HOTĂRÂRE nr. 422 din 7 aprilie 2021pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 12 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor, prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul IMM INVEST, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST, pentru una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru creditele de investiții destinate beneficiarilor eligibili în cadrul Programului IMM INVEST, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare. Pentru creditele de investiții destinate beneficiarilor eligibili în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, la începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MF plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, valoarea comisionului de administrare și valoarea comisionului de risc, în procent de 100%, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, din bugetul de stat prin bugetul MF - Acțiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului IMM INVEST și/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.4. La articolul 1, alineatele (9), (10), (12) și (18) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) Instituția de credit va asuma și va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului - componenta de dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum și modul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate și detaliate în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituțiile de credit, respectiv în convenția privind implementarea Programului.(10) Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se efectuează până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziilor de plată pentru componentele de comisioane și dobândă din grant este prevăzut în anexele nr. 1a și 1b la prezentele norme metodologice. Pentru creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM, pe baza Deciziei de plată emise de FNGCIMM. Formatul deciziei de plată pentru componenta nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1c la prezentele norme metodologice. Detaliile privind modalitatea și termenele de solicitare a plății grantului de către beneficiari și instituțiile de credit se stabilesc în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii..................................................................................................(12) Plata pentru componentele de comisioane și dobândă din grant se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 1 an pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, după caz. Termenele curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro..................................................................................................(18) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către instituția de credit în/din cartea funciară a imobilelor în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FNGCIMM. În cazul în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate.5. La articolul 1, alineatul (15) se abrogă.6. La articolul 1, după alineatul (18) se introduc două noi alineate, alineatele (18^1) și (18^2), cu următorul cuprins:(18^1) În cazul primirii de către instituția de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției.(18^2) Prin excepție de la prevederile alin. (18) teza a treia, ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.7. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) După aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2021 pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în vederea acordării de garanții, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare în favoarea instituțiilor de credit, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanțiilor care urmează să fie acordate de instituțiile de credit depășește valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat să formuleze propunerea de realocare cu efectuarea de realocări pro-rata în limita plafonului total aprobat.8. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul instituțiilor de credit înscrise în Program, care nu au beneficiat de alocări de plafoane de garantare în anul precedent, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare alocat în anul curent, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea aprobării.9. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Plafonul total alocat pentru derularea Subprogramului AGRO IMM INVEST poate fi suplimentat cu acordul MF, în funcție de necesarul de garantare, din plafonul alocat Programului IMM INVEST, în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanții în cadrul acestui Program.10. La articolul 7, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) acordă finanțările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiții, inclusiv perioada de grație, respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii creditelor/liniilor de credit pe o perioadă de maximum 36 de luni și eșalonării la rambursare cel puțin în ultimele 12 luni de prelungire în conformitate cu art. 6 alin. (7). La solicitarea beneficiarului Subprogramului AGRO IMM INVEST, în cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorul alimentar, instituțiile de credit acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se poate efectua în cel puțin 2 rate pe an.11. La articolul 8, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sau în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie sunt eligibili pentru acordarea facilităților de credit garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a).(3) Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant în limita plafonului de cumul prevăzut la art. 3 alin. (1), alin. (1^1) sau alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, după caz.12. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Nu pot fi garantate în cadrul Programului creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activități din următoarele sectoare/domenii:a) intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare:6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;b) asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare:Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;Cod CAEN 6511 - Activități de asigurări de viață;c) tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agenții imobiliari:Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;d) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;e) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:f) 110 - Fabricarea băuturilor, cu excepția clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malțului și 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;g) 1200 - Fabricarea produselor din tutun;h) 2540 - Fabricarea armamentului și muniției;i) 2051 - Fabricarea explozivilor;j) 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;k) activități de investigare și protecție:803 - Activități de investigații;l) 77 - Activități de închiriere și leasing.13. La articolul 11, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opțiunea pentru Programul IMM INVEST, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST și să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf, completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat;14. La articolul 12 alineatul (3), literele b)-d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;c) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;d) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu ultimele date raportate și disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................f) declarația unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declarație fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente;15. La articolul 12 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) documentele prin care instituțiile de credit au solicitat Centralei Incidentelor de Plăți (CIP) inițierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevăzute la art. II alin. (2) din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările ulterioare, în situația în care acestea au raportat astfel de incidente de plată.16. La articolul 12 alineatul (4), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) rezultatul consultării bazei de date a MF de către instituția de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, FNGCIMM realizează consultarea bazei de date a MF utilizând documentul transmis de instituția de credit conform prevederilor alin. (3) lit. e). În situația în care solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiții solicitantul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.17. La articolul 12, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Informațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b) pot fi înlocuite de rapoarte obținute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la ultimele situații financiare anuale încheiate și depuse la data solicitării garanției, după caz. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la data solicitării de garantare.18. La articolul 12, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST și care doresc să acceseze noi credite/garanții până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să transmită la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare. În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituțiile de credit transmit la FNGCIMM solicitările de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei.19. La articolul 12, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (7^1)-(7^4), cu următorul cuprins:(7^1) În cazul fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, care desfășoară activități economice și/sau agricole și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(7^2) În cazul fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României și care desfășoară activități economice și/sau agricole și se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.(7^3) În cazul profesioniștilor reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(7^4) În cazul profesioniștilor reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.20. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, și a ipotecilor convenționale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18). Instituțiile de credit nu vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Programului pentru activitățile de comercializare a tutunului și alcoolului care se desfășoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activități. Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Programului numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare. În cazul în care componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate nu este folosită pentru rambursare credit, instituțiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare și pentru cheltuielile detaliate în convenția de garantare și plată a granturilor.21. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, al fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, sau aceștia sunt profesioniști așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale, contractul de garantare va cuprinde și clauze privind acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.22. La articolul 14, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.(2) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară și/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST este o garanție colaterală, respectiv ipoteca convențională și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.23. La articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) declarația beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării garanției de către instituția de credit;24. La articolul 16, alineatele (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul prelungirii garanției pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu menținerea sau diminuarea valorii garanției, se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM sau a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și, după caz, respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat..................................................................................................(4) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanției se transmite FNGCIMM de către instituția de credit, după aprobarea prelungirii finanțării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenției de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituția de credit și este transmisă la FNGCIMM cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de scadența finală a finanțării pentru care se solicită prelungirea.(5) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite și solicită eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții, aceasta are obligația de a solicita acordul expres al FNGCIMM și de a obține confirmarea prealabilă a acestuia pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum și de informații privind valoarea admisă în garanție pentru garanțiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.25. La articolul 16, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1)-(7^3), cu următorul cuprins:(7^1) Instituția de credit are obligația de a notifica FNGCIMM, prin anexele de raportare lunare la convențiile încheiate cu instituțiile de creditare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic, nu este necesară notificarea FNGCIMM, prin raportare conform anexelor lunare;b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.(7^2) Instituția de credit are obligația de a solicita FNGCIMM, prin adresa letrică/electronică, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanțării, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;b) suplimentarea/modificarea garanțiilor inițiale cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare.(7^3) Pentru modificările menționate la alin. (7^2) se va întocmi act adițional la contractul de garantare de către FNGCIMM.26. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (17) și (18) din prezentele norme metodologice, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din prezentele norme metodologice, cât și pentru ipotecile convenționale în care statul român are calitatea de co-creditor.27. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(4) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM INVEST și/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.28. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Beneficiarul creditului efectuează trageri din linia de credit pentru finanțarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfășurării activității fără să depășească valoarea liniei de credit aprobate. Instituția de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarul creditului nu va efectua trageri din linia de credit pentru activitățile de comercializare a tutunului și alcoolului care se desfășoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activități. Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Programului numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu folosește componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate pentru rambursare credit, instituțiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare pentru cheltuielile detaliate în Convenția de garantare și plată a granturilor.29. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Anexele nr. 1a-1c și nr. 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.30. Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA se modifică și se înlocuiește cu anexele nr. 1a-1c, al căror conținut este prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse până la data de 31 decembrie 2020 și aflate în curs de soluționare.(2) Dispozițiile art. 1 alin. (18) și (18^1) din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se aplică și pentru garanțiile acordate în cadrul programului anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  București, 7 aprilie 2021.Nr. 422.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020)Nr. ......................Data .....................
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor
  Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor
  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Către Ministerul FinanțelorDirecția generală ajutor de statÎn temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare,vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, în sumă de .............. lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei pentru luna .........., reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri .......... și a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator.Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM
  Nr. crt.Instituție de creditValoare totală grant, din care:Componenta de dobândăComponenta comision de administrare
  1.
  2.
  ...
  n
  Total
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați suma de .......................... în contul nostru curent nr. ................., deschis la ....................................... .
  Director general,
  .........................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1b la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020)Nr. ......................Data .....................
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor
  Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor
  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Către Ministerul FinanțelorDirecția generală ajutor de statÎn temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare,vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în sumă de .............. lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei pentru luna .........., reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri .......... și a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator.Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM
  Nr. crt.Instituție de creditValoare totală grant, din care:Componenta de dobândăComponenta comision de administrare
  1.    
  2.     
  ...    
  n    
   Total   
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați suma de .......................... în contul nostru curent nr. ..................., deschis la .................................................. .
  Director general,
  .........................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 1c la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020)Nr. ......................Data .....................
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor
  Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor
  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Către Ministerul FinanțelorDirecția generală ajutor de statÎn temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare,vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în sumă de .............. lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei pentru luna .........., reprezentând valoarea componentei grant nerambursabil, conform următorului centralizator.Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM
  Nr. crt.Instituție de creditValoare totală grant, din care:Componenta grant nerambursabil
  1.   
  2.    
  ...   
  n   
   Total  
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați suma de .......................... în contul nostru curent nr. ................., deschis la ...................................................... .
  Director general,
  .........................
  ----