NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 28 decembrie 2006  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.850 din 21 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 1038 din 28 decembrie 2006.
  Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, conțin prevederi pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, denumită în continuare lege.  +  Articolul 1Abrogat. (la 13-03-2018, Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 13-03-2018, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 29-05-2009, Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 630 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 29 mai 2009. )  +  Articolul 4(1) Nivelul anual al cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare, prevăzute la art. 12 din lege, se stabilește în limita a 5% din resursele financiare ale Fondului de garantare, constituite potrivit art. 5 alin. (1) din lege.(2) Cheltuielile prevăzute la art. 12 din lege constau în:a) cheltuieli curente;b) cheltuieli de capital.  +  Articolul 5(1) Creanțele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și c)-e) din lege sunt aferente perioadei de 4 luni prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege. (la 06-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 510 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 06 mai 2021 ) (2) Creanțele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din lege se nasc la data încetării contractului individual de muncă și sunt aferente ultimelor 12 luni lucrate înainte de această dată.  +  Articolul 6Contribuțiile sociale datorate de angajatorii în stare de insolvență, potrivit art. 13 alin. (2) din lege, sunt:a) contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări pentru șomaj, contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, datorate de angajator conform prevederilor legale până la data de 1 ianuarie 2018;b) contribuția asiguratorie pentru muncă și, după caz, contribuția de asigurări sociale, datorate de angajatori conform prevederilor legale începând cu data de 1 ianuarie 2018. (la 13-03-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 22-02-2021, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 )  +  Articolul 8Creanțele salariale solicitate în condițiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege se suportă pe perioada rămasă până la expirarea perioadei prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.  +  Articolul 9(1) Cererile prevăzute la art. 19 din lege se întocmesc după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme și se depun la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială, în a cărei rază se află sediul, domiciliul sau reședința angajatorului.(2) În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererile prevăzute la alin. (1) se vor depune la agenția teritorială în a cărei rază își desfășoară activitatea salariații care prestează în mod obișnuit munca pe teritoriul României.  +  Articolul 10(1) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoțită de următoarele documente:a) copie de pe hotărârea Judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvență;b) abrogată. (la 22-02-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost abrogată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 ) c) situația creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;d) copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariați în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege, pentru creanțele salariale prevăzute la art. 13 lit. a) și e) din lege;e) copii de pe statele de plată care atestă existența creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege;f) copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvență;g) copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaților care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;h) copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă și bolilor profesionale;i) copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;j) copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;k) copii de pe fișele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege.(2) În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege, precum și de documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-k). (la 22-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 ) (3) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), precum și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale. (la 22-02-2021, Alineatul (3) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 ) (4) În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale. (la 22-02-2021, Alineatul (4) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 ) (5) În situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-k) se depun de administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvență, la solicitarea scrisă formulată de agenția teritorială competentă potrivit art. 9.  +  Articolul 11(1) Creanțele salariale avute în vedere la întocmirea situației prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), în valoare netă, rezultă din evidențele contabile ale angajatorului în stare de insolvență.(2) În situația în care contractele individuale de muncă și/sau contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii în stare de insolvență prevăd expres obligația plății în natură a unei părți din salariu iar executarea întocmai nu este posibilă, obligația se va transforma în echivalent bănesc.(3) Creanțele salariale exprimate în valută vor fi transformate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României existent la data deschiderii procedurii de insolvență.(4) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvență își asumă răspunderea pentru corectitudinea întocmirii situației prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) și pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.  +  Articolul 12Soluționarea cererilor prevăzute la art. 19 din lege se face în termen de 45 de zile de la data înregistrării acestora la agenția teritorială competentă, stabilită potrivit art. 9.  +  Articolul 13(1) În situația în care se constată îndeplinirea de către angajator a condiției prevăzute la art. 2 din lege, agenția teritorială emite dispoziția prevăzută la art. 21 alin. (1) din lege. (la 22-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 ) (2) Prin dispoziția prevăzută la alin. (1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, agenția teritorială va stabili, pe baza situației prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), cuantumul creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru fiecare dintre salariații angajatorului în stare de insolvență.  +  Articolul 14(1) În cazul în care cuantumul creanțelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mic de 4 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu cel evidențiat în situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c).(2) În cazul în care cuantumul creanțelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mare de 4 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu 4 salarii medii brute pe economie. (la 06-05-2021, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 510 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 06 mai 2021 )  +  Articolul 15(1) În situația în care se constată neîndeplinirea de către angajator a condiției prevăzute la art. 2 din lege, agenția teritorială emite dispoziția prevăzută la art. 21 alin. (3) din lege. (la 22-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 ) (2) Prin dispoziția prevăzută la alin. (1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme, agenția teritorială va respinge motivat cererile formulate potrivit art. 19 alin. (1) sau (2) din lege.  +  Articolul 16Dispozițiile emise de agențiile teritoriale prevăzute la art. 21 alin. (1) și (3) din lege pot fi contestate de persoanele interesate la instanța judecătorească competentă potrivit legii.  +  Articolul 17(1) Creanțele salariale suportate din Fondul de garantare se vor achita în lei, într-o singură tranșă, prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj.(2) Plata creanțelor prevăzute la alin. (1) se va face salariaților angajatorului în stare de insolvență sau persoanelor împuternicite de aceștia, stabilite prin procură specială, autentificată potrivit legii.  +  Articolul 18Pentru subvenția de la bugetul de stat acordată potrivit art. 29 alin. (3) din lege, trezoreria statului nu va calcula dobânzi.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la normeCătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncăa Județului .........../Municipiului București
  CERERE
  pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor ce se suportă
  din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
  În temeiul prevederilor art. 19 alin. ..... din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, persoana fizică/persoana juridică/dl (dna)/organizația ........................, cu sediul/domiciliul/reședința în ...................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ....., în calitate de administrator/lichidator/salariat(ă)/reprezentant al salariaților angajatorului în stare de insolvență ......................, cu sediul/domiciliul/reședința în ......................, str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ........, vă solicit să procedați la stabilirea cuantumului și la plata creanțelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:*)*) Se bifează cu „x“ căsuțele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant.[] copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvență;[] copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege;[] copie de pe notificarea adresată administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale;[] situația creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator;[] copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariați în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege;[] copii de pe statele de plată care atestă existența creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege;[] copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvență;[] copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaților care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;[] copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă și bolilor profesionale;[] copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;[] copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;[] copii de pe fișele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege.
  Data
  .................
  Semnătura solicitantului
  ..............................
  (la 22-02-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 2la normeAngajatorul în stare de insolvență:Sediul/Adresa:
  SITUAȚIA*)
  creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute
  la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea
  și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiC.N.P.AdresaData încetării raporturilor de muncăCREANȚE SALARIALE**) aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 (lei)TOTAL creanțe/salariat (lei) (total coloane 9)
  Perioada ................Compensații bănești restante [art. 13 alin. (1) lit. b) din lege]Plăți compensatorii restante [art. 13 alin. (1) lit. c) din lege]
  012345678910
  TOTAL GENERAL (lei)

  Data întocmirii:
  Administrator/Lichidator
  LEGENDA:5 = Salarii restante [art. 13 alin. (1) lit. a) din lege]6 = Compensații restante [art. 13 alin. (1) lit. d) din lege]7 = Indemnizații restante [art. 13 alin. (1) lit. e) din lege]*) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvență își asumă răspunderea pentru corectitudinea întocmirii prezentei situații și pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.**) Creanțele salariale avute în vedere la întocmirea prezentei situații, în valoare netă, rezultă din evidențele contabile ale angajatorului în stare de insolvență. (la 06-05-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 510 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 06 mai 2021 )
   +  Anexa nr. 3la normeAgenția pentru ocuparea forței de muncăa județului_________/ municipiului București
  DISPOZIȚIE*)
  nr._____din________
  privind stabilirea cuantumului și plata creanțelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
  Agenția pentru ocuparea forței de muncă ......., reprezentată prin director executiv ............, numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ......., având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, denumită în continuare lege, constatând îndeplinirea condiției prevăzute de art. 2 din lege, (la 22-02-2021, sintagma: condițiilor prevăzute de art. 2 din lege a fost înlocuită de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 ) DISPUNE:Art. 1 - Se stabilește dreptul la plata creanțelor salariale, în limitele și în condițiile prevăzute de lege, pentru salariații angajatorului în stare de insolvență ......... cu sediul / domiciliul / reședința în ..........., str. ......., nr. ...., bloc ....... sc. ......, et. ....., ap. ...... județul / sectorul ......, având codul de identificare fiscală ............Art. 2 - Suma totală a creanțelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, pentru fiecare salariat al angajatorului în stare de insolvență, este prevăzută în Anexele nr. .....-..... .Art. 3 - Cuantumul total al creanțelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, pentru salariații angajatorului în stare de insolvență, rezultând din însumarea cuantumurilor prevăzute la art. 2 este de ....... lei.Art. 4 - Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în luna în care s-a deschis procedura insolvenței este de ........... lei.Art. 5 - În situația prevăzută la art. 17 din lege, prezenta dispoziție constituie titlu de creanță, care devine titlu executoriu la data la care expiră termenul de plată.Art. 6 - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Director executiv,....................*) Prezenta dispoziție, împreună cu anexele, se întocmește în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenția pentru ocuparea forței de muncă, exemplarul 2 se comunică administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăți.O copie de pe prezenta dispoziție, însoțită de anexa corespunzătoare, se comunică fiecăruia dintre salariații angajatorului în stare de insolvență cărora li s-a stabilit dreptul la plata creanțelor salariale.Agenția pentru ocuparea forței de muncăa județului ......../ municipiului București
  Anexa nr._____
  la Dispoziția nr._____din_________
  Cuantumul creanțelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
  Numele și prenumele salariatului angajatorului în stare de insolvență C.N.P.AdresaCuantumul creanțelor salariatului angajatorului în stare de insolvență, prevăzut la poziția nr. ..... din situația întocmită de administrator sau lichidator *) Suma totală a creanțelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale**)
  *) Conform situației întocmite și depuse de administrator sau lichidator, potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. **) Suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăși cuantumul a 4 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat. (la 06-05-2021, sintagma: 3 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat a fost înlocuită de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 510 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 06 mai 2021 ) Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în luna în care s-a deschis procedura insolvenței este de ....... lei.
   +  Anexa nr. 4la normeAgenția pentru ocuparea forței de muncăa județului_________/ municipiului București
  DISPOZIȚIE*)
  nr._____din__________
  privind respingerea cererii pentru stabilirea cuantumului și
  plata creanțelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
  Agenția pentru ocuparea forței de muncă ........, reprezentată prin director executiv ................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr........, având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, denumită în continuare lege,DISPUNE:Art. 1 - Se respinge cererea înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă sub nr. ..... / ...... pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor salariale cuvenite salariaților angajatorului ........... cu sediul / domiciliul / reședința în ............, str. ............., nr. ......, bloc ......., sc. ......., et. ...., ap. ....., județul / sectorul ...... .Art. 2 - Motivul respingerii cererii îl constituie neîndeplinirea condiției prevăzute de art. 2 din lege. (la 22-02-2021, sintagma: condițiilor prevăzute la art. 2 din lege a fost înlocuită de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 50 din 22 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021 ) Art. 3 - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Director executiv,*) Se întocmește în 2 (două) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenția pentru ocuparea forței de muncă iar exemplarul 2 se înmânează solicitanților prevăzuți la art. 19 alin. (1) și (2) din lege.