ORDONANTA nr. 124 din 31 august 2000pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. K pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea unor măsuri în vederea combaterii producerii, distribuirii sau comercializării neautorizate a programelor pentru calculator şi a operelor audiovizuale pe teritoriul României.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) licenta programului pentru calculator - acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator pentru cesiunea unor drepturi către utilizatorul programului şi care însoţeşte programul; b) comercializare sau închiriere neautorizata - comercializarea sau închirierea copiilor operelor audiovizuale ori a programelor pentru calculator, fixate pe orice fel de suport, cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă; c) marcaj distinctiv - eticheta având un model unic, ce consta într-o imagine tridimensionala şi inseriata cu un cod alfanumeric care reprezintă seria şi numărul exemplarului operei audiovizuale, realizată pe suport autoadeziv şi autodistructiv; d) coperta operei audiovizuale sau a programului pentru calculator - redarea grafica a informaţiilor despre conţinutul operei audiovizuale sau al programului pentru calculator, fixate pe orice fel de suport şi care însoţesc opera audiovizuala sau programul pentru calculator, după caz.  +  Articolul 3 (1) Agenţii economici care produc, distribuie, comercializează sau închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României vor comunică Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor următoarele: a) acordul titularului dreptului de autor sau al producătorului, după caz, pentru activităţile de distribuire, comercializare sau închiriere; b) informaţii referitoare la modul de acordare a licenţei şi, după caz, modelul licenţei acordate, pe teritoriul României, utilizatorilor de programe pentru calculator. (2) Pot fi comunicate şi informaţii referitoare la modul de acordare a licenţei şi, după caz, modelul licenţei acordate, pe teritoriul altor state, utilizatorilor de programe pentru calculator. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate, prin scrisoare recomandată, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe sau, după caz, de la începerea activităţii de producere, distribuire, comercializare sau închiriere a programelor pentru calculator. (4) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi înscrise în Registrul programelor pentru calculator, înfiinţat şi administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 4Agenţii economici care produc, distribuie, comercializează sau închiriază opere audiovizuale sunt obligaţi să solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor eliberarea marcajelor distinctive corespunzătoare numărului de exemplare ale operelor audiovizuale destinate producerii, distribuirii, comercializării sau închirierii.  +  Articolul 5 (1) Marcajul distinctiv se eliberează contra cost de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (2) Cheltuielile pentru realizarea şi eliberarea marcajelor distinctive se finanţează din bugetul alocat Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. (3) Sumele încasate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor potrivit alin. (1) se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 6 (1) În vederea eliberării marcajului distinctiv, agenţii economici vor prezenta Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor următoarele documente: a) autorizaţia de funcţionare a agentului economic; b) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale în Registrul cinematografiei; c) numărul şi titlul operelor audiovizuale destinate producerii, distribuirii, comercializării sau închirierii şi pentru care se solicita marcajul distinctiv. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt eliberate de Oficiul Naţional al Cinematografiei, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional al Cinematografiei nr. 21/1998 privind înfiinţarea Registrului cinematografiei şi aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi funcţionarea Registrului cinematografiei şi pentru clasificarea operelor cinematografice.  +  Articolul 7Marcajul distinctiv se va aplica pe fiecare exemplar al operei audiovizuale, înainte de a fi comercializata sau închiriată.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) deţinerea în scopul comercializării sau închirierii operelor audiovizuale fără marcaj distinctiv ori comercializarea sau închirierea neautorizata a operelor audiovizuale, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei şi confiscarea copiilor; b) aplicarea marcajelor distinctive pe alte titluri ale operelor audiovizuale decât cele declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu amendă de la 20.000.000 la 40.000.000 lei; c) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei şi confiscarea suporturilor pe care se afla înregistrate programele pentru calculator; d) deţinerea de copii ale programelor pentru calculator fixate pe orice fel de suport, în scopul comercializării sau închirierii neautorizate, cu amendă de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei şi confiscarea copiilor. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice, iar limitele amenzilor se majorează de 5 ori. (3) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare. (4) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.  +  Articolul 9 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către organele de specialitate ale Ministerului de Interne şi de personalul împuternicit prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. (2) Reprezentanţii autorizaţi ai titularilor drepturilor de autor vor putea însoţi organele abilitate să constate şi sa sanctioneze contravenţiile, la cererea lor. (3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde menţiuni cu privire la bunurile supuse confiscării, cu indicarea operelor de creaţie intelectuală ale căror copii neautorizate au fost confiscate. (4) Titularii drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor care au domiciliul ori sediul social în România sau care au filiale, sucursale ori reprezentanţi pe teritoriul României au dreptul de a fi informati, la cererea lor, de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.  +  Articolul 10 (1) Bunurile confiscate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) vor fi puse sub sechestru, în vederea manifestării dreptului de opţiune a titularilor drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (2) Dacă titularii drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor nu îşi manifesta dreptul de opţiune în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, bunurile confiscate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) vor fi distruse în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va aproba prin decizie normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator, precum şi modelul marcajului distinctiv şi condiţiile de eliberare a acestuia.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii,Maria Berza,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesDirectorul general al Oficiului Romanpentru Drepturile de Autor,Rodica Parvu--------