ORDIN nr. 503 din 20 aprilie 2021privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 23 aprilie 2021  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul II „Modalitatea de raportare a datoriei publice“, după punctul 9.4 se introduce un nou punct, punctul 9.5, cu următorul cuprins:9.5. Pentru garanția de stat membru emisă, în numele și în contul statului, prin Acordul de garanție voluntară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2020, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020, în înțelesul prevederilor prezentului ordin, raportarea obligațiilor de datorie publică aferente are la bază raportarea/raportările trimestrială(e) transmisă(e) de către Comisia Europeană în mod unitar tuturor statelor membre, conform articolului 3.2 din Acordul de garanție voluntară.2. Capitolul III „Structura Contului general al datoriei publice“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La punctul 3, după litera E se introduce o nouă literă, litera E.1, cu următorul cuprins:E.1. Împrumuturi de la UE, conform Regulamentului UE nr. 672/2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID19, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.b) La punctul 4, subpunctul II se modifică și va avea următorul cuprins:II. Alte garanții guvernamentale care se raportează în următoarea structură:A. Garanții acordate pentru finanțări rambursabile contractate de operatorii economici:1. în valuta tranzacției;2. total: în euroîn leiB. Garanții acordate pentru finanțări rambursabile contractate de autoritățile administrației publice locale:1. în valuta tranzacției;2. total: în euroîn leiC. Garanția de stat membru emisă, în numele și în contul statului, prin Acordul de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19:1. în valuta tranzacției;2. total: în euroîn leiD. Total în valuta tranzacțiilorE. Total: în euroîn lei.Datele din această situație se completează astfel:– coloana 1 se completează cu numărul garanției, în ordinea acordării;– coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garanției, cu denumirea beneficiarului garanției și a băncii sau instituției creditoare;– coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garanției;– în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacției;– coloanele 5 și 6 cuprind valoarea garanției emise în valuta de contract și, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;– coloanele 7 și 8 cuprind soldul finanțării rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacțiilor și, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;– în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valuta tranzacțiilor; pentru garanția de stat membru, la care se face referire la paragraful 9.5, în coloana 9 se înscrie cumulat valoarea obligațiilor acumulate în cadrul garanției de stat membru (care derivă din fluxurile operaționale efectuate în cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanției de stat membru), în anul de raportare astfel cum sunt prezentate în raportarea/raportările transmise de CE;– în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacțiilor; pentru garanția de stat membru, la care se face referire la paragraful 9.5, în coloana 10 se înscriu cumulat, în valuta tranzacțiilor, plățile efectuate de Ministerul Finanțelor în contul garanției de stat membru, reprezentând sumele executate de către UE din valoarea garanției, care reprezintă capital, pe măsura evenimentelor de neplată în cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanției de stat membru, sume ce urmează a fi recuperate conform Acordului de garanție SURE;– în coloana 11 se stabilește soldul final în valuta tranzacțiilor pentru fiecare instrument de datorie, ca diferență între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus tragerile efectuate (coloana 9) și rambursările de rate de capital (coloana 10);– în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;– în coloana 13 se completează suma în milioane lei plătită de Ministerul Finanțelor, în calitate de garant, din fondul de risc;– totalul în valută se completează astfel:• în coloanele 5, 7, 9, 10 și 11 se înscrie soldul finanțărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute, și anume: dolar S.U.A., JPY, CAD, euro, lei etc.;• în coloanele 6, 8 și 12 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective;– totalul în euro și în lei se completează în coloanele 5, 7, 9, 10 și 11 în euro, iar în coloanele 6, 8, 9, 10 și 12 în lei:• totalul în euro se stabilește astfel: pentru coloanele 5, 7 și 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective și euro, excepție făcând creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric, iar pentru coloanele 9 și 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Națională a României pentru valutele respective, și cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Națională a României;• totalul în lei se calculează pentru coloanele 6, 8 și 12 utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 și 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Națională a României.3. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.4. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 20 aprilie 2021.Nr. 503.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  CONTUL GENERAL
  al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ..............................
  - model -
  Contul general al datoriei publice guvernamentale directeSemnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - valuta de contract;B - valoare contractată;C - valuta tranzacției;D - soldul la începutul anului;E - rulajul anului în valuta tranzacției (mil.);F - soldul la finele anului;G - plăți efectuate de Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei);H - valuta de contract (mil.);I - suma (mil. lei);J - valuta tranzacției (mil.);K - trageri/angajamente noi;L - rambursări/refinanțări.
  Nr. crt.Denumirea finanțării/baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabilePerioada pentru care se angajează finanțareaABCDEFG
      HI JIKLJI 
  01234567891011 = 7 + 9 - 101213
  A.Certificate de trezorerie: - în valuta tranzacției: - total: în euro în lei            
  B.Obligațiuni de stat emise pe piața internă și externă: - în valuta tranzacției: - total: în euro în lei            
  C.Împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine: - în valuta tranzacției: - total: în euro în lei            
  D.Împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale: - în valuta tranzacției: - total: în euro în lei            
  E.Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre]:- în valuta tranzacției: - total: în euro în lei            
  E1.Împrumuturi de la UE [Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19]:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  F.Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  H.Leasing financiar:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  I.Instrumente de cash management:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  J.Plasamente private:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  K.Total datorie publică în valutele tranzacțiilor            
  L.Total datorie:- total: în euroîn lei            
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  SITUAȚIA
  garanțiilor guvernamentale
  - model -
  I. Garanții guvernamentale acordate în baza legilor specialeSemnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - sold la începutul anuluiB - intrări garanții noiC - ieșiri
  Nr. crt.Acte normative în baza cărora au fost emise garanțiileABCDin care:Soldul la finele anului
     AnulăriRambursări beneficiariExecuții
       Valoarea garantată aferentă execuțieiPlata efectivă MF - lei -
  0123456789 = 2 + 3 - 4
  1Act normativ a) garanții emise în lei (mii lei) b) garanții emise în valută(mii unități valută) c) echivalent lei (mii lei) Total general a) garanții emise în lei (mii lei) b) garanții emise în valută c) echivalent - în euro - în lei (mii lei)        
  II. Alte garanții guvernamentaleSemnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - termen de valabilitate a garanțieiB - valuta de contract sau a tranzacțieiC - valoarea garanției emise - valută (mil.)D - valoarea garanției emise - suma (mil. lei)E - soldul la începutul anului - valută (mil.)F - soldul la începutul anului - suma (mil. lei)G - rulajul în anul - trageri (mil. valută)H - rulajul în anul - rambursări (mil. valută)I - soldul la finele anului - valută (mil.)J - soldul la finele anului - suma (mil. lei)K - plăți efectuate de Ministerul Finanțelor, în calitate de garant, din fondul de risc (mil. lei)
  Nr. garanțieDenumirea finanțării/baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabilePerioada pentru care se angajează finanțareaABCDEFG
   HI JIKLJI 
  01234567891011 = 7 + 9 - 101213
   A. Garanții acordate pentru finanțări rambursabile contractate de operatorii economici: - în valuta tranzacției: - total: în euro în lei            
   B. Garanții acordate pentru finanțări rambursabile contractate de autoritățile administrației publice locale: - în valuta tranzacției: - total: în euro în lei            
   C. Garanția de stat membru emisă, în numele și în contul statului, prin Acordul de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 - în valuta tranzacției: - total: în euro în lei            
   D. Total în valuta tranzacțiilor            
   E. Total: în euro în lei            
  -----