ORDONANTA nr. 109 din 31 august 2000privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneara şi de recuperare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. P pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe: a) prin staţiune balneara se înţelege localitatea sau/şi arealul care dispune de resurse de substanţe minerale, ştiinţific dovedite şi tradiţional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalaţii specifice pentru cura şi care are o organizare ce permite acordarea asistenţei medicale balneare în condiţii corespunzătoare; b) prin staţiune climatica se înţelege localitatea sau/şi arealul situat în zone cu factori climatici benefici şi care are condiţii pentru asigurarea menţinerii şi ameliorării sănătăţii şi/sau a capacităţii de muncă, precum şi a odihnei şi reconfortarii; c) prin staţiune balneoclimatica se înţelege localitatea sau/şi arealul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a) şi b); d) prin areal se înţelege o zona delimitata topo-geo-climatic din localitate sau din afară acesteia care are factori naturali de cura; e) prin factori naturali se înţelege ansamblul elementelor fizice/chimice terapeutice, sanogene naturale. Sunt consideraţi factori naturali: apele minerale terapeutice, lacurile şi namolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice/climatice ale litoralului marin şi factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclima a României, inclusiv de la nivelul grotelor şi salinelor. (2) Localităţile sau/şi arealele stabilite ca fiind staţiuni balneare, climatice sau balneoclimatice sunt delimitate prin planuri de urbanism şi de amenajare a teritoriului. (3) Tipul predominant de factori naturali determina specificul staţiunii respective şi profilul de cura.  +  Articolul 2 (1) Statutul de staţiune balneara, climatica sau balneoclimatica se acordă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea, după caz, a populaţiei implicate, pe baza normelor tehnice unitare, elaborate, în condiţiile legii, de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Industriei şi Comerţului, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. (2) Autorizaţia de funcţionare, din punct de vedere medico-balnear şi al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unităţilor medico-balneare şi de recuperare din localităţile cu statut de staţiune balneara, climatica sau balneoclimatica este obligatorie şi se eliberează la cerere, pe o durată de 10 ani, de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe. (3) Autorizaţia de funcţionare se prelungeşte, la cerere, la expirare sau ori de câte ori se schimba calitatea factorilor naturali, constatată de organele de specialitate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi publice, abilitate de lege, prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3Pentru acordarea statutului de staţiune balneara, climatica sau balneoclimatica sunt necesare: a) studii complexe de analiza a factorilor naturali din arealul respectiv, efectuate de instituţii de specialitate; b) stabilirea de către Ministerul Sănătăţii, prin instituţia sa specializată - Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie -, a perimetrelor de protecţie sanitară şi prevederea acestora în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului; c) instalaţii pentru valorificarea factorilor naturali; d) unităţi sanitare, inclusiv baze de tratament, cu personal medico-sanitar corespunzător şi acreditat în condiţiile legii, adecvate acordării asistenţei medicale balneare şi de recuperare; e) cai de acces, infrastructuri urban-edilitare, telecomunicaţii; f) amenajări pentru odihna şi relaxare.  +  Capitolul 2 Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie, instituţie publică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii, denumit în continuare institut, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea Institutului de Medicina Fizica, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti care se desfiinţează. (2) Institutul are personalitate juridică, având în subordine, respectiv în structura, atât unităţi sanitare cu personalitate juridică, cat şi unităţi sanitare fără personalitate juridică. (3) În cadrul institutului vor funcţiona structuri care asigura inspecţia activităţii medico-balneare şi de recuperare la nivelul tuturor unităţilor de recuperare, medicina fizica şi balneologie, indiferent de statutul lor juridic şi patrimonial şi de subordonarea acestora.  +  Articolul 5 (1) Bunurile aflate în administrarea Institutului de Medicina Fizica, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti trec în administrarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie, pe bază de protocol, de la data reorganizării acestuia. (2) Personalul Institutului de Medicina Fizica, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti se preia de institut şi se considera transferat de la data reorganizării acestuia.  +  Articolul 6Principalele obiective de activitate ale institutului sunt următoarele: a) organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metodologică şi controlul întregii activităţi de recuperare, medicina fizica şi balneoclimatologie din unităţile de profil ale Ministerului Sănătăţii; b) organizarea, coordonarea, după caz, desfăşurarea şi îndrumarea tehnico-metodologică a activităţii de cercetare medico-balneara, protecţie sanitară şi valorificare terapeutică, profilactica şi recuperatorie a surselor de factori naturali din întreaga ţara, precum şi de dezvoltare în domeniul medico-balnear şi de recuperare; c) participarea la organizarea şi coordonarea activităţii de învăţământ în domeniul medico-balnear şi de recuperare; d) organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metodologică şi, după caz, desfăşurarea activităţii promotionale din domeniul medico-balnear şi de recuperare; e) delimitarea perimetrelor de protecţie sanitară la nivelul staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi asigurarea respectării acestora; f) asigurarea legalităţii funcţionarii staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi a unităţilor balneare, indiferent de statutul lor juridic, patrimonial şi de subordonare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor privind asistenţa medico-balneara, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii; g) asigurarea cu cadre de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de necesităţile şi de solicitarile din teritoriu, precum şi de disponibilităţile de personal existente, a tuturor unităţilor medico-balneare şi de recuperare.  +  Articolul 7 (1) Institutul este condus de un consiliu de administraţie, de un director general, care are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie, şi de un director general adjunct, care are şi calitatea de vicepreşedinte al consiliului. Preşedintele consiliului de administraţie directorul general şi vicepreşedintele consiliului de administraţie - directorul general adjunct sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Preşedintele consiliului de administraţie - directorul general al institutului numeşte sau, după caz, revoca, prin decizie, în condiţiile legii, conducerea unităţilor sanitare publice cu personalitate juridică, cu profil de recuperare, medicina fizica şi balneoclimatologie, din reţeaua Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 8Angajarea, salarizarea şi promovarea personalului institutului se fac potrivit legii.  +  Articolul 9 (1) Sediul, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea, structura organizatorică, componenta organelor de conducere şi numărul maxim de posturi ale institutului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Sănătăţii va supune Guvernului spre adoptare Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile de funcţionare şi de capital ale institutului se finanţează integral din venituri extrabugetare. (2) Institutul poate beneficia de transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate de profil, pentru unele lucrări de construcţii, reabilitări sau modernizări de infrastructura, precum şi pentru dotarea cu aparatura medicală, în condiţiile legii. (3) Veniturile extrabugetare ale institutului se constituie din: a) sumele realizate pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; b) venituri obţinute de la persoane fizice sau juridice, inclusiv din asocieri investitionale în profil medical sau medico-social, în condiţiile legii; c) sumele obţinute în urma eliberării autorizaţiilor/avizelor de funcţionare; d) sumele obţinute în urma desfăşurării activităţii prevăzute la art. 6 lit. e); e) sumele provenind din încasările unităţilor medico-balneare, destinate stimulării personalului superior, mediu şi auxiliar care lucrează în unităţile respective; f) alte surse, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Prospectarea, exploatarea, valorificarea, protecţia şi conservarea factorilor naturali  +  Articolul 11Activitatea de cercetare-prospectare, de exploatare şi de conservare a factorilor naturali se desfăşoară în condiţiile prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998.  +  Articolul 12Coordonarea şi, după caz, asigurarea organizării şi funcţionarii corespunzătoare a staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice, precum şi a întregii activităţi privind factorii naturali se fac de Ministerul Sănătăţii, reprezentat de institut, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi de Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în colaborare cu consiliile locale ale localităţilor care funcţionează ca staţiuni balneare, climatice sau balneoclimatice, prin: a) executarea, periodic, de studii şi documentaţii tehnice complexe ale staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice, cu analiza factorilor naturali din fiecare areal, în conformitate cu normele şi standardele interne şi internaţionale în vigoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; b) avizarea amplasarii de construcţii tehnice necesare pentru exploatarea factorilor naturali în perimetrele de protecţie sanitară ale staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi executarea pe teritoriul acestora a oricăror elemente de infrastructura; c) elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare funcţională, de organizare a activităţii specifice staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear şi recuperator şi a unităţilor de cazare şi alimentaţie aferente, cu excepţia celor autorizate de Autoritatea Naţionala pentru Turism prin Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, de protecţie sanitară a factorilor naturali, de protecţie fonica şi, respectiv, a aerului, apei, solului şi vegetatiei şi de eliminare a deşeurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor; d) stabilirea de indicaţii, limite şi contraindicatii în consumul alimentar al apelor minerale imbuteliate; e) asigurarea controlului respectării normelor tehnice unitare prevăzute la lit. c).  +  Articolul 13 (1) Activitatea de utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv funcţionarea, din acest punct de vedere, a unităţilor medico-balneare şi de recuperare, indiferent de statutul lor juridic şi de subordonarea acestora, utilizarea în consumul alimentar a apelor minerale şi instituirea perimetrelor de protecţie sanitară se desfăşoară pe baza autorizaţiei emise de institut, eliberata pe baza unei documentaţii complexe de specialitate. (2) Unităţile medico-balneare şi de recuperare care se privatizează funcţionează pe baza autorizaţiei prevăzute la alin. (1), eliberata cu respectarea următoarelor obligaţii prevăzute în contractul de privatizare, şi anume: a) menţinerea destinaţiei spaţiului ocupat de unitatea de asistenţa medico-balneara şi de recuperare. În cazul unităţilor de tratament balnear, care în momentul privatizării sunt într-o stare de degradare avansată şi nefunctionale, proprietarul poate opta pentru dezafectare sau reabilitare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, pe baza avizului tehnic emis de institut, în condiţiile legii; b) angajarea personalului medico-sanitar de specialitate corespunzător, acreditat în condiţiile legii. (3) Documentaţiile complexe de specialitate, cu avizele sau autorizaţiile necesare, se efectuează contra cost, la solicitarea staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi/sau a unităţilor care exploatează factori naturali. Tarifele pentru executarea documentaţiilor complexe, pentru emiterea de avize sau/şi autorizaţii de funcţionare, solicitate, se aproba, la propunerea institutului, prin ordin al ministrului sănătăţii. (4) Actualizarea documentaţiilor complexe, a avizelor şi/sau a autorizaţiilor de funcţionare, prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 13 alin. (1), se face în mod obligatoriu la fiecare 10 ani sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (5) Staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice sau unităţile de profil, care nu au întocmit documentaţia complexa privind activitatea cu factori naturali şi funcţionarea acestora, vor îndeplini condiţiile prevăzute de prezentul articol în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Capitolul 4 Asistenţa medicală balneara şi de recuperare  +  Articolul 14 (1) Prin asistenţa medicală balneara se înţelege totalitatea serviciilor medico-sanitare efectuate sub forma de cura în staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, prin utilizarea unuia sau a mai multor factori naturali şi a unor factori fizici, terapeutici produşi artificial, conform unor proceduri definite metodologic, precum şi prin dieta, medicatie, psihoterapie şi educaţie sanitară. (2) Asistenţa de recuperare, medicina fizica şi balneoclimatologie se desfăşoară numai în spitale de recuperare, sanatorii balneare şi de recuperare, secţii de profil din spitale, centre medicale balneare şi de recuperare, unităţi ambulatorii de recuperare-reabilitare din staţiunile balneoclimatice, precum şi în cabinete medicale de specialitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Asistenţa medicală balneara şi de recuperare se acordă numai de către personalul medico-sanitar de specialitate, acreditat conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Asistenţa medicală balneara şi de recuperare se acordă, în staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice, sub forma de: a) cure profilactice şi/sau de recuperare a capacităţii de muncă, inclusiv antistres şi/sau antisurmenaj; b) cure terapeutice; c) cure de recuperare pe grupe de afecţiuni cronice şi/sau la bolnavi cu diverse deficite functionale sau/şi cu diferite grade de invaliditate. (2) Durata diferitelor tipuri de cura prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către institut, cu avizul comisiei de specialitate - Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie a Ministerului Sănătăţii. (3) Institutul stabileşte, pentru fiecare staţiune balneara, climatica şi balneoclimatica, în funcţie de proprietăţile terapeutice ale factorilor naturali din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cura, categoriile de afecţiuni indicate, afectiunile contraindicate, precum şi condiţiile minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical şi recuperator. (4) Modificarea categoriilor de afecţiuni asistate şi a tipurilor de cura se face de către institut, cu acordul Ministerului Sănătăţii, la propunerea unităţilor medico-balneare şi de recuperare din staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice.  +  Articolul 17Normele privind activitatea personalului medico-sanitar angajat în unităţile de asistenţa medico-balneara şi de recuperare, indiferent de forma lor de organizare, de subordonare şi de situaţia juridică sau patrimonială a acestora, sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 18 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi (3), ale art. 13 alin. (1), (4) şi (5) şi ale art. 20 alin. (2), referitoare la obţinerea, prelungirea, respectiv actualizarea autorizaţiilor de funcţionare, a avizelor şi/sau a documentaţiilor complexe de specialitate constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune. (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Cuantumul amenzii se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului. (4) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea amenzii persoanelor vinovate se fac de către persoane împuternicite din cadrul structurilor de inspecţie medico-balneara ale institutului, precum şi din cadrul autorităţilor publice prevăzute la art. 12. (5) Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 19 (1) În cazul în care, după aplicarea sancţiunii, staţiunea balneara, climatica sau balneoclimatica ori unitatea medico-balneara şi de recuperare, publică sau privată, nu respecta obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă, institutul, cu avizul Ministerului Sănătăţii, poate dispune retragerea temporară sau definitivă a autorizaţiei de funcţionare şi de valorificare terapeutică a factorilor naturali. (2) Nerespectarea clauzelor contractuale obligatorii stipulate la art. 13 alin. (2) atrage nulitatea de drept a contractului de privatizare.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20 (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Sănătăţii, reprezentat de institut, împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Ministerul Industriei şi Comerţului, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, elaborează şi propune Guvernului spre adoptare normele tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionarii staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali, potrivit art. 12 lit. c). (2) Toate unităţile medico-balneare şi de recuperare din staţiuni balneare, climatice şi balneoclimatice, indiferent de forma de organizare, de statutul lor juridic şi de subordonare, sunt obligate să obţină: a) autorizaţia sanitară de funcţionare, eliberata de direcţiile de sănătate publică judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; b) autorizaţia de utilizare terapeutică de factori naturali, inclusiv de funcţionare a unităţilor medico-balneare şi de recuperare, eliberata de institut, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 21 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 138-155 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Poziţia nr. 16 din anexa nr. 12 "Lista cuprinzând unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii" la Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"16. Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat, Ministrul muncii şiministrul sănătăţii, protecţiei sociale,Hajdu Gabor Smaranda Dobrescu Ministrul industriei şi Preşedintele Autorităţiicomerţului, Naţionale pentru Turism,Radu Berceanu Dumitru MoinescuMinistrul apelor, Preşedintele Agenţieipădurilor şi protecţiei Naţionale pentru Resursemediului, Minerale,Romica Tomescu Mihail IanasMinistrul lucrărilor Ministrul finanţelor,publice şi amenajării Decebal Traian Remesteritoriului,Nicolae Noica-----------