ORDIN nr. 494 din 12 aprilie 2021privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 16 aprilie 2021    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Situațiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2021, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.(2) Situațiile financiare trimestriale centralizate prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.(3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(4) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.(5) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate pot fi semnate cu semnătură electronică calificată.(6) În situația în care până la data de 31 martie 2021 nu sunt încheiate protocoalele de predare-preluare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situațiile financiare centralizate la trimestrul I se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a ordonanței și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.  +  Articolul 2După primul paragraf al punctului 1.5.(8).2 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou paragraf, paragraful doi, cu următorul cuprins:La anexa 27 «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de ...», col. 11 «Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat + autonome)» nu se mai completează cu informații de către instituțiile publice.  +  Articolul 3Paragraful al șaptelea de la punctul 4.32 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Fondurile ce se pun la dispoziția Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, de la capitolul 80.01 «Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă», titlul XVI «Împrumuturi» cod 80, articol «Fonduri de la bugetul de stat puse la dispoziția EXIMBANK» cod 80.11, se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei centrale cu ajutorul contului 2670208 «Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)» și se raportează în anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...», la rândul 76  +  Articolul 4Anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Denumirea rândului 272 „Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct. 2600300 - ct. 2960103) (S22)“ se modifică și va avea următorul cuprins:Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct. 2600300 - ct. 2960103) (S22 + S124), din care:2. Se introduce un nou rând distinct, rândul 272.1 „Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări“ (ct. 2600300 - ct. 2960103) (S124)“.  +  Articolul 5Anexa nr. 3 „Corelațiile între formularele de situații financiare trimestriale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La titlul II „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“, după punctul (6) „Corelații între formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) și formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 17)“ se introduc trei noi puncte, punctele (7), (8) și (9), cu următorul cuprins:(7) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare):(7).1. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».(7).2. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».NOTĂ:Rândurile din corelațiile de la pct. (7).1 și (7).2 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice.(8) Corelații în cadrul formularului «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare):(8).1. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».NOTĂ:Rândurile din corelația de la pct. (8).1 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice.(9) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare):(9).1. Rd. 02 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare.(9).2. Rd. 11 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare.2. La titlul III „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale la subsectorul Administrația locală (S1313), după punctul (6) „Corelații între formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) și formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» (cod 18) se introduc trei noi puncte, punctele (7), (8) și (9), cu următorul cuprins:(7) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare):(7).1. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».(7).2. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».NOTĂ:Rândurile din corelațiile de la punctele (7).1 și (7).2 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice.(8) Corelații în cadrul formularului «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare):(8).1. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».NOTĂ:Rândurile din corelația de la punctul (8).1 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice.(9) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare):(9).1. Rd. 02 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare.(9).2. Rd. 11 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare.3. La titlul IV „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“, după punctul (6) „Corelații între formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) și anexa 40c «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de...» (cod 19)“ se introduc trei noi puncte, punctele (7), (8) și (9), cu următorul cuprins:(7) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare):(7).1. .1. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».(7).2. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».NOTĂ:Rândurile din corelațiile de la punctele (7).1 și (7).2 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice.(8) Corelații în cadrul formularului «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare):(8).1. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».NOTĂ:Rândurile din corelația de la punctul (8).1 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice.(9) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare):(9).1. Rd. 02 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare.(9).2. Rd. 11 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Alexandru Nazare
    București, 12 aprilie 2021.Nr. 494.-----