ORDONANTA nr. 112 din 31 august 2000pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. L pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumata, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifica, se scot din funcţiune, se valorifica şi se casează în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor fixe care privesc apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala, precum şi al celor din dotarea misiunilor diplomatice din străinătate.  +  Articolul 4Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,preşedintele Consiliului de CoordonareEconomico-Financiară,Mircea Ciumara──────────