ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 8 aprilie 2021  Având în vedere faptul că în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, nu constituie venituri din desfășurarea activității veniturile reprezentate de indemnizațiile lunare acordate din bugetul de stat reglementate la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, luând în considerare faptul că o parte dintre persoanele care vor avea în cursul anului 2021 un nou-născut în familie au avut activitatea suspendată în perioada stării de urgență și a celei de alertă și au beneficiat de indemnizațiile prevăzute la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, se impune ca aceste perioade să fie luate în considerare pentru stabilirea dreptului la concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.Ținând cont de faptul că în anul 2021 se preconizează reluarea activităților economice, având în vedere vaccinarea populației și relaxarea treptată a restricțiilor, este necesară asigurarea condițiilor pentru o participare mai mare pe piața muncii a tuturor persoanelor, inclusiv a celor aflate în concediul pentru creșterea copiilor, și plata indemnizației aferente, disponibilitatea pentru începerea timpurie a activității fiind mult mai mare după perioada de restricții caracteristice stării de urgență și de alertă, fapt care este necesar să fie impulsionat, în lipsa reglementării de măsuri stimulative, putând fi afectate aproximativ 34.000 de persoane care ar dori să se reîntoarcă la activitate. Având în vedere faptul că în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prevede acordarea unui stimulent de inserție, majorarea acestuia și flexibilizarea acordării pot conduce la avantaje atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, pe de o parte, prin creșterea veniturilor populației aflate în această situație, iar, pe de altă parte, prin asigurarea forței de muncă necesare la nivelul angajatorului. Luând în considerare faptul că prin stimularea reluării mai devreme a activității profesionale se poate contribui la diminuarea deficitului bugetar, pe de o parte, prin plata impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor părinților, iar, pe de altă parte, prin dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copilului și absorbția pe piața forței de muncă a persoanelor care în perioada stării de urgență sau de alertă și-au pierdut locul de muncă, acordarea stimulentului de inserție în cuantum mai mare pentru aceste persoane va permite părintelui acoperirea unei părți din cheltuielile cu serviciile de îngrijire a copilului. În contextul unui deficit de forță de muncă și în condițiile reluării treptate a activităților economice, introducerea de măsuri care vor stimula reîntoarcerea la activitatea profesională a persoanelor îndreptățite să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului și indemnizația lunară va asigura forța de muncă necesară activităților economice. Se creează astfel și premisa menținerii în țară a forței de muncă și implicit a noii generații pentru un echilibru demografic. În plus, în condițiile existenței unui număr relativ mare de cupluri în care unul dintre parteneri nu are un loc de muncă, aceste măsuri stimulează părintele care realizează venituri să se mențină în activitatea profesională.Aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (5), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:y) au beneficiat de indemnizația lunară prevăzută la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, și/sau de prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de inserție, după cum urmează:a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiază de stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. b) după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități. Acest stimulent de inserție se acordă inclusiv persoanelor prevăzute la alin. (1).(3) Stimulentul de inserție acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani în cazul copilului cu dizabilități nu se cumulează cu indemnizația prevăzută la art. 31 alin. (2).(4) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) și solicită dreptul la stimulent de inserție, plata acestei indemnizații se suspendă. Indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) nu se cumulează cu stimulentul de inserție. (5) Stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă și în situația în care certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani. (6) În situația persoanei îndreptățite care beneficiază de stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2), al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani.(7) În situația prevăzută la alin. (6), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserție se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptățită și a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.(8) Cuantumul stimulentului de inserție se majorează prin hotărâre a Guvernului.3. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.4. La articolul 12, după alineatul (5) se introducdouă noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită și în situația în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptățită, împreună cu copilul pentru care se stabilește dreptul, își stabilește temporar reședința în altă țară.(7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înțelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situațiile, cu excepția celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) și x), pentru care condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoțire ori în care se află în misiune.5. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poștă, inclusiv poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare.6. La articolul 15 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1), dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată;7. La articolul 15 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c^1).8. La articolul 15, alineatul (1^1) se abrogă.9. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Plata indemnizației pentru creșterea copilului se suspendă și în situația în care:a) agenția teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.10. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 încetează începând cu ziua următoare celei în care:a) copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități;b) a avut loc decesul copilului.(2) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se constată:a) una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2), cu excepția lit. i);b) beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3 și solicită concediul pentru creșterea copilului;c) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități și beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3.(3) În situația persoanelor îndreptățite aflate în plata stimulentului de inserție care solicită concediile medicale prevăzute la art. 2 alin. (1), cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, plata stimulentului de inserție nu se suspendă.11. La articolul 18 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) începând cu ziua următoare pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) și art. 17 alin. (2) lit. b), dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;12. La articolul 18, după alineatul (3) se introducdouă noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) În situația de suspendare prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. b), plata stimulentului de inserție se reia în cuantumul prevăzut de art. 7 alin. (1) și (2), în funcție de vârsta copilului.(5) În situația de suspendare prevăzută la art. 16 alin. (4), agenția teritorială verifică, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, cauzele care au condus la suspendarea plății. În situația în care în urma verificărilor nu se constată una din cauzele care conduc la încetarea dreptului, atunci plata indemnizației pentru creșterea copilului se reia cu ziua următoare finalizării termenului, în cuantumul anterior sau, după caz, în cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare.13. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale.14. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, încasate necuvenit de către angajații sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999.15. La articolul 24, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.16. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) și la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul.(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:a) salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) și (2);c) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a).(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii, și nici în situațiile prevăzute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul persoanei îndreptățite care are calitatea de salariat și care se întoarce la activitatea profesională pentru a obține stimulentul de inserție acordat în condițiile art. 7, aceasta are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.(5) Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție, dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (4).17. La articolul 31, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul prevăzut la alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, altele decât cele prevăzute de art. 16 alin. (3), au dreptul la un stimulent de inserție, în cuantum egal cu cel prevăzut la art. 7 alin. (2).18. La articolul 32, după alineatul (5) seintroduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. a) pot opta între acordarea indemnizației prevăzute la alin. (5) și acordarea stimulentului prevăzut la art. 31 alin. (7).19. La articolul 35 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) de la data realizări veniturilor supuse impozitului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la acea dată;20. La articolul 37 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) persoana îndreptățită nu mai realizează venituri supuse impozitului și solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului.21. La articolul 37, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 31, suspendate în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), se face la cerere, prevederile art. 18 alin. (1)-(3) aplicându-se corespunzător.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIIPrevederile art. I intră în vigoare odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II.  +  Articolul IV(1) Prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copiilor și/sau de stimulentul de inserție;b) realizează venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;c) copiii nu au împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.(2) În vederea acordării stimulentului de inserție potrivit alin. (1) de la data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanță de urgență, persoanele depun o nouă cerere în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată. (3) În situația în care se depășește termenul prevăzut la alin. (2), stimulentul de inserție se acordă de la data depunerii cererii.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 7 aprilie 2021.Nr. 26.----