ORDONANTA nr. 83 din 29 august 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. Q pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După titlul capitolului I "Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor" se introduce secţiunea 1 "Dispoziţii generale".2. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Indemnizaţiile pentru magistraţi şi salariile de baza pentru celelalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti se stabilesc pe baza valorii de referinţa sectoriala prevăzută de lege pentru funcţiile de demnitate publică alese şi numite din cadrul autorităţilor legislativă şi executivă. Aceasta valoare corectată periodic în raport cu evoluţia preţurilor de consum în condiţiile stabilite de prevederile legale se aplică de drept şi personalului salarizat potrivit prezentei legi. (2) Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a magistraţilor şi a salariilor de baza corespunzătoare grilelor de intervale prevăzute pentru celelalte categorii de funcţii de execuţie. (3) Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile indemnizaţiilor lunare şi ale salariilor de baza ce corespund coeficienţilor de multiplicare şi grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. 1, 2, 4, 5 şi 5^1 la prezenta lege şi valorii de referinţa sectoriala stabilită la alin. (1), rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea personalului. (4) Acordarea salariilor de baza de către ordonatorii principali de credite bugetare, în condiţiile prezentei legi, se face pe baza Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de acordare a salariilor de baza între limite, aprobată de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita fondurilor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal."3. Secţiunea 1 "Salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor" se renumeroteaza şi devine "Secţiunea 1^1 ".4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Magistraţii au dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la o indemnizaţie de încadrare lunară, stabilită pe funcţii, în raport cu nivelul instanţelor şi parchetelor şi cu vechimea în magistratura. (2) Coeficienţii de multiplicare pe baza cărora se stabileşte indemnizaţia lunară sunt prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1. (3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) este unica forma de remunerare lunară a activităţii corespunzătoare funcţiei de magistrat şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial."5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Promovarea pe loc în funcţii de execuţie, în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, se face în funcţia imediat superioară, dacă cel în cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului «foarte bun» în ultimii 4 ani, precum şi vechimea în magistratura prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabileşte pentru judecători de către ministrul justiţiei, iar pentru procurori, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei instanţe sau, după caz, ale fiecărui parchet, precum şi de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile."6. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(3) Magistraţii stagiari vor beneficia în perioada stagiului de coeficienţi de multiplicare stabiliţi corespunzător fiecărei etape de stagiu, cu condiţia promovării examenelor prevăzute de lege."7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional al Magistraturii asimilat magistraţilor conform Legii nr. 92/1992, republicată, se salarizeaza în raport cu vechimea în magistratura, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. I."8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Magistraţii beneficiază de un adaos la indemnizaţia de încadrare lunară, în raport cu vechimea efectivă în funcţiile prevăzute la art. 42 şi art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculat în procente la indemnizaţia bruta de încadrare, după cum urmează:- de la 5 la 10 ani - 5%;- de la 10 la 15 ani - 10%;- de la 15 la 20 de ani - 15%;- peste 20 de ani - 20%. (2) Adaosul la indemnizaţia de încadrare prevăzut la alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în magistratura. (3) Adaosul la indemnizaţia de încadrare se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi la stabilirea pensiei de serviciu conform art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."9. Articolele 6, 7, 8, 9 şi 10 se abroga.10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Magistraţii care funcţionează la instanţe şi parchete din mediul rural beneficiază de indemnizaţii majorate cu până la 10%. Majorarea se stabileşte în funcţie de izolarea localităţii şi de condiţiile concrete de viaţa, prin ordin al ministrului justiţiei."11. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu indemnizaţia de încadrare corespunzătoare funcţiei, de adaosul pentru vechime în magistratura prevăzut la art. 5 alin.(1), precum şi de celelalte drepturi reglementate de lege. (2) La încetarea activităţii magistraţii prevăzuţi la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzandu-se în baza de calcul a pensiei vechimea în munca şi veniturile realizate din indemnizaţia de încadrare şi, după caz, adaosul pentru vechime în magistratura, realizate după data pensionării."12. Articolul 15 se abroga.13. După articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) Asistenţii judiciari numiţi în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt remuneraţi cu indemnizaţia lunară corespunzătoare coeficientului de multiplicare prevăzut la nr. crt. 29 din cap. A al anexei nr. 1. (2) În cazul în care asistenţii judiciari sunt numiţi şi funcţionează ori sunt delegaţi la instanţe care au sediul în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul, aceştia beneficiază de cheltuieli de transport, diurna şi cazare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din unităţile bugetare."14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi parchete sunt stabilite între limitele minima-maxima, pe grade sau trepte profesionale, în funcţie de pregătirea profesională, de vechimea în specialitate şi de nivelul instanţei sau al parchetului. (2) Grilele de intervale şi coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de baza, precum şi indemnizaţiile de conducere ale personalului de specialitate auxiliar de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Personalul auxiliar de specialitate prevăzut la alin. (1) beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia auxiliara de specialitate, calculat la salariul de baza, după cum urmează:- de la 5 la 10 ani - 5%;- de la 10 la 15 ani - 10%;- de la 15 la 20 de ani - 15%;- peste 20 de ani - 20%. (4) Sporul prevăzut la alin. (3) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţia auxiliara de specialitate. (5) Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii."15. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt cu 7% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2; salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt cu 10% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2."16. Alineatul (2) al articolului 19 se abroga.17. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a celor de executare penală şi executare civilă, a actelor comisiei pentru cetăţenie, precum şi cei care sunt secretarii comisiilor de cercetare a averii beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul brut, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităţi. De aceeaşi indemnizaţie beneficiază şi conducătorii de carte funciară."18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite între limitele minima-maxima, pe grade şi trepte profesionale, în raport cu pregătirea profesională şi vechimea în specialitate."19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Grilele de intervale şi coeficienţii de multiplicare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate, precum şi indemnizaţiile de conducere din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarele de expertize criminalistice din subordinea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Funcţiile de director al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, de şef de laborator şi de adjuncţi ai acestora, precum şi de şef sector şi şef secţie pot fi ocupate numai de experţi criminalisti gradele I şi II."20. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Experţii criminalisti şi personalul auxiliar de specialitate beneficiază de spor de fidelitate în condiţiile art. 18 alin. (3)-(5), care se aplică în mod corespunzător."21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Personalul de instruire de specialitate juridică al Institutului Naţional al Magistraturii se salarizeaza prin asimilarea funcţiilor acestuia cu funcţiile de magistraţi, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1, în raport cu vechimea în magistratura. (2) Grilele de intervale şi coeficienţii de multiplicare a salariilor de baza pentru personalul de instruire de alta specialitate decât cea juridică, precum şi pentru secretari sunt prevăzuţi în anexa nr. 5."22. După capitolul III se introduce capitolul III^1 "Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare socială şi supraveghere".23. După articolul 24 se introduc articolele 24^1 şi 24^2 cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Personalul de specialitate specific din cadrul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere se salarizeaza potrivit grilelor de intervale şi coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 5^1. (2) În funcţiile de şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere pot fi numiţi numai consilieri de reintegrare socială şi supraveghere gradele I-III.Art. 24^2. - (1) Personalul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere beneficiază de drepturile prevăzute la art. 23, care se aplică în mod corespunzător. (2) Personalul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere beneficiază de sporul prevăzut la pct 1 din anexa nr. 7, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei."24. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVSalarizarea personalului din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie, din Direcţia Medicală şi unităţile sanitare subordonate, precum şi a personalului din Ministerul Justiţiei care coordonează şi controlează aceste instituţii"25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Personalul militar din Ministerul Justiţiei, cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul militar din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia Medicală şi unităţile sanitare subordonate şi din Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare."26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Personalul civil din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia, din cadrul Serviciului Independent de Protecţie şi Anticoruptie şi din Direcţia Medicală şi unităţile sanitare subordonate beneficiază de drepturile salariale reglementate de legislaţia aplicabilă în sectorul bugetar, de unele drepturi salariale prevăzute în Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prezenta lege."27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie, altele decât cele de magistraţi, se stabilesc, în cadrul grilelor de intervale prevăzute de lege, în raport cu pregătirea, competenţa profesională şi vechimea în specialitate, pe grade şi trepte profesionale, precum şi în raport cu nivelul unităţii. (2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe bază de concurs sau examen, în raport cu vechimea în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. (3) Salariul de baza al personalului prevăzut la alin. (1) se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor coeficienţilor de multiplicare prevăzute în grilele de intervale pentru gradul sau treapta profesională în care acesta este încadrat. (4) Modul de organizare a concursului şi a examenului prevăzut la alin. (2) se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei şi, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie."28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere, altele decât cele de magistraţi, este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauza sunt încadraţi, la care se adauga o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de baza, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de baza. (2) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la numirea în funcţie, de către ordonatorul de credite, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul funcţiei de conducere. (3) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual. (4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi persoanelor prevăzute la alin. (1), care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei."29. Articolul 30 se abroga.30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, personalul, cu excepţia magistraţilor, poate primi salariul de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de baza brut, şi se acordă anual. (2) Pentru personalul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, altul decât magistraţii, precum şi pentru personalul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al laboratoarelor de expertiza criminalistica, al Institutului Naţional al Magistraturii, al serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere, al instituţiilor prevăzute la art. 26, precum şi cel al Ministerului Justiţiei, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii. (3) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) şi (2) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru funcţiile de conducere. (4) Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare."31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Activitatea profesională a personalului se evalueaza anual conform metodologiei prevăzute la art. 1^1 alin. (4)."32. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile magistraţilor."33. La articolul 38 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În cazul numirii temporare în condiţiile alin. (1) în locul magistraţilor cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti sau parchete, persoana în cauza beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută în anexa nr. 1, corespunzătoare funcţiei pe care o preia."34. Alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(3) Magistraţii care nu beneficiază de locuinta proprietate personală ori cărora nu li s-a atribuit locuinta de către autorităţile administraţiei publice locale sau, potrivit alin. (2), locuinta de serviciu au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită efectiv pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează."35. La articolul 39, după alineatul (4) se introduc alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:"(5) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (4), precum şi cele prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se impozitează. (6) Prevederile alin. (3)-(5) se aplică şi magistraţilor în funcţie la data prezentei legi. (7) Locuintele de serviciu nu pot fi vândute magistraţilor şi nici altor categorii de personal."36. Articolul 40 se abroga.37. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Magistraţii şi familiile acestora beneficiază, ca măsura de protecţie socială, de înlesniri, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor şi a altor amenajări recreative şi sportive, aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Justiţiei şi, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate în funcţie şi pensionari, precum şi familiile acestora beneficiază în mod gratuit, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial şi nu se impozitează."38. După articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - (1) Magistraţii şi celelalte categorii de personal salarizate în baza prezentei legi au dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egala cu indemnizaţia bruta sau, după caz, salariul de baza brut, din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat. (2) În perioada concediului de odihnă magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate beneficiază, o singură dată pe an, de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în cazul în care efectuează deplasarea cu autoturismul propriu între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara în care îşi petrece concediul de odihnă. În acest caz nu se mai poate beneficia de transportul gratuit prevăzut la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."39. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1 ) cu următorul cuprins:"(3^1) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică pe toată durata delegării sau detaşării."40. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Orele lucrate, din dispoziţia conducătorului instanţei sau parchetului, peste durata normală a timpului de muncă sau în zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucrătoare, de către personalul încadrat în funcţii de execuţie, cu excepţia magistraţilor, pot fi recuperate în următoarele 30 de zile sau, la cererea celor în cauza, plătite majorat cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 de ore într-un an."41. Alineatul (2) al articolului 45 se abroga.42. Articolul 47 se abroga.43. Alineatul (4) al articolului 48 se abroga.44. După articolul 48 se introduce articolul 48^1 cu următorul cuprins:"Art. 48^1. - (1) În caz de deces al magistratului ori al altei persoane din cadrul organelor autorităţii judecătoreşti, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizaţiei sau, după caz, salariul de baza din ultima luna de activitate a celui decedat. (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achită în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş."45. La articolul 50, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică numai în cazul în care examenele se organizează şi se desfăşoară în afară orelor de program."46. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Judecătorii financiari din Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi, judecătorii financiari inspectori din Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, procurorii financiari şi procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizaţi cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru procurorii şi, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Preşedintele Colegiului jurisdicţional al Curţii de Conturi se salarizeaza la nivelul procurorului şef de secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Judecătorii financiari din cadrul colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizeaza cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru funcţiile similare din cadrul curţilor de apel şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe. Preşedinţii colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se salarizeaza la nivelul vicepreşedinţilor curţilor de apel. (3) Magistraţii-asistenţi din cadrul Secţiei jurisdicţionale a Curţii de Conturi se salarizeaza cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecătorii curţilor de apel. (4) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Colegiului jurisdicţional şi al Secţiei jurisdicţionale ale Curţii de Conturi, precum şi cel care funcţionează pe lângă procurorul general de pe lângă Curtea de Conturi este salarizat potrivit prevederilor prezentei legi aplicabile personalului auxiliar din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Prevederile art. 18 alin. (3) şi ale art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi, precum şi cel care funcţionează pentru procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului auxiliar de specialitate din cadrul curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă aceste instanţe. Prevederile art. 18 alin. (3) şi ale art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (6) Indemnizaţiile judecătorilor financiari, procurorilor financiari, judecătorilor financiari inspectori, procurorilor financiari inspectori şi magistraţilor-asistenţi, stabilite potrivit alin. (1)-(3), sunt unica forma de salarizare a acestora. Prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător."47. După articolul 56 se introduce articolul 56^1 cu următorul cuprins:"Art. 56^1. - Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător judecătorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Suprema de Justiţie."48. Articolul 61 se abroga.49. Anexa nr. 1 "Salarizarea personalului de la instanţele judecătoreşti şi parchete" se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 "Indemnizaţiile magistraţilor din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, precum şi ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească" la prezenta ordonanţă.50. Anexa nr. 2 "Indemnizaţiile pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei" se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 "Salarizarea personalului auxiliar de specialitate de la judecătorii şi parchetele de pe lângă judecătorii" la prezenta ordonanţă.51. Anexa nr. 3 "Indemnizaţiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii" se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.52. Anexa nr. 4 "Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistica" se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 "Salarizarea personalului din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarele de expertize criminalistice" la prezenta ordonanţă.53. Anexa nr. 5 "Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul care nu are pregătire juridică şi pentru personalul auxiliar din Institutul Naţional al Magistraturii" se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 "Salarizarea personalului de instruire care nu are pregătire juridică şi a personalului auxiliar din Institutul Naţional al Magistraturii" la prezenta ordonanţă.54. După anexa nr. 5 se introduce anexa nr. 5^1 "Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare socială şi supraveghere" care va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă.55. La anexa nr. 7, alineatul 2 al punctului 1 se abroga.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe se aplică în limita bugetelor aprobate Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Curţii Supreme de Justiţie şi Curţii de Conturi, după suplimentarea lor corespunzătoare. Pentru Ministerul Justiţiei se aplică şi dispoziţiile art. 59 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum şi ale art. 25 şi 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul justiţiei va emite metodologia prevăzută la art. 1^1 alin. (4). (2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va emite şi de către preşedintele Curţii de Conturi în acelaşi termen.  +  Articolul 4 (1) La intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe tuturor categoriilor de personal li se vor menţine, după caz, funcţiile, gradul sau treapta profesională de încadrare. (2) Stabilirea indemnizaţiilor de încadrare ale magistraţilor se va face în raport cu funcţia deţinută, nivelul instanţei şi, după caz, vechimea în magistratura. Pentru celelalte categorii de personal stabilirea salariului de baza se va face în funcţie de gradatia avută la data prezentei ordonanţe. (3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi, după caz, preşedintele Curţii de Conturi vor lua măsuri pentru evaluarea personalului potrivit metodologiei prevăzute la art. 1^1 alin. (4).  +  Articolul 5Referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 7Modul şi condiţiile de aplicare a prezentei ordonanţe pentru personalul din organele autorităţii judecătoreşti se vor stabili, în mod unitar, prin protocol încheiat între Ministerul Justiţiei, Curtea Suprema de Justiţie şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 8Nota la anexa nr. III/2 "Curtea de Conturi" la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, se completează cu un alineat cu următorul cuprins:"Controlorii financiari beneficiază de spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţii economice de specialitate şi de control financiar, în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 50/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de spor de risc şi suprasolicitare neuropsihica de 50% din salariul de baza brut lunar, precum şi de sporul pentru titlul ştiinţific de «doctor» sau «doctor docent» de 15% din salariul de baza brut."  +  Articolul 9 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a suplimentat în mod corespunzător bugetul pe anul 2000 al instituţiilor publice prevăzute la art. II, cu excepţia art. I pct. 38 care se aplică de la data de 1 ianuarie 2001. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:- art. 2, 6, 12, 12^1, 13, 13^1, 23^1 , dispoziţiile privind coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza ale magistraţilor-asistenţi şi ale personalului auxiliar de specialitate din anexele nr. 1 şi 2, precum şi orice dispoziţii referitoare la salariul de merit, sporuri şi indemnizaţii pentru magistraţii-asistenţi, din Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, modificată şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 18 iulie 2000;- prevederile de la nr. crt. 11-13 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998;- prevederile din anexa nr. III/2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, referitoare la salarizarea judecătorilor financiari, procurorilor financiari, judecătorilor financiari inspectori, procurorilor financiari inspectori şi magistraţilor-asistenţi ai Curţii de Conturi;- orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10Articolul 29 alineatul (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele prevăzute la art. 28 alin. (4), (5) şi (6) vor primi, pe lângă celelalte drepturi băneşti, un spor de 30% din salariul de baza."  +  Articolul 11Legea nr. 50/1996, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor şi anexelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1INDEMNIZAŢIILEmagistraţilor din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, precum şi ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată                                                         Valoarea de referinţa                                                    sectoriala = 1.140.800 lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    1234
      A. Indemnizaţiile magistraţilor
      Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie
    1.Procuror generalS17,500
    2.Prim-adjunct al procurorului generalS17,200
    3.Adjunct al procurorului generalS17,000
    4.Procuror consilier al procurorului generalS16,000
    5.Procuror şef secţieS15,750
    6.Procuror şef secţie adjunctS15,500
    7.Procuror inspector şefS15,250
    8.Procuror inspectorS15,000
    9.Procuror şef serviciuS14,500
    10.Procuror şef birouS14,000
    11.ProcurorS13,750
    Curţi de apel, parchete de pe lângă curţile de apel
    12.Preşedinte, procuror generalS15,500
    13.Vicepreşedinte, procuror general adjunctS15,000
    14.Judecător inspector, procuror inspectorS14,000
    15.Preşedinte secţie, procuror şef secţieS14,000
    16.Procuror şef serviciuS13,500
    17.Judecător, procurorS13,000
    Tribunale, parchete de pe lângă tribunale
    18.Preşedinte, prim-procurorS14,500
    19.Vicepreşedinte, prim-procuror adjunctS14,000
    20.Preşedinte secţie, procuror şef secţieS13,500
    21.Procuror şef birouS13,000
    22.Judecător, procuror, peste 6 ani vechime în magistraturăS12,500
    23.Judecător, procuror, 4-6 ani vechime în magistraturăS12,000
    Judecătorii, parchete de pe lângă judecătorii
    24.Preşedinte, prim-procurorS13,500
    25.Vicepreşedinte, prim-procuror adjunctS13,000
    26.Preşedinte secţie, procuror şef secţieS12,500
    27.Judecător, procuror, peste 4 ani vechime în magistraturăS11,500
    28.Judecător, procuror, 2-4 ani vechime în magistraturăS11,000
    Magistraţi stagiari
    29.Judecător, procuror 1-2 aniS7,500
    30.Judecător, procuror 6 luni-1 anS6,000
    31.Judecător, procuror 0-6 luniS4,500
  NOTĂ:1. Vechimea în magistratura şi condiţiile de numire în funcţiile de magistraţi sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.2. La instanţele şi parchetele cu volum foarte mare de activitate coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile prevăzute la nr. crt. 12-16, 18-21 şi 24-26 se majorează cu 0,200. Instanţele şi parchetele la care se aplică prevederile alin. 1 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.B. Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi din Institutul Naţional al Magistraturii, asimilat magistraţilor potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată
    Nr. crt. FuncţiaNivelul studiilorSalarizare asimilată
    1234
    1.Secretar general, director general, consilierul ministrului justiţieiSCoeficient de multiplicare prevăzut la cap. A, nr. crt. 4
    2.Director la direcţii de specialitate juridică, secretar general adjunct, director Institutul Naţional al MagistraturiiSCap. A, nr. crt. 5
    3.Director adjunct la direcţii de specialitate juridică, director adjunct Institutul Naţional al MagistraturiiSCap. A, nr. crt. 6
    4.Inspector general judecătoresc şefSCap. A, nr. crt. 7
    5.Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general penitenciareSCap. A, nr. crt. 8
    6.Şef serviciu de specialitate juridicăSCap. A, nr. crt. 9
    7.Şef birou de specialitate juridicăSCap. A, nr. crt. 10
    8.Consilieri de specialitate juridică, personal de instruire de specialitate juridică la Institutul Naţional al MagistraturiiSCap. A, nr. crt. 11, 17, 22, 23, 27-31, în raport cu vechimea în magistratură prevăzută de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prezenta lege
   +  Anexa 2                                    SALARIZAREA               personalului auxiliar de specialitate de la judecătorii                       şi parchetele de pe lângă judecătorii          A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate              auxiliar                                                      Valoarea de referinţa                                                    sectoriala = 1.140.800 lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicareVechimea în specialitate
    minimmaxim
    1.Executor judecătoresc gradul IS3,7505,0007 ani în funcţii juridice, auxiliare juridice, economice sau administrative
    2.Executor judecătoresc gradul IIS3,5004,7004 ani - "" -
    3.Executor judecătoresc gradul IIIS3,2004,5001 an - "" -
    4.Executor judecătoresc debutantS2,000--
    5.Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, gradul IS3,7505,0007 ani în funcţii juridice sau auxiliare de specialitate
    6.Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, gradul IIS3,5004,7004 ani - "" -
    7.Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, gradul IIIS3,2004,5001 an - "" -
    8.Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, debutantS2,000--
    9.Executor judecătoresc treapta IM3,7004,5007 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    10.Executor judecătoresc treapta IIM3,5004,3004 ani - "" -
    11.Executor judecătoresc treapta IIIM3,0004,0001 an - "" -
    12.Executor judecătoresc debutantM1,950--
    13.Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, conducător carte funciară, treapta IM3,7004,5007 ani în funcţii auxiliare juridice
    14.Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, conducător carte funciară, treapta IIM3,5004,3004 ani în funcţii auxiliare juridice
    15.Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, conducător de carte funciară, treapta IIIM3,0004,0001 an - "" -
    16.Grefier-dactilograf treapta IM3,0004,0007 ani în funcţii auxiliare juridice sau administrative
    17.Grefier-dactilograf treapta IIM2,5003,5004 ani - "" -
    18.Grefier-dactilograf treapta IIIM2,0003,0001 an - "" -
    19.Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, conducător carte funciară, grefier-dactilograf, debutantM1,950--
    20.Arhivar registrator treapta IM2,0002,750-
    21.Arhivar registrator treapta IIM1,9002,500-
    22.Arhivar registrator treapta IIIM1,8002,200-
    23.Arhivar registrator debutantM1,500--
    24.Agent proceduralM/G1,8002,100-
    25.AprodM/G1,5001,800-
  NOTĂ:1. Pentru ocuparea funcţiei de executor judecătoresc, prevăzută la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.2. Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 5-8, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.3. La numirea în funcţie şi la stabilirea gradului sau treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative cu studii superioare sau medii, după caz; în aceasta situaţie vechimea minima în specialitatea prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.Aceste prevederi se aplică şi în cazul celor care au ocupat funcţii medii tehnice sau alte funcţii de acelaşi nivel.4. Pentru personalul care, înainte de absolvirea învăţământului superior, prevăzut la pct. 1 şi 2, a ocupat funcţii medii de specialitate, se poate lua în calcul şi cel mult jumătate din timpul cat a lucrat în funcţiile respective.5. În funcţia de grefier-şef la judecătorii şi parchetele corespunzătoare pot fi numiţi numai grefieri treptele profesionale I şi II sau grefieri gradele I-III.6. Pentru funcţiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist-programator şi grefier-dactilograf de la toate instanţele judecătoreşti şi parchete pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative.În acest caz nu se aplică prevederile pct. 3 alin. 1.7. Salariile funcţiilor de grefier şi grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care poseda atestat.8. Grefierii şi grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf şi stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de baza de 10%.B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - limita maximă -
    1.Grefier-şef secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie25%
    2.Grefier-şef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie20%
    3.Prim-grefier la curtea de apel şi parchetul de pe lângă curtea de apel20%
    4.Grefier-şef de secţie la curtea de apel şi parchetul de pe lângă curtea de apel18%
    5.Prim-grefier la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal18%
    6.Grefier-şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal15%
    7.Grefier-şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie15%
    8.Grefier-şef secţie judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie15%
  NOTĂ:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele şi parchetele din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10% .
   +  Anexa 3                       INDEMNIZAŢIILE          membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
    FuncţiaIndemnizaţia în procente din indemnizaţia de încadrare a judecătorului de la Curtea Supremă de Justiţie
    Membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedinţii de şedinţă (ministrul justiţiei şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie)55%
   +  Anexa 4                              SALARIZAREA      personalului din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice            şi laboratoarele de expertize criminalistice    I. Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile de execuţie de       specialitate criminalistica şi funcţiile auxiliare de specialitate                                                     Valoarea de referinţa                                                    sectoriala = 1.140.800 lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicareVechimea în specialitate
    minimmaxim
      A. Funcţii de specialitate criminalistică        
    1.Expert criminalist gradul IS7,7509,80010 ani
    2.Expert criminalist gradul IIS6,7509,0007 ani
    3.Expert criminalist gradul IIIS6,0008,0004 ani
    4.Asistent criminalistS5,2507,0001 an
    5.Asistent criminalist debutantS4,000--
      B. Funcţii auxiliare de specialitate        
    6.Tehnician criminalist treapta IM3,7004,5007 ani în funcţii tehnice criminalistice
    7.Tehnician criminalist treapta IIM3,5004,3004 ani în funcţii tehnice criminalistice
    8.Tehnician criminalist treapta IIIM3,0004,0001 an în funcţii tehnice criminalistice
    9.Tehnician criminalist debutantM1,950--
    10.Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice treapta IM2,2503,2007 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    11.Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice treapta IIM2,0002,7504 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    12.Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice treapta IIIM1,5002,5001 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    13.Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice debutantM1,250--
      II. Indemnizaţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - limita maximă -
    1.Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice40%
    2.Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice35%
    3.Şef laborator interjudeţean expertize criminalistice30%
    4.Şef sector25%
    5.Şef secţie20%
    6.Şef serviciu15%
    7.Şef birou15%
    8.Şef laborator tehnic15%
  NOTĂ:1. Personalul prevăzut în prezenta anexa poate fi utilizat şi la parchete.2. La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.3. La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.4. Tehnicienii criminalisti încadraţi la parchete beneficiază de prevederile art. 19 alin. (1).
   +  Anexa 5                                 SALARIZAREA          personalului de instruire care nu are pregătire juridică şi a          personalului auxiliar din Institutul Naţional al Magistraturii    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de instruire ale personalului          care nu are pregătire juridică şi pentru funcţiile auxiliare                                                      Valoarea de referinţa                                                    sectoriala = 1.140.800 lei
    Nr. crt. FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    minimmaxim
      A. Funcţii de instruire      
    1.Profesor gradul IS3,9008,400
    2.Profesor gradul IIS3,4007,900
    3.Expert gradul IS2,5005,000
      B. Funcţii auxiliare      
    1.Secretar gradul IS2,1002,900
  NOTĂ:În funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.
   +  Anexa 6(5^1)                            SALARIZAREA        personalului de specialitate specific serviciilor de reintegrare                          socială şi supraveghere                                                      Valoarea de referinţa                                                  sectoriala = 1.140.800 lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicareVechimea în specialitate
    minimmaxim
    1.A. Funcţii de specialitate specifice de execuţie Consilier de reintegrare socială şi supraveghere gradul IS4,0005,5007 ani
    2.Consilier de reintegrare socială şi supraveghere gradul IIS3,5004,5004 ani
    3.Consilier de reintegrare socială şi supraveghere gradul IIIS3,0004,0001 an
    4.Consilier de reintegrare socială şi supraveghere debutantS2,000--
      B. Indemnizaţii de conducere        
      FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - limita maximă -
    Şef serviciu reintegrare socială şi supraveghere30 %
  NOTĂ:Funcţiile de inspector de reintegrare socială şi supraveghere din cadrul Ministerului Justiţiei se salarizeaza cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A, majorati cu 0,500.─────────────────