DECIZIE nr. 236 din 19 octombrie 2015privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 octombrie 2015  În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul Interministerial pentru Achiziții Publice, denumit în continuare Comitetul.(2) Comitetul are următoarele atribuții:a) monitorizează stadiul implementării măsurilor stabilite prin Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, cu încadrarea în indicatori;b) sprijină Agenția Națională pentru Achiziții Publice în vederea implementării măsurilor stabilite prin Strategia națională în domeniul achizițiilor publice și în promovarea politicilor în domeniul achizițiilor publice;c) asigură coordonarea și coerența procesului de implementare a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, în special în domeniile gestionate de ministerele, organele de specialitate și instituțiile administrației publice centrale care fac parte din Comitet, în acord cu angajamentele internaționale asumate de către Guvern, în special în relația cu Comisia Europeană;d) asigură îndrumare strategică pentru dezvoltarea funcțiilor și politicilor în sistemul de achiziții publice în legătură directă cu piața, în baza unor consultări periodice cu partenerii externi și cu societatea civilă.  +  Articolul 2(1) Conducerea Comitetului este asigurată de către secretarul general al Guvernului, care poate delega această atribuție președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. (la 18-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 312 din 18 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 18 mai 2021 ) (2) Ședințele Comitetului au loc în prezența majorității membrilor. Comitetul adoptă hotărâri prin consens.(3) În cazul în care nu se obține consensul privind măsurile propuse, Comitetul va transmite o informare prim-ministrului, care va decide în condițiile legii.(4) Hotărârile Comitetului sunt obligatorii pentru ministerele, organele de specialitate și instituțiile administrației publice centrale care fac parte din Comitet.(5) Concluziile și hotărârile reuniunilor Comitetului se consemnează în procese-verbale, care vor fi semnate de persoana care asigură conducerea Comitetului.(6) Comitetul prezintă, la solicitarea prim-ministrului, rapoarte de progres cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite prin Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, precum și informări periodice.  +  Articolul 3(1) Ministerele, organele de specialitate și instituțiile administrației publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Ministerele vor fi reprezentate la ședințele Comitetului la nivel de ministru, iar organele de specialitate și instituțiile administrației publice centrale, de către conducătorii acestora.(3) Miniștrii pot fi reprezentați în ședințele Comitetului la nivel de secretari de stat, desemnați în acest sens.(4) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitați, și reprezentanți ai altor entități publice. Instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 2 au calitatea de invitați permanenți la lucrările Comitetului.  +  Articolul 4(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Comitetul stabilește acțiunile prioritare. Comitetul analizează periodic evoluția gradului de îndeplinire a acestor acțiuni prioritare și decide asupra măsurilor corective.(2) Comitetul analizează periodic evoluția gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate prin Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, precum și motivele/cauzele eventualelor decalaje.(3) Comitetul va funcționa ca un instrument de garantare a echilibrului instituțional ("checks and balances"), care va asigura evaluarea independentă a politicii în domeniu și viziunea strategică.  +  Articolul 5(1) În cadrul Comitetului își desfășoară activitatea grupul de lucru la nivel tehnic, format din experți ai ministerelor, organelor de specialitate și instituțiilor administrației publice centrale, care fac parte din Comitet, și ai instituțiilor ai căror reprezentanți au calitatea de invitați. În acest sens, instituțiile prevăzute la art. 3 desemnează câte o persoană responsabilă, care să poată furniza expertiza și sprijinul necesare în domeniu.(2) Persoanele desemnate în grupul de lucru au obligația de a comunica concluziile reuniunilor tehnice conducătorilor entităților pe care le reprezintă.(3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) asigură suport tehnic necesar Comitetului în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 6(1) Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima reuniune.(2) Comitetul se întrunește trimestrial și ori de câte ori este necesar.(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 218/2014 privind înființarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ și instituțional în domeniul achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 20 iunie 2014.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 19 octombrie 2015.Nr. 236.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice
  1. Secretariatul General al Guvernului (SGG)
  2.Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)
  3.Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)
  4.Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)
  5.Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT)
  6.Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)
  7.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)
  8.Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC)
  9.Agenția Națională de Integritate (ANI)
  10.Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)
  11.Ministerul Educației (ME)
  12.Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID)
  13.Consiliul Concurenței (CC)
  14.Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTIC)
  15.Ministerul Sănătății (MS)
  (la 18-05-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 312 din 18 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 18 mai 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  instituțiilor cu caracter de invitați permanenți
  la lucrările Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice
  1.Cancelaria Prim-Ministrului (CPM)
  2.Ministerul Finanțelor (MF)
  3.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)
  4.Ministerul Justiției (MJ)
  5.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)
  6.Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF)
  7.Curtea de Conturi a României (CCR)
  8.Autoritatea de Audit (AA)
  (la 18-05-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 312 din 18 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 18 mai 2021 )
  -----