ORDONANTA nr. 99 din 29 august 2000privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 1 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi aleart. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 125/2000privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleScopul ordonanţei  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea echilibrata a reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţa, cu respectarea principiilor liberei concurente, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.Obiectivele ordonanţei  +  Articolul 2Prevederile ordonanţei au în vedere realizarea următoarelor obiective: a) stimularea dezoltarii activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa; b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurentei loiale şi a liberei circulatii a produselor şi serviciilor de piaţa; c) informarea corecta şi protejarea intereselor economice ale consumatorilor, precum şi posibilitatea aprovizionarii acestora din zonele de vecinătate; d) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie; e) promovarea echilibrului dintre diverse tipuri de reţele de distribuţie şi diferite forme de vânzare; f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale în zonele defavorizate.Domeniul de reglementare al ordonanţei  +  Articolul 3 (1) Prezenta ordonanţă reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţa privind cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile şi regulile comerciale, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Activitatea comercială, în sensul prezentei ordonate, se exercită cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţa prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă. (3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe activităţile de comercializare având ca obiect: a) produsele medicamentoase, tehnico-medicale şi protezele medico-chirurgicale; b) produsele agricole şi agroalimentare vândute de producătorii agricoli individuali în baza certificatului de producător; c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializati prin staţii de distribuţie; d) bunurile din producţia proprie a mestesugarilor vândute la locurile de producţie; e) produsele apicole, peştele şi vanatul, provenite în exclusivitate din exercitarea activităţii legale a apicultorilor, pescarilor şi vânătorilor; f) lucrările, brevetele şi inventiile, precum şi publicaţiile de natura ştiinţifică sau informativa realizate de titularii acestora; g) tipariturile, pliantele, brosurile şi albumele, realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut de muzee, centre de cultura, teatre sau alte instituţii similare acestora, ori bunurile culturale sau cu caracter promotional specifice activităţii instituţiilor culturale, şi comercializate prin fondul propriu al fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea; h) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul targurilor, saloanelor şi al altor manifestări expozitionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective; i) produsele confiscate şi valorificate de Ministerul Finanţelor conform dispoziţiilor legale în vigoare; j) unele produse şi servicii de piaţa reglementate prin acte normative speciale. (4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică activităţilor comerciale desfăşurate şi serviciilor prestate pe teritoriul României.Definirea unor termeni  +  Articolul 4În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:● consumator - orice persoană fizica care cumpara, dobândeşte, utilizează ori consuma produse sau servicii în afară activităţii sale profesionale;● comerciant - persoana care în nume şi cont propriu efectuează activitate de comerţ ca o profesiune obişnuită;Dispoziţiile referitoare la comercianţi se aplică şi societăţilor comerciale.● comerţ cu ridicată de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpara produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi, inclusiv activitatea de intermediere;● comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vand produse direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;● comerţ ambulant - activitatea de comercializare realizată în rulote, standuri, chioscuri, de obicei mobile, în zone publice special amenajate şi/sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorului;● serviciul de alimentaţie publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor culinare, de cofetarie-patiserie şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;● exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicată, cu amănuntul, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant. Obiectul comercializării îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă;● serviciu de piaţa - orice acţiune sau prestaţie intangibila, care face obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţa şi care nu are drept consecinţa transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesitaţi ale consumatorilor;● structura de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exercitii comerciale;● suprafaţa de vânzare - suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii.Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitarii şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;● structura de vânzare cu suprafaţa mica - spaţiul în care se desfăşoară o activitate comercială având o suprafaţa de vânzare de până la 400 mp;● structura de vânzare cu suprafaţa medie - spaţiul în care se desfăşoară o activitate comercială având o suprafaţa de vânzare cuprinsă între 401-1.000 mp;● structura de vânzare cu suprafaţa mare - spaţiul în care se desfăşoară o activitate comercială având o suprafaţa de vânzare mai mare de 1.000 mp;● centru comercial - structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii şi de alimentaţie publică, ce utilizează în mod unitar o infrastructura comuna şi utilităţi adecvate.Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta;● comerţ în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zona de alta natura destinată folosinţei publice.Definiţiile termenilor din alte acte normative în vigoare care privesc activitatea comercială se aplică şi în cazul prezentei ordonanţe.  +  Capitolul 2 Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comercialeDeschiderea unui exerciţiu comercial  +  Articolul 5 (1) Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai pe baza autorizării prealabile de către autorităţile administraţiei publice, în condiţiile legii. (2) Activitatea comercială poate fi exercitată de persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani şi au capacitate deplina de exerciţiu şi folosinţă şi de persoane juridice care au ca obiect de activitate comercializarea de produse şi/sau servicii de piaţa. (3) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi alimentaţie publică necesita cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal care îndeplineşte una dintre următoarele cerinţe profesionale: a) a absolvit un curs profesional cu specialitatea produse alimentare şi/sau alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare; b) a desfăşurat cel puţin 2 ani activitate profesională de comercializare de produse alimentare şi/sau de alimentaţie publică şi a absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Aceleaşi cerinţe trebuie îndeplinite şi de administratorul sau de directorul executiv al societăţii comerciale. (4) Respingerea autorizării poate fi contestată potrivitLegii contenciosului administrativ nr. 29/1990.Comerţul în structuri de vânzare cu suprafaţa mica  +  Articolul 6 (1) Deschiderea unui exerciţiu comercial într-o structura de vânzare cu suprafaţa mica până la limitele specificate în art. 4 se efectuează în baza unei documentaţii depuse de comerciant la primăria în a carei raza teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea. (2) Documentaţia trebuie să cuprindă: a) cererea de autorizare în care vor fi menţionate codurile din tabelul cu produsele şi serviciile asociate activităţii de comercializare, structura de vânzare şi amplasarea acesteia; fişa de caracterizare a structurii de vânzare.Formularele tip pentru cererea de autorizare şi pentru fişa de caracterizare a structurii de vânzare, precum şi tabelul cu produsele şi serviciile asociate activităţii de comercializare sunt cele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta ordonanţă; b) autorizaţiile şi documentele prevăzute în cererea tip; c) acordul administratorilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pentru desfăşurarea comerţului în zona aeroporturilor, porturilor, garilor, autogarilor, statiilor şi pasajelor de metrou. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu comercial. (4) Cererile de autorizare se considera aprobate dacă, în termen de 15 zile de la data confirmării primirii acestora, autorităţile administraţiei publice locale nu au comunicat în scris comercianţilor respingerea lor motivată, data autorizării fiind considerată cea de-a 16-a zi calendaristică de la data confirmării primirii acestora. (5) Cererile de autorizare pot fi respinse în următoarele cazuri: a) contravin planului general de dezvoltare urbana şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi; b) aduc prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonica deosebită ori cu valoare de patrimoniu; c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate sau care nu se armonizeaza cu arhitectura zonala; d) se încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe. (6) După aprobare, administraţia publică locală va transmite, în termen de 30 de zile, o copie de pe cererea de autorizare şi de pe fişa de caracterizare a structurii de vânzare la Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul registrului comerţului din judeţul unde se afla sediul unităţii comerciale. (7) În scopul realizării unui sistem eficient de baze de date privind reţeaua de distribuţie şi de prestări servicii de piaţa, Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul judeţean al registrului comerţului va transmite Camerei de Comerţ şi Industrie a României - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în sistem computerizat, conţinutul cererii de autorizare şi al fisei de caracterizare a structurii de vânzare, în termen de 3 zile de la primirea acestora. (8) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice interesate, Camera de Comerţ şi Industrie a României - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul judeţean al registrului comerţului va pune gratuit la dispoziţie acestora informaţiile cu privire la datele preluate. Comercianţii sunt obligaţi sa transmită unităţilor teritoriale de statistica datele solicitate referitoare la activitatea comercială.Comerţul în structuri de vânzare cu suprafaţa medie  +  Articolul 7 (1) Exercitarea activităţii comerciale într-o structura de vânzare cu suprafaţa medie între limitele specificate în art. 4 se efectuează în baza documentaţiei întocmite şi înaintate conform prevederilor art. 6 alin. (1), (2) şi (3). (2) Cererile de autorizare se considera aprobate dacă, în termen de 30 de zile de la data confirmării primirii acestora, autorităţile administraţiei publice locale nu au comunicat în scris comerciantului respingerea lor motivată, data autorizării fiind considerată cea de-a 31-a zi calendaristică de la data confirmării primirii acestora. (3) Cererile de autorizare pot fi respinse în cazurile menţionate la art. 6 alin. (5). (4) În scopul realizării unei evidente pe ţara se aplică prevederile art. 6 alin. (6), (7) şi (8).Comerţul în structuri de vânzare cu suprafaţa mare  +  Articolul 8 (1) Exercitarea activităţii comerciale într-o structura de vânzare cu suprafaţa mare se efectuează în baza documentaţiei întocmite şi înaintate conform prevederilor art. 6 alin. (1), (2) şi (3). (2) Cererile de autorizare se considera aprobate dacă, în termen de 45 de zile de la data confirmării primirii acestora, autorităţile administraţiei publice locale nu au comunicat în scris comerciantului respingerea lor motivată, data autorizării fiind considerată cea de-a 46-a zi calendaristică de la data confirmării primirii acestora. (3) Cererile de autorizare pot fi respinse în cazurile menţionate la art. 6 alin. (5). (4) În scopul realizării unei evidente pe ţara se aplică prevederile art. 6 alin. (6), (7) şi (8).Comerţul în zone publice şi în afară structurilor de vânzare  +  Articolul 9 (1) Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. (2) Exercitarea activităţii în zone publice este supusă autorizării administraţiilor publice locale şi va respecta regulamentele proprii elaborate de administratorii zonelor publice respective. (3) În spaţiul din faţa structurilor de vânzare cu sediu fix este interzisă comercializarea de produse similare de către alţi comercianţi, cu excepţia administratorilor structurilor respective. (4) Activitatea de comercializare în afară structurilor de vânzare, precum şi vânzarea la distanta sunt supuse autorizării administraţiei publice locale în a carei raza teritorială se afla depozitul sau, în lipsa acestuia, sediul social al comerciantului, în condiţiile art. 6 din prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 3 Orarele de funcţionareOrarul de funcţionare pentru public  +  Articolul 10Unităţile de vânzare cu amănuntul şi cele prestatoare de servicii de piaţa pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii.Fiecare patron îşi stabileşte în mod liber orarul de funcţionare, cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică.  +  Articolul 11Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, patronul fiind obligat să asigure respectarea acestuia.  +  Articolul 12Unităţile comerciale din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de doua zile consecutive în cazul sarbatorilor legale, cu excepţia unor cauze obiective de nefunctionare.  +  Capitolul 4 Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi localeDispoziţii generale  +  Articolul 13Autorităţile administraţiei publice urmăresc dezvoltarea armonioasă a reţelei de distribuţie şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii.Dezvoltarea reţelei comerciale  +  Articolul 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a reţelei de distribuţie, având drept obiective: a) sprijinirea creării unei reţele de distribuţie care să asigure servicii de calitate consumatorilor şi care să răspundă necesităţilor de consum ale acestora şi marcarea acesteia în documentaţiile de urbanism întocmite, conform prezentei ordonanţe; b) dezvoltarea armonioasă a diferitelor tipuri de distribuţie cu respectarea principiului liberei concurente; c) armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu; d) protejarea patrimoniului arhitectural, istoric şi de mediu prin menţinerea caracterului sitului; e) dezvoltarea reţelei de distribuţie în zonele montane, rurale şi defavorizate şi susţinerea creării de servicii de piaţa în scopul menţinerii şi revigorarii reţelei comerciale; f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comerţ în scopul creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă; g) asigurarea şi dezvoltarea unui sistem de baze de date privind reţeaua de distribuţie; h) respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului pentru unităţile comerciale şi de prestări servicii. (2) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc criteriile de dezvoltare urbanistica a sectorului comercial pentru determinarea: a) suprafeţelor destinate activităţilor comerciale, în special pentru cele cu structuri de vânzare cu suprafaţa medie şi mare; b) limitelor în care trebuie să se încadreze suprafeţele structurilor de vânzare pentru protejarea lucrărilor de arta, a edificiilor cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologică, precum şi a mediului în centrele istorice şi în localităţile de interes turistic; c) amplasamentelor spaţiilor de parcare aferente diverselor structuri de vânzare, conform reglementărilor legale în vigoare. (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigura corelarea autorizării desfăşurării unui exerciţiu comercial într-o structura de vânzare, cu conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire. (4) Autorităţile administraţiei publice locale, în stabilirea strategiei de dezvoltare conform alin. (1), au în vedere următoarele caracteristici teritoriale: a) zone urbane omogene, prin realizarea unei corelari integrate între centru şi periferie; b) zone periferice pentru care trebuie individualizate criterii de dezvoltare omogenă, în scopul integrării acestora într-un cadru urbanistic coerent; c) centre istorice, în scopul promovării unor activităţi comerciale adecvate şi al protejării zonelor cu valoare istorica şi artistică; d) zone cu mica concentrare demografică, în scopul dezvoltării şi/sau îmbunătăţirii infrastructurii; e) zone situate pe traseele autostrazilor şi drumurilor naţionale, în scopul dezvoltării structurilor de vânzare; f) zone defavorizate. (5) În zonele publice autorităţile administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii intereselor consumatorilor, stabilesc, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare: a) criteriile generale ce trebuie respectate în determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi, care vor cuprinde şi aspecte privind protejarea copiilor şi tineretului, prin neamplasarea în apropierea unităţilor de învăţământ a unor structuri de vânzare care comercializează băuturi alcoolice, tutun sau publicaţii, discuri, casete şi alte produse cu caracter obscen, care contravin bunelor moravuri; b) modalităţile de organizare a pieţelor şi targurilor; c) periodicitatea şi tipologia pieţelor şi targurilor; d) criteriile de atribuire a locurilor de vânzare. (6) În scopul promovării şi protejării activităţii comerciale în zonele orăşeneşti periferice, precum şi în zonele rurale, montane sau defavorizate, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili înlesniri speciale, până la anularea taxelor datorate bugetelor locale. (7) Pentru elaborarea strategiilor şi criteriilor, conform prezentului articol, autorităţile administraţiei publice locale consulta asociaţiile profesionale, asociaţiile consumatorilor, organizaţiile patronale, reprezentanţi ai societăţilor comerciale şi ai camerelor de comerţ şi industrie teritoriale.  +  Articolul 15Pentru zone sau edificii cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologică şi pentru zone turistice autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilităţi financiare investitorilor care contribuie prin efort propriu la reabilitarea sau la restaurarea acestora.Pregătirea profesională  +  Articolul 16 (1) Autorităţile administraţiei publice, camerele de comerţ şi industrie şi societăţile comerciale, precum şi alte persoane juridice interesate pot fi autorizate sa organizeze cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, conform legislaţiei în vigoare. (2) Cursul profesional va conţine ca obiect de studiu materii adecvate pentru a garanta însuşirea normelor şi reglementărilor cu privire la sănătatea, securitatea şi informarea consumatorului, precum şi cu privire la comercializarea produselor şi serviciilor.Autorizarea  +  Articolul 17 (1) Autorităţile administraţiei publice locale exercita activitatea de autorizare respectând obiectivele, scopul şi criteriile prezentei ordonanţe. (2) Nivelul taxelor pentru autorizare se stabileşte de autorităţile administraţiei publice locale, astfel încât acesta sa nu reprezinte o bariera în calea comerţului, şi se constituie ca venit la bugetul local. (3) Reprezentanţii Ministerului Industriei şi Comerţului participa la examinarea cererilor de autorizare pentru structurile de vânzare cu suprafaţa mare.  +  Capitolul 5 Practici comercialeVânzările cu preţ redus  +  Articolul 18Prin vânzări cu preţ redus, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege: a) vânzări de lichidare; b) vânzări de soldare; c) vânzări directe prin magazin sau depozit de fabrica; d) vânzări promotionale; e) vânzarea produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident ca produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale; f) vânzarea produselor nealimentare care într-o perioadă de 12 luni de la aprovizionare nu au fost vândute; g) vânzarea accelerata a produselor susceptibile de o deteriorare rapida şi a căror conservare nu mai poate fi asigurata până la limita termenului de valabilitate.  +  Articolul 19Este interzis oricărui comerciant să ofere sau sa vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 18 lit. a), b), e), f) şi g).Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege orice vânzare la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, asa cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.Vânzările de lichidare  +  Articolul 20Potrivit prezentei ordonanţe, prin vânzare de lichidare se înţelege orice vânzare precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub denumirea de "lichidare" şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerata a totalităţii sau numai a unei părţi din stocul de produse dintr-o structura de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situaţii: a) încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepţia cazurilor în care unitatea este vândută, cedata sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar; b) încetarea activităţii comerciantului în structura de vânzare respectiva, ca urmare a anulării contractului de închiriere, locatie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită; c) întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare; d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi semnificative desfăşurate în unitate, care antreneaza schimbări majore în funcţionarea sa; e) modificarea substantiala a condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii sau anulării unui contract de distribuţie având o clauza de aprovizionare exclusiva; f) vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct; g) deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism, a unei părţi importante sau a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.  +  Articolul 21 (1) Lichidarile sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente provenienţă produselor respective. Notificarea se face la primăria localităţii în a carei raza teritorială este amplasata structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor de lichidare în situaţiile prevăzute la art. 20 lit. a) d), e) şi f) şi cel puţin 3 zile în situaţiile prevăzute la lit. b), c) şi g). Perioada pentru care se notifica operaţiunile de lichidare este de maximum: a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. a) şi f); b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. b), d), e) şi g); c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. c), cu condiţia justificarii cu documente legale a realizării evenimentului care a motivat cererea sa, în termen de maximum 6 luni de la data notificării. (2) Data notificării constituie începutul termenului de 6 luni în care comerciantul va trebui să justifice realizarea efectivă a operaţiunii de lichidare. (3) Orice anunţ sau alta forma de publicitate privind lichidarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus lichidării, în cazul în care operaţiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.  +  Articolul 22 (1) Pe durata operaţiunilor de lichidare este interzis să se lichideze sau să se propună spre lichidare alte produse decât cele înscrise în lista de inventar aferentă notificării şi aflate în stocul unităţii comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spaţiile destinate vânzării şi cele aflate în depozitele structurii de vânzare; produsele deţinute în antrepozite şi/sau depozite situate în afară structurii de vânzare pentru care a fost facuta notificarea nu intră în componenta stocului de lichidat. (2) Pot fi lichidate numai produsele care fac parte din stocul unităţii comerciale şi a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătoreşti, prevăzute la art. 20 lit. b), sau la data evenimentelor prevăzute la art. 20 lit. g).  +  Articolul 23În afară cazurilor prevăzute la art. 20 lit. b) şi g), orice vânzare de lichidare trebuie să aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obişnuit.Vânzările de soldare  +  Articolul 24Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea de "soldare/soldari/solduri" şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerata a stocului de mărfuri dintr-o structura de vânzare cu amănuntul, în scopul reînnoirii sezoniere a sortimentului de mărfuri.Produsele care pot fi supuse soldarii sunt articolele de îmbrăcăminte - articolele de blanarie-pielarie, confecţiile, tricotajele, inclusiv lenjeria -, tesaturile, marochinaria, încălţămintea şi articolele sezoniere de sport-turism, precum şi alte produse care vor fi stabilite prin norme ca făcând parte din categoria produselor sezoniere.  +  Articolul 25Vânzările de soldare se pot efectua în cursul a doua perioade pe an cu o durată maxima de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut al perioadei de soldari şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date.  +  Articolul 26Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectiva, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut al soldarilor, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul operaţiunilor de soldare. De asemenea, un comerciant ambulant poate constitui şi desface un asemenea stoc de mărfuri.  +  Articolul 27Vânzarea trebuie să aibă loc în structurile de vânzare sau, după caz, în locurile în care produsele soldate sau produsele asemănătoare erau vândute în mod obişnuit.  +  Articolul 28Documentele justificative care atesta ca stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut al operaţiunii şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate. Achitarea produselor soldate rezultă din examinarea actelor contabile, cu excepţia cazurilor în care vânzătorul acestor produse este însuşi producătorul sau mandatarul acestuia.  +  Articolul 29 (1) Perioadele de soldari prevăzute la art. 25 se stabilesc de comerciant între următoarele limite: a) perioada 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamna-iarna; b) perioada 1 august-30 septembrie inclusiv, pentru produsele de primavara-vara. (2) Comercianţii au obligaţia sa notifice la primăria în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor.  +  Articolul 30 (1) Este interzis să se anunţe o vânzare de soldare în alte cazuri şi condiţii decât cele prevăzute la art. 25. (2) Orice anunţ sau alta forma de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut al vânzării şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldarii în cazul în care operaţiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.Vânzările prin magazin sau prin depozit de fabrica  +  Articolul 31Vânzările prin magazin de fabrica sau vânzările prin depozit de fabrica sunt vânzările din producţia proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători, prin propriile magazine/depozite, special amenajate în acest scop şi indeplinind obligaţiile ce revin oricărui comerciant care desfăşoară comerţ cu amănuntul.Vânzările cu preţ redus prin magazin/depozit de fabrica nu sunt supuse notificării.  +  Articolul 32În cadrul vânzărilor definite la art. 31, cu excepţia produselor alimentare, producătorii pot practica vânzări cu preţ redus pentru acea parte din producţia lor care îndeplineşte următoarele condiţii: a) nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie; b) face obiectul retururilor din reţeaua comercială; c) reprezintă stocul din producţia sezonului anterior rămas nevandut, cu informarea corespunzătoare a consumatorilor.  +  Articolul 33Orice producător care vinde cu preţ redus o parte a producţiei sale, conform prevederilor art. 32, este obligat sa pună la dispoziţie organelor de control abilitate toate documentele legale care justifica originea şi data de fabricaţie a produselor care fac obiectul acestor vânzări.Vânzările promotionale  +  Articolul 34 (1) În sensul prezentei ordonanţe, vânzările promotionale sunt cele care pot avea loc în orice perioada a anului fără să facă obiectul notificării, cu condiţia ca: a) sa nu se refere la produse şi servicii lansate pentru prima data pe piaţa; b) sa nu fie efectuate în pierdere; c) să se refere la produsele disponibile şi reaprovizionabile, precum şi la servicii desfăcute/prestate în mod curent; d) să se anunţe perioada de reducere de preţuri; e) produsele şi serviciile promovate sa existe la vanzare pe toată perioada de reducere de preţuri anunţată. (2) Comerciantul care doreşte sa promoveze într-o anumită perioada o categorie de produse disponibile este obligat sa reînnoiască sau sa completeze stocul respectiv pentru a satisface integral cererile pe durata întregii perioade anunţate.Reguli comune privind anunţurile publicitare de reducere de preţuri  +  Articolul 35 (1) Vânzările cu preţ redus prevăzute la art. 18, asa cum sunt definite de prezenta ordonanţă, sunt supuse următoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor, atunci când consumatorii sunt anuntati despre o reducere de preţuri, care comporta o comparatie exprimată în cifre: a) Orice comerciant care anunta o reducere de preţ trebuie să facă referire la preţul anterior practicat în mod obişnuit în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţa. Preţul de referinţa reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus. b) Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de forma, modul de publicitate şi motivatia reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor şi sa indice în cifre o reducere în raport cu preţurile de referinţa, excepţie făcând:- publicitatile comparative de preţ;- anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;- anunţurile de preţ de lansare a unui nou produs pe piaţa;- anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurta perioada a unei zile de vânzare. c) Publicitatea prin catalog şi ofertele de reducere de preţuri, lansate de comercianţii care practica vânzarea prin corespondenta, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiţia ca aceasta menţiune sa figureze vizibil şi lizibil în catalog. d) Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc:- fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;- fie prin menţiunile "preţ nou", "preţ vechi" lângă sumele corespunzătoare;- fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior barat;- fie prin menţionarea unui procent unic pentru toate produsele dintr-un magazin/raion sau pentru anumite produse bine individualizate; în ambele cazuri anunţul trebuie să indice dacă reducerea a fost sau nu efectuată. e) Se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuita a unei părţi din produs şi/sau serviciu. f) Toate documentele justificative legale care atesta veridicitatea preţului de referinţa trebuie să fie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate. g) Orice anunţ de reducere de preţuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu preţul de referinţa este considerat o formă de publicitate inselatoare şi este sancţionat conform reglementărilor legale în vigoare. (2) Aceste reguli nu se aplică atunci când reducerile de preţ pe produs rezultă din creşterea cantităţii de produs continuta în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestora sau din creşterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.Vânzările la distanta  +  Articolul 36Vânzarea la distanta este acea forma de vânzare cu amănuntul care se desfăşoară în lipsa prezentei fizice simultane a consumatorului şi a comerciantului, în urma unei oferte de vânzare efectuate de acesta din urma care, în scopul încheierii contractului, utilizează exclusiv tehnici de comunicare la distanta.  +  Articolul 37În oferta de vânzare de produse sau servicii, efectuată prin intermediul unei tehnici de comunicare la distanta, comerciantul va indica următoarele elemente: datele de identificare a comerciantului, principalele caracteristici ale produselor şi serviciilor şi preţul acestora, dreptul de renunţare şi perioada aferentă exercitării acestui drept de către consumatori, costul utilizării tehnicilor de comunicare la distanta atunci când acesta se calculează altfel decât tariful de baza, perioada pentru care oferta sau preţul rămâne valabil.  +  Articolul 38Consumatorul trebuie să primească confirmarea scrisă sau printr-un alt suport de informaţii durabil, disponibil şi accesibil acestuia, privind elementele prevăzute la art. 37, în timp util, în perioada executării contractului.  +  Articolul 39În cadrul acestei forme de vânzare consumatorul beneficiază de o perioadă de 10 zile lucrătoare în care îşi poate exercita dreptul de renunţare, având posibilitatea sa rezilieze contractul şi sa returneze produsul achiziţionat sau să solicite schimbarea produsului, fără penalizări şi fără să ofere o motivatie.  +  Articolul 40În cazul în care consumatorul şi-a exercitat dreptul de renunţare, produsele vor fi returnate fără modificări ale conţinutului şi proprietăţilor acestora. Se va accepta returnarea produselor cu modificări dacă acestea s-au produs în urma unei acţiuni necesare examinării produselor sau datorită unor cauze ce nu pot fi imputate consumatorului.  +  Articolul 41Atunci când consumatorul şi-a exercitat dreptul de renunţare furnizorul este obligat sa ramburseze gratuit sumele plătite de consumator sau sa schimbe produsele într-un termen de maximum 30 de zile de la data returnarii acestora.Vânzările directe  +  Articolul 42 (1) Vânzarea directa este acea practica comercială prin care produsele sau serviciile sunt desfăcute direct consumatorilor în afară spaţiilor de vânzare cu amănuntul, prin intermediul vânzătorilor direcţi, care prezintă produsele şi serviciile oferite spre vânzare. (2) Vânzarea prin reţele (multilevel marketing) este o formă a vânzării directe prin care produsele şi serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei reţele de vânzători direcţi şi independenţi care primesc un comision atât pentru vânzările proprii, cat şi pentru vânzările generate de reţelele de vânzători direcţi şi independenţi pe care i-au recrutat personal.Vânzările piramidale/etajate  +  Articolul 43Sunt considerate practici comerciale interzise: a) vânzarea piramidala, vânzarea practicată prin procedeul denumit "bulgare de zapada" sau orice alte procedee similare care constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor făcându-i sa spere ca le vor obţine fie cu titlu gratuit, fie la un preţ redus faţă de valoarea lor reală şi condiţionand vânzările de plasarea contra plata de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare către terţi sau de colectarea de adeziuni sau subscrieri; b) faptul de a propune unei persoane sa colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o lista făcând-o sa spere câştiguri financiare rezultate din progresia geometrica a numărului de persoane recrutate sau înscrise.  +  Articolul 44 (1) În cazul reţelelor de vânzare constituite prin recrutarea aderentilor sau afiliatilor este interzis să se solicite aderentului sau afiliatului reţelei plata unei sume aferente dreptului de intrare în reţea, cu excepţia contravalorii materialelor sau a serviciilor de natura pedagogica, formativa, demonstrativa ori de vânzare sau a oricărui alt material sau serviciu similar. (2) În cadrul aceleiaşi reţele este, de asemenea, interzis să se impună unui aderent sau afiliat achiziţionarea unui stoc de produse destinat vânzării ulterioare, fără obligaţia ca stocul de produse nevandute de aferent/afiliat să fie reprimit de titularul reţelei.Vânzările în afară spaţiilor comerciale  +  Articolul 45 (1) Vânzările în afară spaţiilor comerciale sunt acele vânzări directe realizate de comercianţi în următoarele situaţii: a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afară spaţiilor sale comerciale; b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:- la locuinta unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;- la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseşte, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament; c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator. (2) Comercianţii care efectuează vânzări în afară spaţiilor comerciale sunt obligaţi sa comunice datele de identificare a personalului angajat organelor de poliţie locale şi răspund civil faţă de efectele activităţii acestora.  +  Articolul 46Beneficiarul autorizării eliberează legitimatii persoanelor angajate în acest sistem de vânzare; legitimatiile vor fi retrase imediat ce deţinătorii acestora îşi pierd calitatea de angajat.  +  Articolul 47Legitimatiile eliberate şi vizate trimestrial vor conţine numele şi fotografia salariatului, denumirea şi adresa firmei, semnatura managerului şi vor fi prezentate în cursul desfăşurării operaţiunilor de vânzare.Loteriile publicitare  +  Articolul 48Loteriile publicitare care tind sa stimuleze în rândul participanţilor speranta unui câştig atribuit prin tragere la sorţi sunt admise numai în condiţiile în care participanţilor nu le este impusa în contrapartida nici o cheltuiala.  +  Articolul 49Participarea la acest gen de loterii nu va fi condiţionată de bonul de comanda sau de orice alta dovada privind achiziţionarea produsului sau serviciului care face obiectul operaţiunii publicitare respective.  +  Articolul 50În privinta câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: "regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant". În acest scop se va menţiona adresa la care solicitarea poate fi trimisa.  +  Articolul 51Pentru a verifica corecta desfăşurare a operaţiunii publicitare respective reprezentanţii Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Finanţelor şi ai Ministerului Industriei şi Comerţului pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de desfăşurare a acestora, precum şi un exemplar al anunţurilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor prezenta aceasta documentaţie în termen de 5 zile de la data solicitării.  +  Articolul 52Prezenta ordonanţă nu exclude controlul acţiunilor de promovare a vânzărilor prin acest gen de operaţiuni publicitare de către asociaţiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicităţii, precum şi dreptul persoanelor, care se considera induse în eroare în cursul desfăşurării acestor operaţiuni, de a se adresa direct acestor asociaţii.  +  Articolul 53Se considera publicitate inselatoare acele fapte prin care organizatorul unei loterii publicitare sugereaza destinatarului, prin anunţul publicitar efectuat, ca: a) a intrat în posesia marelui premiu, deşi tragerea la sorţi pentru atribuirea câştigurilor se va desfăşura ulterior; b) a intrat în posesia unui câştig important, în realitate fiind însă vorba de un premiu de o valoare minima sau de un premiu de consolare.  +  Articolul 54Nu sunt asimilate loteriei publicitare şi deci nu sunt supuse interdicţiei prevăzute la art. 49 concursurile în cadrul cărora premiile sunt câştigate nu datorită hazardului, ci abilitatii, cunoştinţelor şi perspicacitatii participanţilor, câştigătorul fiind desemnat în funcţie de valoarea prestaţiei sale.Vânzările cu prime  +  Articolul 55Vânzarea cu prime este acea practica comercială prin care cu ocazia unei vânzări de produse/servicii sau a unei oferte de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului, cu titlu gratuit, prime sub forma unor produse/servicii.  +  Articolul 56Este interzisă orice vânzare sau oferta de vânzare de produse sau orice prestare sau oferta de prestare de servicii facuta către consumator, care da dreptul acestora, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afară cazurilor în care acestea sunt identice cu produsele/serviciile cumpărate.  +  Articolul 57Nu sunt considerate prime: a) ambalajele produselor; b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat; c) esantioanele oferite de producător sau de comerciant, cu condiţia ca ele să fie oferite în cantitatea strict necesară pentru aprecierea corecta a calităţii produsului şi să fie inscripţionată pe acestea menţiunea "esantion gratuit - nu poate fi vândut"; d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscriptionate în mod vizibil şi care nu se regăsesc ca atare în comerţ; e) serviciile postvanzare; f) facilităţile de stationare oferite de către comercianţi consumatorilor.Vânzările condiţionate  +  Articolul 58Este interzisă condiţionarea vânzării către consumator a unui produs de cumpărarea unei cantităţi impuse sau de cumpărarea concomitenta a unui alt produs sau serviciu. De asemenea, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator, condiţionată de prestarea altui serviciu sau de cumpărarea unui produs.  +  Articolul 59Nu sunt considerate vânzări condiţionate:1. vânzările la un preţ global pentru produse sau servicii diferite, care constituie un ansamblu, precum şi pentru produse identice preambalate oferite într-un ambalaj colectiv, cu condiţia ca: a) fiecare produs şi fiecare serviciu să poată fi achiziţionat şi separat la preţul sau obişnuit, în cadrul aceleiaşi suprafeţe de vânzare; b) cumpărătorul să fie informat despre aceasta posibilitate şi despre preţul de vânzare aferent produsului sau serviciului;2. vânzările de produse în loturi sau ambalaje consacrate de uzanţele comerciale şi de nevoile de consum.Vânzările forţate  +  Articolul 60Prin vânzare forţată se înţelege: a) expedierea unui produs către o persoană, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, solicitandu-i cumpărarea acelui produs sau returnarea lui către expeditor, chiar şi fără taxe, în cazul refuzului de cumpărare; b) prestarea unui serviciu către o persoană, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, solicitandu-i acceptarea acelui serviciu prin achitarea contravalorii.  +  Articolul 61Orice vânzare forţată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu către o persoană se face numai în baza unei cereri prealabile din partea acesteia.  +  Articolul 62Nu sunt considerate vânzări forţate ofertele efectuate în scopuri filantropice. În cazul acestor oferte, pe documentele insotitoare va fi inscripţionată, în mod clar şi vizibil, următoarea menţiune: "destinatarul nu are nici o obligaţie de a plati sau de a returna produsul".Refuzul de a vinde  +  Articolul 63Se interzice a se refuza consumatorului fără un motiv justificat, conform prevederilor legale în vigoare, vânzarea unui produs sau prestarea unui serviciu.  +  Capitolul 4 Reguli generale de comercializare a produselor şi serviciilorProtecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor  +  Articolul 64 (1) Producătorii şi importatorii sunt obligaţi sa introducă pe piaţa numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. (2) Aceeaşi obligaţie revine şi oricărui comerciant care, pe baza informaţiilor obţinute de la producător/importator şi a cunoştinţelor profesionale, trebuie să se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi sa informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora. (3) Se interzice comercializarea produselor pentru care exista cerinţe legal reglementate, dacă acestea nu sunt însoţite de documentele de angajare ale producătorului/importatorului referitor la calitatea şi securitatea acestora, emise conform reglementărilor respective.  +  Articolul 65Produsul care este conform reglementărilor cu caracter obligatoriu, prin care sunt definite caracteristicile de securitate ale acestuia şi modalităţile de control al conformitatii cu caracteristicile parametrilor definiţi, este considerat sigur.  +  Articolul 66Dacă securitatea produselor nu este determinata conform prevederilor art. 65, un produs va fi considerat sigur atunci când, utilizat în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor.  +  Articolul 67Pentru evaluarea securităţii unui produs vor fi luate în considerare următoarele elemente: a) proprietăţile produsului, inclusiv compozitia, instrucţiunile de montare şi punere în funcţiune, de utilizare, de întreţinere şi de depozitare, serviciul necesar pe durata medie de utilizare a produsului; b) prezentarea produsului, informaţiile furnizate de producător prin etichetare, marcare şi/sau ambalajul acestuia, precum şi orice alta informaţie furnizată de producător; c) influenţa produsului asupra altui produs sau produse, când în mod justificat se presupune ca acesta va fi utilizat împreună cu alt produs sau produse; d) categoriile de utilizatori cărora li se adresează, o atenţie deosebită fiind acordată grupei de consumatori cu grad de risc major.  +  Articolul 68Prevederile art. 65-67 sunt aplicabile în egala măsura şi serviciilor de piaţa.  +  Articolul 69Prevederile art. 65-67 nu se aplică în cazul produselor care necesita reparaţii sau reconditionari înaintea utilizării, cu condiţia ca despre acest fapt consumatorii să fie informati de către comercianţi în momentul cumpărării.  +  Articolul 70În aplicarea prevederilor art. 65, 67 şi 68 se vor avea în vedere reglementările legale în vigoare privind activitatea de standardizare, acreditare şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii.A. Reguli privind etichetarea şi ambalareaInformarea consumatorilor şi protecţia intereselor economice ale acestora  +  Articolul 71La vânzarea produsului/prestarea serviciului comerciantul/prestatorul trebuie să aducă cu buna-credinţa la cunoştinţa consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informaţiile furnizate prin etichetare, marcare şi ambalare şi informaţii corecte şi utile privind caracteristicile produsului/serviciului, condiţiile de vânzare şi modul de utilizare.  +  Articolul 72 (1) Informaţiile furnizate prin etichetare, marcare, ambalare vor respecta prevederile legale referitoare la etichetare. (2) Pentru unele categorii de produse, în scopul asigurării protecţiei consumatorilor şi pentru menţinerea unui mediu concurential normal, Guvernul poate elabora reglementări specifice de etichetare. (3) Pentru a informa consumatorul despre impactul unor produse asupra mediului înconjurător, precum şi pentru a promova producţia şi utilizarea acelor produse care, pe toată durata lor de viaţa, au efecte nesemnificative asupra calităţii apei, aerului şi solului, se va institui un sistem naţional de etichetare ecologica.  +  Articolul 73Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora, să fie uşor de manipulat, sa promoveze vânzarea produselor, fiind totodată conforme prevederilor legale referitoare la protecţia muncii, mediului şi a securităţii consumatorilor.B. Obligaţia indicarii preţurilor  +  Articolul 74 (1) Comerciantul care în reţeaua cu amănuntul oferă produse/servicii spre vânzare trebuie să indice preţul de vânzare, preţul pe unitatea de măsura/tariful practicat, conform reglementărilor legale în vigoare. (2) Preţurile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsura şi tarifele se indica în mod vizibil, lizibil şi fără echivoc prin marcare, etichetare şi/sau afişare şi se exprima în lei. (3) Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior plăţii unui acont, comerciantul este obligat sa elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal conform legislaţiei în vigoare sau, după caz, un contract scris şi să respecte condiţiile contractuale. (4) Comercianţii care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale vor elibera bonuri fiscale cumparatorilor de produse/servicii.C. Reguli privind indicarea cantităţii  +  Articolul 75 (1) În funcţie de tipul şi caracteristicile produsului, pe ambalajul acestuia se vor indica vizibil, lizibil şi fără echivoc dimensiunile sau numărul de articole (bucăţi) conţinute, cantitatea neta continuta, exprimată în unităţi de măsura recunoscute de autoritatea statului român în materie de metrologie. (2) Obligativitatea indicarii acestor date revine producătorului, ambalatorului sau, după caz, importatorului.  +  Articolul 76În cazul vânzărilor la distanta prin corespondenta, orice comerciant care informează consumatorul asupra ofertei sale de produse prin intermediul cataloagelor, brosurilor sau al altor publicaţii tipărite este obligat ca pentru produsele preambalate sa menţioneze cantitatea neta continuta de fiecare ambalaj, preţul de vânzare, precum şi preţul pe unitatea de măsura, conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 77 (1) Pentru produsele comercializate în vrac, care sunt cantarite sau măsurate în prezenta consumatorului, dispoziţiile art. 75 alin. (1) nu se aplică. (2) Informaţiile furnizate de aparatele de măsura utilizate pentru determinarea cantităţii produselor vândute în vrac trebuie să fie clare şi vizibile pentru consumator.D. Clauze abuzive  +  Articolul 78În calitate de parte contractantă consumatorii pot refuza încheierea contractelor care cuprind clauze definite ca abuzive, conform prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 79Pentru unele categorii de produse/servicii, în scopul asigurării unui echilibru între obligaţiile şi drepturile părţilor contractante şi pentru a promova un mediu concurential normal, Guvernul poate stabili contracte-tip cu caracter obligatoriu.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 80Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:1. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) cu amendă: a) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru comerţul desfăşurat în structuri de vânzare cu suprafaţa mica; b) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru comerţul desfăşurat în structuri de vânzare cu suprafaţa medie şi mare;2. exercitarea activităţii comerciale prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;3. comercializarea de produse şi servicii de piaţa, altele decât cele cuprinse în cererea de autorizare şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a), ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 8 alin. (1), cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei;4. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) şi ale art. 12, cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei;5. nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 250.000 lei la 2.500.000 lei;6. oferirea sau vânzarea produselor în pierdere, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 19, cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;7. nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;8. realizarea, organizarea şi/sau anunţarea unei vânzări de lichidare fără notificarea prevăzută la art. 21 alin. (1), cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;9. neprezentarea la solicitarea organelor de control a documentelor legale care justifica realizarea evenimentului care motiveaza notificarea comerciantului, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 21 alin. (1), cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;10. nerespectarea prevederilor art. 22, 25, 26, 28 şi 33, cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;11. nerespectarea prevederilor art. 24, cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;12. realizarea operaţiunilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;13. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3), ale art. 30 alin. (2), ale art. 34 şi ale art. 35 alin. (1), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;14. nerespectarea prevederilor art. 46, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;15. nerespectarea prevederilor art. 47, cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;16. nerespectarea prevederilor art. 37, 38, 39 şi 41, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;17. nerespectarea prevederilor art. 43 şi 44, cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;18. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 49 şi 50, cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;19. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 51, cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;20. faptele asimilate unei publicitati inselatoare prevăzute la art. 53, cu amendă de la 15.000.000 lei la 40.000.000 lei;21. vânzarea cu prime şi vânzarea condiţionată, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 56 şi, respectiv, la art. 58, se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;22. nerespectarea prevederilor art. 61 şi 63, cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;23. nerespectarea de către comercianţi a prevederilor art. 71, ale art. 77 alin. (2) şi ale art. 90 alin. (3), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;24. exercitarea activităţii de comerţ cu ridicată şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi suprafaţa de vânzare din cadrul unei unităţi comerciale, cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.  +  Articolul 81Sancţiunile prevăzute la art. 80 se aplică şi persoanelor juridice, caz în care limitele minime şi maxime se maresc de doua ori.  +  Articolul 82Veniturile încasate ilicit de către comercianţi ca urmare a încălcării prevederilor art. 22, 25, 43 şi 49, precum şi în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 80 pct. 1, 7, 11 şi 12 se preiau la bugetul de stat de organele abilitate ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 83Împiedicarea sau obstructionarea, sub orice formă, de către comerciant sau de orice altă persoană, a organelor administraţiei publice în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.  +  Articolul 84Contravenţiile prevăzute la art. 80 se constata şi se sancţionează de către: a) organele de control abilitate ale administraţiei publice locale, pentru cele prevăzute la pct. 1-15, 17, 21, 22, 23 şi 24; b) Garda financiară, pentru cele prevăzute la pct. 1, 6, 7, 10, 11, 12 şi 24, precum şi pentru nerespectarea prevederilor art. 43 şi 49; c) organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la pct. 14 şi 15; d) organele de control abilitate ale direcţiilor teritoriale ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru cele prevăzute la pct. 2; e) Oficiul Concurentei, pentru cele prevăzute la pct. 6, 7, 11 şi 12, precum şi pentru nerespectarea prevederilor art. 34 şi ale art. 35 alin. (1); f) Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, pentru cele prevăzute la pct. 5 şi 13, cu excepţia încălcării prevederilor art. 34 şi ale art. 35 alin. (1) lit. f), precum şi pentru cele prevăzute la pct. 16-23, cu excepţia încălcării prevederilor art. 89 alin. (3).  +  Articolul 85Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiileLegii nr. 32/1968privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 86 (1) În cazul repetarii contravenţiilor prevăzute la art. 80 într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, autorităţile administraţiei publice locale pot suspenda activitatea comercială pe o perioadă de 30 de zile pentru structura de vânzare respectiva. (2) Autorizarea funcţionarii pentru structurile de vânzare cu suprafaţa medie sau mare se anulează atunci când: a) comerciantul nu începe activitatea în termen de un an de la autorizarea funcţionarii pentru o structura de vânzare medie sau 2 ani pentru o structura de vânzare mare, în afară cazurilor de forta majoră; b) activitatea a fost întreruptă pe o perioadă mai mare de un an; c) este retrasă autorizaţia sanitară de funcţionare. (3) Autorizarea funcţionarii pentru structurile de vânzare cu suprafaţa mica se anulează atunci când: a) comerciantul nu începe activitatea în termen de 6 luni de la autorizarea funcţionarii, în afară cazurilor de forta majoră; b) activitatea a fost întreruptă pe o perioadă mai mare de 6 luni; c) este retrasă autorizaţia sanitară de funcţionare. (4) Sancţiunile aplicate de celelalte organisme de control, conform prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 87În cazul lichidărilor şi soldarilor, atunci când vânzarea se efectuează în pierdere, astfel cum este definită la art. 19, costul de achiziţie este deductibil din punct de vedere fiscal.  +  Articolul 88Ministerul Industriei şi Comerţului, în baza consultării cu alte organisme interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu cele neguvernamentale, elaborează norme şi reglementări specifice cu privire la comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa interna, pe care le supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 89 (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă şi pot fi actualizate prin hotărâri ale Guvernului. (2) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2001, cu excepţia art.: 10, 11, 12, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 şi 77, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe comercianţii care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor vor solicita actualizarea autorizării în conformitate cu condiţiile pentru desfăşurarea activităţii comerciale prevăzute în prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi comerţului,Constantin Isbasoiu,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Ioan Onisei,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram Muresanp. Şeful Oficiului Concurentei,Constantin Prigoreanu,secretar de statOficiul pentru Protecţia ConsumatorilorEliade Mihailescu,secretar de stat  +  Anexa 1     CONSILIUL LOCAL AL    ───────────────────    ───────────────────  ┌────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐   │ │ │ A U T O R I Z A T │  │Data depunerii cererii ──────── │ │ Primar │  │ │ │ ────────────── │  │Numar de înregistrare │ │ │  │ │ │ Data ──────────────── │  └────────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘   CERERE DE AUTORIZARE   PERSOANA FIZICA []   PERSOANA JURIDICĂ []Subsemnatul ─────────────────────────────────────────────────────────── reprezentant legal* al societăţii comerciale ───────────────────────────── cu sediul în localitatea ─────────────────────── str. ──────────────────────── nr. ───────────────, sector ──────────────────, judeţ ────────────────────────  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu   nr. |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|  cod fiscal |_|_|_|_|_|_|_|  solicit deschiderea urmatorului exerciţiu comercial:      1. Forma de comerţ     ───────────────────  |_| Comerţ cu ridicată |_| Alimentaţie publică  |_| Comerţ cu amănuntul |_| Servicii de piaţa                              |_| Intermediari în comerţul cu ridicată------------* patron, asociat, administrator, director  2. Modalitatea de organizare şi desfăşurare a activităţii  ──────────────────────────────────────────────────────────             ┌────> magazin [] [] Ambulant în zone publice             │             ├────> chiosc [] [] Ambulant la locul de              │ │  Sediu fix ├──> unit. de alim. publică [] ├─> [] munca/domiciliu,              │ │ din care:    []───────┼────> centru comercial [] └─> [] vânzări în afară             │ spaţiilor comerciale             ├─> punct de vânzare (taraba) []             │             └──> unitate prestări servicii []  3. Profilul exerciţiului comercial ┌────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────┬────────┬────────┐ │Nr. │Structuri de vânzare│ Tipul structurii* │ Suprafaţa │Codul** │Orar de │ │crt.│ (adresa) │ (magazin, │ structurii│ │functio-│ │ │ │restaurant, depozit,│ de vânzare│ │ nare │ │ │ │ etc.) │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────┤ └────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────┘* pentru structurile de vânzare care comercializează produse uzate (second hand) sau reconditionate se va menţiona expres aceasta.**după tabelul cu produse şi servicii asociate activităţii de comercializare cuprins în Anexa nr. 3 din ordonanţa nr.----- privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţaDeclar pe propria răspundere ca pe întreaga durata de funcţionare a structurilor de vânzare şi a perioadei de exercitare a activităţilor menţionate în prezenta cerere, voi respecta legislaţia privind condiţiile igienico-sanitare şi de igiena alimentelor, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi alte reglementări legale în vigoare.Semnatura reprezentantului legal-------------------------------Se anexează în copie:1 Statutul (contractul de societate)2 Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului3 Autorizaţie sanitară de funcţionare4 Autorizaţie P.S.I.5 Actul de absolvire al formei de pregătire profesională de specialitate sau, după caz, cartea de muncă*16 Autorizaţie de construire (pentru construcţiile noi) sau actul legal de folosire a structurii de vânzare*27 Chitanţa de plată a taxei de autorizare---------------*1 În cazul activităţii de alimentaţie publică şi a comerţului cu produse alimentare*2 Contract de închiriere, locatie, contract de proprietate, etc. - în cazul construcţiilor vechi.  +  Anexa 2                                    FIŞA                DE CARACTERIZARE A STRUCTURII DE VÂNZARE
           
    1. Adresa  
    2. Zona de amplasare (după Planul urbanistic general al localităţii)  
    3. Precizaţi dacă este vorba:DANU
    a) de o construcţie nouă;. . . .. . . .
    b) de extinderea unei construcţii existente cu destinaţie comercială;. . . .. . . .
    c) de adaptare pentru activitatea de comerţ a unui imobil care a avut altă destinaţie - precizaţi activitatea anterioară: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .
    4. Dimensiunile structurii de vânzaremp
    a) Suprafaţa totală:  
    • pentru comerţul cu ridicata -mp, din care:. . . . . . .
      - de depozitare/păstrare. . . . . . .
      - de prezentare. . . . . . .
      - spaţii tehnice. . . . . . .
      - alte spaţii (birouri, anexe, utilităţi). . . . . . .
    • pentru comerţul cu amănuntul şi unităţile de prestări servicii, din care:mp  . . . . . . .
      - sala/de vânzare/prestare. . . . . . .
      - de depozitare/păstrare. . . . . . .
      - spaţii tehnice. . . . . . .
      - alte spaţii (birouri, anexe, utilităţi). . . . . . .
        mp
    • pentru alimentaţie publică, din care:. . . . . . .
      - sală/salon de servire. . . . . . .
      - de depozitare/păstrare. . . . . . .
      - de pregătire-preparare. . . . . . .
      - alte spaţii (spaţii tehnice, birouri, anexe, utilităţi). . . . . . .
    b) Suprafaţa de parcare proprie amplasamentului (nr. locuri de parcare). . . . . . .
    5. Servicii de piaţă oferite cumpărătorilor. . . . . . .
       
      Semnătura reprezentantului legal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 3                            TABEL CU PRODUSE ŞI            SERVICII ASOCIATE ACTIVITĂŢII DE COMERCIALIZARE   
       
    Cod CPSA*)Denumirea grupei
    HVânzări cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice
    501Vânzări de autovehicule
    5010Vânzări de autovehicule
    5010.1Vânzări cu ridicata de autovehicule noi, uzate sau recondiţionate
    5010.12Vânzări cu ridicate de autoturisme
    5010.2Vânzări cu amănuntul de autovehicule
    5010.21Vânzări cu amănuntul de autovehicule noi
    5010.22Vânzări cu amănuntul de autovehicule uzate
    5010.3Servicii de intermedieri în comerţul cu autovehicule
    5010.30Servicii de intermedieri în comerţul cu autovehicule
    502Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
    5021Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cu excepţia reparaţiilor executate în întreprinderi organizate de tip industrial)
    5021.1Întreţinerea şi repararea automobilelor
    5021.11Întreţinerea şi repararea mecanică a automobilelor
    5021.12Întreţinerea şi repararea electrică a automobilelor
    5021.13Repararea şi schimbarea pneurilor
    5021.14Întreţinerea şi repararea caroseriilor automobilelor
    5021.2Întreţinerea şi repararea altor autovehicule
    5021.21Întreţinerea şi repararea mecanică a altor autovehicule
    5021.22Întreţinerea şi repararea electrică a altor autovehicule
    5021.23Întreţinerea şi repararea caroseriei şi a pneurilor altor autovehicule
    5021.3Alte servicii de întreţinere a autovehiculelor
    5021.31Servicii de spălare şi curăţire a autovehiculelor
    5021.32Servicii de asistenţă, remorcare şi depanare a autovehiculelor
    503Vânzări de piese şi accesorii pentru autovehicule
    5030Vânzări de piese şi accesorii pentru autovehicule
    5030.1Vânzări cu ridicata ale pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule
    5030.11Vânzări cu ridicata ale anvelopelor pentru autovehicule
    5030.12Vânzări cu ridicata ale altor piese şi accesorii pentru autovehicule
    5030.2Vânzări cu amănuntul ale pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule
    5030.21Vânzări cu amănuntul ale anvelopelor pentru autovehicule
    5030.22Vânzări cu amănuntul ale altor piese şi accesorii pentru autovehicule
    5030.3Servicii de intermedieri în comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
    5030.30Servicii de intermedieri în comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
    504Vânzarea, întreţinerea şi repararea motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente
    5041Vânzări ale motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente
    5041.1Vânzări cu ridicata ale motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente
    5041.10Vânzări cu ridicata ale motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente
    5041.2Vânzări cu amănuntul ale motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente
    5041.20Vânzări cu amănuntul ale motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente
    5041.3Servicii de intermedieri în comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente
    5041.30Servicii de intermedieri în comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente
    5042Repararea şi întreţinerea motocicletelor
    5042.1Servicii de reparare şi întreţinere a motocicletelor
    5042.10Servicii de reparare şi întreţinere a motocicletelor
    511Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata
    5115Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
    5115.1Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
    5115.10Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
    5116Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole de marochinerie
    5116.1Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole de marochinerie
    5116.11Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu textile
    5116.12Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu confecţii şi încălţăminte
    5116.13Servicii de intermedieri în comerţul cu articole de marochinerie
    5117Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu produse alimentare, băuturi şi tutun
    5117.1Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu produse alimentare, băuturi şi tutun
    5117.11Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu produse alimentare şi băuturi
    5117.12Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu produse din tutun şi ţigarete
    5118Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata specializat în vânzarea produselor neclasificate în altă parte
    5118.1Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, neclasificate în altă parte (n.c.a.)
    5118.11Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata specializat în vânzarea produselor farmaceutice, medicale şi cosmetice (cu excepţia produselor farmaceutice şi medicale
    5118.12Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata specializat în vânzarea altor produse n.c.a. (jocuri, articole de sport, material fotografic etc.)
    5119Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu produse diverse
    5119.1Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu produse diverse
    5119.10Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu produse diverse
    512Vânzări cu ridicata ale produselor agricole brute şi animalelor vii
    5122Vânzări cu ridicata ale florilor şi plantelor
    5122.1Vânzări cu ridicata ale florilor şi plantelor
    5122.10Vânzări cu ridicata ale florilor şi plantelor
    513Vânzări cu ridicata ale produselor alimentare, ale băuturilor şi ale produselor din tutun
    5131Vânzări cu ridicata ale fructelor şi legumelor proaspete
    5131.1Vânzări cu ridicata ale fructelor şi legumelor proaspete
    5131.11Vânzări cu ridicata ale cartofilor
    5131.12Vânzări cu ridicata ale fructelor şi legumelor proaspete
    5132Vânzări cu ridicata ale cărnii şi produselor din carne
    5132.1Vânzări cu ridicata ale cărnii şi produselor din carne
    5132.11Vânzări cu ridicata ale cărnii (inclusiv carne de pasăre şi vânat)
    5132.12Vânzări ale produselor din carne şi conservelor din carne
    5133Vânzări cu ridicata ale produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
    5133.1Vânzări cu ridicata ale produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
    5133.11Vânzări cu ridicata ale produselor lactate (inclusiv lapte)
    5133.12Vânzări cu ridicata ale ouălor
    5133.13Vânzări cu ridicata ale uleiurilor şi grăsimilor comestibile
    5134Vânzări cu ridicata ale băuturilor
    5134.1Vânzări cu ridicata ale băuturilor
    5134.11Vânzări cu ridicata ale băuturilor nealcoolice şi ale apei minerale
    5134.12Vânzări cu ridicata ale băuturilor alcoolice
    5135Vânzări cu ridicata ale tutunului prelucrat şi ale produselor din tutun
    5135.1Vânzări cu ridicata ale tutunului prelucrat şi ale produselor din tutun
    5135.11Vânzări cu ridicata ale tutunului prelucrat şi ale produselor din tutun
    5136Vânzări cu ridicata ale zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
    5136.1Vânzări cu ridicata ale zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
    5136.11Vânzări cu ridicata ale zahărului
    5136.12Vânzări cu ridicata ale ciocolatei, produselor zaharoase şi de cofetărie, ale produselor de patiserie
    5137Vânzări cu ridicata de cafea, ceai, cacao şi condimente
    5137.1Vânzări cu ridicata de cafea, ceai, cacao şi condimente
    5137.10Vânzări cu ridicata de cafea, ceai, cacao şi condimente
    5138Vânzări cu ridicata specializate, ale produselor alimentare necuprinse anterior
    5138.1Vânzări cu ridicata specializate, ale peştelui, produselor din peşte, crustaceelor şi moluştelor
    5138.10Vânzări cu ridicata specializate, ale peştelui, produselor din peşte, crustaceelor şi moluştelor
    5138.2Vânzări cu ridicata specializate, ale produselor alimentare n.c.a.
    5138.21Vânzări cu ridicata specializate, ale legumelor şi fructelor conservate
    5138.22Vânzări cu ridicata specializate, ale pâinii şi ale produselor de brutărie
    5138.23Vânzări cu ridicata specializate, ale produselor dietetice
    5138.24Vânzări cu ridicata specializate, ale alimentelor pentru animale de companie
    5138.25Vânzări cu ridicata specializate, ale produselor alimentare diverse
    5139Vânzări cu ridicata nespecializate cu produse alimentare diverse
    5139.1Vânzări cu ridicata nespecializate cu produse alimentare diverse
    5139.11Vânzări cu ridicata nespecializate cu produse alimentare congelate
    5139.12Vânzări cu ridicata nespecializate cu produse alimentare necongelate, băuturi şi produse din tutun
    514Vânzări cu ridicata ale bunurilor de consum nealimentare
    5141Vânzări cu ridicata ale produselor textile
    5141.1Vânzări cu ridicata ale produselor textile
    5141.11Vânzări cu ridicata ale produselor textile pentru îmbrăcăminte
    5141.12Vânzări cu ridicata ale altor produse textile
    5141.13Vânzări cu ridicata ale articolelor de mercerie
    5141.14Vânzări cu ridicata de lenjerie de uz casnic
    5142Vânzări cu ridicata ale articolelor de îmbrăcăminte şi ale încălţămintei
    5142.1Vânzări cu ridicata ale articolelor de îmbrăcăminte şi ale încălţămintei
    5142.11Vânzări cu ridicata ale articolelor de îmbrăcăminte (cu excepţia lenjeriei de corp)
    5142.12Vânzări cu ridicata ale lenjeriei de corp
    5142.13Vânzări cu ridicata ale articolelor din blană şi piele
    5142.14Vânzări cu ridicata ale încălţămintei
    5142.15Vânzări cu ridicata ale accesoriilor pentru îmbrăcăminte
    5143Vânzări cu ridicata ale aparatelor electrice şi electronice de uz casnic
    5143.1Vânzări cu ridicata ale aparatelor electrice de uz casnic
    5143.11Vânzări cu ridicata ale aparatelor electrocasnice
    5143.12Vânzări cu ridicata ale aparatelor de iluminat, de uz casnic
    5143.13Vânzări cu ridicata ale accesoriilor pentru aparate şi echipamente de uz casnic
    5143.2Vânzări cu ridicata ale aparatelor electronice de uz casnic
    5143.21Vânzări cu ridicata ale aparatelor electronice de uz casnic
    5143.22Vânzări cu ridicata ale discurilor benzilor şi casetelor
    5144Vânzări cu ridicata ale produselor din ceramică, sticlă, ale tapetelor, articolelor metalice de masă şi de bucătărie şi ale produselor de întreţinere şi curăţenie
    5144.1Vânzări cu ridicata ale produselor din ceramică, sticlă, ale tapetelor, articolelor metalice de masă şi de bucătărie şi ale produselor de întreţinere şi curăţenie
    5144.11Vânzări cu ridicata ale articolelor metalice de masă şi de bucătărie
    5144.12Vânzări cu ridicata ale produselor din sticlă, porţelan şi ceramică, pentru menaj
    5144.13Vânzări cu ridicata ale tapetelor
    5144.14Vânzări cu ridicata ale produselor de întreţinere şi curăţenie
    5145Vânzări cu ridicata ale produselor cosmetice şi de parfumerie
    5145.1Vânzări cu ridicata ale produselor cosmetice şi de parfumerie
    5145.10Vânzări cu ridicata ale produselor cosmetice şi de parfumerie
    5147Vânzări cu ridicata ale altor bunuri de consum nealimentare
    5147.1Vânzări cu ridicata ale altor bunuri de consum casnice
    5147.11Vânzări cu ridicata ale mobilei
    5147.12Vânzări cu ridicata ale aparatelor neelectrice de uz casnic
    5147.13Vânzări cu ridicata ale produselor din împletituri, din plută, de dogărie şi ale altor produse din lemn
    5147.14Vânzări cu ridicata ale produselor pentru acoperirea pardoselilor
    5147.15Vânzări cu ridicata ale altor produse metalice de uz casnic
    5147.2Vânzări cu ridicata ale articolelor de papetărie şi librărie
    5147.21Vânzări cu ridicata ale cărţilor, revistelor şi ziarelor
    5147.22Vânzări cu ridicata ale articolelor de papetărie
    5147.3Vânzări cu ridicata ale altor bunuri de consum
    5147.31Vânzări cu ridicata ale instrumentelor muzicale şi partiturilor
    5147.32Vânzări cu ridicata ale materialelor fotografice şi optice
    5147.33Vânzări cu ridicata ale jocurilor şi jucăriilor
    5147.34Vânzări cu ridicata ale ceasurilor şi bijuteriilor
    5147.35Vânzări cu ridicata ale articolelor de sport
    5147.36Vânzări cu ridicata ale articolelor de voiaj şi marochinărie şi ale diverselor articole din piele
    5147.37Vânzări cu ridicata ale altor bunuri de consum necuprinse anterior
    515Vânzări cu ridicata ale produselor intermediare neagricole şi ale deşeurilor destinate reciclării
    5151Vânzări cu ridicata ale combustibililor
    5151.1Vânzări cu ridicata ale combustibililor
    5151.11Vânzări cu ridicata ale combustibililor solizi
    5151.13Vânzări cu ridicata ale altor combustibili lichizi sau gazoşi şi al produselor derivate
    5153Vânzări cu ridicata ale materialului lemnos şi ale materialelor pentru construcţii
    5153.1Vânzări cu ridicata ale lemnului neprelucrat şi ale produselor derivate ale acestuia
    5153.11Vânzări cu ridicata ale lemnului prelucrat
    5153.12Vânzări cu ridicata ale produselor derivate din lemn
    5153.2Vânzări cu ridicata ale materialelor pentru construcţii şi ale obiectelor sanitare
    5153.21Vânzări cu ridicata ale obiectelor sanitare
    5153.22Vânzări cu ridicata ale lacurilor şi vopselelor
    5153.23Vânzări cu ridicata ale geamurilor şi oglinzilor
    5153.24Vânzări cu ridicata ale altor materiale de construcţii
    5154Vânzări cu ridicata ale articolelor de fierărie, ale echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
    5154.1Vânzări cu ridicata ale articolelor de fierărie, ale echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
    5154.11Vânzări cu ridicata ale articolelor de fierărie
    5154.12Vânzări cu ridicata ale echipamentelor şi furniturilor pentru instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzit
    5154.13Vânzări cu ridicata ale uneltelor de mână
    5155Vânzări cu ridicata ale produselor chimice
    5155.1Vânzări cu ridicata ale produselor chimice
    5155.11Vânzări cu ridicata ale îngrăşămintelor şi produselor fitosanitare
    516Vânzări cu ridicata ale echipamentelor industriale
    5164Vânzări cu ridicata ale maşinilor de birou şi ale echipamentelor informatice
    5164.1Vânzări cu ridicata ale maşinilor de birou şi ale echipamentelor informatice
    5164.11Vânzări cu ridicata ale maşinilor şi echipamentelor de birou (inclusiv birotică)
    5164.12Vânzări cu ridicata ale calculatoarelor şi echipamentelor periferice
    5164.13Vânzări cu ridicata ale mobilierului de birou şi pentru echipamentele informatice
    5166Vânzări cu ridicata ale maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole
    5166.1Vânzări cu ridicata ale maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole
    5166.11Vânzări cu ridicata ale tractoarelor agricole
    5166.12Vânzări cu ridicata ale maşinilor, accesoriilor şi echipamentelor agricole (inclusiv motocultoare şi tractoare forestiere, remorci agricole)
    517Vânzări cu ridicata specializate şi nespecializate ale altor produse n.c.a.
    5170Vânzări cu ridicata specializate şi nespecializate ale altor produse n.c.a.
    5170.1Vânzări cu ridicata specializate şi nespecializate ale altor produse n.c.a.
    5170.10Vânzări cu ridicata specializate şi nespecializate ale altor produse n.c.a.
    521Vânzări cu amănuntul în magazine nespecializate
    5211Vânzări cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu desfacere preponderentă de produse alimentare, băuturi şi tutun1)
    5211.1Vânzări cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu desfacere preponderentă de produse alimentare, băuturi şi tutun
    5211.11Vânzări cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu produse alimentare congelate
    5211.12Vânzări cu amănuntul, în magazine nespecializate, în care preponderente sunt cele alimentare necongelate băuturile şi produsele din tutun
    5212Vânzări cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu desfacere preponderentă de produse nealimentare
    5212.1Vânzări cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu desfacere preponderentă de produse nealimentare
    5212.10Vânzări cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu desfacere preponderentă de produse nealimentare
    522Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor alimentare, băuturilor şi ale produselor din tutun
    5221Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale fructelor, legumelor proaspete şi ale cartofilor
    5221.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale fructelor, legumelor proaspete şi ale cartofilor
    5221.10Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale fructelor, legumelor proaspete şi ale cartofilor
    5222Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale cărnii şi produselor din carne
    5222.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale cărnii (inclusiv carnea de pasăre) şi produselor din carne
    5222.10Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale cărnii (inclusiv carnea de pasăre) şi produselor din carne
    5223Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale peştelui, crustaceelor şi moluştelor
    5223.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale peştelui, crustaceelor şi moluştelor şi ale produselor din acestea
    5223.10Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale peştelui, crustaceelor şi moluştelor şi ale produselor din acestea
    5224Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale pâinii, produselor de patiserie şi zaharoaselor
    5224.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale pâinii, produselor de patiserie şi zaharoaselor
    5224.11Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale pâinii şi ale produselor de patiserie
    5224.12Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor zaharoase şi de cofetărie
    5225Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale băuturilor
    5225.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale băuturilor alcoolice şi nealcoolice
    5225.10Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale băuturilor alcoolice şi nealcoolice
    5226Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor din tutun
    5226.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor din tutun şi ţigaretelor
    5226.10Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor din tutun şi ţigaretelor
    5227Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor alimentare n.c.a.
    5227.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor alimentare n.c.a.
    5227.11Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor lactate şi ale ouălor
    5227.12Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor alimentare n.c.a. (exclusiv produsele lactate şi ouăle)
    5233Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor cosmetice şi de parfumerie
    524Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale altor bunuri de consum
    5241Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor textile
    5241.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor textile şi de mercerie
    5241.11Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor textile diverse
    5241.12Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de mercerie
    5242Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de îmbrăcăminte şi ale accesoriilor acestora
    5242.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de îmbrăcăminte şi ale accesoriilor acestora
    5242.10Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de îmbrăcăminte şi ale accesoriilor acestora (inclusiv ale articolelor de îmbrăcăminte din piele şi blană)
    5243Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale încălţămintei şi ale articolelor de marochinărie din piele
    5243.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale încălţămintei şi ale articolelor de marochinărie din piele
    5243.11Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale încălţămintei
    5243.12Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de marochinărie, articolelor de voiaj din piele
    5244Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale mobilei, articolelor de iluminat şi ale altor articole de uz casnic
    5244.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale mobilei, articolelor de iluminat şi ale altor articole de uz casnic
    5244.11Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale mobilei de uz casnic
    5244.12Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de menaj şi decorative
    5244.13Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de iluminat
    5244.14Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale perdelelor, draperiilor şi ale altor obiecte din materiale textile, de uz casnic
    5244.15Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale produselor din lemn, plută şi împletituri
    5244.16Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale altor articole casnice neelectrice n.c.a.
    5245Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor şi aparatelor electromenajere, ale aparatelor de radio şi televizoarelor
    5245.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor şi aparatelor electromenajere
    5245.10Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor şi aparatelor electromenajere
    5245.2Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale aparatelor de radio, ale televizoarelor, ale aparatelor şi materialelor de înregistrare şi ale instrumentelor muzicale
    5245.21Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale aparatelor de radio, televizoarelor şi ale echipamentelor audio video
    5245.22Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale discurilor şi casetelor
    5245.23Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale instrumentelor, accesoriilor şi partiturilor muzicale
    5246Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de fierărie, vopsitorie, ale sticlei şi ale articolelor din sticlă
    5246.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de fierărie, vopsitorie, ale sticlei şi ale articolelor din sticlă
    5246.11Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de fierărie
    5246.12Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale vopselelor, lacurilor şi emailurilor şi ale produselor de drogherie
    5246.13Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale sticlei, articolelor din sticlă şi oglinzilor
    5246.14Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale obiectelor mărunte, pentru gospodărie
    5246.15Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale echipamentelor sanitare
    5246.16Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale materialelor de construcţii
    5247Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale cărţilor, ziarelor şi ale articolelor de papetărie
    5247.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale cărţilor, ziarelor şi ale articolelor de papetărie
    5247.11Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale cărţilor
    5247.12Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale ziarelor şi revistelor
    5247.13Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de papetărie
    5248Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale altor produse n.c.a.
    5248.1Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale materialelor de birou, calculatoarelor, articolelor optice şi fotografice (inclusiv birotică)
    5248.11Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale mobilierului de birou
    5248.12Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale maşinilor de birou
    5248.13Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale calculatoarelor şi software-ului de uz general
    5248.14Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor optice, fotografice şi de precizie
    5248.15Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale echipamentelor de telecomunicaţii
    5248.2Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale ceasurilor, bijuteriilor, articolelor de sport şi jucăriilor
    5248.21Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale ceasurilor şi bijuteriilor
    5248.22Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, articolelor pentru sport şi pentru jocuri în aer liber (inclusiv biciclete)
    5248.23Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale jocurilor şi jucăriilor (inclusiv jocuri video)
    5248.3Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale altor produse nealimentare n.c.a.
    5248.31Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale materialelor pentru acoperit pereţii şi pardoselile şi ale materialelor de întreţinere a acestora
    5248.32Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale plantelor, florilor, seminţelor şi produselor fitosanitare
    5248.33Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale animalelor de companie şi ale produselor alimentare pentru acestea
    5248.34Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, de suveniruri şi articole religioase
    5248.35Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi
    5248.36Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale articolelor de filatelie, numismatică şi similare
    5248.37Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale obiectelor de artă
    5248.38Vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, ale ale produselor nealimentare n.c.a.
    525Vânzări cu amănuntul ale bunurilor de ocazie efectuate prin magazine
    5250Vânzări cu amănuntul ale bunurilor de ocazie efectuate prin magazine
    5250.1Vânzări cu amănuntul ale antichităţilor şi bunurilor de ocazie, efectuate prin magazine
    5250.11Vânzări cu amănuntul ale antichităţilor
    5250.12Vânzări cu amănuntul ale cărţilor de ocazie
    5250.13Vânzări cu amănuntul ale altor bunuri de ocazie
    526Vânzări cu amănuntul efectuate în afara magazinelor
    5261Vânzări cu amănuntul prin corespondenţă
    5261.1Vânzări cu amănuntul prin corespondenţă
    5261.11Vânzări cu amănuntul prin corespondenţă, specializate în textile şi confecţii
    5261.12Vânzări cu amănuntul prin corespondentă, specializate în alte bunuri
    5261.13Vânzări cu amănuntul prin corespondentă, nespecializate
    5262Vânzări cu amănuntul prin standuri şi pieţe
    5262.1Vânzări cu amănuntul prin standuri şi pieţe
    5262.11Vânzări cu amănuntul prin standuri şi pieţe, cu produse alimentare
    5262.12Vânzări cu amănuntul prin standuri şi pieţe, cu alte produse
    5263Vânzări cu amănuntul care se efectuează în afara magazinelor
    5263.1Vânzări cu amănuntul care se efectuează în afara magazinelor
    5263.10Vânzări cu amănuntul care se efectuează în afara magazinelor
    527Servicii de reparaţii ale articolelor personale şi gospodăreşti
    5271Servicii de reparaţii ale încălţămintei şi ale articolelor din piele
    5271.1Servicii de reparaţii ale încălţămintei şi ale articolelor din piele
    5271.10Servicii de reparaţii ale încălţămintei şi ale articolelor din piele
    5272Servicii de reparaţii ale articolelor electrice de uz gospodăresc
    5272.1Servicii de reparaţii ale articolelor electrice de uz gospodăresc
    5272.11Servicii de reparaţii ale aparatelor de radio şi televizoare şi ale altor aparate audio şi video
    5272.12Servicii de reparaţii ale altor aparate şi articole electrice de uz gospodăresc
    5273Servicii de reparaţii ale ceasurilor şi bijuteriilor
    5273.1Servicii de reparaţii ale ceasurilor şi bijuteriilor
    5273.10Servicii de reparaţii ale ceasurilor şi bijuteriilor
    5274Servicii de reparaţii ale articolelor personale şi gospodăreşti n.c.a.
    5274.1Servicii de reparaţii ale articolelor personale şi gospodăreşti n.c.a.
    5274.11Servicii de reparaţii ale articolelor de îmbrăcăminte şi articolelor textile de uz personal sau casnic
    5274.12Servicii de reparaţii ale bicicletelor
    5274.13Servicii de reparaţii ale obiectelor de uz personal sau casnic n.c.a.
    IHoteluri şi restaurante2)
    553Restaurante
    5530Restaurante
    5530.1Servicii de alimentaţie publică în restaurante
    5530.11Servicii de alimentaţie publică în restaurante cu servire completă
    5530.12Servicii de alimentaţie publică în vagoane bar/restaurant
    5530.13Servicii de alimentaţie publică în restaurante cu autoservire
    5530.14Servicii de alimentaţie publică în restaurante de tip rapid
    554Servicii ale cafenelelor şi barurilor
    5541Servicii ale cafenelelor şi barurilor fără spectacol
    5541.1Servicii de desfacere a băuturilor în cafenele şi baruri, fără spectacol
    5541.10Servicii de desfacere a băuturilor în cafenele şi baruri, fără spectacol
    5542Servicii ale cafenelelor şi barurilor, cu spectacol
    5542.1Servicii de desfacere a băuturilor în cafenele şi baruri, cu spectacol
    5542.10Servicii de desfacere a băuturilor în cafenele şi baruri, cu spectacol
    555Servicii ale cantinelor şi ale altor unităţi de preparare a hranei
    5551Servicii ale cantinelor
    5551.1Servicii ale cantinelor
    5551.10Servicii ale cantinelor
    5552Servicii ale altor unităţi de preparare a hranei
    5552.1Servicii ale altor unităţi de preparare a hranei
    5552.11Servicii de preparare şi furnizare a hranei la domiciliu
    5552.12Servicii de preparare şi furnizare a preparatelor culinare pentru transporturi aeriene şi similare
    5552.13Servicii de preparare şi furnizare a preparatelor culinare pentru cantine pe bază de contract
    NOTĂ Patiseriile, cofetăriile, cofetăriile-patiseriile, plăcintăriile, ──── covrigăriile şi simigeriile se codifică la poziţia 5224.11 sau, după caz, la poziţia 5224.12, deoarece se consideră că acestea comercializează preponderent produse destinate consumului la domiciliu
    MServicii de tranzacţii imobiliare de închirieri şi servicii prestate în principal întreprinderilor
    711Servicii de închiriere a autoturismelor şi utilitarelor mai mici de 3,5 tone
    7110Servicii de închiriere a autoturismelor şi utilitarelor mai mici de 3,5 tone
    7110.1Servicii de închiriere a autoturismelor şi utilitarelor mai mici de 3,5 tone
    7110.10Servicii de închiriere pe termen scurt sau lung a autoturismelor particulare şi a vehiculelor utilitare de până la 3,5 t, fără şofer
    7140.1Servicii de închiriere a bunurilor personale şi gospodăreşti
    7140.11Servicii de închiriere a televizoarelor, radiourilor, magnetoscoapelor, a echipamentelor audiovizuale şi a accesorilor lor (discuri şi casete audio)
    713Servicii de închiriere a maşinilor şi echipamentelor
    7133Servicii de închiriere de echipamente de birou şi calculatoare
    7133.1Servicii de leasing sau de închiriere de echipamente de birou şi calculatoare, fără operatori
    7133.11Servicii de leasing sau de închiriere de echipamente de birou (maşini de scris, fotocopiatoare, duplicatoare, material telefonic), fără operatori
    7133.12Servicii de leasing sau de închiriere a calculatoarelor şi echipamentelor periferice
    714Servicii de închiriere a bunurilor personale şi gospodăreşti
    7140Servicii de închiriere a bunurilor personale şi gospodăreşti
    7140.1Servicii de închiriere a bunurilor personale şi gospodăreşti
    7140.11Servicii de închiriere: televizoare, radiouri, magnetoscoape, echipamente audiovizuale şi accesoriile lor (discuri şi casete audio)
    7140.12Servicii de închiriere a benzilor şi casetelor video
    7140.13Servicii de închiriere: mobilier şi echipamente gospodăreşti (mobilă, aparate electromenajere, veselă, plante decorative etc.)
    7140.14Servicii de închiriere a echipamentelor recreative (articole de sport, nave şi avioane, biciclete, planoare, sckiuri nautice, etc.)
    7140.15Servicii de închiriere a instrumentelor muzicale
    7140.16Servicii de închiriere a altor bunuri personale şi gospodăreşti (lenjerie, îmbrăcăminte, încălţăminte, bijuterii, aparate fotografice, aparate optice, etc.)
    725Servicii de întreţinere şi reparaţii a maşinilor de birou, de contabilizat şi calculatoare
    7250Servicii de întreţinere şi reparaţii a maşinilor de birou, de contabilizat şi calculatoare
    7250.1Servicii de întreţinere şi de reparaţii a maşinilor de birou, de contabilizat şi calculatoare
    7250.11Servicii de întreţinere şi de reparaţii a maşinilor de birou
    7250.12Servicii de întreţinere şi de reparaţii a calculatoarelor şi a altor echipamente informatice
    744Servicii de publicitate
    7440Servicii de publicitate
    7440.1Servicii de publicitate
    7440.11Servicii de gestionare a mijloacelor publicitare
    7440.12Servicii ale agenţiilor publicitare
    7440.13Alte servicii de publicitate (directă, prin telefon, distribuirea de prospecte şi eşantioane publicitare etc.)
    747Servicii de întreţinere şi curăţenie
    7470Servicii de întreţinere şi curăţenie
    7470.1Servicii de întreţinere şi curăţenie
    7470.11Servicii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie
    7470.12Servicii de curăţire a geamurilor
    7470.13Servicii de curăţenie şi întreţinere curentă a clădirilor
    7470.14Servicii de curăţenie specializată
    7470.15Servicii de curăţire a sobelor şi coşurilor
    7470.16Alte servicii de curăţenie
    748Alte servicii prestate în principal întreprinderilor
    7481Servicii fotografice
    7481.1Plăci fotografice, filme expuse (altele decât cinematografice)
    7481.11Plăci fotografice şi filme, expuse dar nedevelopate
    7481.2Servicii de fotografiere
    7481.21Servicii de fotografiere cu ajutorul aparatelor automate
    7481.22Servicii realizate de studiourile fotografice
    7481.24Servicii fotografice pentru ceremonii
    7481.3Servicii de prelucrare a materialelor fotografice
    7481.31Servicii de developare şi multiplicare fotografică
    7481.33Servicii de restaurare, copiere şi retuşare a fotografiilor
    7481.34Alte servicii fotografice
    7483Servicii de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri pe bază de tarif sau contract
    7483.12Servicii de multiplicare
    7483.13Servicii de traduceri
    7483.14Servicii de interpretare
    RAlte servicii colective, sociale şi personale
    927Alte servicii recreative
    9271Jocuri de noroc şi pariuri
    9271.1Jocuri de noroc şi pariuri
    9271.10Jocuri de noroc şi pariuri
    9272Alte servicii recreative
    9272.1Alte servicii recreative
    9272.12Alte servicii recreative n.c.a. (centre de echitaţie şi manej, biliard, jocuri electronice diverse etc.)
    930Alte servicii
    9301Servicii de spălătorie-vopsitorie textile şi blănuri
    9301.1Servicii de spălătorie-vopsitorie textile şi blănuri
    9301.11Servicii de colectare-livrare a lenjeriei pentru spălat
    9301.12Spălarea lenjeriei în regim de autoservire
    9301.13Spălarea hainelor şi articolelor textile
    9301.14Servicii de curăţătorie chimică uscată
    9301.15Servicii de călcat
    9301.16Servicii de vopsitorie pentru textile, pielărie şi blănuri şi servicii speciale
    9302Servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare
    9302.2Servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare
    9302.21Servicii de coafură pentru femei
    9302.22Servicii de frizerie pentru bărbaţi
    9302.23Tratamente cosmetice, manichiură şi pedichiură
    9303Servicii funerare
    9303.1Servicii funerare
    9303.11Pompe funebre
    9303.12Servicii conexe înhumării şi incinerării
    9304Servicii de întreţinere corporală
    9304.1Servicii de întreţinere corporală
    9304.10Servicii de întreţinere corporală
    9305Alte servicii personale
    9305.1Alte servicii personale
    9305.10Alte servicii personale (servicii ale agenţiilor matrimoniale, astrologie, spiritism etc)
    950Servicii ale personalului angajat în gospodării particulare
    9500Servicii ale personalului angajat în gospodării particulare
    9500.1Servicii ale personalului angajat în gospodării particulare
    9500.10Servicii ale personalului angajat în gospodării particulare
  ---------------