ORDONANTA nr. 129 din 31 august 2000privind formarea profesională a adulţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. J pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În România formarea profesională a adulţilor constituie o prioritate naţionala. (2) În sensul prezentei ordonanţe, adulti sunt persoanele care au vârsta de cel puţin 15 ani împliniţi, vârsta de la care pot stabili raporturi de muncă.  +  Articolul 2 (1) Adultii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârsta, sex, rasa, origine etnică, apartenenţa politică sau religioasă. (2) Societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, unităţile şi instituţiile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiţii salariaţilor pentru a avea acces periodic la formare profesională. Drepturile şi obligaţiile ce revin angajatorilor şi salariaţilor în perioada în care salariaţii sunt cuprinşi în cursuri de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă. (3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în condiţiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională.  +  Articolul 3Formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective: a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanta cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii; b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivitatii forţei de muncă; c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de baza, precum şi în ocupaţii înrudite; d) schimbarea calificării, determinata de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă; e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.  +  Articolul 4 (1) Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continua organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ. (2) Formarea profesională iniţială a adulţilor asigura pregătirea necesară pentru dobândirea competentelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă. (3) Formarea profesională continua este ulterioară formării iniţiale şi asigura adulţilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competente.  +  Articolul 5 (1) În sensul prezentei ordonanţe, competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupational. (2) Competentele profesionale se dobândesc prin iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare, definite astfel: a) iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăşurarea unei activităţi; b) calificarea reprezintă ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii; c) perfecţionarea consta în dezvoltarea competentelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări; d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii; e) recalificarea consta în obţinerea competentelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferita de cele dobândite anterior.  +  Articolul 6 (1) Formarea profesională a adulţilor se poate realiza, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, de către persoane juridice de drept public sau privat, iar în cazul uceniciei, şi de către persoane fizice, denumite în continuare furnizori de formare profesională. (2) Furnizorii de formare profesională prevăzuţi la alin. (1) trebuie să aibă capacitatea de a presta servicii de formare profesională şi de a îndeplini standardele de pregătire profesională. (3) Furnizori de formare profesională pot fi şi centrele de formare profesională, cu sau fără personalitate juridică înfiinţate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.  +  Articolul 7 (1) Formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire şi specialităţi, ţinând seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupa şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în munca. (2) Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt: a) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii sau de furnizorii de formare profesională; b) stagii de practica şi specializare în unităţi din ţara sau din străinătate; c) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.  +  Capitolul 2 Organizarea formării profesionale a adulţilor  +  Articolul 8 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune, a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale, elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor, pe care le supune spre aprobare Guvernului. (2) Strategiile sectoriale şi teritoriale privind formarea profesională a adulţilor se elaborează de ministere, agenţii naţionale şi alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale. (3) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională coordonează la nivel naţional activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pune în aplicare politicile şi strategiile privind calificarea şi recalificarea şomerilor, organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulti prin centrele de formare profesională proprii şi prin furnizori de formare profesională autorizaţi potrivit art. 19, pe bază de contracte încheiate în condiţiile legii.  +  Articolul 9Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariaţi, angajatorii vor negocia cu organizaţiile sindicale sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor elaborarea planurilor de formare profesională în concordanta cu programele de dezvoltare ale acestora şi cu strategiile sectoriale şi teritoriale.  +  Articolul 10Formarea profesională a adulţilor se realizează prin programe de formare profesională care cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane în vederea realizării obiectivelor de formare profesională pentru un anumit domeniu.  +  Articolul 11 (1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupaţii, meserii şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, definite şi cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România C.O.R., precum şi pentru competentele profesionale specifice mai multor ocupaţii. (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, cu consultarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, a ministerelor, agentiilor naţionale, a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi a organizaţiilor profesionale, vor elabora Nomenclatorul operational al ocupatiilor, meseriilor şi profesiilor din România, care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat periodic.  +  Articolul 12 (1) Programele de formare profesională asigura dobândirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupationale recunoscute la nivel naţional, aprobate de Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Atestare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare. (2) Standardul ocupational este documentul care precizează unităţile de competenţa şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.  +  Articolul 13Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupaţii pentru care nu exista standarde ocupationale pot elabora proiecte de standarde ocupationale care vor fi supuse spre aprobare în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 14 (1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente: a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competentele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoana care urmează programul; b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse; c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire; d) persoanele cu atribuţii de instruire teoretică şi practica, denumite în continuare formatori; e) programa de pregătire; f) mijloacele şi metodele care asigura asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare ocupaţiei respective; g) descrierea materialelor de pregătire, a dotărilor şi echipamentelor utilizate; h) criteriile de evaluare de proces şi finala a îndeplinirii obiectivelor specifice programului de formare profesională. (2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module. (3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională la care participa persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională.  +  Articolul 15Participanţii la programele de formare profesională nu pot fi obligaţi sa participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programa de pregătire.  +  Articolul 16 (1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel naţional încheie contracte de formare profesională cu participanţii la aceste programe. (2) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, prevăzute la art. 46. (3) Contractele de formare profesională se înregistrează la comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de autorizare.  +  Articolul 17 (1) Formarea profesională se poate realiza şi prin ucenicie organizată la locul de muncă, prin care persoanele peste 15 ani, absolvenţi de gimnaziu cu sau fără certificat de capacitate, pot obţine o calificare profesională. (2) Condiţiile în care se desfăşoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă, drepturile şi obligaţiile ucenicului şi ale persoanei fizice furnizor de formare profesională se reglementează prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 3 Autorizarea furnizorilor de formare profesională.Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor  +  Articolul 18 (1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de competenţa profesională cu recunoaştere naţionala, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente activităţi de formare profesională şi sunt autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Angajatorii care organizează programe de formare profesională pentru salariaţii proprii eliberează certificate care au valabilitate numai în cadrul unităţilor respective. (3) Certificatele prevăzute la alin. (2) au recunoaştere naţionala numai dacă angajatorii sunt autorizaţi ca furnizori de formare profesională.  +  Articolul 19 (1) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională se înfiinţează comisiile de autorizare. (2) La nivel naţional activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională va fi coordonata de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 20 (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 9 membri, având următoarea componenta: a) un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; b) un reprezentant al agenţiei pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) un reprezentant din partea prefecturii; d) 3 reprezentanţi desemnaţi de comun acord de organizaţiile patronale reprezentative, potrivit legii, la nivel judeţean; e) 3 reprezentanţi desemnaţi de comun acord de organizaţiile sindicale reprezentative, potrivit legii, la nivel judeţean. (2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin comisiile de autorizare pot constitui comitete de specialitate pe domenii ocupationale. (3) Comisiile de autorizare sunt numite prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (4) Preşedintele comisiei de autorizare este desemnat de membrii comisiei prin votul majorităţii simple a acestora şi se numeşte prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (5) Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice formate din câte 2 persoane în judeţe şi din 6 persoane în municipiul Bucureşti. Posturile pentru aceste persoane se înfiinţează în cadrul agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi sunt finanţate din venituri extrabugetare.  +  Articolul 21Comisiile de autorizare au următoarele atribuţii: a) autorizeaza furnizorii de formare profesională; b) oferă consultanţa şi informaţii furnizorilor de formare profesională; c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională şi, după caz, retrage autorizaţia acestora; d) coordonează organizarea testelor de evaluare la terminarea cursurilor de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme specifice.  +  Articolul 22Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are următoarele atribuţii în coordonarea activităţii de autorizare a furnizorilor de formare profesională: a) coordonează şi îndrumă metodologic activitatea comisiilor de autorizare; b) în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează criterii şi proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, precum şi regulamente, metodologii şi instrucţiuni de lucru pentru comisiile de autorizare; c) rezolva contestaţiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare; împotriva hotărârii de soluţionare a contestaţiilor furnizorii de formare profesională se pot adresa instanţei de contencios administrativ, potrivit legii.  +  Articolul 23 (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani. (2) Autorizarea se acordă pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională. (3) Filialele furnizorilor de formare profesională şi centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de autorizare.  +  Articolul 24 (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente: a) programul de formare profesională; b) experienta furnizorilor de formare profesională şi rezultatele activităţii lor anterioare obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul; c) resursele financiare. (2) Pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada ca realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogica specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.  +  Articolul 25 (1) Autorizarea poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constata nerespectarea programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la testele de evaluare sunt nesatisfacatoare. (2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizarea poate să solicite o noua autorizare numai după un an de la data comunicării retragerii. (3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de doua ori autorizarea pentru aceeaşi ocupaţie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru respectiva ocupaţie.  +  Articolul 26 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesională vor plati taxe de autorizare, care se gestionează în regim extrabugetar de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională. (2) Nivelul taxelor de autorizare va fi aprobat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, la propunerea comisiilor de autorizare. (3) Sumele încasate din taxele de autorizare necheltuite până la sfârşitul anului se reportează în anul următor, pentru a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 27 (1) Furnizorii de formare profesională autorizaţi se înregistrează în registrele de formare profesională deschise la comisiile de autorizare. (2) La nivelul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se întocmeşte Registrul naţional al formării profesionale, care cuprinde toţi furnizorii de formare profesională autorizaţi.  +  Articolul 28Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, cu avizul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 29 (1) Participanţii la programele de formare profesională şi persoanele care se califica prin ucenicie susţin la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practica teste de evaluare a competentelor profesionale. (2) Testul de evaluare reprezintă un set de probe practice şi/sau teoretice prin care se constata însuşirea de către participanţii la programul de formare profesională a competentelor specifice programului.  +  Articolul 30 (1) Testul de evaluare se susţine în faţa unei comisii de evaluare, constituită din specialişti din afară furnizorilor de formare profesională, numita de comisia de autorizare. (2) La evaluare pot asista şi reprezentanţi ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de formare profesională.  +  Articolul 31 (1) Persoanele care promovează testele de evaluare primesc certificate de calificare sau, după caz, certificate de competenţa profesională. (2) În funcţie de modalităţile de dobândire a competentelor profesionale prevăzute la art. 5 şi de formele de realizare a formării profesionale se eliberează certificate după cum urmează: a) pentru cursuri şi stagii de iniţiere se eliberează certificat de competenţa profesională; b) pentru cursuri de calificare sau recalificare se eliberează certificat de calificare profesională; c) pentru cursuri şi stagii de perfecţionare sau specializare se eliberează certificat de competenţa profesională; d) pentru ucenicie la locul de muncă se eliberează certificat de calificare profesională. (3) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susţinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de competenţa profesională. (4) Certificatele de calificare se eliberează însoţite de o anexa în care se precizează competentele profesionale dobândite. (5) Formularele certificatelor de competenţa profesională şi, respectiv, de calificare se pun la dispoziţie furnizorilor de formare profesională, contra cost, de comisiile de autorizare.  +  Articolul 32Competentele profesionale dobândite în cadrul altor forme de pregătire profesională pot fi evaluate şi certificate de Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Atestare, care eliberează certificate de competenţa profesională echivalente cu certificatele de calificare şi care sunt recunoscute pe piaţa muncii.  +  Capitolul 4 Finanţarea formării profesionale a adulţilor  +  Articolul 33Formarea profesională a adulţilor se finanţează din următoarele surse: a) fonduri proprii ale angajatorilor; b) bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; c) sponsorizări, donaţii, surse externe atrase; d) contribuţii ale persoanelor participante la programele de formare profesională.  +  Articolul 34Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale şi regiile autonome pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se regăsesc în costul produselor şi serviciilor.  +  Articolul 35Instituţiile finanţate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor din aceste venituri.  +  Articolul 36Instituţiile finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanta cheltuielile cu formarea profesională a salariaţilor din surse bugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.  +  Articolul 37 (1) Pe perioada în care participa la programe de formare profesională finanţate de angajatori salariaţii primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru. (2) Angajatorii suporta cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesională, dacă aceste programe se desfăşoară în alta localitate decât cea în care salariatul îşi are locul de muncă.  +  Articolul 38Salariaţii care, la cererea angajatorului, participa la programe de formare profesională pe o perioadă de cel puţin 3 luni încheie cu acesta convenţii care constituie acte adiţionale la contractele individuale de muncă, prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile după absolvire.  +  Articolul 39 (1) Din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se finanţează programele de formare profesională, organizate de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, pentru calificarea, recalificarea şi perfecţionarea şomerilor, a celor care beneficiază de ajutor de integrare profesională şi de alocaţie de sprijin. (2) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot participa la programe de formare profesională finanţate din contribuţii proprii sau din alte surse.  +  Articolul 40 (1) Finanţarea formării profesionale se poate realiza şi din sponsorizări, donaţii sau din surse externe atrase. (2) Condiţiile şi formele în care se acordă furnizorilor de formare profesională sprijin financiar din surse externe se reglementează prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale de cooperare la care România este parte.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 41 (1) Programele de formare profesională care au început înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor continua, până la finalizare, în condiţiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data începerii acestor programe. (2) Furnizorii de formare profesională care au programe în derulare mai pot funcţiona în aceasta calitate numai pentru programe de formare profesională care se finalizează până la data de 31 decembrie 2001, data până la care trebuie să obţină autorizarea.  +  Articolul 42 (1) Furnizorii de formare profesională care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe au în derulare programe de formare profesională în vederea dobândirii unor competente pentru care nu exista standarde ocupationale, după finalizarea acestor programe, îşi pot continua activitatea, în baza aceloraşi programe, numai după întocmirea şi aprobarea în condiţiile legii a respectivelor standarde ocupationale. (2) În cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobândirea de competente pentru care nu exista standarde ocupationale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 43 (1) Formatorii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) privind pregătirea pedagogica specifică pentru formarea profesională a adulţilor trebuie să dobândească aceasta pregătire până la data de 31 decembrie 2002. (2) După data prevăzută la alin. (1) persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de pregătire pedagogica prevăzute de prezenta ordonanţă nu mai pot funcţiona ca formatori.  +  Articolul 44Furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziţie direcţiilor teritoriale de statistica datele solicitate de acestea, referitoare la activităţile de formare profesională a adulţilor.  +  Articolul 45 (1) Comisia Naţionala pentru Statistica va include în programul sau de activitate cercetarea statistica periodică a formării profesionale a adulţilor. (2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, stabilirea indicatorilor urmăriţi şi a modului de calcul al acestora, precum şi periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Comisia Naţionala pentru Statistica, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 46Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 47Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu excepţia prevederilor art. 24 alin. (2) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------