ORDONANTA nr. 126 din 31 august 2000privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. C pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se aprobă continuarea lucrărilor până la finalizarea şi punerea în funcţiune a Unităţii 2 - Centrala Nuclearoelectrica (CNE) Cernavoda, obiectiv energetic de interes naţional, strategic, precum şi continuarea negocierilor între Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. şi partenerii externi potenţiali şi interesaţi în asigurarea şi punerea la dispoziţie a surselor de finanţare.  +  Articolul 2Finanţarea lucrărilor de la Unitatea 2 - CNE Cernavoda, a lucrărilor de cercetare şi proiectare, a activităţilor de producere a apei grele şi a combustibilului nuclear se va asigura, până la punerea în funcţiune a Unităţii 2, din: a) surse proprii stabilite anual prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" S.A., aprobate conform legii; b) surse atrase de la agenţi economici, persoane juridice române, care sunt implicaţi, pe bază de contracte încheiate cu Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A., în realizarea şi punerea în funcţiune a obiectivului CNE Cernavoda - Unitatea 2; c) credite externe contractate de Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A., având calitatea de împrumutat, garantate 100% de Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, inclusiv dobânzile şi comisioanele aferente, în condiţiile prevăzute de lege; d) finanţări externe în contrapartida cu furnizare de energie electrica prin contracte directe, încheiate de Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. cu parteneri români sau străini, cu tarife negociate, conform reglementărilor în vigoare; e) Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 pentru constituirea şi utilizarea Fondului pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare; f) alocaţii bugetare aprobate cu aceasta destinaţie prin legea bugetului de stat, pe baza listelor de investiţii aprobate conform legii.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă continuarea activităţii de producere a apei grele de către ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, pentru cantităţi aprobate anual, destinate punerii în funcţiune a obiectivului de investiţii CNE Cernavoda - Unitatea 2, prevăzut la art. 1, precum şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţa a unităţilor 1 şi 2. (2) Cantităţile anuale de apa grea prevăzute să fie produse la ROMAG-PROD se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Se aprobă livrarea la export, la preţul pieţei, de către Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare a cantităţilor de apa grea fabricata suplimentar faţă de necesităţile precizate la alin. (1).  +  Articolul 4 (1) Se aprobă realizarea stocului de octoxid de uraniu, din producţia curenta, la Compania Naţionala a Uraniului - S.A., destinat fabricării încărcăturii iniţiale de combustibil nuclear pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii CNE Cernavoda - Unitatea 2, precum şi a combustibilului necesar pe durata de viaţa a unităţilor 1 şi 2. (2) Cantităţile anuale se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Graficul pentru finanţarea lucrărilor de investiţii la Unitatea 2 - CNE Cernavoda va fi întocmit de Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A., pe baza contractelor comerciale şi a convenţiilor de creditare-finanţare semnate de aceasta cu furnizori, antreprenori, alţi parteneri şi finanţatori şi transmis anual spre avizare Ministerului Industriei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului. (2) În baza graficului prevăzut la alin. (1) se vor cuprinde anual în legea bugetului de stat fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii de la Unitatea 2 - CNE Cernavoda, defalcate pe surse de finanţare.  +  Articolul 6 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. este scutită de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2010. (2) Profitul brut anual al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., rezultat în condiţiile aplicării alin. (1), va fi utilizat exclusiv pentru finanţarea lucrărilor de investiţii aferente obiectivului CNE Cernavoda, aprobate conform legii. (3) Plata datoriilor pe care Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. le înregistrează la data de 30 iunie 2000 către Ministerul Finanţelor, în contul executării garanţiilor de stat pentru creditele externe contractate pentru finalizarea şi punerea în funcţiune a Unităţii 1, se amana până la punerea în funcţiune a Unităţii 2, respectiv până la data de 31 decembrie 2006. (4) Penalităţile aferente datoriilor precizate la alin. (3) se anulează.  +  Articolul 7Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile reprezentând importurile de materii prime, materiale, utilaje, instalaţii, echipamente, documentaţii de licenţă, proiecte, necesare pentru realizarea şi punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda" - Unitatea 2.  +  Articolul 8Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente, ale Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, sunt scutite de la plata impozitului veniturile obţinute de partenerii contractuali externi, persoane juridice şi fizice nerezidente, şi de angajaţii şi contractorii independenţi ai acestora din activităţile desfăşurate de aceştia pentru realizarea obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda" - Unitatea 2, până la punerea în funcţiune a acesteia.  +  Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 71 şi 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, se aproba ca agenţii economici care elaborează documentaţia tehnica de proiectare de baza a sistemelor necesare în vederea funcţionarii Unităţii 2 sa participe la licitaţiile organizate de Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de echipamente şi materiale necesare în vederea finalizarii şi punerii în funcţiune a Unităţii 2, permitand în acest fel o larga competiţie internationala.  +  Articolul 10Se aprobă ca Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. sa valorifice, în condiţiile legii, echipamentele şi materialele achiziţionate în baza Studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe", care nu mai întrunesc cerinţele tehnice actuale de calitate şi securitate nucleara, precum şi pe cele care îndeplinesc aceste condiţii, dar nu mai sunt necesare lucrărilor de investiţii la Unitatea 2 - CNE Cernavoda.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şicomerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------