METODOLOGIE DE EVALUARE din 12 aprilie 2021a studiilor universitare de doctorat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 aprilie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.651 din 12 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 414 din 12 aprilie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Evaluarea studiilor doctorale(1) Evaluarea studiilor universitare de doctorat se realizează în scopul acreditării sau menținerii acreditării, modalitate de asigurare a calității prin care se certifică respectarea standardelor de funcționare de către instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat, conform art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale din cadrul aceleiași instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul IOSUD.(3) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menținerii acreditării, după caz, se realizează în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2)-(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și implică parcurgerea următoarelor etape:a) evaluarea componentei organizatorice, denumită IOSUD, organizată în condițiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe baza elementelor prevăzute de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat.  +  Articolul 2Entități care realizează evaluarea studiilor doctorale(1) Procesele de evaluare prevăzute la art. 1 se realizează de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenție de asigurare a calității din străinătate, înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), denumită în cele ce urmează Agenția.(2) În activitățile din cadrul procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat prevăzute la art. 1, Agenția cooptează studenți, de regulă doctoranzi, și experți internaționali.  +  Articolul 3Aspecte generale privind studiile doctorale(1) Programele de studii universitare de doctorat sunt organizate în școli doctorale, conform prevederilor art. 158 alin. (2) și (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Programele de studii universitare de doctorat, organizate de școlile doctorale, se desfășoară sub coordonarea conducătorilor de doctorat, conform prevederilor art. 159 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Școlile doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorțiu universitar ori de către consorții sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorțiu universitar și unități de cercetare-dezvoltare.(4) Universitățile, respectiv parteneriatele sau consorțiile organizatoare de una sau mai multe școli doctorale constituie o IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educației, pe baza autorizării provizorii, respectiv a acreditării și evaluării periodice, conform art. 158 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cazul IOSUD formate din consorții/parteneriate, membrii acesteia vor desemna unul dintre membri, obligatoriu o instituție de învățământ superior acreditată, drept coordonator instituțional al procesului de evaluare externă a IOSUD de către Agenție.(6) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituțional al IOSUD, de sisteme proprii și specifice de conducere și administrare a programelor de studii și a cercetării, inclusiv la nivelul școlilor doctorale. La nivelul IOSUD funcționează Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în continuare CSUD, iar la nivelul fiecărei școli doctorale funcționează Consiliul școlii doctorale, denumit în continuare CSD. Aceste structuri funcționează conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.(7) Școlile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe discipline sau tematici disciplinare și interdisciplinare, conform art. 158 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(8) Facultățile pot propune organizarea școlii doctorale la nivel de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat în conformitate cu art. 132 alin. (4^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(9) Academia Română poate înființa Școala de studii doctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în privința autorizării, acreditării și funcționării ca instituție de învățământ superior. Școala de studii doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD și poate organiza programe de studii universitare de doctorat, cu îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la ordin.  +  Capitolul II Procesul de evaluare periodică a studiilor doctorale  +  Articolul 4Evaluarea periodică(1) Fiecare IOSUD este evaluată la fiecare 5 ani de către Agenție în vederea menținerii acreditării. În cazul universităților, evaluarea periodică ca IOSUD se va realiza, în mod unitar, în cadrul evaluării instituționale a instituției de învățământ superior respective.(2) Evaluarea externă periodică a programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, la fiecare 5 ani, de către Agenție, pe bază de contract.  +  Articolul 5Etapele evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat(1) În vederea evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat, IOSUD elaborează un raport de evaluare internă și solicită Agenției evaluarea fiecărui domeniu de studii universitare de doctorat, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Agenția numește o comisie de experți, care analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) și verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, realizat în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și elaborează propriul raport de evaluare.(3) Agenția supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experților, după verificarea respectării prevederilor prezentei metodologii și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în procesul de evaluare externă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Dacă Agenția care a realizat evaluarea constată:a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educației menținerea acreditării domeniului de studii universitare de doctorat evaluat;b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, consemnată într-un raport propriu de evaluare, informează Ministerul Educației cu privire la acest aspect, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD. Avertismentul se publică pe siteul Ministerului Educației.(5) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligația de a solicita o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară. Noua evaluare va respecta etapele menționate la alin. (2) și (3). În caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (4) lit. b) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi.(6) În cazul în care Agenția constată în raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (5) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi.(7) În cazul în care Agenția constată în raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (5) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educației menținerea acreditării domeniului de studii universitare de doctorat evaluat.(8) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.(9) Pentru un domeniu care și-a pierdut acreditarea, în condițiile alin. (5) sau (6), IOSUD poate solicita autorizarea, respectiv acreditarea, atunci când IOSUD solicitantă îndeplinește condițiile stipulate de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, după 5 ani de la pierderea acestei calități, conform art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Etapele evaluării periodice a IOSUD(1) În vederea evaluării periodice, IOSUD elaborează un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și solicită evaluarea externă de către Agenție.(2) Agenția numește o comisie de experți, analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) și verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, pe baza art. 13 lit. a)-c) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și elaborează propriul raport de evaluare.(3) Agenția supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experților prin verificarea respectării prezentei metodologii și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizat în procesul de evaluare externă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Dacă Agenția care a realizat evaluarea constată:a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, propune Ministerului Educației menținerea acreditării IOSUD evaluate;b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, consemnată într-un raport propriu de evaluare, informează Ministerul Educației cu privire la acest aspect, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD. Avertismentul se publică pe siteul Ministerului Educației.(5) În termen de cel mult 2 ani de la avertizarea prevăzută la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligația de a solicita o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară, ce va respecta etapele menționate la alin. (2) și (3). În caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (4) lit. b) devine definitiv, iar IOSUD în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a mai organiza admitere de noi studenți doctoranzi.(6) În cazul în care Agenția constată în raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (5) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, IOSUD în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a mai organiza admitere de noi studenți doctoranzi.(7) În cazul în care Agenția constată în raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (5) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educației menținerea acreditării IOSUD evaluate.(8) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.(9) Pentru o IOSUD care și-a pierdut acreditarea, în condițiile alin. (5) sau (6), instituția de învățământ superior poate solicita reluarea procesului de acreditare după 5 ani de la pierderea acestei calități, conform art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(10) În cazul universităților, evaluarea IOSUD reprezintă un capitol în cadrul evaluării la nivel instituțional, evaluarea desfășurându-se în mod unitar, în conformitate cu criteriile cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.  +  Capitolul III Evaluarea în vederea acreditării  +  Articolul 7Evaluarea în vederea înființării unui nou domeniu de studii de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, într-o IOSUD(1) Pentru înființarea unui nou domeniu de studii universitare de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, în cadrul unei IOSUD, procesul de evaluare se declanșează la solicitarea adresată Agenției de către IOSUD interesată, pe bază de raport de evaluare internă.(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) poate fi solicitată:a) direct pentru acreditare, atunci când IOSUD solicitantă îndeplinește condițiile stipulate de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) pentru autorizarea de funcționare provizorie, când IOSUD solicitantă nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prevederile art. 5 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Domeniul de studii universitare de doctorat nou-înființat poate fi integrat:a) într-o școală doctorală existentă;b) într-o școală doctorală nouă, care se înființează în baza autorizării de funcționare provizorie sau acreditării domeniului de studii universitare de doctorat.(5) Dacă în urma procesului de evaluare Agenția constată, prin raportul de evaluare externă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educației, după caz, acordarea acreditării sau autorizării de funcționare provizorie pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.  +  Articolul 8Evaluarea în vederea înființării unui nou domeniu de doctorat care nu este înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare într-o IOSUD(1) Înființarea unui nou domeniu de studii universitare de doctorat care nu este înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare este precedată de înscrierea și înregistrarea calificării aferente respectivului domeniu în Registrul național al calificărilor din învățământul superior (RNCIS), gestionat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), la solicitarea IOSUD interesate.(2) După înscrierea în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 9Evaluarea în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcționeze provizoriu(1) IOSUD au obligația de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcționeze provizoriu, conform prezentului articol, în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor pentru un absolvent al domeniului respectiv.(2) IOSUD în cadrul căreia sunt organizate domenii de studii universitare de doctorat, autorizate să funcționeze provizoriu, elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și solicită evaluarea externă de către Agenție.(3) Prevederile art. 5 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Dacă Agenția care a realizat evaluarea constată:a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educației acreditarea domeniului de studii universitare de doctorat evaluate;b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, consemnată într-un raport propriu de evaluare, informează Ministerul Educației asupra acestui aspect, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD. Avertismentul se publică pe site-ul Ministerului Educației.(5) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligația de a solicita o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară. Noua evaluare se desfășoară cu respectarea etapelor menționate la alin. (2) și (3). În caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (4) lit. b) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi.(6) În cazul în care Agenția constată în raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (5) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenți doctoranzi.(7) În cazul în care Agenția constată în raportul de evaluare elaborat în condițiile alin. (5) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educației acreditarea domeniului de studii universitare de doctorat evaluat.(8) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.(9) Pentru un domeniu care și-a pierdut autorizarea de funcționare provizorie, în condițiile alin. (5) și (6), IOSUD poate solicita obținerea autorizării după 5 ani de la pierderea acestei calități, conform art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Evaluarea domeniului de studii universitare de doctorat, în vederea recunoașterii calității de IOSUD(1) În vederea recunoașterii de către Ministerul Educației a calității de IOSUD, orice universitate sau consorțiu poate solicita Agenției evaluarea în vederea acreditării unui domeniu de studii universitare de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, conform art. 7.(2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), universitatea solicitantă are obligația de a realiza un dosar de evaluare internă și trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să dețină contracte individuale de muncă cu cel puțin 3 conducători de doctorat care au dreptul de a conduce doctorate în respectivul domeniu;b) să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) să demonstreze capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și existența procedurilor și structurilor de management al calității pentru domeniul de studii universitare de doctorat și pentru IOSUD, conform sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la ordin.(3) Prevederile art. 5 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Noul domeniu de studii universitare de doctorat va fi integrat într-o școală doctorală nouă, care se înființează prin acreditarea domeniului respectiv.(5) În cazul constatării respectării sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la ordin, Agenția care a realizat evaluarea propune Ministerului Educației acreditarea pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat și autorizarea de funcționare provizorie pentru IOSUD.(6) În urma acreditării a cel puțin un domeniu de studii universitare de doctorat, universitatea dobândește calitatea de IOSUD autorizată să funcționeze provizoriu.(7) Ministerul Educației recunoaște, prin ordin al ministrului, calitatea de IOSUD autorizată să funcționeze provizoriu pentru universitatea solicitantă prevăzută la alin. (4).  +  Articolul 11Evaluarea IOSUD autorizată să funcționeze provizoriu în vederea acreditării(1) IOSUD autorizată să funcționeze provizoriu are obligația de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor.(2) IOSUD elaborează, în vederea acreditării, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și solicită evaluarea externă de către Agenție.(3) Prevederile art. 6 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Dacă Agenția care a realizat evaluarea constată:a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, propune Ministerului Educației acreditarea IOSUD evaluate;b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educației neacreditarea și avertizarea IOSUD.(5) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligația de a depune un nou dosar de acreditare în termen de 2 ani de la comunicarea neacreditării, sub sancțiunea intrării în lichidare.(6) Dacă Agenția care a realizat evaluarea prevăzută la alin. (2) constată, în cadrul procesului de evaluare realizat conform alin. (5), neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educației neacreditarea IOSUD evaluate și intrarea în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi, conform prevederilor art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(7) IOSUD care nu a îndeplinit condițiile de acreditare în condițiile prezentului articol, în cazul aplicării sancțiunii de la alin. (5) sau ca urmare a procedurii de la alin. (6), pierde calitatea de IOSUD. În această situație, instituția poate să depună un nou dosar pentru autorizarea de funcționare provizorie după cel puțin 5 ani de la pierderea acestei calități, în urma reluării procesului de evaluare, conform art. 10.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 12Evaluarea în condițiile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației(1) Toate IOSUD-urile care funcționează la intrarea în vigoare a prezentei metodologii parcurg procesul de evaluare, până la 31 decembrie 2021, separat de evaluarea instituțională.(2) Universitățile organizatoare de studii universitare de doctorat care intră în proces de evaluare periodică instituțională în perioada prevăzută la alin. (1) parcurg cele două procese de evaluare concomitent.  +  Articolul 13Aplicarea metodologiei(1) Pentru punerea în aplicare a prezentei metodologii, în termen de cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a acesteia, ARACIS va elabora ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat.(2) În ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat se va preciza care sunt indicatorii care se aplică pentru procesul de autorizare de funcționare provizorie a IOSUD, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat.  +  Articolul 14Aspecte specifice procesului de evaluare externă în condițiile prezentei metodologii(1) Pentru primul proces de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat, organizat în condițiile prezentei metodologii, fiecare IOSUD va demara procesul de evaluare externă a tuturor domeniilor de studii universitare de doctorat și a IOSUD, prin depunerea rapoartelor de evaluare internă la ARACIS sau la o altă agenție de asigurare a calității înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), în termen de cel mult 45 de zile de la publicarea ghidului de evaluare a studiilor universitare de doctorat de către ARACIS.(2) În condițiile alin. (1), procesul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat și a IOSUD se va desfășura în paralel și concomitent.(3) Universitățile care parcurg procesul de evaluare instituțională cu finalizare până la data de 31 decembrie 2021 vor parcurge concomitent și procesul de evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat și a IOSUD.(4) Pentru IOSUD a căror evaluare nu se poate sincroniza până la data de 31 decembrie 2021 cu evaluarea instituțională, procesul de evaluare periodică prevăzut la alin. (2) se programează separat, întrun singur proces de evaluare.(5) Domeniile de studii universitare de doctorat, acreditate la data intrării în vigoare a prezentei metodologii în instituții de învățământ superior în care nu funcționează domenii de studii universitare de masterat acreditate în același domeniu, își pot menține acreditarea, în urma procesului de evaluare externă derulat de către ARACIS sau de o altă agenție de asigurare a calității înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), în condițiile îndeplinirii sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. (6) Toate rapoartele de evaluare internă, atât pentru școlile doctorale, cât și cele pentru domeniile de studii universitare de doctorat, elaborate și depuse conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, rămân valabile și vor fi luate în considerare pentru procesul de evaluare. Rapoartele de evaluare internă a școlilor doctorale vor fi utilizate în procesul de evaluare periodică a IOSUD.(7) Rapoartele de evaluare internă a IOSUD, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzute de prezenta metodologie, se vor redacta de către fiecare IOSUD atât în limba română, cât și în limba engleză, iar anexele acestor rapoarte vor fi redactate în limba română sau în limba engleză.
  DomeniiCriteriiStandardeIndicatori de performanță
  A. Capacitatea instituționalăA.1. Structurile instituționale, administrative, manageriale și resursele financiareA.1.1. Instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a implementat mecanismele de funcționare eficientă prevăzute în legislația specifică privind organizarea studiilor universitare de doctorat.A.1.1.1. Existența regulamentelor specifice și aplicarea acestora la nivelul școlii doctorale din care face parte domeniul de studii universitare de doctorat: a) regulamentul școlii doctorale; b) metodologia de desfășurare a alegerilor pentru funcția de director al Consiliului școlii doctorale (CSD), precum și a alegerii de către studenți a reprezentantului în CSD și dovezi ale derulării acestora; c) metodologii de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat (de admitere a studenților doctoranzi, de finalizare a studiilor universitare de doctorat); d) existența mecanismelor de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și de echivalare a doctoratului obținut în alte state; e) structuri de conducere funcționale (Consiliul școlii doctorale), dovedind inclusiv regularitatea convocării ședințelor; f) contractul de studii universitare de doctorat; g) proceduri interne de analiză și aprobare a propunerilor privind tematica programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate. A.1.1.2. Regulamentul școlii doctorale include criterii, proceduri și standarde obligatorii pentru aspectele specificate în art. 17 alin. (5) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  A.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru îndeplinirea misiunii studiilor universitare de doctorat.A.1.2.1. Existența și eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidența studenților doctoranzi și a parcursului lor academic A.1.2.2. Existența și utilizarea unui program informatic adecvat și dovezi ale utilizării sale pentru verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat
  A.1.3. IOSUD se asigură că resursele financiare sunt utilizate în mod optim, iar veniturile obținute din studiile universitare de doctorat sunt completate prin finanțare suplimentară față de cea oferită de Guvern.A.1.3.1. Existența cel puțin a unui grant de cercetare sau de dezvoltare instituțională/resurse umane în implementare la momentul depunerii dosarului de evaluare internă, pentru domeniul de studii universitare de doctorat analizat, sau existența, la nivelul domeniului, a cel puțin 2 granturi de cercetare sau de dezvoltare instituțională/resurse umane obținute de conducătorii de doctorat din domeniul evaluat în ultimii 5 ani. Granturile abordează teme relevante pentru domeniul respectiv și, de regulă, se desfășoară cu implicarea studenților doctoranzi. *A.1.3.2. Proporția studenților doctoranzi existenți în momentul evaluării care beneficiază, pentru minimum 6 luni, și de alte surse de finanțare decât finanțarea guvernamentală, prin burse acordate de persoane fizice sau juridice, sau sunt susținuți financiar prin granturi de cercetare sau de dezvoltare instituțională/resurse umane este de cel puțin 20%. *A.1.3.3. Cel puțin 10% din totalul sumelor aferente granturilor doctorale obținute de universitate prin contract instituțional și prin taxe de școlarizare încasate de la studenții doctoranzi, de la forma de învățământ cu taxă, se utilizează pentru a finanța cheltuielile de formare profesională ale doctoranzilor (participarea la conferințe, școli de vară, cursuri, stagii în străinătate, publicare de articole de specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc.).
  A.2. Infrastructura de cercetareA.2.1. IOSUD deține o infrastructură modernă de cercetare, care susține derularea activităților specifice studiilor universitare de doctorat.A.2.1.1. Spațiile și dotarea materială a școlii doctorale permit realizarea activităților de cercetare, în domeniul evaluat, în acord cu misiunea și obiectivele asumate (calculatoare, software specific, aparatură, echipamente de laborator, bibliotecă, acces la baze de date internaționale etc.). Infrastructura de cercetare și oferta de servicii de cercetare sunt prezentate public prin intermediul unei platforme de profil. Se va evidenția, în mod distinct, infrastructura de cercetare descrisă mai sus, achiziționată și dezvoltată în ultimii 5 ani.
  A.3. Calitatea resursei umaneA.3.1. La nivelul fiecărui domeniu există personal calificat, cu experiența necesară pentru derularea programului de studii universitare de doctorat.A.3.1.1. În cadrul domeniului de doctorat își desfășoară activitatea minimum 3 conducători de doctorat și cel puțin 50% din aceștia (dar nu mai puțin de 3) îndeplinesc standardele minimale ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) aflate în vigoare la momentul realizării evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare. *A.3.1.2. Cel puțin 50% din conducătorii de doctorat din domeniul de doctorat evaluat sunt titulari în cadrul IOSUD, angajați cu încheierea unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată. A.3.1.3. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente domeniului sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat/abilitat, profesor/CS I sau conferențiar universitar/CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate sau alți specialiști în domeniu care îndeplinesc standardele stabilite de instituție pentru funcțiile didactice și de cercetare menționate anterior, în condițiile legii.
  ----