ORDONANTA nr. 92 din 29 august 2000privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În vederea reintegrarii sociale a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, menţinute în stare de libertate, şi a supravegherii executării obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina acestora, se înfiinţează, sub autoritatea Ministerului Justiţiei, serviciile de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, denumite în continuare servicii de reintegrare socială şi supraveghere, ca organisme specializate, fără personalitate juridică.  +  Articolul 2Activitatea serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere se desfăşoară cu atragerea şi implicarea comunităţii în procesul de reintegrare socială a persoanelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3 (1) La cererea persoanelor prevăzute la art. 1, serviciile de reintegrare socială şi supraveghere le pot asigura asistenţa şi consiliere în vederea îndreptării şi reintegrarii sociale a acestora. (2) Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere cooperează cu personalul specializat în asistenţa şi consiliere din cadrul administraţiei penitenciarelor, în scopul îndreptării şi reintegrarii sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsă cu privare de libertate, cu acordul acestora.  +  Articolul 4Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere îşi desfăşoară activitatea fără vreo discriminare pe temei de naţionalitate, cetăţenie, rasa, origine etnică, limba, religie, sex, opinie politica sau orice alta opinie, apartenenţa politică, avere, origine socială sau alte asemenea temeiuri.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor, serviciile de reintegrare socială şi supraveghere colaborează cu organizaţiile neguvernamentale ce desfăşoară activităţi în domeniu, în condiţiile stabilite în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe. (2) Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere, în derularea activităţii lor, pot colabora cu specialişti din alte domenii de activitate, cu voluntari din rândul comunităţii, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. (3) Colaboratorii pot fi remuneraţi pentru activitatea desfăşurată, potrivit legii.  +  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere  +  Articolul 6 (1) Coordonarea activităţii de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate se realizează de către Direcţia de reintegrare socială a infractorilor şi supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justiţiei, condusă de un director numit, potrivit legii, prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Controlul activităţii de reintegrare socială şi supraveghere se realizează de către inspectorii de reintegrare socială şi supraveghere din cadrul direcţiei prevăzute la alin. (1). (3) Pe lângă fiecare tribunal se organizează şi funcţionează servicii de reintegrare socială a infractorilor şi supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate. (4) Competenţa teritorială a serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere se stabileşte prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe. (5) Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere sunt conduse de şefi de serviciu. (6) Numărul de posturi necesar pentru fiecare serviciu de reintegrare socială şi supraveghere se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 7 (1) Personalul de reintegrare socială şi supraveghere este format din şefii serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere, precum şi din consilierii de reintegrare socială şi supraveghere. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt numite în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Salarizarea personalului de reintegrare socială şi supraveghere şi a inspectorilor de reintegrare socială şi supraveghere se realizează potrivit dispoziţiilor Legii privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti.  +  Articolul 8 (1) Poate fi consilier de reintegrare socială şi supraveghere sau şef al serviciului de reintegrare socială şi supraveghere ori inspector de reintegrare socială şi supraveghere persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) are capacitate deplina de exerciţiu; c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; d) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical şi psihologic de specialitate; e) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura sa îl facă incompatibil cu funcţia pe care o îndeplineşte şi se bucura de o buna reputaţie; f) este licenţiat în asistenţa socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept ori este absolvent al unei forme de învăţământ postuniversitar în domeniul reintegrarii sociale a infractorilor şi supravegherii acestora; g) a absolvit cursurile de reintegrare socială şi supraveghere organizate de Ministerul Justiţiei ori o formă de învăţământ postuniversitar în domeniul reintegrarii sociale a infractorilor şi supravegherii acestora şi a câştigat concursul organizat pentru ocuparea funcţiei pentru care candidează. (2) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a cursurilor de reintegrare socială şi supraveghere, precum şi a concursului pentru ocuparea funcţiei de consilier de reintegrare socială şi supraveghere sau de şef al serviciului de reintegrare socială şi supraveghere ori inspector de reintegrare socială şi supraveghere se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Înscrierea la cursurile de reintegrare socială şi supraveghere şi la concursul pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (2) se face după achitarea taxelor de înscriere.  +  Articolul 9Pregătirea şi specializarea personalului de reintegrare socială şi supraveghere, precum şi a inspectorilor de reintegrare socială şi supraveghere sunt de competenţa Ministerului Justiţiei, prin direcţia de specialitate.  +  Articolul 10Finanţarea activităţii serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere se face de la bugetul de stat.  +  Capitolul 3 Activitatea serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere  +  Articolul 11 (1) Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere au următoarele atribuţii: a) supraveghează respectarea de către persoana condamnata a măsurilor prevăzute la art. 86^3 alin. 1 lit. a)-d) din Codul penal; b) supraveghează executarea obligaţiilor impuse condamnatului de către instanţa, prevăzute în art. 86^3 alin. 3 lit. a)-f) din Codul penal; c) supraveghează executarea obligaţiilor impuse minorului de către instanţa, prevăzute în art. 103 alin. 3 lit. a)-c) din acelaşi cod; d) întocmesc, la cererea instanţelor de judecată, referate de evaluare cu privire la persoanele prevăzute la art. 1 sau cu privire la inculpaţi; e) colaborează cu instituţiile publice în vederea executării măsurii obligării minorului la prestarea unei activităţi neremunerate într-o instituţie de interes public; f) desfăşoară, la cerere, activităţi de consiliere individuală a infractorilor în ceea ce priveşte comportamentul social, de grup şi individual; g) iniţiază şi derulează programe speciale de protecţie, asistenţa socială şi juridică a minorilor şi tinerilor care au săvârşit infracţiuni; h) iniţiază şi derulează, împreună cu voluntarii şi reprezentanţii societăţii civile, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale române şi străine, programe de resocializare a persoanelor prevăzute în art. 1 şi în art. 3 alin. (2) care au solicitat sa participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora în respectarea condiţiilor impuse de instanţa de judecată şi pentru reintegrarea lor socială; i) colaborează cu instituţiile publice şi private, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din raza lor de competenţa, în vederea identificarii, după caz, a locurilor de muncă disponibile, a cursurilor şcolare, precum şi a celor de calificare sau recalificare profesională; j) orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere, împreună cu personalul specializat în asistenţa şi consiliere din cadrul administraţiei penitenciarelor, pot derula programe privind activităţi lucrative, socioeducative, de instruire şcolară şi formare profesională pentru persoanele condamnate. (3) Persoanele prevăzute în art. 7 alin. (1) întocmesc, pe parcursul desfăşurării activităţilor, referate periodice de reintegrare socială şi supraveghere pentru cei care au solicitat asistenţa şi consilierea din partea serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere.  +  Articolul 12 (1) Referatul de evaluare solicitat serviciului de reintegrare socială şi supraveghere potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. d) conţine date privind persoana inculpatului sau, după caz, a persoanelor prevăzute în art. 1, nivelul instrucţiei şcolare, comportamentul, factorii care îi influenţează sau îi pot influenţa conduita generală, precum şi perspectivele reintegrarii în societate. (2) Referatul de evaluare are caracter consultativ şi de orientare. (3) La întocmirea referatului de evaluare serviciul de reintegrare socială şi supraveghere poate colabora cu psihologi, cadre didactice, sociologi, medici sau alţi specialişti desemnaţi de autorităţile competente. (4) Referatul de evaluare se depune de către serviciul de reintegrare socială şi supraveghere la instanţa de judecată, în termen de 14 zile de la data primirii solicitării.  +  Articolul 13 (1) Persoanelor menţionate la art. 1 care au solicitat asistenţa şi consilierea din partea serviciului de reintegrare socială şi supraveghere li se întocmeşte un dosar de reintegrare socială şi supraveghere. (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) conţine date în ceea ce priveşte persoana care a solicitat asistenţa şi consiliere, fapta săvârşită, hotărârea instanţei de judecată, obligaţiile stabilite în sarcina sa şi termenul de încercare, referatul de evaluare, referatele periodice de reintegrare socială şi supraveghere şi concluziile. (3) Dosarul de reintegrare socială şi supraveghere este confidenţial.  +  Articolul 14 (1) Persoanele prevăzute la art. 1, precum şi apărătorul, ales sau numit din oficiu, dacă are acordul persoanei căreia i s-a întocmit dosarul, au acces la dosarul de reintegrare socială şi supraveghere. (2) Dosarul poate fi consultat în camera de consiliu de către instanţa de judecată, judecătorul delegat cu executarea şi de către procuror. (3) Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea şefului serviciului de reintegrare socială şi supraveghere, de către reprezentanţii persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul respectării drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate, dacă au acordul scris al persoanei căreia i s-a întocmit dosarul. (4) Consultarea dosarului se consemnează de fiecare data într-un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare socială şi supraveghere şi de persoana care l-a studiat. (5) Termenul de păstrare în arhiva a dosarelor de reintegrare socială şi supraveghere este de 5 ani.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 15 (1) În vederea aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiţiei şi pentru unităţile din sistemul justiţiei se va suplimenta în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului. (2) Cheltuielile de personal necesare aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se realizează în cadrul cheltuielilor de personal aprobate prin buget Ministerului Justiţiei. (3) Ministerul Justiţiei va propune modificarea nomenclatorului de funcţii şi introducerea funcţiei de consilier de reintegrare socială şi supraveghere, precum şi a funcţiei de inspector de reintegrare socială şi supraveghere.  +  Articolul 16 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la activitatea serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere, care se aplică după numirea în funcţie a consilierilor de reintegrare socială şi supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001. (2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, se adoptă, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe. (3) Pe data numirii în funcţie a consilierilor de reintegrare socială şi supraveghere, potrivit dispoziţiilor alin. (1), centrele experimentale de probaţiune îşi încetează activitatea. Organizaţiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre vor putea colabora în continuare cu serviciile de reintegrare socială şi supraveghere, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda Dobrescu-----