ORDONANȚĂ nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) active fixe - active deținute de către instituțiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale și necorporale;b) active fixe necorporale - active fixe fără substanța fizica, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an;c) active fixe corporale - active fixe care îndeplinesc cumulativ doua condiții: au valoarea de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului și durata normală de utilizare mai mare de un an;d) active fixe necorporale în curs - active fixe necorporale neterminate până la sfârșitul perioadei, evaluate la costul de achiziție, respectiv la costul de producție;e) active fixe corporale în curs - active fixe corporale neterminate până la sfârșitul perioadei, evaluate la costul de achiziție, respectiv la costul de producție;f) amenajări la terenuri - lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrările de acces, imprejmuirile și altele asemenea;g) diferențe din reevaluare - plusul de valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale și activelor fixe corporale în curs, care depășește valoarea contabila;h) durata de viața utila - perioada pe parcursul căreia se estimeaza ca se va utiliza activul supus amortizarii;i) conservare - scoaterea temporară din funcțiune a activelor fixe corporale în situația în care nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost achiziționate sau în alte scopuri și care nu justifica efectuarea de cheltuieli de funcționare;j) reevaluare - operațiunea de actualizare a valorii contabile a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;k) valoare amortizabila - valoarea contabila a activului fix ce trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viața utile;l) valoare contabila - valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix la data intrării în instituția publică.  +  Articolul 2(1) Instituțiile publice, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor și de subordonare, vor inventaria și vor reevalua activele fixe corporale și activele fixe corporale în curs, aflate în patrimoniul lor la data de 30 septembrie 2003, astfel încât rezultatele reevaluarii să fie cuprinse în bilanțul contabil întocmit la 31 decembrie 2003.(2) Reevaluarea se efectuează pe baza coeficienților de actualizare valabili la data de 31 decembrie 2002, comunicați de Institutul Național de Statistica.(3) Bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționale de evaluare, vor fi reevaluate de către experți autorizați de Ministerul Culturii pentru domeniul de autorizare corespunzător sau de către evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare. (la 07-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 116 din 4 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 04 mai 2021 )  +  Articolul 2^1Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă. (la 10-10-2007, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007. )  +  Articolul 2^2Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea. (la 18-04-2008, Art. 2^2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. )  +  Articolul 2^3(1) Se supun reevaluării activele fixe corporale aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, care, potrivit art. 2 alin. (2) lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, nu au fost reevaluate.(2) Reevaluarea se efectuează, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice titulare a dreptului de proprietate sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitatea instituției titulare a dreptului de proprietate până la finele anului 2008.Alin. (2) al art. 2^3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.  +  Articolul 3Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea publică și care în prezent sunt înregistrate în evidența tehnico-operativă în unități naturale vor fi evaluate, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010. (la 18-04-2008, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. )  +  Articolul 4Nu sunt supuse reevaluarii:a) activele fixe corporale care au intrat în patrimoniul instituțiilor publice în cursul anului 2003;b) activele fixe corporale care la data de 30 septembrie 2003 au durata normală de utilizare expirată;c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum și rezervele de mobilizare care sunt evidentiate în contabilitate ca active fixe corporale;d) activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obținut aprobările legale de scoatere din funcțiune și care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate;e) activele fixe corporale care au fost reevaluate la data de 31 decembrie 1999 de către unitățile din sectorul de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala;f) activele fixe corporale care au fost reevaluate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.  +  Articolul 5În vederea reflectării valorii reale, precum și a prezentării prin situațiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, activele fixe corporale și necorporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice urmează să fie supuse amortizarii în condițiile prezentei ordonanțe începând cu data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 6Activele fixe corporale și necorporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, supuse amortizarii, sunt destinate sa deserveasca activitatea acestora pe o perioadă mai mare de un an și se consuma treptat.  +  Articolul 7(1) Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;b) au o durată normală de utilizare mai mare de un an.(2) Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot ori set, la determinarea amortizarii se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.(3) Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durata normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea va fi determinata pentru fiecare componenta.(4) Duratele normale de utilizare aprobate prin hotărâre a Guvernului se pot corecta, în sensul majorării sau reducerii acestora cu până la 20%, cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 8Sunt, de asemenea, considerate active fixe corporale supuse amortizarii:a) investițiile efectuate la activele fixe corporale luate cu chirie;b) capacitatile puse în funcțiune parțial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe corporale. Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se inregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;c) investițiile efectuate la activele fixe corporale în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici inițiali și care conduc la majorarea valorii acestora;d) amenajările la terenuri.  +  Articolul 9Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, care nu se supun amortizarii, sunt următoarele:a) bunurile care aparțin domeniului public al statului și al unităților administrativ-teritoriale potrivit legii, inclusiv investițiile efectuate la acestea;b) activele fixe corporale din patrimoniul serviciilor publice de interes local care desfășoară activități de natura economică, a căror uzura fizica și morala se recuperează prin tarif sau preț, potrivit legii;c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum și rezervele de mobilizare care sunt evidentiate în contabilitate ca active fixe corporale;d) lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiții;e) terenurile;f) bunurile din patrimoniul cultural național;g) bunurile utilizate în baza unui contract de închiriere;h) bunurile de natura armamentului și tehnicii de lupta.  +  Articolul 10Nu sunt considerate active fixe corporale:a) motoarele, aparatele și alte subansambluri ale activelor fixe corporale, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparațiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici inițiali ai activului fix corporal;b) sculele, instrumentele și dispozitivele speciale, indiferent de valoarea și de durata lor normală de utilizare;c) construcțiile și instalațiile provizorii;d) animalele care nu au îndeplinit condițiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingrasat, coloniile de albine, păsările, cu excepția celor pentru reproducere;e) pădurile;f) prototipurile, atâta timp cat servesc ca model la executarea producției de serie, inclusiv seria zero, sau care sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător;g) echipamentul de protecție și de lucru, îmbrăcămintea specială, precum și accesoriile de pat, indiferent de valoarea și de durata lor de utilizare.  +  Articolul 11Activele fixe necorporale cuprind:a) cheltuielile de dezvoltare care au ca scop aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoștințe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau care sunt îmbunătățite substanțial, înaintea stabilirii producției de serie sau utilizării;b) brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licentele și alte valori similare;c) alte active fixe necorporale, inclusiv programe informatice create de instituții sau achiziționate de la terți;d) înregistrări ale reprezentațiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi.  +  Articolul 12Prin valoarea de intrare a activelor fixe corporale și necorporale se înțelege:a) valoarea reevaluata în conformitate cu prevederile legale;b) costul de achiziție pentru activele fixe corporale și necorporale procurate cu titlu oneros;c) costul de producție pentru activele fixe corporale și necorporale construite sau produse de instituțiile publice;d) valoarea justa pentru activele fixe corporale și necorporale dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialiști și cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 13Prin valoarea de intrare a terenurilor se înțelege:a) valoarea reevaluata în conformitate cu prevederile legale;b) costul de achiziție pentru terenurile procurate cu titlu oneros;c) valoarea justa pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialiști și cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 14Instituțiile publice au obligația să evidențieze în contabilitate diferențele din reevaluare, amortizarea activelor fixe corporale și necorporale, precum și sumele rezultate din valorificarea activelor fixe corporale scoase din funcțiune.  +  Articolul 14^1Instituțiile publice prevăd în bugetul de venituri și cheltuieli sumele necesare efectuării evaluării/reevaluării activelor fixe corporale în anul în care aceasta are loc. (la 18-04-2008, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. )  +  Capitolul II Regimul de amortizare și calcularea amortizarii  +  Articolul 15(1) Instituțiile publice amortizeaza activele fixe corporale și necorporale utilizând metoda amortizarii liniare.(2) Amortizarea liniara consta în includerea uniforma în cheltuielile instituțiilor publice a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix.(3) Amortizarea liniara se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe.(4) Cota de amortizare se determina ca raport procentual între 100 și durata normală de utilizare din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 16(1) Amortizarea activelor fixe corporale și necorporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare.(2) Amortizarea activelor fixe corporale date în concesiune sau cu chirie se calculează de către instituțiile publice care le au în patrimoniu.(3) Amortizarea investițiilor la activele fixe corporale închiriate se recuperează de către instituțiile publice care au efectuat investițiile, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz.  +  Articolul 17Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 18Brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licentele și alte valori similare achiziționate sau dobândite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituțiile publice care le dețin.  +  Articolul 19Programele informatice create de instituțiile publice, achiziționate sau dobândite pe alte cai se amortizeaza în funcție de durata probabila de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 20Înregistrările de reprezentații teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaza.  +  Articolul 21În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii contabile a activelor fixe corporale și necorporale scoase din funcțiune, valoarea rămasă neamortizata se include în cheltuielile instituțiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funcțiune.  +  Capitolul III Scoaterea din funcțiune a activelor fixe  +  Articolul 22(1) Scoaterea din funcțiune a activelor fixe corporale, necorporale și în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.(2) La instituțiile publice la care conducătorii îndeplinesc atribuțiile ordonatorilor terțiari de credite, scoaterea din funcțiune a activelor fixe corporale, necorporale și în curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, în funcție de subordonare.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23(1) Prevederile art. 2 se aplică în mod corespunzător și de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele corporale aferente activităților fără scop patrimonial, inclusiv activităților cu destinație specială, potrivit legii și activităților economice.(2) Celelalte prevederi se aplică în mod corespunzător și de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele corporale și necorporale aferente activităților fără scop patrimonial, inclusiv activităților cu destinație specială, potrivit legii.(3) Amortizarea activelor corporale și necorporale privind activitățile economice desfășurate de persoanele juridice fără scop patrimonial, potrivit legii, se face în continuare în conformitate cu reglementările valabile pentru agenții economici.  +  Articolul 24(1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 3 și 5 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 milioane lei la 30 milioane lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanții Curții de Conturi, Ministerului Finanțelor Publice și de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.  +  Articolul 25În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, care se aproba prin ordin al ministrului finanțelor publice ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga:a) art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999;b) art. 20 alin. 2 și art. 21 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificările și completările ulterioare;c) orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 28 august 2003.Nr. 81.-------