru cheltuielile cu utilitățile, cu serviciile de salubrizare și cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică și curățare a părților și instalațiilor de folosință comună, după caz.(3) Costurile ce revin titularilor contractelor de închiriere se rețin, lunar, din drepturile salariale ale acestora. (la 17-09-2019, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 32^3În situația în care în cadrul unităților de administrare a fondului locativ nu există personal specializat pentru efectuarea calculului privind modul de repartizare a cheltuielilor prevăzute la art. 32^1 alin. (3) și (4) și art. 32^2 alin. (2), acestea pot încheia, în condițiile legii, contracte de administrare direct cu operatori economici specializați în domeniul administrării patrimoniului imobiliar, autorizați potrivit legii. (la 17-09-2019, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 32^4(1) Unitatea de administrare reține, lunar, pe statul de plată a drepturilor salariale ale titularului contractului de închiriere, costurile pentru luna anterioară, repartizate potrivit art. 32^1 alin. (3) și (4) sau art. 32^2 alin. (2), după caz.(2) În cazul în care unitatea de administrare nu este unitatea care îi plătește titularului contractului de închiriere drepturile salariale, costurile pentru luna anterioară, repartizate potrivit art. 32^1 alin. (3) și (4) sau art. 32^2 alin. (2), după caz, se rețin lunar de unitatea care plătește drepturile salariale și se decontează unității de administrare, pe baza solicitărilor acesteia.(3) În cazul în care titularului contractului de închiriere i-au încetat raporturile de serviciu/muncă, acesta achită costurile repartizate potrivit art. 32^1 alin. (3) și (4) sau art. 32^2 alin. (2), după caz, la casieria unității de administrare. (la 17-09-2019, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 33Pentru locuințele de serviciu sau de intervenție care sunt racordate la utilitățile structurilor Ministerului Administrației și Internelor cheltuielile aferente se vor reține de către organul financiar pe baza documentelor întocmite de organul tehnic din cadrul structurii respective.  +  Articolul 34Unitățile de administrare vor colabora cu asociațiile de locatari sau de proprietari, pentru blocurile în care sunt amplasate apartamente proprietate publică și privată, constituite conform prevederilor legale în vigoare, pentru a asigura menținerea funcționalității spațiilor pe care le dețin.  +  Articolul 35Șeful unității de administrare împreună cu șeful unității titulare de cotă este obligat să dispună măsuri pentru rezolvarea litigiilor apărute între unitatea de administrare și titularul contractului de închiriere, la solicitarea scrisă a uneia dintre părți. (la 17-09-2019, Articolul 35 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 36(1) Unitatea de administrare urmărește modul în care chiriașii se achită de toate obligațiile care le revin pentru menținerea imobilului în stare bună de funcționare.(2) În situația în care chiriașul refuză să remedieze daunele produse din vina lui, unitatea de administrare ia măsuri de reparare a degradărilor și de recuperare de la cei vinovați a pagubelor produse, conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca, în cazul în care se impune, să se procedeze la rezilierea contractului de închiriere.  +  Capitolul III Unități de cazare și pregătire  +  Articolul 37(1) Unitățile de cazare și pregătire aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor sunt cele nominalizate în anexa nr. 4.(2) Actualizarea anexei nr. 4, în situația extinderii sau modernizării unităților de cazare și pregătire, amenajării, radierii, schimbării destinației ori preluării în administrare și a altor spații cu această destinație, se face prin dispoziție emisă de către directorul general al Direcției generale logistice, în baza unui raport justificativ elaborat de structura de administrare, în conținutul căruia va argumenta modificarea solicitată. (la 02-10-2015, Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. )  +  Articolul 38Unitățile de cazare și pregătire pot fi folosite, în limita disponibilității locurilor de cazare, ca amenajări recreative și/sau sportive, în alte situații decât cele în care personalul se află în interesul serviciului. (la 30-06-2016, Art. 38 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 39Unitățile de cazare și pregătire se află în subordinea șefilor unităților care le au în administrare, în calitate de ordonatori de credite.  +  Articolul 40Pentru activitățile de protocol sau ordonate de conducerea Ministerului Administrației și Internelor unitățile de cazare și pregătire prevăzute în anexa nr. 4 vor fi puse necondiționat la dispoziție.  +  Articolul 41Regulile și normele de comportament al personalului cazat în unitățile de cazare aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne se stabilesc de către fiecare unitate de administrare, prin regulament intern aprobat de conducătorul acesteia, și se afișează la recepție împreună cu tarifele de cazare. (la 17-09-2019, Articolul 41 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Secţiunea 1 Accesul la servicii, repartizarea locului de cazare și asistența medicală  +  Articolul 42De unitățile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor beneficiază următoarele categorii de persoane:a) personalul Ministerului Administrației și Internelor, precum și familia acestuia;b) cadrele militare în rezervă și în retragere din Ministerul Afacerilor Interne care au calitatea de pensionari militari și foștii pensionari militari de invaliditate pentru pierderea capacității de muncă din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare, care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum și polițiștii pensionați și soții/soțiile acestora; (la 17-09-2019, Litera b) din Articolul 42 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) c) membrii delegațiilor străine invitate de ministrul administrației și internelor sau șefii inspectoratelor generale, precum și categoriile de personal prevăzute la lit. a) din cadrul instituțiilor similare din alte țări, în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Administrației și Internelor în acest sens, cu instituțiile respective sau pe bază de reciprocitate sau solicitare scrisă;d) personalul celorlalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în funcție de disponibilități în baza solicitărilor; (la 17-09-2019, Litera d) din Articolul 42 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) e) sportivii români sau străini care participă la activitățile sportive naționale/internaționale organizate de Clubul Sportiv Dinamo București, pe baza solicitărilor sau protocoalelor încheiate între cluburile sportive, în spațiile aflate în administrarea Clubului Sportiv Dinamo București, în perioada desfășurării acestora; (la 17-09-2019, Articolul 42 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) f) copiii cadrelor militare/polițiștilor decedați, precum și soții supraviețuitori/tutorii/curatorii acestora, după caz; (la 17-09-2019, Articolul 42 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) g) specialiștii români sau străini invitați în cadrul sesiunilor de pregătire/instruire sau convocărilor organizate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza solicitărilor aprobate de eșalonul superior al unității solicitante. (la 17-09-2019, Articolul 42 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 43Repartizarea locurilor de cazare din unitățile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu excepția centrelor de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă «Diana» - stațiunea Saturn și «Meridian» - stațiunea Mamaia din județul Constanța, se face de către șefii unităților de administrare sau de către persoanele desemnate de aceștia, la solicitarea directă a personalului interesat. (la 30-06-2016, Art. 43 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 44(1) Repartizarea numerică a locurilor de cazare în centrele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă se face de către Direcția asigurare logistică integrată din cadrul Direcției generale logistice, astfel:a) pentru perioada 1 mai-30 septembrie, pentru centrele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă «Diana» - stațiunea Saturn și «Meridian» - stațiunea Mamaia din județul Constanța, anual, până la data de 15 martie, proporțional cu efectivele structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pe serii și date de prezentare;b) în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru centrele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă «Meridian» - stațiunea Mamaia din județul Constanța, «Excelsior» - din municipiul Brașov, județul Brașov, și Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă «Turist» - Predeal din județul Brașov, proporțional cu efectivele structurilor Ministerului Afacerilor Interne solicitante.(2) În alte perioade ale anului decât cele prevăzute la alin. (1), pentru centrele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă «Meridian» - stațiunea Mamaia din județul Constanța, «Excelsior» - din municipiul Brașov, județul Brașov, și Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă «Turist» - Predeal din județul Brașov, repartizarea se realizează nominal, de către Direcția asigurare logistică integrată, în baza unei cereri transmise cu cel mult 30 de zile înainte de data solicitată, în limita locurilor disponibile.(3) Structurile Ministerului Afacerilor Interne beneficiare repartizează nominal locurile de cazare prevăzute la alin. (1), conform unor metodologii/proceduri proprii afișate la avizierele unităților sau postate pe pagina de intranet.(4) Evidența solicitărilor și a repartizării locurilor de cazare la centrele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă prevăzute la alin. (1) se realizează de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, care transmit Direcției asigurare logistică integrată listele cu persoanele beneficiare, precum și seriile și datele de prezentare, după caz.(5) Fiecare structură repartizează locurile aprobate, în funcție de solicitări, unităților din subordine, inclusiv filialelor asociațiilor veteranilor de război și pensionarilor, potrivit procedurilor proprii. (la 17-09-2019, Articolul 44 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Articolul 44^1Repartizarea locurilor de cazare la centrele și bazele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă se face în funcție de disponibilități, în baza solicitărilor. Locurile de cazare disponibile pot fi puse la dispoziție și personalului din afara Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 42 lit. d), cu aprobarea ordonatorului de credite care are în administrare unitățile respective. (la 30-06-2016, Art. 44^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 45Repartizarea locurilor de cazare în unitățile de pregătire se realizează, cu aprobarea șefilor unităților care le au în administrare, în perioadele în care în cadrul acestora nu se desfășoară acțiuni de pregătire și instruire.  +  Articolul 46Beneficiază de gratuitate la cazarea în unitățile de cazare și pregătire: (la 30-06-2016, Partea introd. a art. 46 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. ) a) personalul Ministerului Afacerilor Interne, pe timpul cât se află în interesul serviciului, în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea ori își are domiciliul, pe baza ordinului de serviciu/similar sau unui alt document de serviciu;b) cadrele militare în activitate și polițiștii-funcționari publici cu statut special care nu au domiciliul, locuință proprietate personală, nu au primit locuință de serviciu sau de intervenție și care nu beneficiază, ei sau soțiile/soții acestora, de compensația pentru chirie prevăzută de lege, în localitatea în care își desfășoară activitatea, ca urmare a numirii în prima funcție, mutării în interesul serviciului sau a împuternicirii pe funcție; (la 02-10-2015, Lit. b) a art. 46 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. ) c) membrii Asociației Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, când se deplasează în interesul organizațiilor respective, în baza ordinului de serviciu; (la 30-06-2016, Lit. c) a art. 46 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. ) d) membrii delegațiilor străine, precum și personalul ministerelor de interne ale altor state, pentru care cheltuielile de cazare revin în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.e) angajații Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de sportivi amatori și sunt afiliați Clubului Sportiv «Dinamo» București, precum și sportivii legitimați ai clubului, în spațiile de cazare aflate în administrarea acestuia, în perioada activităților/acțiunilor sportive. (la 30-06-2016, Lit. e) a art. 46 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. ) f) copiii cadrelor militare/polițiștilor decedați în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, aflați în întreținere legală. (la 17-09-2019, Articolul 46 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (la 28-03-2014, Art. 46 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 martie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014. )  +  Articolul 46^1(1) Beneficiază de gratuitate la cazarea în unități de cazare și pregătire personalul Ministerului Afacerilor Interne prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate din forțele armate, cu completările ulterioare, respectiv art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare, cu modificările și completările ulterioare.(2) Stabilirea unităților de cazare și pregătire din cele cuprinse în anexa nr. 4 care pot fi utilizate ca centre de refacere a capacității de muncă și întărire a sănătății sau centre de odihnă și recuperare a sănătății la care are acces personalul prevăzut la alin. (1) se face prin dispoziție emisă de către directorul general al Direcției generale logistice, cu viza prealabilă a Direcției medicale. (la 02-10-2015, Art. 46^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. )  +  Articolul 47Abrogat. (la 30-06-2016, Art. 47 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 48(1) Persoanele care se cazează în unitățile de cazare și pregătire din administrarea Ministerului Afacerilor Interne sunt obligate să prezinte la recepție actul de identitate pentru înscrierea în evidențe, legitimația și, după caz, ordinul de serviciu, documente din care să rezulte calitatea de persoană aflată în întreținere legală, talonul/decizia de pensie de urmaș. Legitimațiile de serviciu sau alt tip de legitimații nu pot înlocui cartea/buletinul de identitate în vederea înregistrării cazării. (la 17-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 48 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (2) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. b) vor prezenta la recepție cărțile/buletinele de identitate și decizia de pensionare în fotocopie.(3) Copiii sub 14 ani, însoțiți, se cazează pe baza certificatului de naștere și a cărții/buletinului de identitate a/al însoțitorului.(4) Membrii de familie care se cazează în absența persoanei care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 42 lit. a) prezintă documente din care să reiasă această calitate, respectiv adeverință eliberată de către structura la care este încadrat personalul Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 49Locurile de cazare în cămine se vor repartiza pe măsura solicitării acestora de către persoanele care beneficiază de prevederile prezentelor norme metodologice, urmărindu-se totodată ocuparea completă a camerelor, având prioritate personalul aflat în misiune.  +  Articolul 50Pentru urmărirea și coordonarea activității unităților de cazare se asigură și se ține evidența zilnică la următoarele documente:a) Registrul de evidență a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, sau lista «intrări turiști» dacă evidența persoanelor cazate se face în sistem informatic; (la 30-06-2016, Lit. a) a art. 50 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. ) b) Registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului recepționerilor;c) caietul de semnalare a defecțiunilor;d) diagrama zilnică privind ocuparea locurilor de cazare;e) carnetul-chitanțier, factura fiscală;f) condica de sugestii și reclamații.  +  Articolul 51Asistența medicală de urgență, asistența medicală, precum și supravegherea sanitar-epidemică pentru persoanele cazate în toate unitățile de cazare care fac obiectul prezentelor norme metodologice se asigură prin centrele medicale teritoriale ale Ministerului Administrației și Internelor.  +  Secţiunea a 2-a Reglementări financiare  +  Articolul 52(1) Metodologia de stabilire și aprobare a tarifelor pentru unitățile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor este prevăzută în anexa nr. 7.(2) Actualizarea metodologiei prevăzute în anexa nr. 7 se aprobă de către directorul general al Direcției generale logistice și se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Direcției generale financiare.  +  Articolul 53Cheltuielile de administrare și funcționare aferente unităților de cazare și pregătire se asigură din fondurile bugetare puse la dispoziție cu această destinație. (la 30-06-2016, Art. 53 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 54Sumele încasate din cazarea în unitățile de cazare și pregătire constituie venituri la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel. (la 30-06-2016, Art. 54 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 54^1(1) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) și b) beneficiază de reducerea tarifului de cazare în unitățile de cazare și pregătire care sunt în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, achitând 10% din acest tarif, la unitatea de administrare a spațiilor respective.(2) Copiii care sunt în întreținerea personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat. Pentru copiii care au vârsta de peste 16 ani se achită 10% din tariful de cazare, dacă prezintă documente din care să reiasă că se află în întreținerea personalului Ministerului Afacerilor Interne.(3) Beneficiază de reducerea tarifului de cazare, conform alin. (1), persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) și b) cazate în unități similare ale altor instituții din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, dacă Ministerul Afacerilor Interne a încheiat, în acest sens, protocoale cu respectivele instituții publice. (la 30-06-2016, Art. 54^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 55(1) Cheltuielile de cazare, în cazul unităților de cazare ale altor instituții din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, se achită integral de către persoanele prevăzute la art. 42 lit. a), urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii să le fie decontate ulterior de către organul financiar al unității în care personalul Ministerului Afacerilor Interne este încadrat, pe baza facturii fiscale și chitanței emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne.(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 42 lit. b), decontarea drepturilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne.(3) Calcularea și reținerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne se efectuează de către organul financiar al unității în care acesta este încadrat.(4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), calcularea și reținerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare se efectuează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne. (la 30-06-2016, Art. 55 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 56Abrogat. (la 30-06-2016, Art. 56 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 57(1) Compartimentele logistice ale unităților de administrare întocmesc anual, până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, dări de seamă privind modul de folosire a acestora. Dările de seamă se prezintă ordonatorului secundar de credite, în cazul ordonatorului terțiar de credite din subordinea acestora, și, la solicitare, Direcției generale logistice din cadrul Ministerului Administrației și Internelor de către ordonatorii secundari de credite și ordonatorii terțiari din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite.(2) Dările de seamă anuale cuprind, în principiu, următoarele date:a) capacitatea totală de cazare (imobilele, numărul de cazare și numărul de locuri);b) procentele de ocupare, lunar și anual;c) structurile beneficiare, pe categorii de personal;d) concluziile și propunerile pentru îmbunătățirea activităților.  +  Capitolul IV Spații disponibile  +  Articolul 58Șefii unităților de administrare vor lua măsuri pentru stabilirea spațiilor disponibile în vederea închirierii și pentru identificarea activităților/serviciilor care pot fi organizate în acestea.  +  Articolul 59Disponibilizarea unui spațiu se aprobă de către ordonatorul de credite care are în finanțare directă imobilul respectiv, în baza unui raport justificativ întocmit de compartimentul de specialitate, cu viza pentru control financiar preventiv acordată de organul financiar propriu și cu avizul pentru legalitate dat de consilierul juridic legal desemnat.  +  Articolul 60(1) Raportul elaborat de către unitatea de administrare pentru obținerea aprobării de disponibilizare a unui spațiu în vederea închirierii acestuia cuprinde toate datele necesare în vederea identificării acestuia și a activităților care se pot desfășura în spațiul disponibilizat, precizate în anexa nr. 9.(2) Raportul se întocmește pe fiecare spațiu disponibilizat și pentru fiecare dintre activitățile cu specific distinct propuse a se organiza în cadrul acesteia.(3) În situația în care o unitate de administrare intenționează să închirieze în aceeași perioadă mai multe spații, se va întocmi un raport comun pentru toate acestea.  +  Articolul 61(1) Spațiile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pot fi închiriate, în condițiile legii, altor instituții/persoane juridice/persoane fizice, integral sau parțial, dacă sunt disponibile și preluarea lor nu prezintă interes pentru alte unități de administrare din structura instituției. (la 17-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 61 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (2) În situațiile în care unitățile de administrare propun pentru închiriere spații necesare montării bancomatelor (ATM), automatelor pentru cafea sau chioșcurilor alimentare pe suprafețe ce nu depășesc 4 mp, nu se impune obținerea documentelor care să ateste că suprafața respectivă nu prezintă interes pentru alte unități din structura Ministerului Afacerilor Interne, iar aprobarea pentru disponibilizarea acestora va fi dată de către ordonatorul de credite care are în administrare directă respectivul imobil. (la 02-10-2015, Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. )  +  Articolul 62Prin închirierea integrală sau parțială a spațiilor disponibile nu va fi perturbată buna desfășurare a celorlalte activități specifice unității.  +  Articolul 63Contractele de închiriere existente, încheiate în conformitate cu prevederile legale, își păstrează valabilitatea până la expirare fără a fi reînnoite, după care se vor derula procedurile stabilite prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 64La începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, unitățile de administrare întocmesc și transmit Direcției generale logistice, pe cale ierarhică, situații centralizatoare referitoare la spațiile închiriate, din care să rezulte: datele de identificare a spațiului, denumirea chiriașului, tariful lunar de închiriere, suma reținută de către unitate, modul de utilizare, natura și valoarea lucrărilor realizate din sumele încasate, prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 65Structurile împuternicite cu exercitarea auditului intern și cele de specialitate ale inspectoratelor generale și ale Direcției generale logistice verifică modul de desfășurare a licitațiilor, de perfectare și derulare a contractelor, precum și utilizarea fondurilor colectate.  +  Secţiunea 1 Proceduri privind închirierea spațiilor disponibile  +  Articolul 66Atribuirea închirierii spațiilor disponibile se face pe baza unui contract perfectat cu o persoană fizică sau juridică, stabilită în urma derulării unei proceduri de licitație publică cu strigare.  +  Articolul 67(1) În termen de 5 zile de la data aprobării documentului de disponibilizare a spațiului și închirierea lui, șeful unității de administrare numește prin dispoziție zilnică/ordin de zi pe unitate comisia de evaluare a ofertelor, formată din 5 persoane, după cum urmează:a) președinte - locțiitorul șefului unității de administrare, care coordonează activitatea logistică;b) membri - șeful unității (subunității, formațiunii) care își desfășoară activitatea în imobilul în care se află spațiile disponibilizate, iar în situația în care acesta este și șeful unității de administrare, va delega un reprezentant, șeful compartimentului financiar al unității de administrare, consilierul juridic legal desemnat al unității de administrare;c) secretar - ofițerul/tehnicianul de cazarmare al unității de administrare.(2) În cazul închirierii integrale a unui imobil sau a unei construcții, din comisie va face parte și un reprezentant din eșalonul superior al unității de administrare.(3) Pentru unitățile de administrare care nu fac parte din structura inspectoratelor generale, în comisia de evaluare a ofertelor va fi cooptat un reprezentant al Direcției generale logistice.(4) În cazul în care, după depunerea ofertelor, există membri în comisia de evaluare a ofertelor, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu reprezentanți, asociați, administratori ai operatorului economic ofertant sau cu ofertantul persoană fizică, aceștia vor fi înlocuiți. La fel se procedează și în cazul în care un membru al comisiei de evaluare a ofertelor este în imposibilitate motivată de a-și exercita atribuțiile.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația unităților care nu dispun de suport logistic propriu, comisia de evaluare a ofertelor va fi numită de șeful unității care o asigură din punct de vedere al spațiilor, având următoarea componență:a) președinte - locțiitorul șefului unității de administrare, care coordonează activitatea logistică;b) membri - șeful unității (subunității, formațiunii) care își desfășoară activitatea în imobilul în care se află spațiile disponibilizate, șeful compartimentului financiar și consilierul juridic legal desemnat din cadrul unității de administrare care are imobilul înscris în evidența contabilă;c) secretar - ofițerul/tehnicianul de cazarmare al unității de administrare.  +  Articolul 68(1) Prin grija unității de administrare se întocmesc următoarele documente:a) fișa de date a achiziției, prevăzută în anexa nr. 11;b) anunțul publicitar prevăzut în anexa nr. 12.(2) Fișa de date a achiziției se întocmește de compartimentul de specialitate al serviciului logistic din unitatea de administrare a spațiului disponibilizat pentru închiriere și se aprobă de către ordonatorul de credite în a cărui administrare se află imobilul respectiv.  +  Articolul 69În termen de 5 zile de la data aprobării fișei de date a achiziției, anunțul publicitar se transmite spre publicare într-un cotidian național și în unul local, și se afișează atât la sediul unității de administrare, cât și la imobilul unde se află spațiile de închiriat.  +  Articolul 70În fișa de date a achiziției se precizează:a) adresa unității de administrare;b) adresa completă și exactă a spațiilor ce urmează a se închiria;c) destinația pentru care spațiile urmează a fi închiriate;d) caracteristicile acestora (număr de încăperi, suprafețe, utilități);e) prețul minim de pornire a licitației, în lei/lună sau echivalent euro/lună, care se stabilește la nivelul tarifelor în lei/m² practicate de organele administrației locale sau de alte persoane juridice din zonă, pentru suprafețe similare ca destinație și caracteristici, precum și pragurile de licitare, care se stabilesc într-un cuantum valoric de 5-35% din prețul de pornire a licitației;f) prin excepție de la prevederile lit. e), prețul de pornire al licitației este de 10% din tarifele în lei/m² practicate de organele administrației locale sau de alte persoane juridice din zonă, pentru suprafețe similare ca destinație și caracteristici, în cazul în care la licitație participă numai organizațiile sindicale, asociațiile sau fundațiile care au ca scop protecția socială, protecția drepturilor omului și drept umanitar și nu urmează să desfășoare activități economice în locațiile închiriate;g) data desfășurării licitației, care va fi de cel mult 30 de zile de la data publicării anunțului, dar nu mai puțin de 10 zile de la data apariției acestuia;h) locul de desfășurare a licitației - sediul unității de administrare;i) garanția de participare la licitație, care va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației și care poate fi constituită prin scrisoare de garanție bancară, vărsăminte în numerar la casieria unității de administrare sau prin ordin de plată în contul acesteia, confirmat prin extras de cont;j) modelul scrisorii de înaintare a documentelor de participare la licitație;k) proiectul contractului de închiriere;l) documentele doveditoare a eligibilității ofertantului;m) după caz, clauze specifice activității de protecție și siguranță militară, elaborate cu consultarea structurii de protecție internă a unității de administrare.  +  Articolul 71(1) Pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, ofertanții trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente:a) în cazul persoanelor juridice: certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor eligibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat - formulare-tip eliberate de autoritățile competente; acte din care să rezulte că ofertantul are dreptul de a desfășura activitatea propusă - certificat emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă camera de comerț și industrie națională sau teritorială;b) în cazul persoanelor fizice: extrasul din registrul de rol de la administrația financiară pe a cărei rază domiciliază ofertantul, din care să rezulte că nu are datorii către stat; documente din care să rezulte calificarea în meseria pentru prestarea căreia închiriază spațiul respectiv.(2) Neîndeplinirea condițiilor minime de eligibilitate sau/și nedepunerea garanției de participare atrage/atrag eliminarea necondiționată a ofertantului din licitație.  +  Articolul 72(1) Cheltuielile pentru desfășurarea licitațiilor se suportă de către unitățile de administrare prevăzute la art. 20.30 "Alte cheltuieli", conform Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005.(2) Fișa de date a achiziției se ridică contra cost de la unitatea de administrare, iar contravaloarea acesteia nu poate depăși nivelul cheltuielilor legate de multiplicarea ei.  +  Articolul 73Persoanele fizice sau juridice care își manifestă interesul de a participa la licitație depun la registratura unității de administrare, cu cel puțin 5 zile înaintea datei de desfășurare a acesteia, un dosar care trebuie să conțină: scrisoarea de înaintare a documentelor de participare la licitație, documentul din care să rezulte constituirea garanției de participare, documentele referitoare la eligibilitatea ofertantului, precum și proiectul contractului de închiriere, semnat pentru însușirea clauzelor contractuale.  +  Articolul 74(1) Licitația se desfășoară la locul, data și ora stabilite prin anunțul publicitar dacă până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel puțin 3 dosare cu documente de participare la licitație, iar la data respectivă se prezintă cel puțin 2 ofertanți.(2) Licitația propriu-zisă se poate desfășura numai dacă cel puțin două dosare sunt corespunzătoare fișei de date a achiziției.(3) În cazul prevederilor alin. (1), comisia de evaluare a ofertelor procedează la legitimarea reprezentanților ofertanților pe baza actului de identitate și a delegației, dacă este cazul, verifică și face cunoscut public existența documentelor solicitate.  +  Articolul 75(1) În situația în care nu sunt îndeplinite cerințele menționate la art. 74 alin. (1) sau (2), licitația se repetă după 7 zile. Publicitatea repetării licitației se efectuează prin afișarea anunțului la sediul unității de administrare și pe pagina de web a acesteia. (la 17-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 75 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) (2) În situația repetării licitației, aceasta se poate desfășura și dacă până la termenul-limită se prezintă numai un singur ofertant cu documente corespunzătoare, adjudecarea făcându-se prin negociere cu acesta, pornindu-se de la tariful minim prevăzut în fișa de date a achiziției, iar rezultatul negocierii se consemnează în hotărârea comisiei de evaluare.  +  Articolul 76(1) Președintele comisiei de evaluare a ofertelor anunță prețul inițial de închiriere de la care pornește strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite.(2) Licitația se desfășoară prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.  +  Articolul 77(1) Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare, aceasta fiind materializată în hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor.(2) După anunțarea verbală a câștigătorului de către președintele comisiei de evaluare a ofertelor licitația se declară închisă.  +  Articolul 78În situația în care licitația nu se finalizează prin desemnarea unui câștigător sau dacă nu există nicio solicitare pentru închiriere, se iau măsuri pentru utilizarea, conservarea sau valorificarea spațiului respectiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 79(1) Pentru fiecare dintre fazele desfășurate până la stabilirea ofertantului câștigător, comisia de evaluare a ofertelor întocmește un proces-verbal zilnic, în care consemnează toate activitățile care s-au desfășurat în această perioadă.(2) Documentele se semnează de către membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții participanților, după care sunt prezentate șefului unității de administrare pentru a fi avizate.  +  Articolul 80(1) Hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor se supune aprobării șefului unității de administrare, în termen de 48 de ore de la închiderea procedurii, și se comunică, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 48 de ore de la avizare, atât ofertantului câștigător, cât și celor necâștigători.(2) În comunicarea către ofertantul câștigător se specifică locul și data la care este invitat pentru încheierea contractului.  +  Articolul 81Orice ofertant care participă la licitație poate contesta, în scris, rezultatul acesteia la șeful unității de administrare, în termen de 24 de ore de la desfășurarea licitației.  +  Articolul 82(1) Pentru soluționarea contestațiilor, șeful unității de administrare numește prin dispoziție o comisie de verificare a contestațiilor, formată din 5 membri, alții decât cei din comisia de evaluare a ofertelor, care în termen de 4 zile lucrătoare trebuie să raporteze în scris rezultatul verificărilor. (la 02-10-2015, Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. ) (2) În situația în care raportul comisiei de verificare a contestațiilor constată justețea contestației, șeful unității de administrare aprobă modul de soluționare a cauzei propus de comisii, în sensul repetării procedurii sau al adjudecării licitației în favoarea participantului care a oferit prețul imediat inferior.(3) În termen de 48 de ore de la primirea raportului comisiei de verificare a contestațiilor, șeful unității de administrare comunică contestatarului decizia luată, în scris, cu confirmare de primire.  +  Articolul 83În situația în care contestatarul nu este mulțumit de răspunsul primit, acesta poate ataca în justiție decizia luată, în maximum 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația.  +  Articolul 84Sumele depuse drept garanție de participare se înapoiază, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câștigător, participanților necâștigători, celor care nu s-au prezentat sau celor eliminați.  +  Articolul 85Contractul de închiriere se încheie în maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării către ofertantul câștigător și nu se admit negocieri asupra prețului chiriei stabilit prin licitație.  +  Articolul 86În situația în care ofertantul câștigător renunță sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru încheierea contractului, acesta pierde garanția de participare, iar contractul se perfectează cu participantul care a licitat al doilea preț ca valoare sau se va repeta licitația, după caz.  +  Articolul 87(1) Contractul de închiriere intră în vigoare de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a spațiului închiriat.(2) Până la semnarea procesului-verbal de predare-primire a spațiului, ofertantul desemnat câștigător va prezenta o scrisoare de garanție bancară pentru buna desfășurare a contractului, eliberată de către o bancă agreată de unitatea de administrare, prin care să se certifice existența unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii, valabilă pe toată durata contractului.(3) Depozitul din care unitatea de administrare poate reține sume de bani pentru neexecutarea obligațiilor chiriașului, inclusiv penalități de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizează trimestrial în funcție de raportul leu/euro stabilit de Banca Națională a României și se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilității contractului.  +  Articolul 88Contractul de închiriere se perfectează la sediul unității de administrare, se semnează de către șeful acesteia și se avizează de către șeful compartimentului financiar propriu și de către consilierul juridic legal desemnat al unității respective.  +  Articolul 89Contractul va cuprinde clauze privind data și modul de plată a chiriei, utilizarea, întreținerea și restituirea bunului închiriat, respectarea regulilor de protecție militară, păstrarea secretului, accesul și ordinea interioară, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, de securitate și sănătate în muncă și protecție a mediului, în ceea ce privește penalitățile de întârziere, și faptul că spațiul nu poate fi înstrăinat, subînchiriat sau dat în folosința altor persoane, precum și condițiile în care contractul poate fi reziliat.  +  Articolul 90În contract, valoarea totală în lei a acestuia, calculată în baza ofertei câștigătoare desemnate de comisia de validare a ofertelor, se transformă în euro, urmând ca plata lunară a chiriei să se facă în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ziua emiterii facturii.  +  Articolul 91(1) Durata contractului de închiriere poate fi de până la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singură dată, cu maximum aceeași perioadă, la solicitarea scrisă a chiriașului, făcută cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare.(2) Atunci când nevoile Ministerului Administrației și Internelor impun eliberarea spațiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către unitatea care a perfectat contractul de închiriere.  +  Articolul 92În contract se prevede în mod obligatoriu clauza privind eliberarea spațiului închiriat, în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către unitatea de administrare atunci când nevoile Ministerului Administrației și Internelor impun acest lucru.  +  Articolul 93Contractele de închiriere se perfectează în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părțile semnatare, iar o copie se înaintează ordonatorului secundar de credite al unității de administrare și, respectiv, Direcției generale logistice pentru unitățile necuprinse în structura inspectoratelor generale.  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea fondurilor rezultate din închirierea spațiilor  +  Articolul 94(1) Unitățile de administrare finanțate conform art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, virează integral veniturile din închiriere la bugetul de stat.(2) Unitățile de administrare finanțate conform art. 62 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, vor reține o cotă de 50% din valoarea chiriei prevăzute prin contract, diferența urmând a fi virată la bugetul de stat.(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul unităților de administrare în cadrul cărora se desfășoară activități finanțate integral din venituri proprii, în condițiile prevăzute la art. 67 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă spațiul închiriat este afectat în totalitate activității finanțate integral din venituri proprii.  +  Articolul 95Veniturile astfel realizate se utilizează numai pentru lucrări de intervenții, altele decât cele care cad în sarcina chiriașului, potrivit clauzelor contractuale, care se pot realiza cu prioritate la clădirea în care se află spațiile închiriate, precum și la alte construcții aflate în evidența unității de administrare.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 96Este interzisă închirierea spațiilor pentru desfășurarea unor activități care pot afecta imaginea instituției, de exemplu: reclamă indecentă și/sau alte tipuri de reclamă comercială, fabricarea, depozitarea sau comercializarea băuturilor alcoolice sau a produselor periculoase.  +  Articolul 97Nerespectarea de către titularii contractelor de închiriere a termenelor și dispozițiilor prezentelor norme metodologice, precum și comunicarea de date nereale atrag răspunderea acestora, conform prevederilor legale.  +  Articolul 98Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Notă
  Reproducem prevederile art. III și IV din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 17 septembrie 2019:
  Articolul III
  Contractele de închiriere încheiate până la intrarea în vigoare a prezentului ordin își păstrează valabilitatea, în forma semnată, până la încetarea acestora în condițiile legii.
  Articolul IV
  Unitățile de administrare încheie contractele cu furnizorii de utilități și de servicii de salubrizare în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
   +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  GLOSAR DE TERMENI
  a) Spații - clădirile sau parcelele de teren fără construcții dintr-un imobil, părți ale unei construcții, respectiv încăperi, alte suprafețe interioare, precum și suprafețe exterioare, de exemplu: fațade, acoperișuri, terase.b) Unități de cazare - spațiile destinate cazării persoanelor.c) Cămine - spațiile destinate cazării, cu prioritate a personalului Ministerului Administrației și Internelor, pe timpul cât execută misiuni ordonate, precum și în cazul mutării în interesul serviciului, pe termen limitat, până la asigurarea spațiului locativ necesar.d) centre și baze de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă - spații destinate activităților de pregătire a personalului Ministerului Afacerilor Interne, refacerii capacității de muncă și întărirea/recuperarea sănătății personalului prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate din forțele armate, cu completările ulterioare, și la art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru odihnă și recreere; (la 30-06-2016, Lit. d) a anexei 1 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. ) e) Unități de pregătire - bazele de pregătire constituite din complexuri multifuncționale cu spații de pregătire și cazare, amenajări recreativ-sportive, bazine de înot, terenuri și săli de sport, baze sportive etc.e^1) unități teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor județene - structuri teritoriale ale unor unități centrale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv unitățile de învățământ; (la 02-10-2015, Lit. e^1) a anexei 1 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. ) e^2) unități teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale - structuri teritoriale ai căror șefi au calitatea de ordonatori terțiari de credite aflați în subordinea directă a ordonatorului principal. (la 02-10-2015, Lit. e^2) a anexei 1 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. ) f) alte unități de cazare - spațiile de cazare existente în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, care pot fi folosite, cu prioritate, pentru cazarea de urgență numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detașat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care își are domiciliul, când nu se pot asigura locuri de cazare în cămine sau centre, ori în baze de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă. (la 30-06-2016, Lit. f) a anexei 1 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. ) g) Unități de administrare (locator) - structurile Ministerului Administrației și Internelor ale căror șefi au calitatea de ordonatori de credite și care au înscrise în evidența proprie de cadastru/contabilă spațiile respective.h) Locuri de cazare - locuri din camere, apartamente.i) Fond locativ al Ministerului Administrației și Internelor - totalitatea locuințelor de serviciu și de intervenție, aflate în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor.j) Locuință - construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care asigură exigențele minimale pentru cazarea unei persoane sau familii, conform prevederilor legale.k) Locuință de serviciu - locuința destinată cazării personalului Ministerului Administrației și Internelor la care acesta are dreptul potrivit legii.l) Locuință de intervenție - locuința situată în incinta unității de administrare sau în imediata apropiere a acesteia, destinată cazării personalului Ministerului Administrației și Internelor care îndeplinește funcții sau atribuții de serviciu ce necesită prezența lui permanentă sau în caz de urgență la unitate.m) Personalul Ministerului Administrației și Internelor - cadrele militare în activitate, polițiștii-funcționari publici cu statut special, funcționarii publici, personalul contractual, precum și soldații și gradații voluntari din structurile Ministerului Administrației și Internelor.n) Familia personalului Ministerului Administrației și Internelor - soțul, soția, copiii, precum și părinții soților aflați în întreținere legală sau care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere.o) titulari de cotă de locuințe - unitățile/structurile Ministerului Afacerilor Interne cărora le sunt repartizate numeric locuințele, respectiv inspectoratele generale, unitățile centrale și alte unități necuprinse în structura acestora, pentru municipiul București, iar în teritoriu, inspectoratele și celelalte unități necuprinse în structura acestora de pe raza teritorială respectivă. (la 02-10-2015, Lit. o) a anexei 1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. ) p) Chiriaș (locatar) - personalul Ministerului Administrației și Internelor care semnează în calitate de titular contractul de închiriere pentru un spațiu din fondul locativ aparținând instituției.q) Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menționează că sunt zile lucrătoare.NOTĂ:În limita disponibilităților, oricare din spațiile precizate la lit. b)-h), după caz, se folosesc pentru odihnă, recreere și/sau activități sportive. (la 30-06-2016, Nota de la anexa 1 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. )
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  COMPONENȚA
  Comisiei Centrale de Repartizare a Locuințelor
  I. Fac parte din Comisia Centrală de Repartizare a Locuințelor persoanele care exercită următoarele funcții:1. președinte - secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.2. membri:a) șef al Departamentului de Informații și Protecție Internă;b) inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române;c) inspector general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;d) inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;e) inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;f) director general al Direcției generale juridice;g) director general al Direcției Generale Anticorupție;h) director general al Direcției generale logistice.3. secretar - directorul Direcției asigurare logistică integrată din subordinea Direcției generale logistice.II. În cazuri individuale, când titularii prevăzuți la pct. I se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, la activitățile comisiei participă înlocuitorii legali ai acestora. (la 17-09-2019, Punctul II. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 ) ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
  Nr. ……. din ……….
  - model -
  I. Părțile contractanteÎntre ........(denumirea unității de administrare)........., cu sediul în ........., reprezentată prin ..........., în calitate de locator, și domnul/doamna ............. din unitatea ............, posesor(oare) al/a BI/CI seria ........ nr. ......., eliberat(ă) de ........... la data de ..........., în calitate de locatar, în baza Procesului-verbal de repartiție nr. ........ din ........ al comisiei/comitetului de repartizare a locuințelor din cadrul unității ........, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.II. Obiectul contractului  +  Articolul 1(1) Obiectul contractului este folosința locuinței de serviciu/intervenție situată în ............. .(2) Locatarul este scutit de la plata chiriei aferente folosirii locuinței.  +  Articolul 2Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal cuprins în anexa A.III. Termenul  +  Articolul 3Termenul închirierii este de 3 ani, cu începere de la data semnării procesului-verbal menționat la art. 2.  +  Articolul 4Contractul poate fi reînnoit la solicitarea scrisă a locatarului, făcută cu cel puțin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile, înainte de expirare, cu acordul locatorului, dacă sunt îndeplinite condițiile legale care au stat la baza încheierii lui.  +  Articolul 5Tacita relocațiune nu operează.IV. Drepturile și obligațiile locatorului  +  Articolul 6Locatorul are următoarele drepturi și obligații:a) să predea locatarului locuința în condiții normale de folosință;b) să ia măsuri pentru repararea și menținerea în condiții de siguranță în exploatare și de funcționalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinței;c) să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii și elementele de construcție exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperișul, fațada, împrejmuirile, pavimentele, curțile și grădinile;d) să efectueze reparații curente la spațiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile etc.;e) să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalațiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalațiile de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalațiile electrice și de gaze, centralele termice, crematoriile, instalațiile de colectare a deșeurilor, instalațiile de antenă colectivă, telefonie etc.;Varianta 1f) să încheie contracte cu furnizorii în vederea asigurării alimentării locuinței închiriate cu … (Se înscriu utilitățile pentru care locuința închiriată nu dispune de branșamente proprii.);g) să încheie contracte cu furnizorii în vederea asigurării alimentării cu energie electrică și cu energie termică a părților și instalațiilor de folosință comună aferente condominiului din care face parte locuința închiriată;h) să asigure curățarea părților și instalațiilor de folosință comună aferente condominiului din care face parte locuința închiriată;i) să încheie contracte cu furnizorii pentru asigurarea serviciilor de salubrizare aferente condominiului din care face parte locuința închiriată:j) să achite către furnizori cheltuielile cu utilitățile și serviciile prevăzute la lit. f)-i);k) să stabilească lunar și să comunice locatarului cota-parte din cheltuielile cu utilitățile și serviciile prevăzute la lit. f)-i), pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuința închiriată;l) să rețină/să solicite reținerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, cota-parte/a cotei-părți din cheltuielile cu utilitățile și serviciile prevăzute la lit. f)-i), pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuința închiriată;m) să stabilească lunar și să comunice locatarului sumele datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, după expirarea termenului de eliberare a locuinței aplicabil potrivit art. 10 alin. (5);n) să rețină/să solicite reținerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, sumele/a sumelor datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, după expirarea termenului de eliberare a locuinței aplicabil potrivit art. 10 alin. (5).Varianta 2f) să achite cota de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari;g) să stabilească lunar și să comunice locatarului cota-parte din cheltuielile cu utilitățile, cu serviciile de salubrizare și cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică și curățare a părților și instalațiilor de folosință comună, după caz, pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuința închiriată;h) să rețină/să solicite reținerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, cota-parte/a cotei-părți din cheltuielile cu utilitățile și serviciile prevăzute la lit. g), pe care locatarul trebuie să o suporte pentru locuința închiriată;i) să stabilească lunar și să comunice locatarului sumele datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, după expirarea termenului de eliberare a locuinței aplicabil potrivit art. 10 alin. (5);j) să rețină/să solicite reținerea lunar/lunară din salariul locatarului, pe statul de plată a drepturilor salariale, sumele/a sumelor datorate de acesta cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, după expirarea termenului de eliberare a locuinței aplicabil potrivit art. 10 alin. (5).NOTE:– clauzele de la lit. f)-n) corespunzătoare variantei 1 se prevăd în contract atunci când locuința închiriată face parte dintr-un condominiu administrat de locator, potrivit situației de fapt în care se găsesc locuința închiriată, condominiul din care aceasta face parte și unitatea care îi plătește locatarului drepturile salariale;– clauzele de la lit. f)-j) corespunzătoare variantei 2 se prevăd în contract atunci când locuința închiriată face parte dintr-un condominiu în care se regăsesc și spații de locuit aflate în proprietatea altor persoane, potrivit situației de fapt în care se găsesc locuința închiriată, condominiul din care aceasta face parte și unitatea care îi plătește locatarului drepturile salariale.V. Drepturile și obligațiile locatarului  +  Articolul 7Locatarul are următoarele drepturi și obligații:a) să nu subînchirieze sau să dea în folosință altor persoane spațiul închiriat;b) să folosească spațiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinația pe care acestea o au din construcție;c) să nu execute modificări constructive ale spațiilor preluate, fără acordul scris al locatorului, din care să rezulte condițiile tehnice și economice în care acestea pot fi realizate;d) să efectueze, pe cheltuială proprie, lucrările de reparații de întreținere curentă pentru elementele de construcții și instalații din folosința exclusivă și pentru bunurile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a locuinței, prevăzut în anexa A la prezentul contract de închiriere;e) să achite lunar, prin reținerea pe statul de plată a drepturilor salariale, pentru toate persoanele care locuiesc împreună și care sunt înscrise în contractul de închiriere, cotele-părți care le revin din cheltuielile cu utilitățile, cu serviciile de salubrizare și cu cele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică și curățare a părților și instalațiilor de folosință comună, după caz, stabilite și comunicate acestuia prin grija unității de administrare, potrivit datelor înscrise în anexa B la contractul de închiriere încheiat;f) să încheie contracte individuale cu furnizorii în vederea asigurării alimentării locuinței închiriate cu .......… (Se înscriu utilitățile pentru care locuința închiriată dispune de branșamente proprii.);g) să anunțe, în scris, în termen de 5 zile, locatorul asupra oricăror modificări produse în situația existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/și a numărului membrilor familiei, dobândirea prin orice mod a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea;h) să solicite reînnoirea contractului de închiriere cu cel puțin 45 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a acestuia;i) să predea suprafața locativă în condiții normale de folosință, ținând cont de starea acesteia la momentul închirierii;j) să achite la casieria locatorului sumele datorate potrivit prezentului contract de închiriere, în cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă;k) să elibereze locuința în termenul aplicabil potrivit art. 10 alin. (5);l) să achite lunar, prin reținerea pe statul de plată a drepturilor salariale, 2 lei/mp suprafață utilă a locuinței/zi, cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, după expirarea termenului de eliberare a locuinței, începând cu ziua următoare celei în care trebuia eliberată locuința și până în ziua eliberării locuinței.NOTĂ:Clauza de la lit. f) se prevede în contract atunci când locuința închiriată dispune de branșamente proprii, potrivit situației de fapt.  +  Articolul 8Se interzice amenajarea la subsolul clădirii a altor boxe decât cele prevăzute din construcție sau folosirea spațiilor comune în interes personal.VI. Litigii  +  Articolul 9Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competența instanței judecătorești de drept comun sau a arbitrajului de pe raza teritorială a locatorului.VII. Încetarea contractului  +  Articolul 10(1) Contractul încetează în următoarele situații:a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;b) când locatarul a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parțială sau pensie de invaliditate; c) când locatarul a primit o altă locuință în altă localitate;d) când locatarul a fost mutat în altă localitate;e) când locatarul a fost transferat la altă instituție;f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către locatar;g) când locatarul a dobândit, în aceeași localitate, o locuință proprietate personală;h) când locatarul a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării;i) când locatarul nu s-a achitat de obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 lit. a)-d) și f) într-o perioadă de 45 de zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către locator;j) când locatarul, în calitate de titular al contractului de închiriere a unei locuințe de intervenție, este numit pe o funcție care nu necesită prezența sa permanentă sau în caz de urgență în unitate, la solicitarea conducătorului unității titulare de cotă;k) în situația în care locatarul nu s-a mutat efectiv în locuința repartizată, din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;l) când locatarul, în calitate de titular al contractului de închiriere pentru o locuință de intervenție, predă funcția ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeași localitate;m) la decesul locatarului.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), h) și m), contractul încetează de drept, fără notificare, fără a fi necesară punerea în întârziere a locatarului sau altă formalitate.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), contractul încetează de drept la data înregistrării la secretariatul unității de administrare a solicitării locatarului.(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g), i)-l), contractul încetează de drept la data comunicării notificării din partea locatorului, fără a fi necesară o altă formalitate.(5) Termenele de eliberare a locuinței în situațiile de încetare a contractului prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) la data la care a intervenit situația prevăzută la alin. (1) lit. a);b) în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situația prevăzută la alin. (1) lit. b), d), e), h), j) și l);c) în termen de 15 zile de la data semnării noului contract de închiriere în situația prevăzută la alin. (1) lit. c);d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unității de administrare a cererii de reziliere prevăzute la alin. (1) lit. f);e) în termen de 30 de zile de la data dobândirii unei locuințe proprietate personală în situația prevăzută la alin. (1) lit. g);f) în termen de 30 de zile de la data comunicării de către locator a notificării prevăzute la alin. (4) cu privire la neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. i);g) în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului în situația prevăzută la alin. (1) lit. m).(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), contractul nu încetează în situația prevăzută la art. 6 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată.(7) Drepturile și obligațiile prevăzute la art. 6 și 7 subzistă până la eliberarea locuinței. VIII. Dispoziții finale  +  Articolul 11Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  +  Articolul 12Anexele A și B fac parte integrantă din prezentul contract și se încheie în același număr de exemplare.
  Data ................
  Locator,
  ......................
  Locatar,
  .....................
   +  ANEXA Ala Contractul de închiriere nr. ..... din ......
  PROCES-VERBAL
  1. În conformitate cu Contractul de închiriere nr. .......... din ........., se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între locator .........., prin reprezentantul său .........., având BI/CI seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de .......... la data de ........., care predă; și ........., în calitate de locatar, care primește în folosință exclusivă și comună locuința din ..............., str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ….., sectorul ..., având datele specificate în fișa suprafeței locative închiriate.2. Inventarul și starea în care se predă și se primește locuința sunt următoarele:a) pereții, dușumelele, tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, gresie, faianță etc.) complete și în stare de funcționare ..........................;b) ușile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broaștele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) complete și în stare de funcționare .............................;c) instalația electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile etc.) completă și în stare de funcționare ...............................;d) instalația de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.) completă și în stare de funcționare ........................;e) instalația sanitară (cazan, baie, cadă, dușuri, scaune și capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie, spălătoare bucătării, robinete etc.) completă și în stare de funcționare ....................;f) altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz etc.) ................................ .3. Acest proces-verbal s-a întocmit astăzi, .........., în dublu exemplar, dintre care unul pentru locator și unul pentru locatar.
  Am predat,
  Locator,
  ...............
  Am primit,
  Locatar,
  ..................
   +  ANEXA Bla Contractul de închiriere nr. ... din ....
  FIȘA
  suprafeței locative închiriate
  În municipiul (comuna, orașul) .........., str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ...., corp, situată la nivelul (etajul)^1) ...., ap. ...., sectorul ......, județul ......., având încălzire^2) ......, apă curentă^3) ....., canalizare^4) .........., instalație electrică^5) ............., construcție din materiale inferioare^6),............ altele^7) ......................Date privind locuința închiriată
  Nr. crt.Denumirea încăperiiNivelul (etajul), subsol, mansardăSuprafață (mp)În folosință comunăFolosință exclusivă
  Suprafața curții și grădinii:
  ^1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri.^2) Centrală, sobă cu gaze, alte mijloace de încălzire.^3) În locuință, în curte, în stradă.^4) În locuință, în curte, în stradă.^5) Da sau nu.^6) Da sau nu.^7) Cameră-hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cameră-WC, debara, antreu, tindă, culoar, boxă, garaj, magazie, șură, șopron, anexe gospodărești din mediul rural etc.Date privind spațiile comune aferente locuinței închiriate
  Nr. crt.Denumirea spațiului/instalațieiSuprafața/nr. bucățiDate tehniceCotă-parte* (%)
  Exemplu: casa scării, holuri, instalație electrică, instalație de încălzire, interfon
  * Cota-parte aferentă locuinței închiriate se poate modifica la momentul efectuării calculelor pentru plata cheltuielilor aferente spațiilor comune în funcție de gradul de ocupare al imobilului.
  Date privind persoanele care locuiesc împreună cu locatarul
  Nr. crt.Numele și prenumeleCalitatea pe care o are în raport cu titularul contractului de închiriereAnul nașteriiUnitatea unde lucreazăAdresa unitățiiSalariul sau venitul

  Locator,
  ………………….
  Locatar,
  …………………….
  (la 17-09-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  SITUAȚIA
  unităților de cazare și pregătire, aflate în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne
  Nr. crt. Administrator Unități de cazare și pregătire Număr de locuri Date de contact
  Total,din care: Categoria
  I II III
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1.Direcția generală logistică Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Paul Greceanu" - București 166 166 - - București, str. Paul Greceanu nr. 38,sectorul 2 tel.: 021.210.3885; 021.3037080 interior 21802; fax: 021.2102403; email:cazari.dgl@mai.gov.ro
  Baza de pregătire - Izvorani, județul Ilfov 40 40 - - Comuna Ciolpani, satul Izvorani, județul Ilfov, tel.: 0213.500612
  Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Diana" - Saturn - Mangalia, județul Constanța 434 416 18 - Saturn - Mangalia, județul Constanța;tel.: 0241.751178; email: diana.dgl@mai.gov.ro
  Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Meridian" - Mamaia, județul Constanța 640 544 96 - Mamaia, județul Constanța, tel.: 0241.831888; fax: 0241.831726; email: meridian.dgl@mai.gov.ro
  Bază de pregătire și recuperare/ refacere a capacității de muncă "Turist" - Predeal, județul Brașov 35 35 - - Predeal, str. Petru Rareș nr. 4, județul Brașov; tel.: 0268.455460; IC 0681270.
  Bază de pregătire și recuperare/ refacere a capacității de muncă "Piersicul" - Neptun, județul Constanța 40 40 - - Neptun, județul Constanța, tel.: 0241.731437
  Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Excelsior" - Brașov, județul Brașov 152 152 - - Brașov, str. Matei Basarab nr. 41-43,județul Brașov; tel.: 0268.470090; IC 0681285; e-mail: excelsior.dgl@mai.gov.ro
  Club "Excelsior" - București 12 12 - - București, str. Știrbei Vodă nr. 24, sectorul 1; tel.: 11226; 021.3157394
  2. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Bază de pregătire - Sulina, județul Tulcea 40 40 - - Sulina, str. Nicolae Bălcescunr. 16, județul Tulcea; tel.: 0240.543086; 0240.26709; 0240.708833, stpf.tl@igpf.ro
  Centrul de Pregătire al Poliției deFrontieră - Vârciorova, județul Mehedinți 29 29 - - Comuna Ilovița, județul Mehedinți; tel.: 0252.708833; ijpf.mehedinți@mai.gov.ro
  3. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române Baza de pregătire - Snagov, județul Ilfov 22 - - 22Comuna Ciolpani, Str. Jandarmeriei nr. 6 bis; Izvorani, județul Ilfov, tel.: 021.37022356; 021.37022357; fax: 021.3191414
  Baza de pregătire - Eforie Nord, județul Constanța 12 - 12 - Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, județul Constanța; 0241.741343; metropolitan 4122662, 4122663
  Baza de pregătire "Codrului" - Bușteni, județul Prahova 10 - 10 - Bușteni str. Zamora nouă nr. 15, județul Prahova; fax: 0244.406413
  Cămin "1 Mai" Băile Felix, județul Bihor 14 - 14 - Comuna Sânmartin, str. Băile 1 Mai; Vila 1 Mai; județul Bihor; tel. 0259.319075; 0259.318455; fax: 0259.476039
  Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi - Ochiuri 8 4 4 - -
  Complexul de pregătire "Felix Țopescu" - București 4 - 4 - București, Str. Privighetorilor nr. 3sectorul 1; tel.: 021.3037080; 17.267;17268; fax: 021.3191414
  Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi - Gheorghieni, județul Cluj - - - 170 -
  4.Departamentul de Informații și Protecție Internă Centrul de Inițiere, Perfecționare și Spații de Cazare - Dumbrăvița, județul Brașov 60 60 - - -
  Centrul de Pregătire și Perfecționare "Brădetu", județul Argeș 56 56 - - Comuna Brăduleț, județul Argeș
  5.Inspectoratul General al Poliției Române Cămin - Budeasa, județul Argeș 8 - 8 - Comuna Budeasa, județul Argeș; fax: 0248.213399; tel.: 0248.607000; interior: 20.242
  Spații de cazare și spațiu temporarde lucru pentru poliția rutieră - Oașa, județul Alba 6 - 6 - -
  Baza sportivă Oradea, județul Bihor 15 - - 15 Oradea, Str. Codrilor nr. 9, județul Bihor; tel.: 0742169274
  Cămin - Cluj-Napoca, județul Cluj 60 60 - - Cluj-Napoca, str. Bucium fn, județul Cluj; tel./fax: 0264.505510
  Spațiu de cazare Post Poliție Alpin- Padina, județul Dâmbovița 20 - - 20Comuna Moroieni, Padina Platoul Bucegi, județul Dâmbovița; Dj 713A; fax: 0245.632557, tel.: 0245.207200
  Spațiu de cazare post Poliție - Geoagiu-Băi, județul Hunedoara 6 - 6 - Comuna Geoagiu-Băi, Str. Vilelor nr. 1, județul Hunedoarafax: 0254.212852, tel.: 5420240
  Cămin de garnizoană - Șugaș-Băi - Sfântu Gheorghe, județul Covasna 16 - 16 - Șugaș-Băi, județul Covasna; fax/ tel.: 0267.307474
  Spațiu de cazare post Poliție - Păltiniș, județul Sibiu 16 16 - - Păltiniș, județul Sibiu; nr. 34, tel.: 0269.574025
  Baza de pregătire - Soveja, județulVrancea 58 - - 58Comuna Soveja, județul Vrancea, Dj 205F, Soveja 2 km
  Cămin - Olănești, județul Vâlcea 11 - 11 - Băile Olănești, Str. Libertății nr. 14, județul Vâlcea; tel.: 0250777216, 0250.775102
  Cămin - Mamaia, județul Constanța 8 8 - - Mamaia Vila 23, județul Constanța; fax: 0241.691270; tel.: 0241.611314
  Spații de cazare Centrul Chinologic"Dr. Aurel Greblea" Sibiu, județul Sibiu 182 182 - - Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, județul Sibiu; tel./fax: 0269.235181;e-mail: ccs@centrulchinologic.ro
  Spații de cazare Școala Agenți Poliție "Vasile Lascăr" - Câmpina, județul Prahova 41 - 41 - Câmpina, bd. Carol I nr. 145, județulPrahova; tel.: 0244.336251; fax: 0244.333650; e-mail: Campina@scoalapolitie.ro
  6. Academia de Poliție "AlexandruIoan Cuza" Baza de pregătire - Vălenii de Munte, județul Prahova 22 - - 22Vălenii de Munte, str. Ștefan cel Mare nr. 45, județul Prahova, tel.: 0244.280308; fax: 021.3175517; email: secretar@academiadepolitie.ro
  7. Institutul de Studii pentru Ordine Publică Spații de cazare Pavilion "C" Institutul de Studii pentru Ordine Publică 31 - 31 - București, Șos. Olteniței nr. 158-160sectorul 4; tel.: 021.3324867; fax: 021.3323855; e-mail: isop@mai.gov.ro
  8. Clubul Sportiv "Dinamo" BucureștiSpații cazare sportivi - Brașov, județul Brașov 72 - - 72Brașov, str. Nicopole nr. 34; tel.: 0268.419751; fax: 0268.470305
  Spații cazare sportivi - București 132 - - 132București, str. Ștefan cel Mare nr. 79, sectorul 2, tel.: 021.2101288fax: 021.3106797
  Spații cazare sportivi - Ghermănești, județul Ilfov 60 60 - - Ghermănești, str. Sarmisegetuza nr. 31, județul Ilfov, tel.: 021.3520656
  ----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.
   +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 17-09-2019, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 11 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 septembrie 2019 )  +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CAZATE
  Nr. crt.Numele șiprenumeleGradul profesional/ militar UnitateaNr. ordinului de serviciu și al legitimației Seria și nr. B.I./C.I.ScopulAm luat cunoștințădespre inventarulcamerei Cazare (data) Nr. de zile Tarif/ziSuma totalăde plată Nr. chitanței cu care s-a încasat
  Sosire Plecare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  METODOLOGIE
  de stabilire și aprobare a tarifelor pentru unitățile de cazare
  aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
   +  Articolul 1(1) Unitățile de administrare vor asigura finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente unităților de cazare, pe bază de bugete de venituri și cheltuieli întocmite în acest scop.(2) Pentru locurile de cazare, baza de calcul din prezenta metodologie este orientativă, aceasta putând fi completată cu cheltuieli specifice de întreținere a respectivelor locații.  +  Articolul 2(1) Locurile de cazare sunt diferențiate pe categorii de confort, în conformitate cu criteriile de clasificare cuprinse în anexa nr. 7 A, care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) Încadrarea în categoriile de confort a locurilor de cazare se face de către o comisie de clasificare, printr-un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7 B, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Un exemplar din procesul-verbal se înaintează pe cale ierarhică Direcției generale logistică, împreună cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.  +  Articolul 3Tarifele de cazare se stabilesc de către unitățile de administrare, prin întocmirea unor baze de calcul care cuprind toate cheltuielile efectuate (energie electrică, apă, canal, salubritate, reparații la clădiri, prestări de servicii etc.), la care se vor aplica următorii coeficienți de confort: 0,70 - pentru camerele de categoria a III-a; 1,00 - pentru camerele de categoria a II-a; 1,50 - pentru camerele de categoria I; 2,26 - pentru apartamentele de categoria I (modelul este prezentat în anexa nr. 7 C, care face parte integrantă din prezenta metodologie).  +  Articolul 4Tarifele pentru locurile de cazare vor fi actualizate ori de câte ori se impune efectuarea unor modificări ale elementelor de cheltuieli din structura acestora, în baza prevederilor actelor normative în vigoare, dacă rezultă diferențe în plus sau în minus de minimum 5% față de ultima valoare a tarifului.  +  Anexa nr. 7Ala metodologie
  CRITERII DE CLASIFICARE
  pe categorii de confort X=criteriu obligatoriu
  Nr. crt.Criteriu minimal de clasificare Categoria de confort
  I II III
  1. CRITERII PRIVIND CONSTRUCȚIILE ȘI SPAȚIILE DE FOLOSINȚĂ COMUNĂ
  - Spațiu corespunzător dotat pentru serviciul de recepție X X -
  - Asigurarea servirii micului dejun X - -
  - Oficii pentru cameriste pe fiecare etaj sau unul la mai multe etaje X X -
  - Cabine telefonice sau cel puțin un telefon în hol la dispoziția persoanelor cazate X X -
  - Încălzire centrală X - -
  - Ascensoare la clădirile cu mai mult de 4 etaje X X X
  - Holurile, culoarele și scările vor fi dotate cu covoare-mochetă, tablouri, plante și alte elementedecorative(scările cu marmură pot fi fără covoare)X X -
  - Holurile vor avea fotolii, măsuțe, scrumiere cu picior, vase cu flori etc. X X -
  - Materiale p.s.i. conform normativelor X X X
  2. CRITERII PRIVIND LOCURILE DE CAZARE
  - Numărul maxim de paturi într-o cameră 1-3 3 -
  - Încăperi comune - - X
  - Spațiile dispun de grup sanitar propriu, cadă sau cuvă cu duș, lavoar, W.C. în procent de: (Camerele din căminele existente pot fi încadrate la categoria I și în cazul în care nu dispun de grupuri sanitare proprii.) 100%- -
  - Apartamentele și garsonierele sunt prevăzute cu grupuri sanitare cu cadă/duș X - -
  - Camerele fără grup sanitar propriu vor avea apă curentă, rece și caldă (Secțiile de categoria a III-a pot funcționa fără apă caldă.) X X X
  - Pentru camerele fără grup sanitar propriu vor funcționa grupuri sanitare comune, separate pe sexe, astfel:
  - sală de baie sau duș pentru maximum 15 paturi X X X
  - cabină W.C. pentru maximum 10 paturi sau cel puțin una la etaj X X X
  3. ALTE CRITERII (SERVICII etc.)
  - Parcări în apropierea clădirii în care se asigură cazarea X - -
  - Asigurarea desfacerii de ziare, reviste,ilustrate,articole de strictă necesitate.Unul-două cotidienedin presa centrală sau locală vor sta gratuit la dispoziția persoanelor cazate. X - -
  NOTE:1. Analiza dispunerii camerelor în ansamblul clădirii se va face folosindu-se planuri orizontale.2. În funcție de dotări camerele/apartamentele din categoria de confort I pot fi împărțite în "confort I" și "confort I sporit", tarifându-se diferențiat.
   +  Anexa nr. 7Bla metodologie
  Văzut
  ------
  Șeful unității,
  .................

  PROCES - VERBAL
  Nr. ....... din ................
  al Comisiei de clasificare a ...................
  Încheiat astăzi, ........................Comisia de clasificare constituită în conformitate cu Normele metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 243/2011 și cu Ordinul de zi pe unitate/Dispoziția zilnică pe unitate nr. ....... din ........ al/a .........., am verificat la fața locului spațiile de cazare din .............., situat în str. .............. nr. ......, nr. cadastru ..........., și am constatat următoarele:1. ................ (spațiul de cazare) menționat îndeplinește criteriile de clasificare corespunzătoare categoriei .............2. Încadrarea fiecărui spațiu de cazare (cameră, apartament, garsonieră) este cea prevăzută în fișa-anexă care a fost analizată și însușită de comisie (Se vor menționa felul spațiului de cazare, categoria, etajul și nr. camerei etc.)3. Alte mențiuni (capacitatea totală de cazare etc.) .......................................Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.Comisia de clasificarePreședinte, Membri,............. ................NOTĂ:Un exemplar din procesul-verbal se înaintează pe cale ierarhică Direcției generale logistică, împreună cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.
   +  Anexa nr. 7Cla metodologieMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELORUnitatea de administrareNr. .......... din ..........
  Aprob
  -------
  Șeful unității de administrare,
  .................................

  BAZĂ DE CALCUL
  privind stabilirea tarifului pentru cazarea
  temporară a personalului în locurile de cazare
  situate în .................., str.
  ........................ nr. ......, nr. cadastru ..............
  1. Energie electricăa) consum total de energie aferent perioadei/anului precedent:..... kW/lună x ..... lei/kW = ..... lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = .... lei/zi/locb) cheltuieli pentru abonamentele radio, telefon și cablu TV:..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: .....nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locTotal capitol =..... lei/zi/loc2. Încălzirea spațiilor, asigurarea apei calde și reci, canalizare, salubritatea) încălzirea spațiilor, asigurarea apei calde:– consum total de combustibil aferent perioadei/anului precedent pentru încălzirea spațiilor:..... u.m. combustibil/lună x ..... lei/unitate de combustibil = ..... lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locb) consum apă: apă rece, apă canal, apă meteo:– consum total de apă aferent perioadei/anului precedent:..... mc/lună x ..... lei/mc = .....lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = .....lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/locc) salubritate:..... tone sau mc/lună x .....lei/tonă sau mc = .....lei/lună..... lei/lună: 30 de zile =..... lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/loc3. Cheltuieli materiale cu întreținerea spațiilora) total contravaloare materiale de curățenie, conform normelor:..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: .....nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locb) la complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile;– cheltuieli pentru materiale de toaletă:1. hârtie igienică:nr. grupuri sanitare x 2 buc./grup/nr. de zile sejur x ..... lei/buc. = x lei2. săpun hotelier:nr. chiuvete x 2 buc./chiuvetă/nr. de zile sejur x ..... lei/buc. = y leix lei + y lei: nr. locuri de cazare: nr. zile sejur*) = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/loc4. Întreținere spații și dezvoltare patrimoniu..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/locSuma preconizată la această natură de cheltuială se stabilește în funcție de programele logistice anual aprobate.5. Spălat lenjerieS-au prevăzut pentru o persoană:– un cearșaf de pat;– un cearșaf plic;– un prosop de față;– un prosop de baie;– un prosop pentru picioare;– o față de pernă;– un prosop (cearșaf) pentru baie;– un halat de baie.La complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile:..... kg/persoană x ..... lei/kg: nr. de zile sejur = ..... lei/zi/locLa cazarea temporară a persoanelor în spațiile de cazare:..... kg/an x ..... lei/kg = ..... lei/an..... lei/an: 365 de zile: nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/persoanăSe vor evidenția și cheltuielile pentru spălat covoare, perdele și pături...... kg/an x ..... lei/kg =..... lei/an..... lei/an: 365 de zile: nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/loc6. Mobilier și materiale de natura obiectelor de inventarContravaloarea uzurii mobilierului și materialelor de natura obiectelor de inventar din spațiile de cazare:– pentru mobilier, tablouri, perdele, draperii, covoare, decorațiuni interioare:..... lei**): ..... luni***) = ..... lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc– pentru televizoare, aparate video, lustre, aplice etc.:..... lei**): ..... luni***) = ..... lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/loc7. Cheltuieli cu personalulA. Funcționari publici cu statut specialSalarii:– nr. personal = .....;– salarii lunare brute = .... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ...... lei/zi/locContribuții ale unității:– contribuția lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate = .... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ...... lei/zi/loc– contribuția lunară la asigurările sociale de statHrană:– cheltuieli lunare = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locEchipare:– cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locContravaloarea transportului pentru concediu de odihnă:– cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locTOTAL A. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contribuții sociale + hrană + echipare + transport) = ..... lei/zi/locB. Cadre militareVenituri din soldă:– nr. personal = .....;– venituri lunare brute = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locContribuții ale unității:– contribuția lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc– contribuția lunară la asigurările sociale de statHrană:– cheltuieli lunare = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locEchipare:– cheltuieli anuale = ..... lei..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locContravaloare transport pentru concediu de odihnă:– cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locTOTAL B. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldă + contribuții sociale + hrană + echipare + transport) =.....lei/zi/locC. Soldați și gradați voluntariVenituri din soldă:– nr. personal = .....;– venituri lunare brute = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/locContribuții sociale ale unității:1. contribuția lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate = ..... lei;2. contribuția lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat = ..... lei;Contribuții sociale lunare = (1+2) lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locHrană:– cheltuieli lunare = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locEchipare:– cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locContravaloare transport pentru concediu de odihnă:– cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locTOTAL C. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldă + contribuții sociale + hrană + echipare + transport) = ..... lei/zi/locD. Personal contractualSalarii:– număr personal = .....;– salarii lunare brute = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/persoanăContribuții sociale ale unității:1. contribuția lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate = ..... lei;2. contribuția lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat = ..... lei;3. contribuția lunară la Fondul de șomaj = ..... lei.Contribuții sociale lunare = (1+2+3) lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locHrană:– cheltuieli lunare = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locTOTAL D. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contribuții sociale + hrană) = ..... lei/zi/locTotal cap. 7 = Total A + Total B + Total C + Total D = ..... lei/zi/locRECAPITULAȚIECostul unui loc de cazare pe zi:Cap. 1 = .......... lei/zi;Cap. 2 = .......... lei/zi;Cap. 3 = .......... lei/zi;Cap. 4 = .......... lei/zi;Cap. 5 = .......... lei/zi;Cap. 6 = .......... lei/zi;Cap. 7 = .......... lei/zi;Cap. 8 = .......... lei/zi;...........................TOTAL ..... = ............ lei/zi/loc;.......... lei/zi/loc x coef. categ. de conf. (1,00; 1,50; 2,26; 0,70) = ......... lei/zi/loc;.......... lei/zi/loc x T.V.A. 9% = ..... lei/zi/loc.Întocmit----------...............___________*) Număr de locuri de cazare în funcție de gradul de ocupare în perioada precedentă.**) Suma valorilor mijloacelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar care au aceeași durată normală de folosință conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, specific Ministerului Administrației și Internelor, întocmit în baza Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 572/2005, nepublicat.***) Durata normală a bunurilor însumate.
   +  Anexa nr. 8la normele metodologiceMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELORUNITATEA ......................Nr. ........ din ............
  LISTA NOMINALĂ
  a persoanelor cazate, prevăzute la art. 42 lit. b)
  din ordin, care au beneficiat de reducerea tarifului
  Nr. crt.Numele șiprenumeleNr. dosarede pensie Persoane cazate Tarif zilnic/ persoană Perioada de cazare (nr. de zile) Total cheltuielide cazare (7=3x5x6) Suma achitatăDiferența de recuperat(9 = 7-8)
  Nr. Calitatea*)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  _________*) Se completează, după caz, cu:– "titular și soț/soție";– "titular";– "soț/soție".Conducătorul unității,......................
   +  Anexa nr. 9la normele metodologiceMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELORUNITATEA (ordonator de credite)Nr. ....... din .............
  RAPORT
  pentru obținerea aprobării de
  disponibilizare a unui imobil în vederea închirierii lui
  1. Date de identificare:– adresa completă și exactă a imobilului devenit disponibil;– numărul de cadastru la care este înregistrat;– baza legală de deținere;– caracteristicile tehnice ale imobilului;– caracteristicile tehnice ale părții de imobil devenite disponibilă;– plan de situație cu reliefarea zonei disponibilizate;– planuri orizontale ale suprafețelor devenite disponibile.2. Motivarea disponibilizării:– documentul în baza căruia s-au produs modificări ale domeniului de activitate care determină disponibilizarea;– indicarea documentelor care atestă că imobilul nu mai este necesar celorlalte unități ale Ministerului Administrației și Internelor.3. Justificarea necesității închirierii:– descrierea activităților care se pot desfășura în imobilul disponibilizat;– argumentarea necesității sau utilității organizării activităților respective.Șeful unității, Locțiitor pentru logistică,(ordonator de credite) (similar)......................... ..............................
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  SITUAȚIA
  spațiilor închiriate la data de ............
  Nr. crt.Datele de identificarea spațiului închiriat Caracteristiciletehnice Denumirea chiriașuluiTariful lunar (lei/euro)Suma reținută de unitate(lei/euro)Suma utilizată (lei/euro)Modul de utilizareObservații
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  NOTE:1. Se trec adresa imobilului și datele de identificare a construcției (numărul din evidența de cadastru).2. Se trec caracteristicile tehnice (suprafețele) prevăzute în contractul de închiriere perfectat.3. Se trece denumirea locatarului, iar pentru prima dată când acesta este menționat în situație se specifică și procedura în urma căreia a fost desemnat câștigător (licitație publică cu strigare sau prin negociere).4. Se trec valorile din contractul perfectat.5. Se trece suma reținută de către unitatea de administrare, pentru perioada de la începutul anului până la data raportării.6. Se trece valoarea lucrărilor decontate din suma trecută în coloana 5.7. Se trec natura lucrărilor executate și locul unde au fost realizate (de exemplu: zugrăveli și vopsitorii interioare la construcția .......).8. Se trec date și informații suplimentare, prin care să se clarifice unele aspecte prezentate în celelalte coloane.
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
  Denumirea unității ....................................Cod fiscal ............................................Adresa ................................................Număr de telefon, telex, fax, e-mail ..................Date referitoare la spațiiObiectul contractului de închiriere îl constituie închirierea ......... (un imobil, un pavilion, ....... încăperi cu o suprafață utilă de ....... dintr-un pavilion) ........, situat în ......... (localitatea, adresa, str. nr. ).Spațiile care vor fi închiriate ....................... (Se menționează în mod detaliat toate caracteristicile tehnice și funcționale, utilitățile asigurate, precum și orice alte informații care ar putea prezenta importanță pentru ofertanți.)În baza Normelor metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 243/2011, spațiile pot fi vizionate în fiecare zi lucrătoare, între orele ........., cu condiția ca această intenție să fie comunicată în prealabil ............. (persoana și posibilitățile de contact), pentru a se permite accesul.Date referitoare la organizarea activitățilorÎn spațiile închiriate se pot organiza activități ............ (detalierea naturii acestora), în următoarele condiții: ........................................ (Se detaliază condițiile impuse de specificul fiecărei activități, obligativitatea de a nu se perturba buna desfășurare a celorlalte activități specifice unității, interdicția ca spațiile să fie închiriate pentru: fabricarea, depozitarea sau comercializarea băuturilor alcoolice sau produselor periculoase, cu excepția cazurilor în care acestea sunt izolate sau au destinația respectivă din construcție, ori desfășurarea unor activități care pot afecta imaginea instituției, clauzele specifice activității de protecție internă, elaborate cu consultarea structurii de protecție internă a unității de administrare și altele.)Prețul minim de pornire a licitației este de ........... lei/lună.Pragurile de licitare sunt de câte ......... (valoric între 5 și 35% din prețul de pornire) .......... lei.Condiții de participare la licitațiePersoanele care sunt interesate să participe la licitație trebuie să depună la registratura unității din ............, până la data de ............, un dosar care să conțină:1. Confirmarea scrisă de participare la licitație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 A.2. Documentul din care să rezulte că a depus garanția de participareGaranția de participare la licitație este în valoare de ............. (cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației) și poate fi constituită prin scrisoare de garanție bancară, vărsăminte în numerar la casieria unității de administrare sau ordin de plată în contul acesteia, confirmat prin extras de cont.Sumele depuse ca garanție de participare se înapoiază, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câștigător, participanților necâștigători sau celor care nu s-au prezentat.3. Documentele doveditoare a eligibilității ofertantului Pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, ofertanții trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente:a) persoanele juridice:– certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritățile competente);– acte din care să rezulte că au dreptul de a desfășura activitatea propusă (certificat emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă camera de comerț și industrie națională sau teritorială);b) persoanele fizice:– extrasul din registrul de rol de la administrația financiară de pe raza căreia acestea domiciliază, din care să rezulte că nu au datorii către stat;– documente din care să rezulte calificarea în meseria pentru a cărei activitate închiriază spațiul respectiv.Neîndeplinirea condițiilor minime de eligibilitate sau nedepunerea garanției de participare atrage eliminarea necondiționată a ofertantului din licitație.4. Proiectul contractului de închiriere (anexa nr. 11 B) semnat pe fiecare pagină pentru a se confirma acceptarea clauzelor contractuale5. Alte documente (pe care unitatea de administrare le consideră necesare pentru a dovedi capacitatea ofertantului de a organiza activitatea propusă încă din această fază - recomandări, atestate de calitate, structura prețurilor propuse la principalele bunuri destinate a fi comercializate, detalierea activității propuse de ofertant pentru evaluarea implicațiilor asupra celorlalte sectoare din imobil - liste de utilaje, consumuri normate preliminate etc.)Desfășurarea licitației publice cu strigareAtribuirea contractului de închiriere se derulează în urma unei proceduri de licitație publică cu strigare, organizată în data de ............, ora ............, la sediul unității contractante.Licitația se desfășoară la locul, data și ora stabilite dacă până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel puțin 3 oferte, iar la data respectivă se prezintă cel puțin 2 ofertanți.În situația în care nu este îndeplinită această cerință, licitația se repetă.Comisia de evaluare procedează la legitimarea reprezentanților ofertanților pe baza actului de identitate și a delegației și verifică documentele solicitate.Licitația propriu-zisă se poate desfășura dacă două oferte sunt corespunzătoare fișei de date a achiziției, în caz contrar procedura repetându-se.Președintele comisiei de evaluare anunță prețul inițial de închiriere de la care pornește strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite.Licitația se desfășoară prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare, aceasta fiind materializată în hotărârea comisiei de evaluare.După anunțarea verbală a câștigătorului de către președintele comisiei de evaluare a ofertelor, licitația se declară închisă și se semnează procesul-verbal de către membrii comisiei și de către reprezentanții participanților.În termen de 48 de ore de la avizarea hotărârii comisiei de evaluare de către șeful structurii, aceasta se comunică, în scris, cu confirmare de primire, atât ofertantului câștigător, cât și celor care nu au adjudecat licitația.În comunicarea către ofertantul câștigător se vor specifica locul și data la care este invitat pentru încheierea contractului.Orice ofertant care participă la licitație poate să înainteze o contestație șefului unității de administrare, în termen de 24 de ore de la desfășurarea licitației.Contestațiile vor fi verificate și soluționate în termen de 4 zile lucrătoare de la data depunerii, iar rezultatul va fi în comunicat în scris contestatarului.În situația în care contestatarul nu este mulțumit de răspunsul primit, acesta poate ataca în justiție, în maximum 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația.Date privind perfectarea contractului de închiriereContractul de închiriere se perfectează în maximum 5 zile lucrătoare de la data stabilirii ofertantului câștigător.În situația în care persoana câștigătoare renunță sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru perfectarea contractului, aceasta pierde garanția depusă, iar contractul se încheie cu participantul care a licitat al doilea preț ca valoare sau se va repeta licitația, după caz.Până la perfectarea contractului ofertantul desemnat câștigător va prezenta o scrisoare de garanție bancară pentru buna desfășurare a contractului, eliberată de către o bancă de pe teritoriul României, agreată de unitatea de administrare, prin care să se certifice existența unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii.Depozitul din care unitatea de administrare poate reține sume de bani pentru neexecutarea obligațiilor chiriașului, inclusiv penalități de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizează trimestrial în funcție de raportul leu/euro stabilit de Banca Națională a României și se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilității contractului.Durata contractului de închiriere poate fi de până la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singură dată, cu maximum aceeași perioadă, la solicitarea scrisă a chiriașului, făcută cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare.Atunci când nevoile Ministerului Administrației și Internelor impun eliberarea spațiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de data notificării acesteia de către unitatea care a perfectat contractul de închiriere.  +  Anexa nr. 11A OFERTANTUL ..........., înregistrat la sediul unității de administrare nr. ....... din .......... Către ................................................................... (denumirea unității contractante și adresa completă) Ca urmare a anunțului apărut în ..................., numărul ......... din data de ............, privind organizarea procedurii de licitație publică cu strigare în vederea atribuirii contractului de închiriere pentru spațiile din ..................., noi, ........................................................., (denumirea ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: - documentul ........................... privind garanția de participare, (tip, serie/nr., emitent) în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei; - documentul ............................ din care rezultă că avem dreptul (tip, serie/nr., emitent) de a desfășura activitatea de ................; - documentele ............................. și .......................... (tip, serie/nr., emitent) (tip, serie/nr., emitent) privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată către stat; - proiectul contractului de închiriere semnat și/sau ștampilat; - alte documente. Am luat cunoștință de condițiile stabilite prin instrucțiunile pentru ofertanți și vă facem cunoscut că acceptăm prețul minim de pornire și pragul de licitare și vom participa la licitația publică cu strigare organizată de către dumneavoastră la data de ............., ora ..........., la sediul din ............................... . (adresa) Cu stimă, Ofertant, Data completării ............ ................  +  Anexa nr. 11B
  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
  Nr. ........ din .............
  I. Părțile contractante Art. 1. - Între ..............................., cu sediul în ........., (unitatea de administrare) reprezentată prin ............., șef ............., funcția ............., în calitate de locator, și .............................................., (câștigătorul procedurii) cu sediul în ................, reprezentată prin ..............., funcția .............., în calitate de locatar, în baza Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administrației și Internelor de a închiria imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea publică a statului, cu completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. .........., s-a încheiat prezentul contract de închiriere.II. Obiectul contractului Art. 2. - Obiectul contractului este procurarea folosinței spațiilor (imobil, parte de imobil, teren, construcție, număr de încăperi cu suprafața) .............., situate în .................................................. (datele de identificare a spațiului închiriat) Art. 3. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal anexat, care face parte integrantă din prezentul contract. Art. 4. - Spațiile preluate prin contract de închiriere vor fi utilizate pentru organizarea activității de .......................................... (Se trece activitatea pentru care au fost închiriate spațiile.)III. Termenul Art. 5. - Contractul de închiriere are o valabilitate de 3 ani și intră în vigoare la data semnării procesului-verbal de predare-primire a spațiului închiriat. Art. 6. - Contractul poate fi reînnoit o singură dată cu maximum aceeași perioadă, la solicitarea scrisă a chiriașului, făcută cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare.IV. Prețul Art. 7. - Valoarea contractului este de ...... lei, reprezentând ......... euro, la cursul valutar stabilit de Banca Națională a României pentru data de ............................... . (ziua încheierii contractului)V. Plata chirieiArt. 8. - Plata chiriei lunare, reprezentând a treizecișișasea parte din valoarea în euro a contractului, se face în lei, la cursul valutar stabilit de Banca Națională a României pentru ziua emiterii facturii, cel mai târziu în 3 zile de la expirarea lunii pentru care se face plata.Art. 9. - Plata chiriei se face prin conturile:Contul locatorului nr. ......, deschis la Banca ..........Contul locatarului nr. ......, deschis la Banca ..........sau la casieria unității, în cazul locatarului persoană fizică.Art. 10. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.Art. 11. - Neplata chiriei pentru două luni consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate, inclusiv pentru penalizări, urmând a fi reținute de către locator din depozitul special constituit de către locatar la o bancă comercială de pe teritoriul României, agreată de părți.Art. 12. - Depozitul constituit pentru buna desfășurare a contractului, în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite, se actualizează trimestrial în funcție de raportul leu/euro stabilit de Banca Națională a României și se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilității contractului.VI. Obligațiile locatoruluiArt. 13. - Locatorul se obligă:a) să predea spațiile cu toate accesoriile lor în stare corespunzătoare de funcționare;b) să controleze modul în care spațiul închiriat este folosit și întreținut de către locatar;c) să ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță, în exploatare și funcționalitate a clădirii în care se află spațiile închiriate;d) să întrețină în bune condiții elementele de rezistență ale clădirii și elementele exterioare ale acesteia (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, scări exterioare), executând lucrări de intervenții care nu sunt în sarcina locatarului;e) să întrețină în bune condiții instalațiile proprii clădirii;f) să asigure folosința bunului închiriat pe toată durata contractului;g) să notifice locatarului necesitatea eliberării spațiilor, cu 30 de zile înainte de aceasta;h) să fie de acord cu restituirea, în maximum 45 de zile de la încetarea valabilității contractului, a depozitului constituit pentru buna desfășurare a contractului.VII. Obligațiile locataruluiArt. 14. - Locatarul se obligă:a) să folosească bunul închiriat conform destinației care rezultă din contract;b) să comunice, cu cel puțin 30 de zile înainte, data eliberării spațiului închiriat și să îl restituie, pe bază de proces-verbal, în stare de folosință, ținându-se seama de starea în care a fost preluat;c) să nu înstrăineze, subînchirieze sau să nu dea în folosința altor persoane spațiul închiriat;d) să elibereze spațiul închiriat în termen de 30 de zile de la data notificării eliberării de către unitatea de administrare, atunci când nevoile Ministerului Administrației și Internelor impun acest lucru;e) să actualizeze trimestrial, în funcție de raportul leu/euro stabilit de Banca Națională a României, depozitul constituit pentru buna desfășurare a contractului;f) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații la spațiile și instalațiile din folosința exclusivă. [Acestea se pot detalia după cum urmează:– la construcții se vor executa reparații, înlocuiri, refaceri, după caz, la zugrăveli și vopsitorii interioare și exterioare, inclusiv tencuieli; învelitori; jgheaburi; burlane; tâmplărie interioară și exterioară; pardoseli și placaje; sobe și coșuri; pavaje; transformări impuse de activitatea specifică locatarului;– la instalațiile de încălzire se vor executa înlocuiri și întrețineri la radiatoare și conductele de legătură, mai puțin la coloane; curățarea și repararea sau înlocuirea grătarelor și a elementelor la cazane, a arzătoarelor sau a injectoarelor; curățarea rezervoarelor de combustibili; rebobinarea motoarelor electrice;– la instalațiile sanitare se vor executa reparații sau înlocuiri ale robinetelor, conductelor de alimentare și tuburilor de scurgere, obiectelor sanitare;– la instalațiile electrice se vor executa revizii, reparații sau înlocuiri ale părților componente ale instalației, inclusiv tablouri electrice;– repararea sau înlocuirea instalațiilor speciale (frigorifice, de iluminat exterior, ventilație, ascensor etc.);– curățarea jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților, platformelor de gunoi sau desfundarea canalelor pentru evacuarea apelor menajere.]Art. 15. - Costul lucrărilor de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și a instalațiilor de folosință comună se suportă de locatar în cotă-parte cu unitatea de administrare, proporțional cu suprafața totală închiriată.Art. 16. - Nicio modificare în structura interioară a suprafeței locative nu se poate efectua fără acordul unității de administrare.VIII. Alte obligațiiArt. 17. - Plata contravalorii utilităților consumate, aferente spațiilor închiriate, este în sarcina locatarului.IX. Răspunderea contractualăArt. 18. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează despăgubiri.Art. 19. - Forța majoră exonerează părțile de răspundere.X. LitigiiArt. 20. - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de închiriere, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun sau a instanței de arbitraj de pe raza teritorială a locatorului.XI. Clauze specialeArt. 21. - (În raport cu natura și specificul obiectului de activitate desfășurat de locator sau locatar)..............................................................................................................Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.Anexa face parte integrantă din contract și se încheie în același număr de exemplare.Data .................Locator, Locatar,............. .............
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  ANUNȚ
  ........................................... (unitatea de administrare) organizează licitație publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a .........................................................................................., (un imobil, un pavilion, .... încăperi cu o suprafață utilă de .... dintr-un pavilion) situat în ................................................................, (localitatea, adresa, strada, numărul) în scopul desfășurării activității de .....................................Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unității din ............ .........................................................................., (localitatea, adresa, strada, numărul) de unde, în perioada ..............., ora ........., pot solicita în scris fișa de date a achiziției, care se obține contra sumei de ........ lei.
  ------