LEGE nr. 78 din 12 aprilie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Nu se supun omologării de către R.A.R. vehiculele rutiere noi care dețin omologare UE a întregului vehicul.3. La articolul 1, alineatele (6) și (7) se abrogă. 4. La articolul 1, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins: (8) În vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau a înregistrării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. (9) În vederea eliberării cărții de identitate a vehiculului, R.A.R. asigură și încadrarea vehiculelor rutiere din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce privește nivelul emisiilor poluante. Caracteristicile tehnice ale unui vehicul rutier înscrise de R.A.R. în cartea de identitate a vehiculului reprezintă datele oficiale de referință pentru acel vehicul rutier. (10) Se interzice introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor rutiere care nu sunt conforme cu tipul omologat. (11) Vehiculele rutiere care sunt asamblate în afara sediilor de fabricație definite în certificatul de omologare de tip al întregului vehicul sunt considerate vehicule rutiere care nu sunt conforme cu tipul omologat.5. La articolul 1^1, partea introductivă și punctul 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^1În sensul prezentei ordonanțe se aplică definițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013, și la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/858, ori definițiile prevăzute în Acordul privind adoptarea de regulamente tehnice armonizate ONU aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și pieselor pot fi montate și/sau utilizate pe vehicule cu roți și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor regulamente ONU, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, Revizia 3, denumit în continuare Acordul de la Geneva, și în regulamentele ONU anexate la acesta. În plus față de aceste definiții, în sensul prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următorul înțeles:1. vehicul rutier - vehicule care sunt incluse în domeniul de aplicare prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și art. 2 din Regulamentul (UE) 2018/858 ori în domeniul de aplicare al Acordului de la Geneva, după caz;6. La articolul 1^1, punctul 4 se abrogă. 7. La articolul 1^1, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 5. prima utilizare a unui vehicul rutier - punerea în exploatare pentru prima dată a unui vehicul rutier care nu face obiectul înmatriculării sau înregistrării;8. La articolul 1^1, punctul 6 se abrogă. 9. La articolul 1^1, punctele 9-14 se modifică și vor avea următorul cuprins: 9. omologare națională individuală a unui vehicul rutier utilizat - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un anumit vehicul rutier utilizat, unic sau nu, respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2);10. număr național de registru - număr acordat de R.A.R. unui vehicul rutier căruia i s-a acordat omologarea întregului vehicul, în funcție de tipul/varianta/versiunea/configurația elementelor constructive menționate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiași versiuni, dacă este cazul; numărul național de registru conține caracteristicile tehnice necesare completării cărții de identitate a vehiculului; 11. mașină autopropulsată - un vehicul autopropulsat, special conceput și construit pentru efectuarea de servicii ori lucrări și care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor și nu este vehicul rutier în sensul prevăzut la pct. 1;12. retragere de pe piață - orice măsură având ca scop împiedicarea punerii la dispoziție pe piață a unor vehicule rutiere aflate pe lanțul de aprovizionare;13. furnizor de servicii de comerț online - orice persoană fizică sau juridică furnizoare de servicii de comerț prin mijloace electronice;14. vehicul lent - vehicul cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h inclusiv, cu excepția vehiculelor cu 2 sau 3 roți, a cvadriciclurilor, a vehiculelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate;10. La articolul 1^1, după punctul 14 se introduc două noi puncte, punctele 15 și 16, cu următorul cuprins: 15. furnizor de conținut - orice utilizator care a transmis informații ce sunt sau au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de comerț online;16. furnizor de servicii de intermediere online - orice furnizor de servicii de comerț online care stochează informații ale furnizorilor de conținut.11. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Evaluarea inițială a producătorului, omologarea UE a întregului vehicul, eliberarea certificatului de omologare UE a întregului vehicul, verificarea conformității producției pentru vehicule rutiere, precum și evaluarea și desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858, în funcție de categoria vehiculului rutier. (2) Evaluarea inițială a producătorului, omologarea ONU de tip a întregului vehicul, eliberarea certificatului de omologare ONU de tip a întregului vehicul, verificarea conformității producției pentru vehicule rutiere, precum și evaluarea și desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Acordul de la Geneva și Regulamentul ONU nr. 0 anexat la acesta.(3) Supravegherea pieței pentru vehiculele rutiere se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013,Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858.(4) Procedura de supraveghere a pieței este stabilită prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(5) În baza omologării naționale de tip a întregului vehicul acordate de R.A.R., deținătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate național care atestă conformitatea vehiculului rutier fabricat cu tipul omologat și care însoțește fiecare vehicul rutier fabricat.12. Articolul 3 se abrogă. 13. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În cazul vehiculelor rutiere noi care nu dețin omologare națională de tip acordată de R.A.R., omologare UE de tip sau omologare UE individuală se poate opta fie pentru unul dintre tipurile respective de omologare, fie pentru omologarea națională individuală a unui vehicul rutier nou.(2) Omologarea națională individuală a unui vehicul rutier utilizat se acordă pentru:a) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepția vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5);b) vehiculele rutiere utilizate care au suferit modificări ale caracteristicilor tehnice stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2).(3) Omologarea individuală se acordă de R.A.R. prin reprezentanțele sale teritoriale.14. Articolul 5 se abrogă. 15. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Este interzisă introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul rutier căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de R.A.R, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate vehiculele rutiere care nu se supun omologării potrivit Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentului (UE) 2018/858.16. Articolele 7 și 7^1 se abrogă.17. Articolul 7^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7^2Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură:a) notificarea către Comisia Europeană a R.A.R. ca autoritate națională de omologare, ca autoritate națională de supraveghere a pieței și ca serviciu tehnic; b) notificarea către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a R.A.R. ca autoritate națională de omologare și ca serviciu tehnic;c) notificarea către Comisia Europeană sau către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a celorlalte servicii tehnice desemnate de R.A.R.;d) notificarea către Comisia Europeană a informațiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858.18. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8‒ R.A.R. eliberează, la cerere, în cazul mașinilor autopropulsate și al vehiculelor lente, un atestat tehnic în conformitate cu prevederile reglementărilor RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2).19. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru menținerea în circulație, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor tehnice stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie supuse omologării naționale individuale a unui vehicul rutier utilizat și modificării sau eliberării unei noi cărți de identitate a vehiculului.20. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Eliberarea cărții de identitate a vehiculului se face după acordarea numărului național de registru, cu respectarea următoarelor condiții:a) în cazul vehiculelor rutiere noi care dețin o omologare UE de tip a întregului vehicul valabilă, pe baza certificatului de conformitate; b) în cazul vehiculelor rutiere noi care dețin o omologare UE individuală valabilă, pe baza certificatului de omologare UE individuală; c) în cazul vehiculelor rutiere noi care dețin o omologare națională de tip a întregului vehicul valabilă, acordată de R.A.R., pe baza certificatului de conformitate național; d) în cazul vehiculelor rutiere noi care dețin o omologare națională individuală, acordată de R.A.R., pe baza certificatului de omologare națională individuală; e) în cazul vehiculelor rutiere utilizate prevăzute la art. 1 alin. (5) și în cazul vehiculelor rutiere utilizate care dețin o omologare națională, acordată de R.A.R., dacă vehiculul rutier poate fi identificat și corespunde din punctul de vedere al conformității și stării tehnice;f) în cazul vehiculelor rutiere utilizate care dețin o omologare UE, cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul rutier respectă cerințele privind omologarea națională individuală a unui vehicul rutier utilizat;g) în cazul vehiculelor rutiere utilizate care nu dețin niciuna dintre omologările prevăzute la lit. a)-d), dacă vehiculul rutier respectă cerințele privind omologarea națională individuală a unui vehicul rutier utilizat;h) în cazul vehiculelor rutiere utilizate deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul rutier poate fi identificat și corespunde din punctul de vedere al stării tehnice.(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) privind omologarea, în cazul vehiculelor rutiere aparținând categoriei T, echipate cu motoare a căror putere din construcție se situează între 37 și 100 kW, care au fost achiziționate până la data de 30 aprilie 2020, se eliberează cartea de identitate a vehiculului dacă vehiculul rutier poate fi identificat și corespunde din punctul de vedere al stării tehnice.21. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: (9) Certificarea autenticității se poate efectua la cerere pentru orice vehicul rutier.22. Articolul 13^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13^2(1) Operatorii economici trebuie să permită accesul personalului R.A.R. prevăzut la art. 14 alin. (8) în sediile lor de pe teritoriul României și să permită prelevarea oricăror eșantioane necesare pentru efectuarea unor încercări de conformitate. (2) Operatorii economici nu trebuie să obstrucționeze prin niciun mijloc îndeplinirea atribuțiilor sau exercitarea competențelor personalului R.A.R. prevăzut la art. 14 alin. (8) în legătură cu activitatea de supraveghere a pieței.(3) Operatorii economici care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață vehicule rutiere ce fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentului (UE) 2018/858 trebuie:a) să respecte obligațiile specifice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul (UE) 2018/858;b) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip;c) să nu utilizeze dispozitive de manipulare, dispozitive de invalidare sau strategii de invalidare, astfel cum acestea sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 715/2007,Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (text cu relevanță pentru SEE), denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 595/2009,Regulamentul (UE) nr. 167/2013 sau Regulamentul (UE) nr. 168/2013;d) să nu refuze accesul la informații, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 167/2013,Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul (UE) 2018/858;e) să nu pună la dispoziție pe piață vehicule care nu sunt omologate conform Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 și Regulamentului (UE) nr. 2018/858.(4) Operatorii economici care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață vehicule rutiere care au fost omologate de tip conform unor acte de reglementare UE anterioare Regulamentului (UE) nr. 167/2013,Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentului (UE) 2018/858 și care pot fi introduse pe piață, puse la dispoziție pe piață, înmatriculate sau înregistrate în conformitate cu prevederile acestor regulamente, au următoarele obligații:a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare; b) să notifice R.A.R. cu privire la încetarea definitivă a producției unui anumit tip de vehicul rutier; c) să notifice R.A.R. cu privire la cazurile în care o omologare de tip pentru un vehicul rutier este pe cale să își înceteze valabilitatea; d) să informeze de îndată R.A.R. în cazul în care este obligat să recheme o serie de vehicule rutiere care au fost deja înmatriculate, înregistrate, introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehiculul rutier prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător; e) să propună R.A.R. soluții adecvate pentru eliminarea riscurilor prevăzute la lit. d); f) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare; g) să pună la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea vehiculului rutier, în cazul în care reglementarea aplicabilă conține astfel de dispoziții;h) să pună la dispoziția producătorilor de echipamente, componente, piese sau unități tehnice separate toate datele necesare pentru omologarea de tip sau certificarea acestor produse. În acest caz, producătorul vehiculului rutier poate impune un acord obligatoriu producătorilor acestor produse, pentru a proteja confidențialitatea oricăror date care nu sunt destinate publicului, inclusiv a celor legate de drepturile de proprietate intelectuală;i) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip;j) să nu utilizeze dispozitive de manipulare sau strategii de invalidare, astfel cum acestea sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 sau Regulamentul (CE) nr. 595/2009;k) să nu refuze accesul la informații, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul (UE) 2018/858.(5) Obligațiile prevăzute la alin. (4) lit. a)-e), h) și i) sunt aplicabile numai pentru operatorii economici care au obținut omologarea de tip a întregului vehicul din partea R.A.R.(6) La solicitarea personalului prevăzut la art. 14 alin. (8), operatorii economici pun la dispoziția acestuia în maximum 30 de zile orice document necesar pentru verificarea respectării cerințelor prezentei ordonanțe.(7) În cazul în care atât producătorul, cât și reprezentantul acestuia au sediul în afara României, obligațiile acestora revin importatorului sau distribuitorului care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață vehiculele rutiere respective.(8) Serviciile tehnice trebuie să respecte cerințele tehnice pe baza cărora au fost desemnate.(9) Producătorii de vehicule rutiere nu trebuie să modifice sistemele de control al emisiilor de NOx.23. După articolul 13^3 se introduce un nou articol, articolul 13^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^4(1) Operatorii economici cu sediul în România care introduc pe piață sau care pun la dispoziție pe piață vehicule rutiere prin intermediul platformelor proprii de comerț online sunt obligați să întrerupă imediat stocarea informației de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață prin blocarea și ulterior eliminarea accesului la informație, dacă aceste măsuri au fost dispuse de R.A.R, atunci când acesta a constatat neconformitatea vehiculelor rutiere, blocarea accesului la informație realizându-se prin mesajul «Vehicul rutier neconform blocat de R.A.R.» care se menține pe o perioadă de 3 luni. (2) Furnizorii de servicii de intermediere online cu sediul în România sunt obligați să furnizeze la solicitarea R.A.R. toate datele necesare identificării furnizorului de conținut. (3) Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de servicii de comerț online prin propriile magazine online au obligația să permită accesul în platformă personalului prevăzut la art. 14 alin. (8).(4) Furnizorii de servicii de intermediere online sunt obligați:a) să întrerupă imediat stocarea informației de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață prin blocarea și ulterior eliminarea accesului la informație, în urma notificării R.A.R., atunci când acesta a constatat neconformitatea vehiculelor rutiere, blocarea accesului la informație realizându-se prin mesajul «Vehicul rutier neconform blocat de R.A.R.» care se menține pe o perioadă de 3 luni;b) să confirme R.A.R. comunicarea notificării în termen de maximum 48 de ore de la comunicare; c) să informeze furnizorul de conținut privind măsurile dispuse. (5) În cazul în care furnizorul de conținut transmite o contranotificare, care să ofere informații care să dovedească faptul că măsura nu este justificată, furnizorul de servicii de intermediere online poate reveni asupra deciziei de eliminare sau blocare a conținutului, cu avizul R.A.R. (6) Furnizorii de servicii de comerț online sunt obligați să comunice de îndată R.A.R., la cererea acestuia, informații care să permită identificarea persoanelor care oferă vehicule rutiere neconforme.(7) Persoanele care oferă prin comerțul online vehicule rutiere au obligația, la solicitarea R.A.R., să furnizeze documentația care să demonstreze conformitatea cu cerințele prezentei ordonanțe.(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată potrivit scopului prezentului articol, se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare.24. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către producători:a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e) pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e) pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8) pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8) pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;g) nerespectarea prevederilor art. 19 sau art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 13^2 alin. (3) lit. c) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. j) pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 19 sau art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 13^2 alin. (3) lit. c) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. j) pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;i) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 16, art. 29 alin. (1) primul paragraf, art. 32 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) primul paragraf sau art. 47 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 17, art. 34 alin. (1) primul paragraf, art. 37 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) primul paragraf sau art. 52 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 14 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 21, art. 33 alin. (1) primul paragraf sau art. 35 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 13^2 alin. (4) lit. a)-e), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei; k) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (3) lit. b) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. i), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei; l) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) sau art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8) sau art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei; m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) sau art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8) sau art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; n) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (3) sau (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei; o) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (1), art. 53 alin. (1), (2), (5)-(7), (10) sau (11), art. 54 sau 55 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1), (2), (5)-(7), (10) sau (11), art. 58 sau 59 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (10) primul paragraf, art. 60 alin. (1), art. 61 alin. (1), (2) sau (5)-(9), art. 62 sau 63 din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 13^2 alin. (3) lit. d) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. h) sau k), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;p) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei; q) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1) pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei; r) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1) pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei; s) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 38 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 36 alin. (1) sau (3) sau art. 37 alin. (1) sau (10) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei; t) nerespectarea prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 24 alin. (2) sau art. 55 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 59 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. f) sau g), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei; u) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; v) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei. (2) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către reprezentanții producătorilor:a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul UE 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. a)-c), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. c) sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. c) sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. c) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei.(3) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către importatori:a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul UE 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul UE 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză, art. 52 alin. (2) al doilea paragraf sau art. 53 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză, art. 52 alin. (2) al doilea paragraf sau art. 53 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 12 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 13 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (1) a doua teză, alin. (2) sau (4) primul paragraf sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 13^2 alin. (4) lit. a)-e), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;i) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei; j) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; k) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) sau alin. (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (3) sau alin. (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei; l) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 16 alin. (7) sau (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei; m) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei; n) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei; o) nerespectarea prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 24 alin. (2) sau art. 55 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 59 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. f) sau g), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei; p) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; q) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei.(4) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către distribuitori:a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;e) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) sau alin. (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (3) sau alin. (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 19 alin. (2) sau (3) sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 19 alin. (4) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei; i) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; j) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; k) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei; l) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; m) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6) din prezenta ordonanță, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (5) Constituie contravenție și se sancționează serviciile tehnice pentru nerespectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 80 și 81 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (8), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. (6) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către operatorii economici prevăzuți la art. 13^4:a) nerespectarea prevederilor art. 13^4 alin. (1) sau (4), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 13^4 alin. (2), (3), (6) sau (7), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei.(7) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (9), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei.(8) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(7) se realizează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(9) Prin derogare de la dispozițiile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se prescrie în termen de un an de la data săvârșirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp, prescripția începe să curgă de la data ultimului act material săvârșit.(10) Personalul prevăzut la alin. (8) este apărat de orice ingerință sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influențeze libertatea de apreciere, de exercițiu, de decizie sau de control și își exercită competențele în conformitate cu principiul proporționalității.(11) Personalul prevăzut la alin. (8) respectă principiul confidențialității, în cazurile în care acest lucru este necesar, pentru a proteja secretele comerciale sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislația națională. (12) În măsura în care prezenta ordonanță nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(7) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.25. Articolul 14^1 se abrogă.26. La articolul 15 alineatul (1), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate națională de omologare, de autoritate națională de supraveghere a pieței și de serviciu tehnic, îndeplinește următoarele atribuții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe:................................................................................................b) acordă omologarea UE de tip a întregului vehicul sau omologarea ONU de tip a întregului vehicul;27. La articolul 15 alineatul (1), literele c)-e) se abrogă.28. La articolul 15 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării UE de tip a întregului vehicul sau a omologării ONU de tip a întregului vehicul;29. La articolul 15 alineatul (1), literele h)-j) se abrogă.30. La articolul 15 alineatul (1), literele k) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:k) verifică la deținătorul omologării de tip acordate de R.A.R. conformitatea producției și ia măsurile necesare pentru menținerea acesteia pe toată durata de fabricație a tipului respectiv de vehicul rutier;................................................................................................m) supraveghează pe piață conformitatea vehiculelor rutiere;31. La articolul 15 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:q) eliberează atestatul tehnic în cazul mașinilor autopropulsate și al vehiculelor lente;32. La articolul 15 alineatul (1), literele s) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins:s) asigură modificarea cărții de identitate a vehiculului pentru vehiculele rutiere care au suferit modificări ale caracteristicilor stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2) sau eliberarea unei noi cărți de identitate a vehiculului în cazul în care caracteristicile modificate fac parte din categoria celor înscrise în mod obligatoriu în certificatul de înmatriculare conform prevederilor Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule;................................................................................................v) evaluează și desemnează serviciile tehnice.33. La articolul 15 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:y) asigură punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (8), art. 12 alin. (2) și (4), art. 84 alin. (4) și art. 90 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858.34. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În funcție de neconformitățile constatate, măsurile prevăzute la alin. (1^1) pot avea în vedere oprirea definitivă sau temporară a introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, rechemarea și/sau retragerea de pe piață a vehiculelor rutiere neconforme cu tipul omologat, cu interdicția introducerii pe piață, a punerii la dispoziție pe piață sau a folosirii până la remediere ori, după caz, retragerea omologării de tip.35. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul vehiculelor rutiere care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau al Regulamentului (UE) 2018/858 ori al vehiculelor rutiere menționate la art. 13^2 alin. (4) și care nu respectă prevederile actelor de reglementare UE în baza cărora au fost omologate, personalul menționat la art. 14 alin. (8) poate dispune, în funcție de gravitatea faptei, retragerea de pe piață, rechemarea, oprirea definitivă sau temporară a introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață.36. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În situația în care R.A.R. constată că producătorul nu informează, nu propune și/sau nu pune în practică măsurile corective necesare pentru eliminarea riscurilor prevăzute la art. 13^2 alin. (4) lit. d), acesta ia măsurile prevăzute la alin. (2).37. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Cheltuielile generate de verificările aferente stabilirii conformității vehiculelor rutiere prelevate sunt suportate de către operatorii economici relevanți, în cazul identificării de neconformități.38. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) La epuizarea spațiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului rutier ori a datelor de identitate ale proprietarilor, R.A.R. este obligat să elibereze o nouă carte de identitate a vehiculului, după identificarea vehiculului rutier.(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii poate aproba eliberarea cărților de identitate a vehiculului cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an, în condițiile stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2).39. După articolul 16^2 se introduce un nou articol, articolul 16^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^3Pentru vehiculele concepute și fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate, poate fi acordată o omologare națională în conformitate cu reglementările specifice care se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului apărării naționale.40. La articolul 17^1, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se stabilesc:a) categoriile de vehicule rutiere pentru care este obligatorie omologarea în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață în România;b) procedura de acordare a omologării naționale de tip a întregului vehicul;c) procedura de acordare a omologării naționale individuale a vehiculului rutier;d) procedura de certificare a autenticității vehiculelor rutiere;e) procedura de eliberare a atestatului tehnic pentru mașinile autopropulsate și pentru vehiculele lente;f) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării naționale de tip a întregului vehicul;g) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării naționale individuale a vehiculului rutier;h) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării atestatului tehnic pentru mașinile autopropulsate și pentru vehiculele lente;i) procedura de supraveghere a pieței;j) procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (8) și (9), art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2018/858.................................................................................................(4) Ordinele prevăzute la art. 2 alin. (4), art. 16^3, precum și la alin. (1) și (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:Ordonanțăprivind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piață sau punerii la dispoziție pe piață în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Produsele și materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranța circulației rutiere, protecția mediului, eficiența energetică și protecția împotriva furturilor vehiculelor rutiere, pot fi introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață numai dacă sunt omologate sau certificate, după caz.(2) Produsele noi care necesită omologare UE de tip în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață, conform prevederilor alin. (1), sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013, și Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/858.(3) Produsele noi care necesită omologare ONU de tip, cu excepția celor a căror omologare ONU de tip este obligatorie în conformitate cu actele de reglementare prevăzute la alin. (2), sau certificare, în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață conform prevederilor alin. (1), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(4) În condițiile precizate prin actele de reglementare prevăzute la alin. (2) este permisă introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a produselor noi care urmează a fi utilizate pe vehicule rutiere pentru care a fost acordată omologarea înainte de intrarea în vigoare a actelor de reglementare prevăzute la alin. (2), produse omologate în conformitate cu Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului, Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE sau Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, după caz.(5) Se interzice introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a produselor noi care necesită omologare și care nu sunt conforme cu tipul omologat.(6) Omologarea produselor prevăzute la alin. (2)-(4) se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, denumit în continuare R.A.R., pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice desemnate de R.A.R. și notificate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(7) Certificarea produselor și a materialelor de exploatare prevăzute la alin. (3) se efectuează de R.A.R. pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R., de servicii tehnice evaluate de R.A.R., de laboratoare acreditate potrivit legii ori de laboratoare evaluate de R.A.R.(8) R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, să acorde omologarea sau certificarea, în cazul în care constată că un tip de produs sau material de exploatare, deși se conformează reglementărilor specifice care se aplică la omologarea sau certificarea acestora, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului și/sau sănătății publice.(9) Se exceptează de la prevederile alin. (6) și (7):a) produsele omologate ONU de autoritățile de omologare ale părților contractante potrivit Acordului privind adoptarea de regulamente tehnice armonizate ONU aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roți și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor regulamente ONU, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, Revizia 3, denumit în continuare Acordul de la Geneva, și a Regulamentelor ONU anexate la acesta;b) produsele omologate UE de autoritățile de omologare ale statelor membre ale Uniunii Europene potrivit legislației Uniunii Europene;c) produsele de origine;d) produsele fabricate în mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele destinate competițiilor sportive, care nu sunt destinate utilizării în circulația rutieră. Această excepție nu se aplică în cazul în care produsele respective au dublă utilizare, atât pentru vehiculele destinate competițiilor sportive, cât și pentru vehiculele destinate circulației rutiere.(10) Produsele noi care sunt introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, și care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat prin legislația Uniunii Europene sau printr-un regulament ONU aplicat de Uniunea Europeană sunt exceptate de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață, dacă asigură un nivel echivalent de protecție a siguranței rutiere sau de protecție a mediului în raport cu cerințele naționale de introducere pe piață, nivel demonstrabil pe baza documentelor specificate prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii menționat la alin. (3).(11) Sunt exceptați de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață carburanții auto introduși pe piață sau puși la dispoziție pe piață legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, dacă asigură un nivel echivalent de protecție a mediului în raport cu cerințele naționale de introducere pe piață, nivel demonstrabil pe baza documentelor specificate prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii, menționat la alin. (3).3. Articolul 1^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură:a) notificarea către Comisia Europeană a R.A.R. ca autoritate națională de omologare, ca autoritate națională de supraveghere a pieței și ca serviciu tehnic;b) notificarea către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a R.A.R. ca autoritate națională de omologare și ca serviciu tehnic;c) notificarea către Comisia Europeană sau către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a celorlalte servicii tehnice desemnate de R.A.R.;d) notificarea către Comisia Europeană a informațiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858.4. La articolul 1^2, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^2În sensul prezentei ordonanțe se aplică definițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/858, aplicabile în funcție de categoria vehiculului rutier, cu excepția cazului în care sunt aplicabile definițiile prevăzute în actele de reglementare menționate la art. 1 alin. (4) ori definițiile prevăzute în Acordul de la Geneva și în regulamentele ONU anexate la acesta. În plus față de aceste definiții, în sensul prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următorul înțeles:5. La articolul 1^2, punctul 1.2 se abrogă.6. La articolul 1^2, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. material de exploatare - substanțe necesare la utilizarea unui vehicul rutier, care se consumă sau se uzează în timpul utilizării unui vehicul rutier și care se completează ori se înlocuiesc în timpul exploatării acestuia; materialele de exploatare nu pot avea caracterul de produs de origine;7. La articolul 1^2, punctele 3 și 6 se abrogă.8. La articolul 1^2, punctele 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:8. partiționare - împărțirea unei cantități de materiale de exploatare în vrac în cantități mai mici, în vederea ambalării pentru introducerea pe piață sau pentru punerea la dispoziție pe piață;9. omologare ONU - omologare acordată unor piese sau echipamente în conformitate cu prevederile Acordului de la Geneva și ale regulamentelor ONU anexate la acesta;9. La articolul 1^2, punctele 10 și 11 se abrogă.10. La articolul 1^2, după punctul 12 se introduc cinci noi puncte, punctele 13-17, cu următorul cuprins:13. declarație de conformitate - document de asumare a răspunderii de către titularul certificatului de conformitate cu privire la conformitatea produselor ori a materialelor de exploatare introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață cu documentația de referință și care include numărul certificatului de conformitate acordat de R.A.R.;14. retragere de pe piață - orice măsură având ca scop împiedicarea punerii la dispoziție pe piață a unor produse sau materiale de exploatare aflate pe lanțul de aprovizionare;15. furnizor de servicii de comerț online - orice persoană fizică sau juridică furnizoare de servicii de comerț prin mijloace electronice;16. furnizor de conținut - orice utilizator care a transmis informații ce sunt sau au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de comerț online;17. furnizor de servicii de intermediere online - orice furnizor de servicii de comerț online care stochează informații ale furnizorilor de conținut.11. Articolul 1^3 se abrogă.12. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Certificarea produselor și a materialelor de exploatare se acordă de R.A.R. la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia, a importatorului sau a distribuitorului, persoană juridică.(2) Pentru fiecare tip de produs sau material de exploatare certificat, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia, importatorului sau distribuitorului produsului ori materialului de exploatare un certificat de conformitate.(3) În cazul în care un material de exploatare în vrac este partiționat și/sau ambalat de operatori economici, alții decât deținătorul certificatului de conformitate R.A.R., serviciul de partiționare și ambalare a acestuia trebuie să fie autorizat de R.A.R.13. Articolul 2^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Evaluarea inițială a producătorului, omologarea ONU de tip, eliberarea certificatului de omologare ONU de tip, verificarea conformității producției pentru echipamente și piese, precum și evaluarea și desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Acordul de la Geneva și regulamentele ONU anexate la acesta.(2) Evaluarea inițială a producătorului, omologarea UE de tip, eliberarea certificatului de omologare UE de tip, verificarea conformității producției pentru sisteme, componente și unități tehnice separate, precum și evaluarea și desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepția cazului în care sunt aplicabile actele de reglementare prevăzute la art. 1 alin. (4).(3) Supravegherea pieței pentru produsele prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepția cazului în care sunt aplicabile actele de reglementare menționate la art. 1 alin. (4).(4) Supravegherea pieței pentru produsele și materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4) se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe sau cu legislația Uniunii Europene, după caz.(5) Procedura de supraveghere a pieței este stabilită prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.14. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață, produsele care se supun omologării trebuie marcate după cum urmează:a) produsele omologate ONU, în conformitate cu prevederile regulamentelor ONU care se aplică la omologarea produselor respective;b) produsele omologate UE, în conformitate cu prevederile legislației Uniunii Europene care se aplică la omologarea produselor respective.(2) În vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață a produselor sau materialelor de exploatare care se supun certificării conform prezentei ordonanțe, deținătorul certificatului de conformitate trebuie să respecte următoarele cerințe:a) să pună la dispoziție declarația de conformitate pentru produsul sau materialul de exploatare certificat în format electronic sau în format fizic;b) să asigure aplicarea numărului certificatului de conformitate acordat de R.A.R. pentru produsele sau materialele de exploatare certificate pentru care este prevăzută în mod expres această obligație prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii menționat la art. 1 alin. (3); în cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscripționarea numărului certificatului de conformitate direct pe produs, acesta se înscrie pe ambalajul individual; pentru materialele de exploatare, numărul certificatului de conformitate se înscrie pe ambalaj sau în documentele de însoțire în cazul materialelor de exploatare livrate în vrac;c) pentru produsele sau materialele de exploatare certificate care nu sunt incluse la lit. b), aplicarea numărului certificatului de conformitate acordat de R.A.R. este voluntară.(3) Obligația aplicării numărului certificatului de conformitate revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate sau titularilor de autorizație pentru activitatea de partiționare și ambalare, prevăzuți la art. 2 alin. (3), după caz.(4) Produsele care nu sunt inscripționate cu marcajele de omologare prevăzute la alin. (1) sunt considerate produse neomologate.15. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) La solicitarea personalului menționat la art. 6 alin. (7), operatorii economici pun la dispoziția acestuia în maximum 30 de zile orice document necesar pentru verificarea respectării cerințelor prezentei ordonanțe.(2) Dreptul de introducere pe piață sau de punere la dispoziție pe piață a produselor și a materialelor de exploatare care se supun certificării, a celor prevăzute la art. 1 alin. (9) lit. c) și d) și la alin. (10) încetează în următoarele cazuri:a) produsul sau materialul de exploatare este neconform, caz în care operatorul economic care a emis declarația de conformitate suportă cheltuielile aferente verificărilor;b) certificarea a fost suspendată sau retrasă, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii prevăzut la art. 1 alin. (3);c) operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1);d) nu sunt respectate cerințele de exceptare prevăzute la art. 1 alin. (9) lit. c) și d) și la alin. (10).(3) În cazul în care atât producătorul, cât și reprezentantul acestuia au sediul în afara României, obligațiile acestora revin importatorului sau distribuitorului care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață produsele sau materialele de exploatare respective.16. Articolul 5^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Operatorii economici trebuie să permită accesul personalului R.A.R. prevăzut la art. 6 alin. (7) în sediile lor de pe teritoriul României și să permită prelevarea oricăror eșantioane necesare pentru efectuarea unor încercări de conformitate.(2) Operatorii economici nu trebuie să obstrucționeze prin niciun mijloc îndeplinirea atribuțiilor sau exercitarea competențelor personalului R.A.R. prevăzut la art. 6 alin. (7) în legătură cu activitatea de supraveghere a pieței.17. Articolul 5^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^2(1) Operatorii economici care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață produsele prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie:a) să respecte obligațiile specifice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepția cazului în care sunt aplicabile actele de reglementare prevăzute la art. 1 alin. (4);b) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip;c) să nu pună la dispoziție pe piață produse care nu sunt omologate conform Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 și Regulamentului (UE) 2018/858.(2) Operatorii economici care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață produsele prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4) au următoarele obligații:a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare sau certificare, în cazul în care R.A.R. a acordat omologarea sau certificarea;b) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare/certificare;c) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip sau certificării, în cazul în care R.A.R. a acordat omologarea sau certificarea;d) să pună la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea produsului, în cazul în care reglementarea aplicabilă conține astfel de dispoziții.(3) Serviciile tehnice trebuie să respecte cerințele tehnice pe baza cărora au fost desemnate.18. Articolul 5^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^3(1) Operatorii economici cu sediul în România care introduc pe piață sau care pun la dispoziție pe piață produse prin intermediul platformelor proprii de comerț online sunt obligați să întrerupă imediat stocarea informației de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață prin blocarea și ulterior eliminarea accesului la informație, dacă aceste măsuri au fost dispuse de R.A.R., atunci când acesta a constatat neconformitatea produselor, blocarea accesului la informație realizându-se prin mesajul «Produs neconform blocat de R.A.R.» care se menține pe o perioadă de 3 luni.(2) Furnizorii de servicii de intermediere online cu sediul în România sunt obligați să furnizeze la solicitarea R.A.R. toate datele necesare identificării furnizorului de conținut. (3) Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de servicii de comerț online prin propriile magazine online au obligația să permită accesul în platformă personalului menționat la art. 6 alin. (7). (4) Furnizorii de servicii de intermediere online sunt obligați:a) să întrerupă imediat stocarea informației de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață prin blocarea și ulterior eliminarea accesului la informație, în urma notificării R.A.R., atunci când acesta a constatat neconformitatea produselor, blocarea accesului la informație realizându-se prin mesajul «Produs neconform blocat de R.A.R.» care se menține pe o perioadă de 3 luni;b) să confirme R.A.R. comunicarea notificării în termen de maximum 48 de ore de la comunicare; c) să informeze furnizorul de conținut privind măsurile dispuse. (5) În cazul în care furnizorul de conținut transmite o contranotificare, care să ofere informații care să dovedească faptul că măsura nu este justificată, furnizorul de servicii de intermediere online poate reveni asupra deciziei de eliminare sau blocare a conținutului, cu avizul R.A.R.(6) Furnizorii de servicii de comerț online sunt obligați să comunice de îndată R.A.R., la cererea acestuia, informații care să permită identificarea persoanelor care oferă produse și materiale de exploatare neconforme.(7) Persoanele care oferă prin comerțul online produse au obligația, la solicitarea R.A.R., să furnizeze documentația care să demonstreze conformitatea cu cerințele prezentei ordonanțe.(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată potrivit scopului prezentului articol, se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare.19. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către producători:a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1), art. 23 alin. (10) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) sau art. 55 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1), art. 23 alin. (10) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) sau art. 55 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; i) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 16, art. 29 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (4) primul paragraf sau art. 47 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 17, art. 34 alin. (1) primul paragraf, art. 51 alin. (4) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 14 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 21, art. 33 alin. (1) primul paragraf, art. 35 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) sau art. 56 alin. (3) primul paragraf prima teză din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; k) nerespectarea prevederilor art. 5^2 alin. (1) lit. b) din prezenta ordonanță sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. c), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; l) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8), art. 34 alin. (2) sau art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8), art. 39 alin. (2) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei; m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8), art. 34 alin. (2) sau art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8), art. 39 alin. (2) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 30.000 lei; n) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (3) sau (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; o) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei; p) nerespectarea prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 55 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 59 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. b) sau d), cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei; q) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; r) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. (2) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către reprezentanții producătorilor:a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. c) sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. c) sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. c) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. (3) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către importatori:a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanță sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5) din prezenta ordonanță, cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5) cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;h) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; i) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 12 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 13 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (1) a doua teză, alin. (2) sau (4) primul paragraf sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; j) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; k) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei; l) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 30.000 lei; m) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; n) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 16 alin. (7) sau (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei; o) nerespectarea prevederilor art. 5^2 alin. (2) lit. b) sau d), cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei; p) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; q) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei.(4) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către distribuitori:a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) sau (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (3) sau (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (2) sau (3) sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 19 alin. (4) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; i) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1), art. 38 alin. (4) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; j) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1), art. 38 alin. (4) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; k) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; l) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; m) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. (5) Constituie contravenție și se sancționează serviciile tehnice pentru nerespectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 80 și 81 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (3), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.(6) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către operatorii economici prevăzuți la art. 5^3:a) nerespectarea prevederilor art. 5^3 alin. (1) sau (4), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 5^3 alin. (2), (3), (6) sau (7), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei.(7) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(6) se realizează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(8) Prin derogare de la dispozițiile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se prescrie în termen de un an de la data săvârșirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp, prescripția începe să curgă de la data ultimului act material săvârșit.(9) Personalul menționat la alin. (7) este apărat de orice ingerință sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influențeze libertatea de apreciere, de exercițiu, de decizie sau de control și își exercită competențele în conformitate cu principiul proporționalității.(10) Personalul menționat la alin. (7) respectă principiul confidențialității, în cazurile în care acest lucru este necesar, pentru a proteja secretele comerciale sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislația națională. (11) În măsura în care prezenta ordonanță nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(6) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.20. Articolul 6^1 se abrogă.21. Articolul 6^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate națională de omologare, de autoritate națională de supraveghere a pieței și de serviciu tehnic, îndeplinește următoarele atribuții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe:a) acordă certificarea pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (3);b) suspendă sau retrage, după caz, omologarea sau certificarea produselor și/sau a materialelor de exploatare;c) acordă omologarea UE de tip pentru sisteme, componente și unități tehnice separate conform legislației Uniunii Europene;d) acordă omologarea ONU de tip pentru echipamente, piese și componente conform Regulamentelor ONU;e) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării certificării pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (3);f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării UE de tip pentru sisteme, componente și unități tehnice separate conform legislației Uniunii Europene; g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării ONU pentru echipamente, piese și componente conform regulamentelor ONU;h) realizează funcția de serviciu tehnic;i) verifică la deținătorul omologării sau al certificării conformitatea producției și ia măsurile necesare pentru menținerea acesteia pe toată durata de fabricație a tipului respectiv de produse sau materiale de exploatare;j) impune deținătorului omologării sau al certificării prevăzut la lit. i) remedierea defecțiunilor de fabricație constatate la produsele sau materialele de exploatare care pun sau pot pune în pericol siguranța circulației sau protecția mediului;k) supraveghează pe piață conformitatea produselor sau a materialelor de exploatare; l) autorizează operatorii economici pentru activitatea de partiționare și ambalare a materialelor de exploatare în vrac;m) evaluează și desemnează serviciile tehnice;n) asigură punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (8), art. 12 alin. (2) și (4), art. 84 alin. (4) și art. 90 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858.(2) În situația în care R.A.R. constată că produsele sau materialele de exploatare noi pe care le-a omologat/certificat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat/certificat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele sau materialele de exploatare respective sunt aduse în conformitate cu tipul omologat/certificat.(3) În funcție de neconformitățile constatate, măsurile prevăzute la alin. (2) pot avea în vedere oprirea definitivă sau temporară a introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață și/sau retragerea de pe piață a produselor și materialelor de exploatare neconforme, cu interdicția introducerii pe piață, a punerii la dispoziție pe piață sau a folosirii până la remediere, ori, după caz, suspendarea sau retragerea omologării/certificării.(4) În funcție de gravitatea faptei, personalul menționat la art. 6 alin. (7) poate dispune interzicerea introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață sau retragerea de pe piață de produse care nu respectă cerințele de introducere pe piață și/sau punere la dispoziție pe piață prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013, Regulamentul (UE) 858/2018, actele de reglementare menționate la art. 1 alin. (4) sau de prezenta ordonanță, după caz.(5) Cheltuielile datorate retragerii de pe piață, remedierii neconformităților și repunerii pe piață a produselor și materialelor de exploatare se suportă de deținătorul omologării/certificării.(6) Cheltuielile generate de verificările aferente stabilirii conformității produselor sau materialelor de exploatare prelevate sunt suportate de către operatorii economici relevanți, în cazul identificării de neconformități.22. Articolul 6^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^3Introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață de produse contrafăcute constituie infracțiune și se pedepsește potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată.23. La articolul 7, alineatele (3) și (4) se abrogă.24. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se stabilesc:a) categoriile de produse și materiale de exploatare pentru care este obligatorie certificarea în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață în România;b) procedura de acordare a certificării produselor și materialelor de exploatare;c) procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (8) și (9), art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2018/858. (2) Ordinele prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 2^1 alin. (5) și la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după punctul 35^1 se introduce un nou punct, punctul 35^2, cu următorul cuprins:35^2. vehicul lent - vehicul cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h inclusiv, cu excepția vehiculelor cu două sau trei roți, a cvadriciclurilor, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere, precum și a mașinilor autopropulsate.2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele lente și mașinile autopropulsate.3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Autovehiculele și remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii își au domiciliul, reședința ori sediul, în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare.4. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mopedele, troleibuzele, remorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere și vehiculele lente.5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, care, prin compartimentele de specialitate, țin și evidența acestora.  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va actualiza Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.224/2020, cu modificările și completările lterioare, uReglementările privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora - RNTR 4, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.135/2005, și Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor și infrastructurii va adopta ordinele prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2^1 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor și infrastructurii și ministrul apărării naționale vor adopta ordinul comun prevăzut la art. 16^3 din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIIDispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)-(7) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, și la art. 6 alin. (1)-(6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.  +  Articolul VIIIOrdonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IXOrdonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul XMențiunea din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind transpunerea Directivei 2007/46/CE din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, prevăzută după articolul 18 se abrogă.  +  Articolul XIÎn tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc:1. sintagma „vehicul“ cu sintagma „vehicul rutier“, cu excepția sintagmelor „cartea de identitate a vehiculului“ și „întregului vehicul“;2. sintagma „comercializate“ cu sintagma „introduse pe piață, puse la dispoziție pe piață“;3. sintagma „comercializării“ cu sintagma „introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață“;4. sintagma „comunitar“ cu sintagma „UE“;5. sintagma „CEE-ONU“ cu sintagma „ONU“;6. sintagma „directivele/regulamentele“ cu sintagma „legislația“;7. sintagma „Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor“ cu sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii“;8. sintagma „ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor“ cu sintagma „ministrul transporturilor și infrastructurii“;9. sintagma „ministrul administrației și internelor“ cu sintagma „ministrul afacerilor interne“.  +  Articolul XIIMențiunea din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind transpunerea Directivei 2007/46/CE din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, prevăzută după articolul 7 se abrogă.  +  Articolul XIIIÎn tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc:1. sintagma „vehicul“ cu sintagma „vehicul rutier“;2. sintagma „entitate tehnică“ cu sintagma „unitate tehnică separată“;3. sintagma „omologarea internațională (CEE-ONU)“ cu sintagma „omologarea ONU“;4. sintagma „CEE-ONU“ cu sintagma „ONU“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 12 aprilie 2021.Nr. 78.----