HOTĂRÂRE nr. 108 din 27 februarie 2019pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 4 martie 2019  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2018-2020, capitolul „Politici agricole și de dezvoltare rurală“ - Programul de susținere pentru produse deficitare,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol. (la 20-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (2) Sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol; (la 20-03-2020, Litera a) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) b) întreprindere - entitatea definită la pct. 4 din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol;c) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;e) abrogată. (la 20-03-2020, Litera e) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea produsului usturoi  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de usturoi.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) și c), care exploatează culturi de usturoi, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere usturoi, anul ............., beneficiar numărul ............................., Direcția pentru Agricultură a Județului ….....…./Municipiului București“;b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a); c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii prevăzute în anexa nr. 1; (la 20-03-2020, Litera c) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative; e) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat cu tratamentele aplicate culturii. (la 20-03-2020, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2019, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5, fără a depăși valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciții financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. (la 20-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (2^1) Abrogat. (la 20-03-2020, Alineatul (2^1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în anul 2021, valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.617,5 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5, fără a depăși valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciții financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. (la 16-04-2021, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 436 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 ) (3) Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(5) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, efectuează inspecții în teren pe parcursul perioadei de vegetație a culturilor de usturoi și verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis. (la 20-03-2020, Alineatul (5) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (6) Programul de susținere a producției de usturoi se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021.(7) Resursele financiare necesare aplicării schemei prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita bugetului anual aprobat.(8) Anual, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului se aprobă sumele necesare schemei de ajutor de minimis.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă/an, pe durata Programului de susținere a producției de usturoi, după îndeplinirea condiției prevăzute la art. 10 alin. (2).  +  Articolul 8(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre, pentru anul 2019, sunt în sumă de maximum 9.300.000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 2.000.000 euro, și se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dispune măsurile necesare în vederea implementării ajutorului de minimis cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2019 în bugetul ministerului.(3) Până la publicarea legii bugetului de stat pe anul 2019, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor aferente implementării ajutorului de minimis se realizează în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8^1(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2020 sunt în sumă de maximum 7.500 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 1.579,080 mii euro, și se asigură din bugetul pe anul 2020, repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituții publice», direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, Silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».(2) În situația în care, după centralizarea tuturor situațiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depășirea sumei maxime prevăzute la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporțional în vederea încadrării în buget. (la 20-03-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )  +  Articolul 8^2(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 sunt în sumă de maximum 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 3.078 mii euro, și se asigură din bugetul pe anul 2021, repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituții publice», direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».(2) În situația în care, după centralizarea tuturor situațiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depășirea sumei maxime prevăzute la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis â care se acordă per beneficiar se reduce proporțional în vederea încadrării în buget. (la 16-04-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 436 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 )  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea produsului usturoi  +  Articolul 9(1) La depunerea cererii, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. (la 20-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre și cele declarate de solicitant în cerere.(2^1) Pentru anul 2020, ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii», cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate», pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr 9/2018 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc», cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate» pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol» și Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi», precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre și cele declarate de solicitant în cerere. (la 20-03-2020, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (2^2) Pentru anul 2021, ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc», cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate» pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol», Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi», precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate» pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița», pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol», precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre și cele declarate de solicitant în cerere. (la 16-04-2021, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 436 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 ) (3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai inclusiv, prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;d) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;e) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2. (la 20-03-2020, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) f) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi. (la 20-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (3^1) Cererea de înscriere în program însoțită de copiile documentelor prevăzute la alin. (3) poate fi transmisă la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail. Verificarea sumelor rămase sau potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, iar rezultatul se comunică telefonic, prin fax sau în format electronic, prin e-mail, înainte de înregistrarea cererii de înscriere în program. (la 11-05-2020, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 371 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 ) (4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul“.(5) În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București unde se găsește suprafața deținută.(6) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.(7) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (6) se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.(8) În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.  +  Articolul 10(1) Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. e) și în baza notificării scrise a solicitanților, transmisă prin e-mail, fax sau poștă, verifică existența culturii și evaluează producția înainte de recoltare, potrivit fișelor al căror model este prevăzut în anexa nr. 4, și sunt direct răspunzători de veridicitatea datelor. (la 20-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (1^1) Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari oficiali care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale). (la 20-03-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste valorificarea producției de usturoi obținute pe terenul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), până la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.(3) Valorificarea producției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) se face în perioada 1 iulie-29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.(3^1) În anul de cerere 2020, valorificarea producției de usturoi prevăzute la art. 5 lit. b) se face în perioada 1 iulie-20 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producției se depun la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, până la data de 27 noiembrie. (la 20-03-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (3^2) În anul de cerere 2021, valorificarea producției de usturoi prevăzute la art. 5 lit. b) se face în perioada 15 iunie-22 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producției se depun la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, până la data de 29 noiembrie. (la 16-04-2021, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 436 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 ) (4) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) și la art. 5 alin. (1) lit. d) sunt bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.  +  Articolul 11(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (4) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi. (2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (2).  +  Articolul 12Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere.  +  Articolul 13(1) După primirea tuturor situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare a datelor comunicate de către toate direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat.(2) În situația în care totalul sumelor se încadrează în resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2020, prevăzute la art. 8^1 alin. (1), Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(3) Dacă totalul sumelor depășește resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2020, prevăzute la art. 8^1 alin. (1), Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, și îl comunică direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, în vederea refacerii corespunzătoare a situațiilor centralizatoare.(4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București refac situațiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător și le retransmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru întocmirea situației centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.(5) În situația în care totalul sumelor se încadrează în resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, prevăzute la art. 8^2 alin. (1), Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. (la 16-04-2021, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 436 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 ) (6) Dacă totalul sumelor depășește resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, prevăzute la art. 8^2 alin. (1), Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, și îl comunică direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, în vederea refacerii corespunzătoare a situațiilor centralizatoare. (la 16-04-2021, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 436 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 ) (7) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (6), direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București refac situațiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător și le retransmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru întocmirea situației centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare. (la 16-04-2021, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 436 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 ) (la 20-03-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )  +  Articolul 14(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare. (la 20-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )  +  Articolul 15(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (6), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, aferente perioadei prevăzute la art. 6 alin. (6), se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data plății ajutorului de minimis.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Articolul 16(1) Producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, prevăzut la art. 9 alin. (6), care valorifică produsul usturoi în spații de vânzare, poartă elemente de identificare.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, asigură și pun la dispoziția producătorilor agricoli prevăzuți la alin. (1) elementele de identificare. (3) Cheltuielile aferente emiterii și distribuirii elementelor de identificare se asigură din resursele financiare cuprinse în bugetele aprobate direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 17Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis. (la 20-03-2020, Articolul 17 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )  +  Articolul 18Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților a căror suprafață cultivată cu usturoi este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu usturoi existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol. (la 20-03-2020, Articolul 18 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )  +  Articolul 19Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 20-03-2020, Articolul 19 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  București, 27 februarie 2019.Nr. 108.  +  Anexa nr. 1Nr. ......... data ................
  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  (model)
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ....................../a Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF ....................................., cu sediul în localitatea ....................., județul ...….........., înscrisă la registrul comerțului cu nr. .........., CUI ..........., cod CAEN ............., cont bancar deschis la ............................, reprezentată de............................, CNP ..........................., e-mail ..................., telefon ...................;b) persoana fizică ..............................., domiciliată în localitatea ........................, județul .......….............., str. ...………............... nr. ........., deținătoare a BI/CI seria ......... nr. ……, eliberat/eliberată la data ........... de ............., CNP .................., cont bancar ................. deschis la ..............., e-mail ...................., telefon .................., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, potrivit art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și depun următoarele documente:...............................................................................................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2021 la Direcția pentru Agricultură a Județului ................./a Municipiului București pentru înscrierea în program cu suprafața de ............. mp.Declar că în perioada anilor 2019-2021 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis potrivit prevederilor art. 9 alin. (2^2) din Hotărârea Guvernului nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din aceeași hotărâre, după cum urmează:Se înscrie actul normativ....................................... Suma ..........................NOTĂ:Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.Mă oblig să mențin suprafața de .........................., care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant,
  ........................
  Verificat
  Reprezentant DAJ,
  ......................................
  Aprobat
  Director executiv DAJ,
  .......................................
  (la 10-05-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 515 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 10 mai 2021 )
   +  Anexa nr. 2Nr. ............ data ...................A. DECLARAȚIE
  (model)
  Subscrisa:PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ ..........................., cu sediul în localitatea ..........................., județul ......................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................, CUI ...................., cod CAEN ..................., cont bancar deschis la ................, reprezentată de ....................., CNP ....................,declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a producției de usturoi și mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, cu privire la existența culturii și înainte de începerea recoltării în vederea efectuării verificărilor și a evaluării producției înainte de recoltare.Declar că suprafața cultivată cu usturoi pentru care solicit sprijin financiar nu este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu usturoi existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.Declar că am înființat cultura de usturoi în suprafață de .................. mp, pe raza localității ..........................................., județul ....................................., și marchez suprafața la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de usturoi, beneficiar numărul ..................., Direcția pentru Agricultură a Județului ........................../Municipiului București“.Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței și a culturii, precum și a evaluării producției înainte de recoltare.Cunosc prevederile prezentei hotărâri cu privire la reducerea proporțională a valorii ajutorului de minimis solicitat de subsemnatul, care se poate realiza în situația în care sumele totale necesare reprezentând ajutor de minimis depășesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis.Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, în perioada de vegetație până la recoltare, în vederea efectuării verificării și a evaluării producției înainte de recoltare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Semnătura solicitantului,
  .................................
  B. DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
  (model)
  Sunt de acord ca Direcția pentru Agricultură a Județului ........................../Municipiului București să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR.Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul subscrisei/subsemnatului.Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către DAJ, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.Numele și prenumele (a se completa cu majuscule):...............................................................................................CNP ................................., seria și nr. CI ..................................Adresa de domiciliu.....................................................................Telefon mobil: ...........................................................................E-mail: ....................................................................................Semnătură beneficiar: ...................................
  (la 16-04-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 436 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 3
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ....................../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (denumirea, localitatea)Cererea de înscriere în program (nr./data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulCantitatea valorificată (kg)Suma totală aprobată (lei)
  Total (mp)
  012345
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 4 și 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  ................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 4
  FIȘA DE IDENTIFICARE A CULTURII
  (model)
  Numele și prenumele ...................................., funcția .........................., legitimația nr. .............................,în calitate de reprezentant al DAJ ....................................,am constatat următoarele:Date solicitant: ..............................................................................Suprafața existentă cu cultura de usturoi ..........................................În cazul în care se depun cereri de înscriere în program în mai multe județe:suprafața ..........................., județul ..............................Cultura se află în faza de:
  - 2-3 frunzeDa [ ]Nu [ ]
  - tulpinăDa [ ]Nu [ ]
  - formarea bulbuluiDa [ ]Nu [ ]
  - maturarea bulbuluiDa [ ]Nu [ ]
  Vecinătăți ..............................................................
  Schița culturii cu căile de acces |_________________________|Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Programul de susținere a producției de usturoi, beneficiar numărul ............................., Direcția pentru Agricultură a Județului ...................../Municipiului București“.Da [ ] Nu [ ]Alte mențiuni: ............................NOTĂ:Această fișă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata existența culturii de usturoi.
  Am constatat.Sunt de acord cu constatarea.
  Reprezentant DAJ,Solicitant,
  ............................... ......................

  FIȘA DE EVALUARE A PRODUCȚIEI DE USTUROI ÎNAINTE DE RECOLTARE
  (model)
  Numele și prenumele ............................................................., funcția .........................., legitimația nr. ..................................,în calitate de reprezentant al DAJ ....................................,am constatat următoarele:Date solicitant: ......................................................................................................................................................................Suprafața existentă cu cultura de usturoi ..........................................Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Programul de susținere a producției de usturoi, beneficiar numărul ............................., Direcția pentru Agricultură a Județului ...................../Municipiului București“.
  Da [ ] Nu [ ]
  Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
  Da [ ] Nu [ ]
  Solicitantul va obține o producție de minimum 3 kg/10 mp.
  Da [ ] Nu [ ]
  Alte mențiuni: ............................NOTĂ:Această fișă se va completa în urma notificării DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, de către solicitant pentru a evalua producția de usturoi înainte de recoltare.
  Am constatat.Sunt de acord cu constatarea.
  Reprezentant DAJ,Solicitant,
  ............................... ......................
  (la 20-03-2020, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 5
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului .................../a Municipiului București
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorSuprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea valorificată (kg)Cuantum pe beneficiar (lei)Suma aprobată
  Total (mp)Total (lei)
  012345

  Director executiv,
  ……….............................…………..
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit
  ……...............................……………
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,..................................................
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  012
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  .................................
  (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 7
  (model)
  Numele și prenumele persoanei juridice/PFA/II/IF/PF ...............................................................Domiciliul persoanei juridice/PFA/II/IF/PF ....................(Comuna, județul)Ferma (numele/numărul, adresa) ........................................
  REGISTRU*
  de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
  * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor“, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.
  Data efectuării tratamentului (ziua luna, anul)Cultura și locul unde este situat terenulTimpul aplicăriiTratamentul efectuatNumele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData începerii recoltării produsului agricolNumărul și data documentului prin care s-a dat în consum populației
  Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieniDenumirea produsului de protecție a plantelor folositDoza omologată/ doza folosităSuprafața, haCantități utilizate (kg, l)
  Semnătura beneficiarului Avizat
  ........................................Oficiul Fitosanitar .................
  Șef serviciu/Șef birou/Coordonator
  Numele și prenumele .................
  Semnătura .................
  DataData
  ………………….………………………….
  (la 20-03-2020, Actul a fost completat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )
  -----