ORDONANTA nr. 120 din 31 august 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 17 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) al articolului 2, litera e) va avea următorul cuprins:"e) acordul de grant este acea convenţie încheiată între Fond şi reprezentanţii de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizaţiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate;"2. La alineatul (1) al articolului 2, după litera i) se introduce litera i^1) cu următorul cuprins:"i^1) comitetul de întreţinere a proiectului este unitatea de întreţinere a proiectului alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală saraca, desemnate de membrii acestuia printr-o procura specială, certificată de secretarul comunei a carei raza se afla satul sau aşezarea umană izolata;"3. După articolul 2 se introduc articolele 2^1 - 2^5 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Categoriile de proiecte finanţate de Fond sunt următoarele: a) proiecte de mica infrastructura rurală propuse de grupurile din comunitatile rurale sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b); b) proiecte de activităţi generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunităţi sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d); c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizaţiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. j).Art. 2^2. - (1) Grupul din comunitatea rurală saraca poate face uz de personalitatea juridică dobandita potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect şi cu întreţinerea acestuia după încetarea finanţării Fondului. La închiderea proiectelor finanţate de Fond comitetul de întreţinere a proiectului preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveşte întreţinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand totodată şi ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanţiei de buna execuţie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanţat de Fond. (2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mica infrastructura rurală revine, la data închiderii proiectelor, unităţilor administrativ-teritoriale, cu obligaţia întreţinerii lor împreună cu comitetul de întreţinere a proiectului.Art. 2^3. - (1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanţare membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o noua persoana juridică în una dintre următoarele forme de asociere:- cooperativa de consum constituită potrivit Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit;- societate agricolă constituită potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura;- asociaţie sau fundaţie constituită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) persoana juridică prevăzută la art. 2 alin. (2) încetează sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond. (3) Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul executării proiectelor de activităţi generatoare de venit revine, la data închiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite în condiţiile alin. (1).Art. 2^4. - Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul realizării proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data închiderii lor, organizaţiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. j), care au obligaţia să le utilizeze pentru aceleaşi scopuri pentru care au fost achiziţionate.Art. 2^5. - În situaţia în care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementează retragerea sumelor din grant rămase în conturile bancare."4. Litera h) a articolului 12 va avea următorul cuprins:"h) desemnează subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandări privind aprobarea finanţării acestora;"5. La articolul 12, după litera h) se introduce litera h^1) cu următorul cuprins:"h^1) aproba finanţarea proiectelor rezultate în urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;"6. Articolul 35 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Membrii consiliului director, directorul executiv şi personalul Fondului nu răspund pentru acţiunile sau inacţiunile beneficiarilor de granturi care încalcă reglementările Fondului, după probarea respectării de către Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv sistarea finanţării proiectului şi/sau aplicarea legislaţiei în materie."7. În tot cuprinsul legii, termenul contract de grant se înlocuieşte cu termenul acord de grant.  +  Articolul 2 (1) Pentru proiectele de activităţi generatoare de venit, aflate în curs de finanţare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, înaintea închiderii lor, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobândit personalitate juridică în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, pot constitui, potrivit procedurilor stabilite de Fond, o noua persoana juridică în una dintre formele de asociere prevăzute la art. 2^3 alin. (1) din Legea nr. 129/1998, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă. (2) Proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor de activităţi generatoare de venit, finanţate de Fond, revine, cu obligaţia asigurării întreţinerii acestora, persoanei juridice nou-constituite în condiţiile alin. (1). În aceasta situaţie, persoana juridică prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 încetează sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond. (3) În situaţia în care membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca nu se constituie într-o noua persoana juridică potrivit alin. (1), proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor finanţate de Fond revine unităţilor administrativ-teritoriale sau unităţilor de interes public local, cu avizul Fondului.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Preşedintele Consiliului directoral Fondului Roman de Dezvoltare Socială,Radu DopSecretarul general al Guvernului,Radu StroeMinistrul funcţiei publice,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes────────────