ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Principii şi definiţii  +  Articolul 1 (1) În România, ca stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate. (2) Principiul egalităţii între cetăţeni, excluderea privilegiilor şi discriminarii sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ jurisdicţional; b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie; c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii publice; d) alte drepturi civile, în special:(i) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;(îi) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţara;(iii) dreptul de a obţine cetăţenia română;(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;(v) dreptul de proprietate;(vi) dreptul de moştenire;(vii) dreptul la libertatea de gandire, constiinta şi religie;(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;(ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică; e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:(i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneraţie echitabila şi satisfăcătoare.(îi) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;(iii) dreptul la locuinta;(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale;(v) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale; f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice. (3) Orice persoană juridică sau fizica are obligaţia să respecte principiile egalităţii şi nediscriminarii.  +  Articolul 2 (1) În prezenta ordonanţă, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe bază de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenenţa la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. (2) Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate, faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intra sub incidenţa legii penale. (3) Dispoziţiile sau, după caz, reglementările unei persoane fizice sau juridice, care generează efectele enunţate în alin. (2), antreneaza răspunderea contravenţională a persoanei fizice sau juridice, dacă nu intra sub incidenţa legii penale. (4) Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de sanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe. (5) În înţelesul prezentei ordonanţe eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin: a) instituirea unor acţiuni afirmative sau a unor măsuri speciale pentru persoanele şi grupurile de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, pentru comunitatile minorităţilor naţionale, respectiv în vederea protecţiei grupurilor defavorizate, atunci când acestea nu se bucura de egalitatea sanselor; b) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile alin. (2) şi (3).  +  Articolul 3Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte: a) condiţiile de încadrare în munca, criteriile şi condiţiile de recrutare şi selectare, criteriile pentru realizarea promovării, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare profesională, de formare profesională şi de perfecţionare profesională; b) protecţia socială şi securitatea socială; c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi; d) sistemul educaţional; e) asigurarea libertăţii de circulaţie; f) asigurarea liniştii şi ordinii publice.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se afla pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere şi marginalizare datorită unor cauze specifice cum ar fi o boala cronica necontagioasa ori infectarea HIV, statutul de refugiat sau azilant.  +  Capitolul 2 Dispoziţii speciale  +  Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie  +  Articolul 5Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenţa acesteia la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa acesteia la o categorie defavorizată.  +  Articolul 6Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea unei persoane pe motiv ca aparţine unei rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie socială, manifestată în următoarele domenii: a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; c) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; e) aplicarea măsurilor disciplinare; f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în munca o persoană pe motiv ca aceasta aparţine unei rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia. (2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea ocupării unui post, prin anunţ sau concurs lansat de angajator sau de reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4). (3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în munca vor aplica un tratament egal tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţa cu privire la posibilităţile de ocupare a unui loc de muncă şi de obţinere a unei calificări, şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatorilor. Angajatorii vor asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.  +  Articolul 8Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea angajaţilor de către angajatori în raport cu prestaţiile sociale pe care le acorda acestora, datorită apartenentei angajaţilor la o rasa, naţionalitate, comunităţi lingvistice, origine etnică, religie, categorie socială sau categorie defavorizată ori datorată vârstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor acestora.  +  Articolul 9Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor şi standardelor uzuale în domeniul respectiv, atâta timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonanţe.  +  Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi  +  Articolul 10Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea asigurării serviciilor publice administrative şi juridice, pentru o persoană fizica, un grup de persoane sau o persoană juridică, datorită apartenentei acesteia/acestuia ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale.  +  Articolul 11Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistenţa medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenta sau alte servicii de sănătate -, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.  +  Articolul 12Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau un imobil cu destinaţie de locuinta, de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract cu o persoană sau un grup de persoane, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.  +  Articolul 13Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile oferite de hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine, restaurante, baruri, discoteci sau orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată sau publică, ori de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.  +  Articolul 14Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea acordării pentru o persoană sau pentru un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.  +  Secţiunea a III-a Accesul la educaţie  +  Articolul 15 (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza. (2) Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor fazelor sau la etapelor din sistemul educaţional, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unităţile ori instituţiile de învăţământ şi la evaluarea ori examinarea cunoştinţelor. (3) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, solicitarea unor declaraţii doveditoare a apartenentei acelei persoane sau acelui grup la etnia respectiva, care să condiţioneze accesul unei persoane sau al unui grup de persoane la educaţie în limba maternă. Excepţie face situaţia în care în învăţământul liceal şi universitar candidaţii concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate şi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii respective, a apartenentei la aceasta minoritate. (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale carei cunoştinţe şi/sau rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor de înscriere cerute pentru accesul în instituţia respectiva, atât timp cat refuzul nu este determinat de apartenenţa persoanei în cauza la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia. (5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ pentru pregătirea personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane al carei statut confesional nu corespunde condiţiilor stabilite pentru accesul în instituţia respectiva. (6) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice îngrădiri pe criterii de apartenenţa la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a instituţiilor de învăţământ înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare.  +  Secţiunea a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice  +  Articolul 16 (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice acţiuni constând în ameninţări, constrângeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de asimilare, strămutare sau colonizare de persoane, în scopul modificării compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a tarii sau a unei localităţi. (2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în ingreunarea condiţiilor de viaţa şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul tradiţional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând unei rase, naţionalitati, etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, fără acordul acestora.Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe atât obligarea unui grup de persoane aparţinând unei minorităţi naţionale de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieşte, cat şi obligarea unui grup de persoane aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o populaţie aparţinând minorităţilor naţionale.  +  Articolul 17 (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau a unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza. (2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul restrângerii dreptului autorităţilor de punere în aplicare a planurilor de sistematizare şi amenajare a teritoriului, atât timp cat mutarea se face în condiţiile legii, iar măsura luată nu este determinata de apartenenţa persoanei sau grupului de persoane în cauza la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia/acestora.  +  Articolul 18Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o alta categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.  +  Secţiunea a V-a Dreptul la demnitatea personală  +  Articolul 19Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naţionalist-şovină, de instigare la ura rasială sau naţionala, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acesteia/acestuia la o rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia/acesteia.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 20 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5-8, 10-14, art. 15 alin. (1), (2), (3), (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 din prezenta ordonanţă se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 10.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizica, respectiv cu amendă între 1.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. (2) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice. (3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la cap. II din prezenta ordonanţă se fac de către membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii.Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (4) Actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute în prezenta ordonanţă se va face în conformitate cu prevederile art. 7 1 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21 (1) În toate cazurile de discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă persoanele discriminate au dreptul sa pretindă despăgubiri proporţional cu prejudiciul suferit, precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminarii sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. (2) Cererea de despăgubire este scutită de taxa judiciară de timbru. (3) La cerere, instanţa poate dispune retragerea, de către autorităţile emitente, a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discriminatorie, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 22 (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului au calitate procesuala activa în cazul în care discriminarea se manifesta în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane. (2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuala activa şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, dacă aceasta din urma mandatează organizaţia în acest sens.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului. (2) Structura organizatorică şi celelalte atribuţii ale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru minorităţile naţionale,Eckstein Kovacs PeterMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul educaţiei naţionaleAdrian Miroiu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul funcţiei publice,Ioan Onisei,secretar de stat──────────