ORDONANTA nr. 128 din 31 august 2000pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenta către populaţie de Ministerul de Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru serviciile prestate către populaţie în regim de urgenta de Ministerul de Interne prin unităţile sale se instituie tarifele de urgenta prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Tarifele se percep pentru serviciile prestate, la cererea expresă a persoanei de a fi efectuate în regim de urgenta. (3) Tarifele se achită înainte de efectuarea serviciului corespunzător, la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi, pe bază de chitanţa. (4) În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexa tarifele se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau sa presteze aceste activităţi, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului. (5) Cuantumul tarifelor prevăzute în anexa poate fi actualizat în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei. (6) Sumele încasate reprezintă venituri extrabugetare ale Ministerului de Interne, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 2În nota din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, se introduc punctele 3, 4 şi 5 cu următorul cuprins:"3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A, C, D şi E, prestate în regim de urgenta, se percep tarife suplimentare de 100.000 lei, care se achită anticipat la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi, pe bază de chitanţa.În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenta, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.4. Prin regim de urgenta, în sensul pct. 2 şi 3, se înţelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.5. Sumele încasate din prestările de servicii efectuate în regim de urgenta vor fi reţinute integral de Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa LISTAcuprinzând serviciile prestate către populaţie în regim de urgenta de Ministerul de Interne prin unităţile sale şi tarifele de urgenta percepute pentru desfăşurarea acestor activităţi
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTermenul de efectuare a prestaţieiCuantumul tarifului (lei)Actele normative în baza cărora se efectuează prestaţiile reglementate
    în regim normalîn regim de urgenţăîn regim normalîn regim de urgenţă
    0123456
    1.Avizarea de urgenţă a efectuării lucrărilor şi a amplasării obiectivelor social-economice în zona drumului public30 de zile5 zile50.000250.000? Decretul nr. 328/1966privind circulaţia pe drumurile publice, republicat, cu modificările ulterioare
              - art. 2 şi 5
                ? Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, republicat, cu modificările ulterioare
                - art. 4
    2.Autorizaţia pentru cumpărarea armei la titular de permis30 de zile15 zile500.0001.000.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
    3.Autorizaţia de funcţionare la magazinele care comercializează arme în condiţiile în care acestea au fost avizate de organele de protecţie a muncii30 de zile15 zile1.000.0002.000.000- art. 54 şi 55 ? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
              - art. 56 şi 59-61
    4.Eliberarea avizului de funcţionare pentru atelierele de reparat arme30 de zile15 zile2.000.0005.000.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
              - art. 68-71
    5.Eliberarea permisului de armă în locul celui pierdut sau furat30 de zile15 zile500.0001.000.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 10-14 şi 17-19
    6.Înscrisuri de arme în permisul de armă30 de zile15 zile50.000100.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 17
    7.Radiere de arme din permisul de armă30 de zile15 zile50.000100.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 25 lit. a) şi art. 26
    8.Schimbări de domiciliu în permisul de armă30 de zile15 zile50.000100.000Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, cu modificările ulterioare
                - art. 27
    9.Eliberarea autorizaţiei de deţinere a materialelor explozive30 de zile15 zile2.000.0005.000.000? Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
              - art. 8 şi 10-12
    10.Avizări artificieri30 de zile15 zile50.000100.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 25 şi 27
    11.Autorizarea societăţilor comerciale pentru a efectua operaţiuni de import-export cu arme de foc şi muniţii30 de zile10 zile1.000.0003.000.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
              - art. 66 şi 67
    12.Acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăţilor comerciale a operaţiunilor cu arme de foc şi muniţii30 de zile10 zile1.000.0002.000.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
              - art. 54
    13.Acordarea avizului pe licenţele de import-export pentru armele de foc şi muniţii30 de zile10 zile1.000.0002.000.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
              - art. 54 şi 66
    14.Avizare proiect instalare mijloace tehnice de paza şi alarmare30 de zile10 zile1.000.0002.000.000? Legea nr. 18/1996 privind pază obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările ulterioare
              - art. 21, 33 şi 43
    15.Avizarea planurilor de pază pentru agenţii economici30 de zile10 zile500.0001.000.000? Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările ulterioare
              - art. 5
    16.Eliberarea unui certificat de cazier judiciar10 zile 30 de zile3 zile2.00050.000? Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar
              - art. 16
    17.Aviz pentru acces la desfăşurarea unor activităţi în fâşia de protecţie a frontierei de stat15 zile24 de ore50.000100.000? Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 47 alin. 2
    18.Aviz pentru desfăşurarea de lucrări cu mijloace tehnice în fâşia de protecţie a frontierei de stat20 de zile5 zile150.000250.000? Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 47 alin. 3
    19.Aviz pentru parcarea utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul nopţii, pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat spre interior20 de zile48 de ore250.000300.000? Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 50 alin. 2
    20.Aviz pentru plantarea de arbori şi arbuşti în fâşia de protecţie a frontierei de stat15 zile48 de ore50.000100.000? Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 52 alin. 2
    21.Aviz pentru efectuarea unor lucrări de construcţii în terenul extravilan al localităţilor, pe o adâncime de 500 m de la linia de frontiera spre interior30 de zile10 zile400.000500.000? Legea nr. 56/1992 privind frontieră de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 53
    22.Aviz pentru executarea unor activităţi economice (minerit, exploatare ţiţei, gaze, ape, exploatări forestiere, cariere, lucrări de îmbunătăţiri funciare, amenajări turistice), pe adâncimea de 500 m de la linia de frontiera spre interior30 de zile10 zile400.000500.000? Legea nr. 56/1992 privind frontieră de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 54
    23.Aviz pentru folosirea apelor de frontieră la diverse activităţi20 de zile5 zile50.000100.000? Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 55
    24.Aviz pentru păstrarea bărcilor şi ambarcaţiunilor în zona de frontiera15 zile48 de ore50.000100.000? Legea nr. 56/1992 privind frontieră de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 57 alin. 2
    25.Aviz pentru vizitarea în mod organizat a unor obiective economice, istorice, turistice situate în fâşia de protecţie a frontierei de stat30 de zile48 de ore100.000200.000? Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 58
    26.Aviz pentru desfăşurarea unor concursuri nautice în apele de frontiera30 de zile48 de ore100.000200.000? Legea nr. 56/1992 privind frontieră de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 58
    27.Aviz pentru desfăşurarea activităţii de vânătoare organizate pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat spre interiorul ţării30 de zile48 de ore200.000300.000? Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare
              - art. 60 alin. 2
    28.Activitatea de examinare psihologică desfăşurată de Centrul de Psihosociologie al Ministerului de Interne7 zile48 de ore100.000125.000? Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică
              - art. 26 şi 34
    29.Autorizare societăţi specializate de paza30 de zile15 zile1.000.0003.000.000? Legea nr. 18/1996 privind pază obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările ulterioare
              - art. 21 şi 22
    30.Autorizare societăţi specializate de paza în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de alarmă30 de zile15 zile1.000.0003.000.000? Legea nr. 18/1996 privind pază obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările ulterioare
              - art. 21 şi 22
    31.Autorizarea titularului pentru port armă şi eliberare permis45 de zile20 de zile1.000.0003.000.000? Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
              - art. 16
  -------