ORDONANTA nr. 136 din 31 august 2000privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. E pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic referitor la măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii în România a organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii folosiţi au următorul înţeles: a) articol reglementat - orice spaţiu de depozitare, mijloc de transport, container sau orice alt obiect ori material susceptibil de a purta sau de a răspândi organisme de carantina, în special unde este implicat transportul internaţional; b) carantina fitosanitara - ansamblu de măsuri care vizează prevenirea introducerii şi/sau răspândirii organismelor de carantina sau combaterea acestora; c) certificat fitosanitar - document oficial, conform modelului prezentat în Convenţia internationala pentru protecţia plantelor; d) control fitosanitar - control oficial al plantelor, produselor vegetale şi al articolelor reglementate pentru a se determina prezenta sau absenta organismelor dăunătoare şi/sau pentru a asigura respectarea reglementărilor fitosanitare; e) organe de carantina fitosanitara - instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din prezenta ordonanţă; f) organism de carantina - organism daunator cu importanţa economică potenţiala pentru o zona ameninţată, care nu este prezent în acea zonă sau care este prezent cu o distribuţie limitată şi care face obiectul combaterii oficiale; g) organism daunator - orice specie, sursa sau biotip de origine vegetala ori animala sau orice agent patogen daunator vegetalelor şi produselor vegetale; h) pasaport fitosanitar - o eticheta oficială care însoţeşte plantele şi produsele vegetale pe teritoriul României şi atesta ca reglementările fitosanitare au fost respectate; i) plante - plantele vii, părţile de plante vii, inclusiv seminţele destinate insamantarii; părţile de plante vii cuprind: fructe, în sensul botanic al termenului, care nu au fost conservate prin congelare, legume care nu au fost conservate prin congelare, tuberculi, bulbi, rizomi, cormi, flori tăiate, ramuri cu frunze, pomi taiati cu frunze, culturi de tesut vegetal; j) produse vegetale - produse de origine vegetala neprelucrate sau care au suferit o prelucrare simpla, astfel încât nu mai sunt plante; k) regimul de carantina fitosanitara - un complex de măsuri privind prevenirea introducerii şi/sau răspândirii organismelor de carantina, iar în cazul patrunderii şi existenţei lor pe teritoriul tarii, de localizare şi chiar de lichidare; l) reglementări fitosanitare - ansamblu de reglementări oficiale care vizează prevenirea introducerii şi/sau a răspândirii organismelor de carantina, controland producţia şi circulaţia plantelor, a produselor vegetale şi a articolelor reglementate; m) zona ameninţată - zona în care condiţiile sunt favorabile stabilirii unui organism de carantina a cărui prezenta va atrage pierderi economice importante; n) zona protejata - o zona în care:- unul sau mai multe organisme de carantina care sunt stabilite în alte zone nu sunt endemice sau stabilite, deşi condiţiile sunt favorabile pentru stabilirea acestora;- exista un pericol de stabilire a anumitor organisme de carantina pentru anumite culturi existente datorită condiţiilor favorabile, deşi aceste organisme nu sunt endemice sau stabilite în ţara.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin Agenţia Naţionala Fitosanitara, reprezintă autoritatea centrala în domeniul organizării şi funcţionarii carantinei fitosanitare. (2) Agenţia Naţionala Fitosanitara coordonează din punct de vedere tehnic: a) Laboratorul Central de Carantina Fitosanitara; b) direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Laboratorul Central de Carantina Fitosanitara este organul tehnic de carantina fitosanitara autorizat pentru diagnoza, prognoza şi avertizarea organismelor dăunătoare, care organizează şi conduce controlul fitosanitar vamal. (4) Direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt unităţi cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 4Persoanele fizice sau juridice care exercită un drept cu privire la plante, produse vegetale sau articole reglementate, purtătoare de organisme de carantina sunt obligate sa informeze imediat organele de carantina fitosanitara şi sa ia măsuri de combatere, sub controlul direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Pentru a preveni răspândirea organismelor de carantina, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei stabileşte măsuri privind circulaţia plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate, care provin din zone contaminate, precum şi pentru combaterea organismelor respective.  +  Articolul 6Organele de carantina fitosanitara efectuează controale privind respectarea regimului de carantina fitosanitara, fără nici o discriminare în ceea ce priveşte originea plantelor, produselor vegetale sau a articolelor reglementate.  +  Articolul 7Agenţia Naţionala Fitosanitara, prin direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, instituie regimul de carantina fitosanitara sau îl ridica, după caz.  +  Articolul 8În activitatea de supraveghere şi control privind respectarea regimului de carantina fitosanitara inspectorii fitosanitari au următoarele competente: a) accesul, cu respectarea dispoziţiilor legale, pe teritoriul porturilor şi al debarcaderelor fluviale şi maritime, al aeroporturilor aviaţiei civile, al statiilor de cale ferată, pe vasele flotei comerciale, în avioanele aviaţiei civile, în vagoanele de marfa şi de persoane, în automobile, pe culturile tuturor producătorilor agricoli, în pepiniere, livezi şi vii, în depozitele de produse vegetale, pe teritoriul institutelor de cercetări ştiinţifice, precum şi în alte locuri unde se impune efectuarea controlului fitosanitar; b) prelevarea, cu ocazia controlului fitosanitar, de probe din plante, produse vegetale şi articole reglementate supuse regimului de carantina fitosanitara pentru analize şi expertize de laborator, în prezenta factorilor direct implicaţi; c) solicitarea de informaţii de la administraţia vamilor porturilor, aeroporturilor, statiilor de cale ferată şi oficiilor poştale asupra mărfurilor sosite, aflate în păstrare sau expediate, şi controlul documentelor fitosanitare care însoţesc mărfurile; d) propunerea de instituire a regimului de carantina fitosanitara sau ridicarea acestuia, după caz; e) stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii şi de combatere a organismelor de carantina, precum şi controlul privind efectuarea acestora.  +  Articolul 9 (1) Producătorii şi importatorii de plante, produse vegetale sau articole reglementate, prevăzute în reglementările fitosanitare, se înregistrează la direcţia fitosanitara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (2) Înregistrarea nu este obligatorie pentru micii producători sau prelucratori de plante, produse vegetale sau articole reglementate a căror producţie şi/sau vânzare sunt destinate autoconsumului sau pieţei locale, pentru utilizare de către persoane care nu sunt implicate profesional în producerea de seminţe şi material săditor, destinate multiplicării, cu excepţia situaţiilor în care exista pericolul răspândirii organismelor de carantina.  +  Articolul 10 (1) Direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti eliberează un pasaport fitosanitar valabil pe tot teritoriul tarii, pentru un anumit teritoriu sau pentru o zona protejata, după caz, în situaţia în care în urma controlului fitosanitar efectuat se constată că plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate sunt libere de organisme de carantina. (2) Pasaportul fitosanitar poate fi înlocuit ulterior cu un pasaport fitosanitar de înlocuire în cazul divizării loturilor, a reunirii mai multor loturi sau părţi din acestea, în cazul schimbării stării fitosanitare a lotului sau în alte cazuri stabilite de Agenţia Naţionala Fitosanitara, şi se eliberează de direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Procedura de eliberare a pasaportului fitosanitar şi a pasaportului fitosanitar de înlocuire se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 11Importul plantelor, produselor vegetale sau al articolelor reglementate se face numai dacă acestea sunt însoţite de certificat fitosanitar şi dacă în urma controlului fitosanitar au fost găsite libere de organisme de carantina.  +  Articolul 12Inspectorii de carantina fitosanitara, împuterniciţi prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, eliberează certificate fitosanitare pentru plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate destinate exportului în situaţia în care ţările importatoare impun exigente specifice.  +  Articolul 13 (1) Importul, exportul şi tranzitul de plante, produse vegetale sau articole reglementate se fac numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României în care este organizat controlul fitosanitar. (2) Condiţiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 14Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor, prin Direcţia Generală a Vamilor, sunt obligate sa sprijine autorităţile de carantina fitosanitara în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin.  +  Articolul 15 (1) Faptele prevăzute la art. 16-20 din prezenta ordonanţă constituie contravenţii la normele privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi a articolelor reglementate în România, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 16Se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei efectuarea operaţiunilor de import, export, transport şi comercializare a plantelor, produselor vegetale şi articolelor reglementate, fără documente fitosanitare.  +  Articolul 17Se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei introducerea în ţara a plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate a căror introducere este interzisă conform reglementărilor fitosanitare.  +  Articolul 18Se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 35.000.000 lei obstructionarea organelor de carantina fitosanitara în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării reglementărilor fitosanitare de către importatorii, exportatorii, comercianţii, producătorii, depozitele, centrele de expediere sau oricare altă persoană implicata în producerea sau circulaţia plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate.  +  Articolul 19Se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nefurnizarea informaţiilor solicitate, în scris, de către organele de carantina fitosanitara în termenul stabilit de acestea.  +  Articolul 20Se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul de a permite accesul inspectorilor fitosanitari în locurile prevăzute la art. 8 lit. a).  +  Articolul 21 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de inspectori ai poliţiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. (3) Sancţiunile prevăzute se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 22Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga capitolul IV "Carantina fitosanitara" din Legea nr. 5/1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu────────────