ORDIN nr. 243 din 28 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 noiembrie 2011    Având în vedere prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea și repartizarea fondului de locuințe pentru Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administrației și Internelor de a închiria imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea publică a statului, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 26 august 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul administrației și internelor,
    Constantin-Traian Igaș
    București, 28 octombrie 2011.Nr. 243.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Administrației șiInternelor