HOTĂRÂRE nr. 726 din 22 august 2000pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrărilor şi serviciilor, a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţii publice, cu clasificarile statistice oficiale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 30 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 103 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) produs - orice obiect fizic sau altfel de bun, cu orice fel de descriere, care nu este definit, conform prevederilor lit. c) şi e), ca fiind lucrare sau serviciu; b) produse similare - produse cu acelaşi uz sau cu uz similar, care sunt grupate, în conformitate cu schema de structura a Clasificarii produselor şi serviciilor asociate activităţilor, denumita în continuare CPSA, în aceeaşi subclasa elementara; c) lucrare - oricare dintre lucrările de construcţii prevăzute în anexa nr. 1, asa cum sunt acestea grupate în secţiunea G "Lucrări de construcţii" din CPSA, sau orice combinaţie a acestora care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnico-economică; d) lucrări similare - lucrări de construcţii cu grad mare de omogenitate, care sunt grupate, în conformitate cu schema de structura a CPSA, în aceeaşi subclasa elementara, sau volume de lucrări asemănătoare celei ce urmează să fie executată; e) serviciu - orice activitate prevăzută în anexa nr. 2; f) servicii similare - servicii cu grad mare de omogenitate, care sunt grupate, în conformitate cu schema de structura a CPSA, în aceeaşi subclasa elementara.  +  Articolul 2Produsele, lucrările şi serviciile, a căror dobândire face obiectul contractelor de furnizare, de lucrări, respectiv de servicii, se pun în corespondenta cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în CPSA, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 şi organizată potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.  +  Articolul 3Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura corespondenta produselor, lucrărilor de construcţii şi serviciilor cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) precizează în anunţul de intenţie şi în anunţul sau în invitaţia de participare produsele, lucrările de construcţii sau serviciile pe care intenţionează să le achizitioneze prin atribuirea contractului de achiziţie publică; b) precizează în anunţul de atribuire produsele, lucrările de construcţii sau serviciile pentru care a încheiat contractul de achiziţie publică; c) transmite Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului informaţiile necesare în vederea monitorizarii procesului de achiziţie publică.  +  Articolul 4Autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona servicii cuprinse în lista B din anexa nr. 2, fără a publică un anunţ de intenţie şi fără a aplica una dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) sau (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, indiferent de valoarea estimată a contractului de servicii respectiv.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------- Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,preşedintele Consiliuluide CoordonareEconomico-Financiară,Mircea Ciumarap. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat  +  Anexa 1              Lista lucrărilor care fac obiectul contractelor                         de achiziţie publică
    CODDENUMIRECOD
    CPSA (1*)   CPA (2*)CPC (3*)
    GLUCRĂRI DE CONSTRUCŢIIF  
    45Lucrări de construcţii45  
    451Lucrări de organizare a şantierelor şi de pregătire a terenului45.1  
    4511Lucrări de demolare a construcţiilor, pregătirea şantierelor şi de terasamente45.11  
    4511.1Lucrări de demolare şi lucrări de organizare a şantierelor45.11.1  
    4511.11Lucrări de demolare45.11.1151120
    4511.12Lucrări de degajare a terenului şi pregătirea şantierelor45.11.1251130.1
    4511.2Terasamente45.11.2  
    4511.21Lucrări curente de terasare45.11.2151140.1
    4511.22Lucrări de înlăturare, degajare a stratului superficial (inclusiv decontaminarea solului poluat)45.11.2251140.2
    4511.23Terasamente pentru construcţii speciale (terenuri de golf, parcuri de distracţii, baraje din pământ etc.)45.11.2351140.3
    4511.24Terasamente pentru construcţii de căi de comunicaţii (străzi, autostrăzi, căi ferate, etc.)45.11.2451140.4
    4511.3Lucrări de pregătire a şantierelor miniere45.11.3  
    4511.30Lucrări de pregătire a şantierelor miniere45.11.3051150
    4512Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii45.12  
    4512.1Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii45.12.1  
    4512.10Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii la care se adaugă:45.12.1051130.2
    1130Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor (exclusiv prospecţiuni)11.20  
    1130.1Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor11.20.188300.2
    1130.11Forare11.20.1188300.3
    1130.12Alte servicii la extracţia petrolului şi gazelor11.20.12  
    452Lucrări de construcţii noi, reparaţii şi întreţineri, transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil45.2  
    4521Lucrări de construcţii şi lucrări de artă45.21  
    4521.1Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor45.21.1  
    4521.11Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor de locuit individuale45.21.1151210
    4521.12Lucrări de construcţii de locuinţe în blocuri45.21.1251220
    4521.13Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor industriale şi agrotehnice45.21.1351230
    4521.14Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor comerciale şi de prestări servicii45.21.1451240
    4521.15Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor cu destinaţii diverse45.21.1551250 51260 51270 51280 51290
    4521.2Lucrări de construcţii de inginerie civilă45.21.2  
    4521.21Poduri şi viaducte45.21.2151320.1
    4521.22Tuneluri şi pasaje subterane45.21.2251320.2
    4521.3Asamblarea şi executarea construcţiilor din prefabricate45.21.7  
    4521.31Asamblarea şi executarea lucrărilor din prefabricate, pentru construcţii rezidenţiale45.21.7151400.1
    4521.32Asamblarea şi executarea lucrărilor din prefabricate, pentru construcţii nerezidenţiale45.21.7251400.2
    4521.33Asamblarea şi executarea altor lucrări din prefabricate45.21.7351400.3
    4522Lucrări de învelitori, sarpante, etanşeizare şi terase la construcţii45.22  
    4522.1Lucrări de învelitori, sarpante, etanşeizare şi terase la construcţii45.22.1  
    4522.11Lucrări de sarpante45.22.1151530.1
    4522.12Lucrări de acoperire cu elemente din diverse materiale45.22.1251530.2
    4522.13Lucrări pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale45.22.1351530.3
    4522.2Lucrări de etanşare45.22.2  
    4522.20Lucrări de etanşare45.22.2051530.4
    4523Lucrări de construcţii de căi de comunicaţii terestre şi construcţii destinate sportului (exclusiv clădirile)45.23  
    4523.1Lucrări de construcţii de căi de comunicaţii terestre45.23.1  
    4523.11Lucrări de structură pentru autostrăzi, şosele (exclusiv cele suspendate), străzi45.23.1151310.1
    4523.12Lucrări de copertare rutiere45.23.1251310.2
    4523.13Lucrări de construcţii de căi ferate45.23.1351310.3
    4523.14Lucrări de construcţii de piste de aterizare-decolare şi de garare a avioanelor45.23.1451310.4
    4523.15Lucrări de marcare a drumurilor45.23.1551310.5
    4523.2Lucrări de construcţii de terenuri pentru sport şi agrement (exclusiv clădiri)45.23.2  
    4523.21Lucrări de construcţii de terenuri pentru sport (exclusiv clădiri)45.23.2151371.2
    4523.22Lucrări de construcţii de terenuri pentru agrement (exclusiv clădiri)45.23.2251371.3
    4524Lucrări de construcţii hidrotehnice45.24  
    4524.1Lucrări de construcţii hidrotehnice45.24.1  
    4524.11Lucrări de construcţii de porturi45.24.1151330.1
    4524.12Lucrări de construcţii de asigurarea surselor de apă, baraje, diguri, canale, apeducte, derivare, regularizare, combaterea eroziunii solului, corectarea torenţilor (inclusiv întreţinerea acestora)45.24.1251330.2
    4524.13Lucrări de construcţii de ecluze45.24.1351330.3
    4524.14Lucrări de construcţii subacvatice45.24.1451330.4
    4525Alte lucrări de construcţii inginereşti45.21  
    4525.1Lucrări de construcţii pentru transport prin conducte pe distanţă mare45.21.3  
    4525.5Lucrări de reconstrucţie ecologică în fond forestier şi pe terenuri degradabile    
    4525.6Reconstrucţia ecosistemelor deltaice (îmbunătăţirea condiţiilor ecologice)    
    4525.7Lucrări de amenajare şi refacere a drumurilor forestiere    
    4525.11Lucrări de construcţii pentru transportul petrolului şi gazului prin conducte45.21.3151340.1
    4525.12Lucrări de construcţii pentru transportul apei prin conducte45.21.3251340.2
    4525.13Lucrări de construcţii de linii electrice pentru căile ferate45.21.3351340.3
    4525.14Lucrări de construcţii de linii electrice aeriene de înaltă tensiune45.21.3451340.4
    4525.15Lucrări de construcţii de linii electrice subterane, de înaltă tensiune45.21.3551340.5
    4525.16Lucrări de construcţii de linii aeriene de telecomunicaţii45.21.3651340.6
    4525.17Lucrări de construcţii de linii subterane de telecomunicaţii45.21.3751340.7
    4525.2Lucrări de construcţii pentru reţele locale45.21.4  
    4525.21Lucrări de construcţii pentru reţele locale de apă şi canalizare45.21.4151350.1
    4525.22Lucrări de construcţii pentru reţele locale de gaze45.21.4251350.2
    4525.23Lucrări de construcţii de reţele locale electrice aeriene de joasă tensiune45.21.4351350.3
    4525.24Lucrări de construcţii de reţele locale electrice subterane de joasă tensiune45.21.4451350.4
    4525.25Lucrări de construcţii de reţele locale de telecomunicaţii aeriene45.21.4551350.5
    4525.26Lucrări de construcţii de reţele locale de telecomunicaţii subterane45.21.4651350.6
    4525.3Alte lucrări pentru construcţii industriale45.21.5  
    4525.31Lucrări de construcţii civile pentru centrale nucleare45.21.5151360.1
    4525.32Lucrări de construcţii industriale, grele (exploatări miniere, furnale, cocserii, etc.)45.21.5251360.2
    4525.4Lucrări de construire a instalaţiilor sportive şi a altor structuri45.21.6  
    4525.41Lucrări de construire a stadioanelor45.21.6151371.1
    4525.42Lucrări de construire a bazelor nautice45.21.6251372.1
    4525.43Lucrări de construire a sălilor de sport şi recreere45.21.6351372.2
    4525.44Lucrări de construire a altor structuri45.21.6451390
    4526Alte lucrări specifice pentru construcţii45.25  
    4526.1Lucrări de montare a schelelor şi platformelor de lucru45.25.1  
    4526.10Lucrări de montare a schelelor şi platformelor de lucru45.25.1051160
    4526.2Lucrări de turnare a fundaţiei şi foraje pentru puţuri de apă45.25.2  
    4526.21Lucrări de fundaţii şi batere a pilonilor45.25.2151510
    4526.22Lucrări de forare a puţurilor de apă45.25.2251520
    4526.3Lucrări de betonare45.25.3  
    4526.31Lucrări speciale de betonare45.25.3151540.1
    4526.32Lucrări curente de betonare45.25.3251540.2
    4526.4Lucrări de montare a schelelor metalice45.25.4  
    4526.41Lucrări de montare a schelelor metalice pentru clădiri45.25.4151550.1
    4526.42Lucrări de montare a schelelor metalice pentru alte construcţii (poduri, piloni, poduri rulante, etc.)45.25.4251550.2
    4526.5Lucrări curente de zidărie45.25.5  
    4526.50Lucrări curente de zidărie45.25.5051560
    4526.6Lucrări de construcţii speciale, diverse45.25.6  
    4526.61Lucrări de construcţii ale coşurilor industriale45.25.6151590.1
    4526 62Lucrări de construcţii speciale, n.c.a.45.25.6251590.2
    453Lucrări de instalaţii şi izolaţii45.3  
    4531Lucrări de instalaţii electrice45.31  
    4531.1Lucrări de instalaţii electrice pentru clădiri45.31.1  
    4531.11Lucrări de instalaţii electrice pentru clădiri rezidenţiale45.31.1151641.1
    4531.12Lucrări de instalaţii electrice pentru clădiri nerezidenţiale45.31.1251641.2
    4531.13Lucrări de instalaţii electrice pentru alte construcţii45.31.1351641.3
    4531.2Lucrări de instalare a sistemelor de alarmă şi antenelor45.31.2  
    4531.21Lucrări de instalare a sistemelor de alarmă contra incendiilor45.31.2151642
    4531.22Lucrări de instalare a sistemelor de alarmă contra efracţiei45.31.2251643
    4531.23Lucrări de instalare a antenelor şi paratrăsnetelor pe clădiri45.31.2351644
    4531.3Lucrări de instalare a ascensoarelor, a scărilor rulante şi scărilor exterioare45.31.3  
    4531.30Lucrări de instalare a ascensoarelor, a scărilor rulante şi scărilor exterioare45.31.3051691
    4531.4Lucrări de instalare a liniilor de comunicaţii45.31.4  
    4531.41Lucrări de instalare a echipamentelor telefonice şi informatice45.31.4151649.1
    4531.42Lucrări de instalare a altor tipuri de linii de comunicaţii45.31.4251649.2
    4532Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă45.32  
    4532.1Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă45.32.1  
    4532.11Lucrări de izolaţie termică45.32.1151650.1
    4532.12Alte lucrări de izolaţii45.32.1251650.2
    4533 4533.1Lucrări de instalaţii interioare de încălzire centrală, climatizare şi de distribuţie a apei şi gazelor Lucrări de instalaţii de încălzire şi climatizare45.33 45.33.1  
    4533.11Lucrări de instalaţii de încălzire45.33.1151610.1
    4533.12Lucrări de instalaţii a sistemelor de climatizare45.33.1251610.2
    4533.2Lucrări de instalaţii pentru epurarea, distribuţia şi evacuarea apei45.33.2  
    4533.20Lucrări de instalaţii pentru epurarea, distribuţia şi evacuarea apei45.33.2051620
    4533.3Lucrări de instalaţii de distribuţie a gazelor45.33.3  
    4533.30Lucrări de instalaţii de distribuţie a gazelor45.33.3051630
    4534Alte lucrări de instalaţii şi de construcţii auxiliare45.34  
    4534.1Lucrări de montare a gardurilor şi grilajelor45.34.1  
    4534.10Lucrări de montare a gardurilor şi grilajelor45.34.1051660
    4534.2Alte lucrări de instalaţii electrice45.34.2  
    4534.21Lucrări de instalaţii a sistemelor de iluminat public şi semnalizare luminoasă45.34.2151649.3
    4534.22Alte lucrări de instalaţii electrice, n.c.a.45.34.2251649.4
    4534.3Alte lucrări de instalaţii45.34.3  
    4534.31Lucrări de instalare a jaluzelelor şi copertinelor de pânză45.34.3151699.1
    4534.32Alte lucrări de instalaţii, n.c.a.45.34.3251699.2
    454Lucrări de finisare45.4  
    4541Lucrări de ipsoserie45.41  
    4541.1Lucrări de ipsoserie45.41.1  
    4541.10Lucrări de ipsoserie45.41.1051720
    4542Lucrări de tâmplărie şi dulgherie45.42  
    4542.1Lucrări de tâmplărie şi dulgherie45.42.1  
    4542.11Lucrări de tâmplărie şi dulgherie din lemn şi alte materiale (uşi, ferestre, jaluzele, etc.)45.42.1151760.1
    4542.12Lucrări de tâmplărie şi dulgherie din metal45.42.1251760.2
    4542.13Lucrări de amenajări interioare din lemn şi material plastic45.42.1351760.3
    4543Lucrări de pardosire şi placare45.43  
    4543.1Lucrări de placare prin zidărie45.43.1  
    4543.11Lucrări exterioare de placare a faţadelor şi a pardoselilor prin zidărie45.43.1151740.1
    4543.12Lucrări interioare de placare prin zidărie a pereţilor şi podelelor45.43.1251740.2
    4543.2Alte lucrări interioare de acoperire a pereţilor şi podelelor45.43.2  
    4543.21Lucrări de acoperire a podelelor cu mochete, linoleum şi alte materiale uşoare45.43.2151750.1
    4543.22Lucrări de acoperire a podelelor cu parchet45.43.2251750.2
    4543.23Lucrări de acoperire a pereţilor cu tapete45.43.2351750.3
    4543.3Lucrări din marmură pentru decoraţiuni interioare45.43.3  
    4543.30Lucrări din marmură pentru decoraţiuni interioare45.43.3051770
    4544Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri45.44  
    4544.1Lucrări de montare a geamurilor şi oglinzilor de perete45.44.1  
    4544.10Lucrări de montare a geamurilor şi oglinzilor de perete45.44.1051710
    4544.2Lucrări de vopsitorie45.44.2  
    4544.21Lucrări de vopsitorie interioară a clădirilor45.44.2151730.1
    4544.22Lucrări de vopsitorie exterioară a clădirilor45.44.2251730.2
    4544.23Lucrări de vopsitorie a diverselor construcţii45.44.2351730.3
    4545Alte lucrări de finisare a clădirilor45.45  
    4545.1Alte lucrări de finisare a clădirilor45.45.1  
    4545.11Lucrări decorative pentru clădiri45.45.1151780
    4545.12Lucrări de curăţire exterioară a clădirilor45.45.1251790.1
    4545.13Alte lucrări de finisare a construcţiilor45.45.1351790.
  ---------------1*) Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor (CPSA) elaborata de Comisia Naţionala pentru Statistica în baza Clasificarii Activităţilor din Economia Naţionala (CAEN).2*) Clasificarea produselor asociate Activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene.3*) Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale ONU.
   +  Anexa 2                    Lista serviciilor a căror prestare face                   obiectul contractelor de achiziţie publică    Lista A
    COD CPSA (1*)COD CPA (2*)DENUMIRE SERVICIUCOD CPC (3*)
        1. Servicii de întreţinere şi reparaţii  
    1740.9017.40.90Servicii de reparaţii ale articolelor tehnice confecţionate din textile88690.1
    1752.9017.52.90Repararea de frânghii şi plase88690.2
    2811.9028.11.90Instalarea structurilor şi părţilor de structuri metalice88520.1
    2821.9028.21.90Instalarea, întreţinerea şi repararea rezervoarelor metalice88610.1
    2822.9028.22.90Întreţinerea şi repararea radiatoarelor şi cazanelor88610.2
    2830.9128.30.91Instalarea şi montarea generatoarelor de abur.88610.3
    2830.9228.30.92Întreţinerea şi repararea generatoarelor de abur.88610.4
    2911.9129.11.91Instalarea şi montarea motoarelor şi turbinelor.88620.1
    2911.9229.11.92Întreţinerea şi repararea motoarelor şi turbinelor.88620.2
    2912.9129.12.91Instalarea pompelor, compresoarelor şi motoarelor hidraulice şi pneumatice88620.3
    2912.9229.12.92Întreţinerea şi repararea pompelor, compresoarelor şi motoarelor hidraulice şi pneumatice88620.4
    2913.9029.13.90Repararea robinetelor şi articolelor de robinetărie.88620.5
    2921.9129.21.91Instalarea şi montarea cuptoarelor şi arzătoarelor.88620.6
    2922.9129.22.91Instalarea şi montarea echipamentelor de ridicat şi manipulat (exclusiv lifturi şi scări metalice).88620.8
    2921.9229.21.92Întreţinerea şi repararea cuptoarelor şi arzătoarelor.88620.7
    2922.9229.22.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor de ridicat şi manipulat.88620.9
    2923.9129.23.91Instalarea şi montarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice.88620.10
    2923.9229.23.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice88620.11
    2924.9129.24.91Instalarea şi montarea aparatelor şi utilajelor de uz general88620.12
    2924.9229.24.92Întreţinerea şi repararea aparatelor şi utilajelor de uz general.88620.13
    2932.9129.32.91Instalarea maşinilor şi utilajelor agricole şi forestiere.88620.14
    2932.9229.32.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor.88620.15
    2940.9129.40.91Instalarea şi montarea maşinilor-unelte88620.16
    2940.9229.40.92Întreţinerea şi repararea maşinilor unelte88620.17
    2951.9129.51.91Instalarea şi montarea utilajelor pentru metalurgie88620.18
    2951.9229.51.92Întreţinerea şi repararea utilajelor pentru metalurgie88620.19
    2952.9129.52.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor pentru minerit şi construcţii88620.20
    2952.9229.52.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor pentru minerit şi construcţii88620.21
    2953.9129.53.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor din industria agroalimentară88620.22
    2953.9229.53.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din industria agroalimentară88620.23
    2954.9129.54.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor pentru industria textilă, a confecţiilor, pielăriei şi blănăriei88620.24
    2954.9229.54.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor pentru industria textilă a confecţiilor, pielăriei şi blănăriei88620.25
    2955.9129.55.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor pentru industria celulozei, hârtiei şi cartonului88620.26
    2955.9229.55.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor pentru industria celulozei, hârtiei şi cartonului88620.27
    2956.9129.52.91Instalarea şi montarea utilajelor pentru foraj şi exploatare sonde88620.20
    2956.9229.52.92Întreţinerea şi repararea utilajelor pentru foraj şi exploatare sonde88620.21
    2957.9129.56.91Instalarea şi montarea maşinilor specializate diverse88620.28
    2957.9229.56.92Întreţinerea şi repararea maşinilor specializate diverse88620.29
    3001.9030.01.90Instalarea maşinilor de birou88630.1
    3002.9030.02.90Instalarea calculatoarelor şi a echipamentelor informatice88630.2
    3110.9131.10.91Instalarea şi montarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice88640.1
    3110.9231.10.92Întreţinerea, repararea şi revizia motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice88640.2
    3120.9131.20.91Instalarea şi montarea aparatelor pentru comanda şi distribuţia electricităţii88640.3
    3120.9231.20.92Întreţinerea şi repararea aparatelor pentru comanda şi distribuţia electricităţii88640.4
    3162.9131.62.91Instalarea şi montarea echipamentelor electrice diverse88640.5
    3162.9231.62.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice diverse88640.6
    3220.9132.20.91Instalarea şi montarea echipamentelor de radiocomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune88650.1
    3220.9232.20.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor de radiocomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune88650.2
    3230.9132.30.91Instalarea şi montarea aparatelor de recepţie, înregistrare şi reproducere a sunetului şi imaginii88650.3
    3230.9232.30.92Întreţinerea şi repararea aparatelor de recepţie, înregistrare şi reproducere a sunetului şi imaginii88650.4
    3310.9133.10.91Instalarea şi montarea aparatelor şi instrumentelor medicale şi chirurgicale88650.1
    3310.9233.10.92Întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor medicale şi chirurgicale88660.2
    3320.9133.20.91Instalarea şi montarea instrumentelor şi aparatelor de măsură, control, reglare şi testare88660.3
    3320.9233.20.92Întreţinerea şi repararea instrumentelor şi aparatelor de măsură, control, reglare şi testare88660.4
    3340.9033.40.90Întreţinerea şi repararea instrumentelor şi aparaturii optice şi fotocinematografice profesionale88660.5
    3350.9133.50.91Instalarea şi montarea instrumentelor şi aparatelor de măsurare a timpului88660.6
    3350.9233.50.92Întreţinerea şi repararea instrumentelor şi aparatelor de măsurare a timpului88660.7
    3513.1135.11.91Întreţinerea şi repararea navelor şi platformelor plutitoare88680.1
    3513.1235.11.92Recondiţionarea navelor88680.2
    3513.1335.11.93Dezmembrarea navelor şi platformelor plutitoare88680.3
    3514.1035.12.90Întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor sportive şi de agrement (inclusiv amenajări interioare ale navelor şi servicii conexe)88680.4
    3520.9135.20.91Întreţinerea şi repararea materialului feroviar rulant88680.5
    3520.9235.20.92Recondiţionarea materialului feroviar rulant88680.6
    3532.1135.30.91Întreţinerea şi repararea aeronavelor88680.7
    3532.1235.30.92Recondiţionarea aeronavelor88680.8
    3630.9036.30.90Repararea şi întreţinerea instrumentelor muzicale88690.3
    50250.2Întreţinerea şi repararea autovehiculelor611
    5042.1050.40.40Servicii de reparare şi întreţinere a motocicletelor61220
    52752.7Servicii de reparaţii ale articolelor personale şi gospodăreşti633
        2. Servicii transport terestru incluzând blindate şi servicii de curier (**1) (exceptând transportul poştal)  
    6021.260.21.2Servicii de transport urban şi suburban de călători programat, altul decât cel pe calea ferată7121x
    6021.360.21.3Servicii de transport interurban de călători, altul decât cel pe calea ferată7121x
    6021.460.21.4Alte servicii de transporturi terestre la călători71219.x
    602260.22Servicii de taxi şi servicii de închiriere a autoturismelor, cu şofer7122x
    602360.23Servicii de transport terestru ocazional, de călători7122x
    6024.160.24.1Servicii de transport rutier specializat de mărfuri7123x
    6024.2260.24.22Servicii de transport rutier nespecializat de mărfuri u.c.a.71239.3
    6024.3060.24.30Servicii de închiriere a vehiculelor comerciale de marfă, cu şofer71240
    641364.12Servicii de curier altele decât serviciile poştale naţionale7512x
    7460.1474.60.14Servicii de asigurare a securităţii transportului87304
        3. Servicii de transport pentru pasageri şi mărfuri, exceptând transportul poştal  
    6210.1062.10.10Servicii de transport aerian de călători, după grafic73110
    6210.2262.10.22Servicii de transport aerian de mărfuri containerizate, după grafic73220
    6210.2362.10.23Servicii de transport aerian ale altor mărfuri, după grafic73290.1
    6220.1062.20.10Servicii de transport aerian de călători, ocazional73120
    6220.3062.20.30Servicii de închiriere a avioanelor cu echipaj73400
        4. Transport poştal, terestru şi aerian  
    6024.2160.24.21Servicii de transport poştal71235
    6210.2162.10.21Servicii de transport aerian poştal, după grafic73210.1
    6220.2062.20.20Servicii de transport aerian de mărfuri, ocazional73210.2 73220.2 73290.2
        5. Servicii de telecomunicaţii (**2)  
    6421.1364.20.13Servicii de telefonie şi servicii întreţinere a reţelei specifice75213
    6431.1064.20.22Servicii de radiodifuziune şi întreţinerea reţelei specifice75242
        6. Servicii financiare (**3)  
    6666Servicii de asigurări şi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)812x
    67267.2Servicii auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii8140x
    6565Servicii de intermediere financiară811x
    67167.1Servicii auxiliare ale instituţiilor financiare813x
        7. Realizarea de produse software, servicii informatice şi conexe  
    7210.1072.10.10Servicii de consultanţă privind arhitectura sistemelor informatice, configuraţii de echipamente şi reţele84100
    7220.272.20.2Produse software de uz general şi servicii suport841x
    7220372.20.3Servicii de consultanţa şi realizare sisteme informatice şi software pe măsura (orientat client)842x
    72372.3Servicii de prelucrare informatică a datelor843x
    72472.4Servicii ale băncilor de date84400
    72572.5Servicii de întreţinere şi de reparaţii a maşinilor de birou de contabilizat şi calculatoare84500.x
    72672.6Alte servicii informatice conexe n.c.a84490
        8. Servicii de cercetare şi dezvoltare (**4)  
    7373Servicii de cercetare şi dezvoltare8510x 8520x
        9. Servicii de contabilitate, revizie contabilă, consultaţii în domeniul fiscal  
    7412.174.12.1Servicii de contabilitate8621x
    7412.274.12.2Servicii de întreţinere a registrelor contabile86220
        10. Servici de studiere a pieţei şi sondaje  
    741374.13Servicii de studiere a pieţei şi sondaje8640x
        11. Servicii de consultare pentru afaceri (**5) şi management  
    741474.14Servicii de consultare pentru afaceri şi management8650x 8660x
    741574.15Servicii de management efectuate de companii86609.2
        12. Servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice  
    7420.274.202Servicii de arhitectură8671x
    7420.374.20.3Servicii de inginerie specializată8672x
    7420.474.20.4Servicii de inginerie integrată8673x
    7420.574.20.5Servicii de proiectare urbanistică şi peisagistică8674x
    7420.674.20.6Servicii de asistentă şi consultaţii tehnice pentru lucrările de construcţii8671x
    7420.774.20.7Servicii de cercetare, exploatare şi prospectare geologică86727
    7420.874.20.8Servicii de proiectare a lucrărilor de gospodărirea apelor, gospodărirea pădurilor şi protecţia mediului8675x
    74374.3Servicii de testări şi analize tehnice8676x
        13. Servicii de publicitate  
    74474.4Servicii de publicitate871x
        14. Servicii de administrare, întreţinere şi curăţenie  
    70370.3Servicii de administrarea pe bază de tarife sau contract a bunurilor imobiliare8220x
    74774.7Servicii de întreţinere şi curăţenie8740x
        15. Edituri, tipărituri şi reproduceri pe suporturi  
    222122.21Lucrări de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice88442.1
    2222.322.22.3Alte servicii de imprimare88442.x
    222322.23Lucrări de legătorie şi finisare88442.4
    2224.122.24.1Lucrări de compoziţii tipografice, fotogravură88442.5
    222522.25Alte lucrări de tipografie88442.6
    22322.3Reproducerea înregistrărilor pe suporţi47520
        16. Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi similare  
    9090Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi similar940x
  Legenda:**1) fac excepţie serviciile pentru transportul feroviar, care se regăsesc în Lista B;**2) fac excepţie serviciile de telefonie, de telegrafie, telex şi întreţinerea reţelei de radioficare şi de comunicaţii prin satelit;**3) fac excepţie serviciile financiare referitoare la emisiunea, cumpărarea, vânzarea şi transferul valorilor mobiliare, cat şi serviciile prestate de către Banca Naţionala a României;**4) fac excepţie serviciile de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt necesare autorităţii contractante în propriul beneficiu;**5) fac excepţie serviciile de arbitrare şi conciliere.--------------1*) Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor (CPSA), elaborata de Comisia Naţionala pentru Statistica şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 şi nr. 78 bis din 25 februarie 1999 şi organizată potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala (CAEN), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi nr. 301 bis, din 5 noiembrie 1997;2*) Clasificarea produselor asociate activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene;3*) Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.     Lista B
    COD CPSA (1*)COD CPA (2*)DENUMIRE SERVICIUCOD CPC (3*)
        17. Hoteluri şi restaurante  
    5555Hoteluri şi restaurante64x
        18. Servicii de transport pe cale ferată  
    60160.1Servicii de transport pe calea ferată711x
    6021.1060.21.1Servicii de transport urban şi suburban de călători pe calea ferată71112
        19. Servicii de transport pe apă  
    6161Servicii de transport pe apă72x
        20. Servicii anexe şi auxiliare transportului  
    6363Servicii anexe şi auxiliare transportului, servicii ale agenţiilor de turism74x
        21. Servicii juridice  
    741174.11Servicii juridice861x
        22. Servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă  
    74574.5Servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă8720x
        23. Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor  
    7460.1174.60.11Servicii de investigaţie87301
    7460.1274.60.12Servicii de consultaţii în domeniul securităţii bunurilor şi persoanelor87302
    7460.1374.60.13Servicii de urmărire şi supraveghere87303
    7460.1574.60.15Servicii de gardă şi protecţie87305
    7460.1674.60.16Alte servicii de securitate87309
        24. Servicii de învăţământ  
    8080Servicii de învăţământ92x
        25. Servicii de sănătate şi sociale  
    8585Servicii de sănătate şi asistenţă socială93x
        26. Servicii recreative, culturale şi sportive  
    9211.392.11.3Servicii pentru producţia de filme  
    921292.12Distribuţia de filme96113
    921392.13Proiecţia de filme cinematografice9612x
    922922Servicii de radio şi televiziune9613x
    9231.292.312Servicii artistice9619x
    9232.192.32.1Gestiunea sălilor de spectacole şi a teatrelor de vară96193
    9233.192.33.1Bâlciuri şi parcuri de distracţie96194.1
    9233.292.33.2Alte activităţi de spectacole96194x
    92492.4Servicii ale agenţiilor de presă962x
    92592.5Servicii ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte servicii culturale963x
    92692.6Servicii pentru activităţi sportive9641x
    92792.7Alte servicii recreative9649x
        27. Alte servicii
  --------------1*) Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor (CPSA), elaborata de Comisia Naţionala pentru Statistica şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 şi nr. 78 bis din 25 februarie 1999 şi organizată potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala (CAEN), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi nr. 301 bis, din 5 noiembrie 1997;2*) Clasificarea produselor asociate activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene;3*) Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.-----