ORDONANTA nr. 130 din 31 august 2000privind regimul juridic al contractelor la distanta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. R pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează condiţiile încheierii şi executării contractelor la distanta între comercianţii care furnizează produse sau servicii şi consumatori.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) contract la distanta - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanta; b) consumator - orice persoană fizica care achiziţionează, utilizează sau consuma produse ori beneficiază de prestarea unor servicii, în afară activităţii sale profesionale, în baza unui contract încheiat cu un comerciant, în condiţiile prezentei ordonanţe; c) comerciant - orice persoană fizica sau juridică, care, în contractele încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe, acţionează în cadrul activităţii sale profesionale; d) tehnica de comunicaţie la distanta - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant şi consumator şi care nu necesita prezenta fizica simultană a celor două părţi; e) operator de comunicaţie - orice persoană fizica sau juridică a carei activitate profesională consta în a pune la dispoziţie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanta. (2) Tehnicile de comunicaţie la distanta sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) Înainte de încheierea contractului la distanta comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente: a) identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd o plata anticipata, adresa acestuia; b) caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului; c) preţul de vânzare cu amănuntul al produsului sau serviciului; d) cheltuielile de livrare, dacă este cazul; e) modalităţile de plată, de livrare sau de prestare; f) dreptul de denunţare unilaterala a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta ordonanţă; g) costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanta, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de baza; h) perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului; i) durata minima a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curenta sau periodică a unui produs sau serviciu. (2) Informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicaţie la distanta utilizate, ţinând seama de principiile de buna practica comercială în tranzacţii şi de principiile care guvernează protecţia persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu. (3) În cazul comunicărilor telefonice, la începutul oricărei conversatii cu consumatorul comerciantul are obligaţia de a-şi declina identitatea, precum şi de a indica în mod explicit scopul comercial al apelului.  +  Articolul 4 (1) Comerciantul trebuie să transmită consumatorului, în scris sau pe un alt suport de informaţii durabil, la dispoziţia sau accesibil acestuia, în timp util, în perioada executării contractului, următoarele: a) confirmarea informaţiilor menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a)-f), dacă acestea nu au fost transmise, în forma prevăzută la alin. (1), înainte de încheierea contractului; b) condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterala, pentru cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă, sub forma clauzei următoare: "Consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului ca renunţa la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului", redactată cu caractere ingrosate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comanda din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14; c) sediul comerciantului, la care consumatorul poate să îşi prezinte reclamaţiile; d) informaţii privind service postvanzare şi garanţiile oferite; e) condiţiile de denunţare unilaterala a contractului, atunci când acesta are o durată nedeterminată sau o durată mai mare de un an. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi e) nu se aplică în cazul serviciilor a căror execuţie este realizată cu ajutorul unei tehnici de comunicaţie la distanta, dacă aceste servicii sunt furnizate o singură dată şi facturarea lor este efectuată de operatorul de comunicaţie.  +  Articolul 5Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanta îl constituie momentul primirii comenzii de către comerciant.  +  Articolul 6Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu se aplică: a) contractelor privind servicii de investiţii, operaţiuni de asigurare şi reasigurare, servicii bancare, operaţiuni legate de fondul de pensii, operaţiuni de bursa; b) contractelor încheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau în localurile comerciale automatizate; c) contractelor încheiate prin intermediul telefoanelor publice; d) contractelor încheiate pentru construirea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau care se referă la alte drepturi privind bunuri imobiliare, cu excepţia contractelor de închiriere; e) contractelor încheiate în cadrul vânzărilor la licitaţie; f) în cazul comerţului electronic.  +  Capitolul 2 Dreptul de denunţare unilaterala a contractului  +  Articolul 7 (1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă: a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4; b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiţia ca întârzierea sa nu depăşească 90 de zile. (2) În cazul în care comerciantul a omis sa transmită consumatorului informaţiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denunţarea unilaterala a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă: a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator; b) pentru servicii, de la data încheierii contractului. (3) Dacă în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denunţarea unilaterala a contractului începe să curgă din acel moment.  +  Articolul 8În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului de către consumator, comerciantul are obligaţia sa ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.  +  Articolul 9În cazul în care, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distanta, comerciantul crediteaza consumatorul, direct sau în baza unui acord încheiat de comerciant cu un terţ, o dată cu denunţarea unilaterala a contractului la distanta încetează de drept şi contractul de acordare a creditului, fără penalităţi pentru consumator.  +  Articolul 10Consumatorul nu poate denunta unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel: a) contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1); b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuatiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant; c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid; d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator; e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin; f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.  +  Capitolul 3 Executarea contractului la distanta  +  Articolul 11 (1) Comerciantul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel. (2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plata trebuie rambursate de comerciant în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile. (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate şi preţ echivalente cu cele solicitate, numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre aceasta posibilitate. Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului, sunt, în acest caz, în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat. Furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate nu poate fi asimilată cu livrarea fără comanda, astfel cum se prevede la art. 14.  +  Articolul 12Dispoziţiile art. 3-4, ale art. 7-10 şi ale art. 11 alin. (1) nu se aplică contractelor privind: a) vânzarea de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant la domiciliul, reşedinţa sau la locul de muncă al consumatorului; b) furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci când comerciantul se angajează prin contractul încheiat să efectueze aceste prestaţii la o dată precisa sau într-o perioadă specificată; în mod excepţional, în cazul activităţilor de agrement organizate în aer liber, comerciantul îşi poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile art. 11 alin. (2), în circumstanţe specifice.  +  Articolul 13În cazul în care cartea de credit a unui consumator a fost utilizata în mod fraudulos pentru achitarea preţului unui contract la distanta, consumatorul are dreptul sa ceara anularea plăţii. Sumele vărsate ca plata vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată.  +  Articolul 14Este interzisă livrarea de produse sau prestarea de servicii fără o comanda prealabilă din partea consumatorului, dacă aceasta livrare implica solicitarea efectuării unei plati. În cazul livrărilor pentru care nu exista o comanda prealabilă, consumatorul este exonerat de orice contraprestatie, lipsa răspunsului neavând valoare de consimţământ.  +  Capitolul 4 Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanta  +  Articolul 15Următoarele tehnici de comunicaţie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului: a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel); b) telecopiator (fax).  +  Articolul 16Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanta în afară celor prevăzute la art. 15 nu este permisă dacă exista un refuz manifestat de consumator.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 17Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, încălcarea prevederilor art. 8 şi 11 referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, care se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.  +  Articolul 18Sancţiunile prevăzute la art. 17 pot fi aplicate şi persoanelor juridice.  +  Articolul 19Limitele minima şi maxima ale amenzilor prevăzute la art. 17 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.  +  Articolul 20Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 se fac la sesizarea consumatorilor sau, din oficiu, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 22Comercializarea produselor şi serviciilor în condiţiile prezentei ordonanţe se supun şi dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23În caz de litigiu, sarcina dovedirii obligaţiilor prevăzute la art. 4, a respectării termenelor şi a existenţei acordului consumatorului, prevăzut la art. 5, la art. 11 alin. (1) şi la art. 15, revine comerciantului.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuPreşedintele Oficiuluipentru Protecţia Consumatorilor,Eliade Corneliu Mihailescu  +  Anexa 1LISTAcuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanta a) imprimat neadresat; b) imprimat adresat; c) scrisoare tipizata; d) publicitate tiparita cu bon de comanda; e) catalog; f) telefon cu intervenţie umană; g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext); h) radio; i) videofon (telefon cu imagine); j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatura sau ecran tactil); k) posta electronică (e-mail); l) telecopiator (fax); m) televiziune (teleshopping).──────────