HOTĂRÂRE nr. 388 din 31 martie 2021privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 8 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Agenția Națională pentru Locuințe coordonează, monitorizează sau, după caz, dezvoltă proiecte pentru viabilizarea terenurilor destinate construcțiilor de locuințe, prin programe proprii sau prin programe guvernamentale.2. După articolul 1^1 se introduce un nou articol, articolul 1^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^2În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, alocarea creditelor de angajament se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, iar alocarea creditelor bugetare anuale se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 22, cu detalierea distinctă a locuințelor pentru specialiști din sănătate sau învățământ.3. La articolul 15, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:(17) La prelungirea contractelor de închiriere și în perioada de valabilitate a contractului de închiriere, dacă se solicită un schimb de locuință, sau schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie, administratorii locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să verifice documentele prevăzute la alin. (15) și îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (16).4. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) și (2) sunt însoțite de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investițiilor, prin care se vor stabili necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe, și sunt centralizate la nivelul Agenției Naționale pentru Locuințe, ținându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.5. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) În baza datelor primite conform art. 17 și a studiilor de fezabilitate aprobate conform legii, în condițiile art. 18, Agenția Națională pentru Locuințe va întocmi și va supune aprobării Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației lista cuprinzând locuințele pentru tineri propuse a fi finanțate în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu detalierea distinctă a locuințelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate sau învățământ, document care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiții privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, și la fundamentarea alocațiilor bugetare necesare în vederea finanțării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.6. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Agenția Națională pentru Locuințe asigură includerea obiectivelor de investiții, cu detalierea distinctă a locuințelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate sau învățământ, în programul de investiții publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.7. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.8. După anexa nr. 21 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 22, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 31 martie 2021.Nr. 388.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)CONSILIUL LOCAL ....................................(Consiliul Județean .....................................)(Consiliul General al Municipiului București)(Ministerul ...................................................)
  INVENTARUL
  locuințelor pentru tineri propuse a fi finanțate în cadrul programului aprobat conform Legii nr. 152/1998
  privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Denumirea localității, adresă obiectivNumăr cereri localitateNumăr locuințe propusRegim înălțime propusStadiu fizic existent la data propuneriiSuprafață teren (mp)Stadiu viabilizarePlan urbanistic
  01234567
  Localitatea ...
  Obiectiv
  Obiectiv
  ......................
  Total localitate
  din care pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  ......................
  TOTAL GENERAL
  din care pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ

  Primar,
  (Președintele Consiliului Județean)
  (Primarul general)
  (Ministrul sau altă persoană desemnată de acesta)
  ...................................................
  La coloana 0, adresa amplasamentului se completează de către autoritățile publice locale, dacă este cazul, cu sintagma „specialiști din sănătate și/sau învățământ“.La coloana 4 se completează stadiul fizic existent în procente.La coloana 6 se completează lucrările de viabilizare realizate la limita exterioară a amplasamentului propus, cu descrierea procentuală pentru fiecare tip de utilitate (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale etc.), astfel cum se precizează la art. 2 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.La coloana 7 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus, cu precizarea numărului și a datei actului administrativ de aprobare.Anexa se centralizează la nivelul Agenției Naționale pentru Locuințe pe baza datelor transmise de consiliile locale și de autoritățile administrației publice centrale interesate din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Se aprobăMinistru,...................
  LISTA
  cuprinzând locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru care se propune încheierea angajamentelor legale în anul .........
  Nr. crt.JudețulLocalitateaAmplasamentNumărul de locuințeValoarea estimată de finanțat prin ANLRest de executat la 01.01 ....Totaldin care:
  Buget de statSurse proprii ANL
  Titlul .....Titlul .....Titlul .....Titlul .....
  Obiective de investiții în continuare - locuințe pentru tineri
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 1
  Obiective de investiții în continuare - locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 2
  Obiective de investiții noi - locuințe pentru tineri
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 3
  Obiective de investiții noi - locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 4
  Alte cheltuieli de investiții - locuințe pentru tineri
  Total 5
  Alte cheltuieli de investiții - locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Total 6
  TOTAL GENERAL

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  Secretar de stat/Secretar general adjunct,
  …………………………………
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
  Director general,
  …………………………
  Direcția .................................Direcția .................................Direcția .................................Direcția .................................În cazul obiectivelor noi de investiții, pentru prioritizarea investițiilor propuse a se include în Programul anual de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se au în vedere următoarele criterii:
  CriteriulPunctaj
  1. Obiective de investiții pentru care s-a emis aviz CTE, dar nu mai mult de 5 ani față de data aplicării criteriilor de prioritizare Data emiterii avizului, astfel: - pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data emiterii avizului față de data aplicării criteriului) se acordă 20 de puncte; - pentru altă dată: punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 de puncte20
  2. Obiective de investiții pentru care s-a elaborat documentația tehnico-economică (depusă la ANL), dar nu mai mult de 5 ani față de data aplicării criteriilor de prioritizare, și nu s-a ajuns la faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici - pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data emiterii avizului față de data aplicării criteriului) se acordă 10 puncte; - pentru altă dată: punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 10 puncte10
  3. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini - terenuri viabilizate complet sau în cazul în care utilitățile sunt la maximum 50 m de limita amplasamentului - terenuri viabilizate parțial20 5
  4. Acoperirea numărului de locuințe propus cu numărul de cereri - în proporție de peste 200% - în proporție de peste 150% - în proporție de peste 100%20 10 5
  5. Regim de înălțime - până la (S +)P + 3E - (S +)P + 3E + M și peste5 10
  6. Stadiu fizic la data includerii în program - investiție nouă - structură existentă realizată în proporție de 51-100% - structură existentă realizată în proporție de până la 50%20 10 5
  NOTE:1. Ierarhizarea obiectivelor de investiții se face în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare județ în parte.2. Se are în vedere repartizarea echilibrată a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe județe, destinate finanțării obiectivelor de investiții propuse de reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, utilizând cel puțin unul dintre următorii indicatori:a) ponderea numărului de unități administrativ-teritoriale din județ din totalul numărului de unități administrativ-teritoriale la nivel național (conform solicitărilor înregistrate la ANL):P = număr de unități administrativ-teritoriale din județ/număr total de unități administrativ-teritoriale x 100Fonduri alocate la nivel de județ = P x fonduri totale alocate pentru investiții noi;b) ponderea numărului de unități locative aferente obiectivelor de investiții aflate în promovare de fiecare județ din totalul investițiilor aflate în promovare la nivel național:P = număr de unități locative propuse în județ/număr total de unități locative propuse x 100Fonduri alocate la nivel de județ = P x fonduri totale alocate pentru investiții noi3. Nu se vor include la finanțare, simultan, două obiective de investiții din aceeași localitate, excepție făcând locuințele pentru specialiștii din sănătate și/sau învățământ. În cazul în care, după aplicarea criteriilor de prioritizare, în funcție de sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinație, se obțin punctaje similare pentru două sau mai multe investiții din aceeași localitate, vor avea prioritate investițiile stabilite conform Programului de guvernare valabil la data aplicării criteriilor de prioritizare.4. Sumele necesare pentru finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 22 la normele metodologice)MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEISe aprobăMinistru,...................
  LISTA
  cuprinzând locuințele pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanțate din credite bugetare în anul ......... pentru angajamentele legale contractate
  Nr. crt.Nominalizarea pe obiective de investițiiValoarea totală a investițieiValoarea de finanțat prin ANLValoarea de finanțat prin ANL actualizatăRealizări cumulate la 31.12....Rest de executat la 1.01.....Valoare credit de angajament contractatCheltuieli din total surse de finanțareFinanțate din: CapacitățiTermen PIF
  Total generaldin care: Surse proprii 1*Surse proprii 2*Credite externeBugetdin care:
  Titlul ...Titlul ...Titlul ...Titlul ...
  Total, din care:
  A.Obiective de investiții în continuare
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  2.Locuințe de serviciu
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  B.Obiective noi de investiții
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  2.Locuințe de serviciu
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  C.Alte cheltuieli de investiții
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  2.Locuințe de serviciu
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  A. Obiective de investiții în continuare
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  2.Locuințe de serviciu
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  B. Obiective noi de investiții
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  2.Locuințe de serviciu
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  C. Alte cheltuieli de investiții
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  2.Locuințe de serviciu
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  1* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul ... al Agenției Naționale pentru Locuințe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... .2* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul... al Agenției Naționale pentru Locuințe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... .
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  Secretar de stat/Secretar general adjunct,
  ………………………………
  Direcția …………………
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
  Director general,
  …………………………………….
  Direcția .................................
  Control financiar preventiv
  -----